Pokládka potrubí, kabelů a chrániček metodou pluhování
Galerie(4)

Pokládka potrubí, kabelů a chrániček metodou pluhování

Partneři sekce:

Podkládku potrubí, kabelů a chrániček je možné realizovat několika způsoby. Jedním z nich je i metoda pluhování – speciální bezvýkopová technologie, která se provádí za pomoci pluhového zařízení a je úzce spjata s technologií řízených výplachových vrtů. Kombinací těchto dvou technologií je možné při výstavbě nových vodovodů, plynovodů, kabelovodů a tlakových kanalizací dosáhnout značných úspor. Zatímco metoda řízených protlaků se používá při pokládkách produktovodů i chrániček v obcích a ve zpevněných plochách (asfaltové pokrývky, beton, dlažba), pluhové soupravy se nasazují pouze v  nezpevněných plochách nebo v trasách přivaděčů.

Přípravné práce před pokládkou

Samotné pokládce předcházejí přípravné práce – dodávka, svaření potrubí a jeho rozložení po trase. Pro pokládku pluhem je možné použít:
– potrubí z materiálu HD-PE (s ochrannou vrstvou nebo bez ní) – do průměru Da 355 mm,
– ocelové potrubí (do průměru Da 250 mm),
– potrubí z tvárné litiny (do průměru Da 250 mm).
Pro pokládku jednotlivých typů potrubí platí různá pravidla. Je-li potrubí zhotoveno z materiálu HD-PE do průměru Da 225 mm, lze ho svařit a položit bez přerušení v délce celé trasy, která má být pluhována. Na začátku trasy je třeba ponechat určitý přesah potrubí – podle průměru potrubí 15 až 25 m. Tento přesah se v průběhu trasy vyrovná. V každém úseku, který má být celistvě položen, musí ležet potrubí připravené a svařené vždy 3,0 až 5,0 m od budoucí trasy potrubí, pouze na jedné straně. Potrubí do průměru Da 110 mm se může svařovat natupo či elektrotvarovkami. Větší průměry se mohou spájet už pouze metodou natupo. Potrubí z tvárné litiny a ocelové potrubí musí být spojeno pevně na tah.

Metoda pluhování

Jde o bezvýkopovou technologii pokládky potrubí, které je určeno pro dlouhé přivaděče nebo kanalizační výtlaky a kabelové chráničky vedoucí přes nezpevněné plochy. Provádí se za pomoci pluhového zařízení, které se skládá ze dvou komponentů:
•    terénního tažného vozidla s lanovým navijákem a kotvou ,
•    pluhového pokladače.

Při této metodě se trubka či kabel pokládá bez napětí na zarovnané dno výkopu a jeho hloubku je možné (v závislosti na charakteru podloží) nastavit maximálně do 2 m. Stálou kontrolu hloubky pokládky potrubí (v rozmezí centimetrů) umožňuje laser nainstalovaný na pluhový pokladač.
Rovnoměrnost výkopu lze zajistit:
•    nastavením radlice na střed pluhu,
•    upevněním lana přímo na radlici pluhu,
•    přestavěním rozchodu kol pluhu.

Rozlišují se dva způsoby pluhování:
•    nekonečný,
•    raketový.

Nekonečný způsob

Při pokládce potrubí takzvaným nekonečným způsobem dochází vlivem hnací síly na pluh k vytváření výhřezu. Potrubí se následně vtáhne do pokládací šachty spojené s radlicí a poté položí do vytvořené rýhy. Podle stálosti příslušné půdy se zemina více či méně sesouvá, čímž dochází k částečnému zasypávání výhřezu.

Postup pokládky systémem takzvaného nekonečného pluhování byl vyvinut pro ukládání kabelů a drenáží. V jednom pracovním postupu lze položit až 24 paralelních kabelů souběžně nebo v jedné pokládce současně kombinovat i několik produktovodů různých průměrů. Tímto způsobem se může položit potrubí s velikostí průměru maximálně Da 225 mm.

Raketový způsob

Druhým způsobem je takzvané raketové pluhování. Potrubí se namontuje přímo na vytlačující rydlo a je vtahováno do příkopu, které za sebou rydlo zanechává (vytlačující rydlo je schopno vyhloubit dutiny dosahující průměru až 500 mm).

Při raketovém pluhování se pokládají propojené úseky potrubí s maximální délkou do 300 m před startovací výkop a za současného ražení výhřezu se zatahují za raketou do vzniklého výkopu. Touto metodou lze provádět pokládku potrubí z materiálu HD-PE do průměru 355 mm, ocelového potrubí a potrubí z tvárné litiny do průměru Da 250 mm.

Souběžně s pokládkou potrubí raketovým pluhováním mohou být pomocí rakety namontovány pokládkové šachty, zapluhovány chráničky, kabely a varovné pásky způsobem nekonečného pluhování. Oba způsoby mohou být volně kombinovány.

Pluhové zařízení

Aby při pokládce potrubí nezpůsobovaly terénní nerovnosti problémy, je pluh vybaven čtyřmi univerzálně přestavitelnými rameny s hydraulicky regulovatelnými koly. Díky hydraulickému motoru v kolech jsou pluhy samopohyblivé a dobře se manévrují. Při samotné pokládce se však využívá výhradně síla lanového navijáku terénního tažného vozidla, které je ocelovým lanem propojeno s pluhovým pokladačem. Terénní tažné vozidlo zapustí kotvu do země a navíjením lana přitahuje pluhový pokladač, který radlicí pluhu rozpojuje a vytlačuje zeminu v oblasti trasy vedení. Pluhový pokladač dno příkopu uhlazuje. V závislosti na geologických podmínkách půdy a podle dimenze potrubí je možné nasazení tažných kladek s různými výkony (nejsilnější kladka disponuje tažnou silou 140 t).

Půda

Metodu pluhování je možné nasadit v zeminách třídy 2 až 5 podle předpisů ČSN 73 3050 – Zemní práce, třídy těžitelnosti. V případě výskytu vysokých třecích sil v půdě (např. při pokládce potrubí ve svíravých jílech) je možné tyto negativní vlivy eliminovat tak, že použijeme různé polymerové suspenze. Rozchod kol, šířka stopy a vysoké postavení každého ze samostatně zavěšených kol umožňují nasazení pluhových soustav i v takových terénních podmínkách, ve kterých mají jiné stavební stroje (např. nakladače či bagry) značné problémy. Pluhovací technika možném dá použít i v lokalitách, ve kterých je terén kvůli vysokému stavu spodní vody pro veškerou jinou techniku nepřístupný.

Úseky pokládky a křížení cizích sítí

Pluhový pokladač má kapacitu denní pokládky 4 000 m, proto se z důvodu rentability vybírají pro uložení potrubí pluhem úseky většinou delší než 1 000 m. Při pokládce potrubí kratších úseků (např. 100 m) se rentabilita odrazí na ceně. Délka jednotlivých úseků je někdy závislá i na výskytu cizích sítí. V místě křížení se totiž potrubí vyvede na povrch a bud se přeruší, nebo nikoliv. Přerušení, podvléknutí pod překážkou a svaření potrubí elektrotvarovkou je však možné i dodatečně. Ani vytvoření cílové jámy před překážkou a startovací jámy za ní nejsou nutností. Pluh může vyjet z hloubky pokládky postupně a stejně tak postupně opět zajíždět. V případě již předem zhotovených výkopů je trasa přerušení podstatně kratší, a proto se tento postup z ekonomického hlediska doporučuje. Hustota křížení cizích sítí by ovšem neměla přesahovat rozumnou míru.

Zapískování

Optimální a rovnoměrné uložení kabelů a potrubí bez napětí v geologicky zhoršených podmínkách je možné dosáhnout automatickým zapískováním za pomoci nasazení pískovacího vozíku. Koordinace dopravy obsypového materiálu do výkopu je řízena pluhovým pokladačem. Potrubí je tak chráněno na stranách i na dně výkopu vrstvou pískového obsypu s mocností 5 cm. Pokrytí potrubí zhora tvoří vrstva písku o mocnosti až do 15 cm. Položené potrubí je bez napětí fixováno a v případě souběžné pokládky leží v předem definovaném rozestupu od sebe.

Nasazení pískovacího vozíku má ovšem i své nevýhody. Zásobování obsypovým materiálem zpomaluje výkonnost pluhového pokladače, neboť je třeba zajistit dostatečné množství materiálu a techniku, která by automatický pískovací vozík za jízdy nepřetržitě zásobovala. Tím se zároveň zvyšují náklady na stavbu. V případě, že se použije potrubí s ochrannou vrstvou, je ve většině případů pískový obsyp zbytečný.

Ing. Timúr Jelani
Foto: archiv autora

Autor je jednatelem společnosti Rabmer – sanace potrubí, s. r. o.

Literatura:
(1)  ČSN 73 3050 – Zemní práce, třídy těžitelnosti.