Realizace výměny tepelných rozvodů ve vnitrobloku ulic Račianska – Kominárska v Bratislavě krok za krokem

Zdroj: NRG flex

Společnost Termming, člen skupiny ENGIE, převzala v červnu 2019 do provozu tepelné hospodářství v bratislavské městské části Nové Mesto. Součástí koncesní smlouvy, která byla uzavřena na dvacet let, je i modernizace tepelného hospodářství.

Na základě výsledků auditu byl vypracován investiční plán, v jehož rámci se budou rekonstruovat nejen rozvody tepla, ale i samotné zdroje tepla a technické a technologické zařízení.

Jedním z projektů je i rekonstrukce sekundárních rozvodů ÚT a TV na Kominárské a Račianské ulici. Cílem projektu je vyměnit zastaralé rozvody, které již překročily svoji technickou životnost a vykazují častou poruchovost a tepelné ztráty, za nové rozvody s dlouhou životností a nízkými tepelnými ztrátami.

Vstupní data a rozhodnutí

Projekt výměny rozvodů ve vnitrobloku v městské části Nové Mesto v Bratislavě, byl od začátku koncipován s ohledem na minimální počet zásahů do stávajícího vnitrobloku. Jednalo se o výměnu rozvodů vytápění a teplé vody s cirkulací ve stávajících betonových kanálech.

Zadání investora bylo jednoznačné: minimalizace tepelných ztrát, krátké odstávky a minimalizace výkopových prací a s tím spojených omezení pro obyvatele. Vypracovaná studie pro dodavatele tepla Termming, člena skupiny ENGIE, porovnávala různé alternativy pro realizování výměny rozvodů tepla. V rámci studie se potvrdilo, že využití flexibilního plastového předizolovaného potrubí, místo ocelových předizolovaných potrubí, má z provozního i investičního hlediska smysl.

Technici společnosti ENGIE následně provedli důkladné propočty v rámci životního provozního cyklu a podařilo se jim nalézt pro danou síť optimální řešení. V dalším kroku vypracoval projektant Ing. Badík ze společnosti EWES, v úzké součinnosti s investorem, přesné technické řešení.

Po důkladném zvážení byl zvolen systém plastových flexibilních předizolovaných potrubí NRG AustroPUR a NRG FibreFlex ve verzi „single“, jednotrubkového předizolovaného systému pro tepelné systémy vytápění a rozvodu teplé vody. Pro vytápění bylo na této větvi na hlavní trase navrženo potrubí v největší dostupné dimenzi vyráběné v kotoučích – termoplasticky zesílené trubky pro médium NRG FibreFlex d160/DA225.

Vypracovaný projekt kladečského plánu pro vnitroblok Kominárska – Račianska | Zdroj: NRG flex

Teorie projektu a příprava realizace

Projektant původní návrh detailně vypracoval a propočítal tak, aby bylo možné celý projekt realizovat jednorázově. Mělo se odpojit a vytáhnout stávající potrubí teplé vody a vytápění, následně dočistit dno betonového kanálu a poté nainstalovat nejdříve flexibilní potrubí vytápění v dimenzi d160/DA225, kde je poloměr ohybu 1,6 m, a pak i teplou vodu s cirkulací.

Jak již bylo zmíněno, na základě rozhodnutí dodavatele tepla a díky realizaci v podzimních měsících se přistoupilo ke zkrácení plánované odstávky ze sedmi až deseti dní na maximálně pět dní pro vytápění a tři dny pro teplou vodu.

V rámci tohoto řešení vyvstalo hned několik technických otazníků, které se naštěstí dařilo průběžně řešit při kontrolních dnech prostřednictvím osobní prohlídky.

Nejdříve byly navrženy postupné kroky a byl stanoven harmonogram výměny potrubí. Na trase původního tepelného kanálu bylo několik kompenzátorů v místech, kde byla betonová stěna provrtána jádrovým vrtáním. Jeden robustnější kompenzátor byl odstraněn vybouráním stěny.

Detail z kladečského plánu při pokládce dimenze d160 | Zdroj: NRG flex

Před instalací potrubí bylo nutno ochránit nové potrubí před možným poškozením pláště montáží ochranných prvků na betonové rohy technického kanálu. K tomu byly použity běžně dostupné kanalizační roury, přičemž na některých místech bylo stávající, ještě „živé“ potrubí chráněno deskami.

V předstihu byla určena místa, na kterých dojde k umístění spojů – k tomu došlo buď u lomového bodu, kde byla využita přirozená oválnost potrubí (po odvinutí z role mělo potrubí určitou paměťovou stálost), nebo na rovných úsecích.

K instalaci potrubí byl použit odvíječ potrubí zapůjčený dodavatelem a na druhé straně elektrický naviják, případně na některých úsecích i bagr, pomocí něhož se potrubí tahalo nebo tlačilo.

Rovné a mírně zalomené úseky v délce téměř sto metrů a pětaosmdesát metrů nepředstavovaly pro dimenzi NRG Fibre-Flex d160/DA225 žádný problém a podařilo se je položit opravdu rychle. Složitějším místem byl úsek v délce pětačtyřiceti metrů, na kterém bylo pět devadesátistupňových lomových bodů.

Zde byla navržena kombinace vtažení potrubí po první lomový bod, kde došlo ke spoji vtaženého potrubí o délce pětaosmdesáti metrů – to bylo následně dotlačeno deset metrů zpět do dílu ve tvaru T.

Postup při klasickém způsobu realizace

Kromě popsaného atypického případu existuje i celá řada realizací rekonstrukcí tepelných rozvodů, kde se při realizaci vždy postupovalo podle zažitého způsobu – betonové kanály se vybagrovaly, otevřely, následně proběhlo odpojení a vytažení starých, poškozených systémů.

Pak bylo do betonových kanálů vloženo pískové lože a na ně byly umístěny nové předizolované systémy, které se následně napojily. Pak se kanály zavřely a byly zasypány zeminou.

Ve výše popsaném projektu se však klasický způsob realizace nedal použít. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhala ve vnitrobloku bytového celku a v nepříliš vhodné době topné sezony (realizace byla kvůli povolením k výkopům přesunuta až na měsíc říjen), mohli stavbaři otevřít pouze určité rizikové části, aby nepoškodili velké části vnitrobloku a aby co nejméně narušili vzhled parku, hřišť, parkovišť a okolních částí areálu.

Tyto aspekty, jakož i další významný faktor – topná sezona –, ovlivnily celkový průběh rekonstrukce této části rozvodů.

Nasouvání nových předizolovaných potrubí NRG FibreFlex do betonového kanálu | Zdroj: NRG flex

Rozdíly od typické pokládky

Ve srovnání s jednoduchým klasickým modelem rekonstrukce, tj. demontáže starého potrubí a jeho nahrazení novými rozvody, bylo nutno rekonstrukci rozšířit o další kroky:

 • určení montážních otvorů,
 • určení místa vkládání potrubních rozvodů,
 • vtažení a propojení nových předizolovaných plastových potrubí do původního kanálu vedle starých rozvodů teplé vody (předpokládaná doba jeden až dva dny).

Maximální odstávka teplé vody trvá tři dny (odstávka pátek až neděle):

 • odstavení rozvodu teplé vody,
 • napojení nových rozvodů teplé vody (předpokládaná doba jeden až dva dny),
 • odstranění starých rozvodů teplé vody (předpokládaná doba jeden až dva dny).

Maximální odstávka vytápění trvá pět dní (odstávka pátek až úterý):

 • odpojení starých rozvodů vytápění,
 • odstranění starých rozvodů vytápění (předpokládaná doba dva dny),
 •  vtažení a propojení nových předizolovaných plastových potrubí pro vytápění (předpokládaná doba dva až tři dny),
 •  napojení nových rozvodů vytápění (předpokládaná doba jeden den).
 • zavření betonových kanálů,
 • upravení okolí do původního stavu.

Tento náročný a důkladně promyšlený způsob montáže musel být dobře naplánován a načasován tak, aby se vše stihlo bez problémů a bez časového zpoždění. Postup odpojení staré sítě a propojení nové sítě v betonových kanálech byl naplánován kvůli odstávce teplé vody a tepla.

Teplá voda mohla být odstavena pouze na tři dny, protože v lokalitě se nachází mateřská školka. Omezení dodávky tepla pro vytápění mohlo být na pět dní, protože začínala zimní topná sezona. Bytové domy ani mateřská školka nemohly dlouhodobě zůstat bez dodávek tepla.

Začínalo chladné a deštivé období, při kterém bylo nutné interiéry vytápět tak, aby v nich byla optimální teplota. I kvůli tomu se operativně posunul termín výměny potrubí vytápění o týden na dobu, kdy mělo být podle předpovědi příznivější počasí.

Pro urychlení realizace byly veškeré odbočky realizovány s použitím prefabrikovaných předizolovaných vyvýšených T-kusů, které byly na koncích nalisovány na plastové potrubí. Pro rozvod teplé vody a cirkulace byly všechny tvarovky a T-kusy v nerezovém provedení.

Úspěšnost realizace

Projekt se podařilo realizovat podle revidovaného plánu a skutečně byly dodrženy
termíny odstávky, které se na začátku jevily jako značně ambiciózní. Nové předizolované plastové potrubí bylo vloženo do pískového lože v betonovém kanálu, kanál byl uzavřen a následně zasypán zeminou a na závěr proběhla úprava terénu.

Z plánovaných montážních otvorů se ve vnitrobloku nakonec otevřelo jen čtyřicet metrů trasy betonového kanálu. Na celé trase nebylo při pokládce tisíce tří set šestnácti metrů použito ani jedno koleno, všechny oblouky byly realizovány poloměrem ohybu.

Při rozvodu vytápění bylo díky souvislému kotouči až sto deset metrů a flexibilitě předizolovaných plastových potrubí na celé trase plastové předizolované potrubí dimenze d160/DA225 spojeno s použitím pouze pěti spojů. Flexibilní plastové potrubí se podařilo vtáhnout a pospojovat, aniž by bylo nutné rozkopat společné prostory, a díky tomu nebylo nutno omezovat parkování a lidé nemuseli obcházet celé staveniště.

Postup provádění výměny starých potrubních rozvodů za nové předizolované potrubí | Zdroj: NRG flex

Závěr

Moderní řešení výměny potrubí přispěje k zefektivnění dodávky tepla, zkvalitnění služeb a ke zvýšení bezpečnosti distribuce energie. Snížení tepelných ztrát navíc pomůže šetřit primárně energetické zdroje, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Projekt ukázal, že tímto způsobem je možné realizovat výměnu rozvodů s minimálními zásahy v obytné zóně. Je ovšem nutné pečlivě zvážit technický stav a možnost montáže do pískového lože, případně u průchozích kanálů montáž na stěnu.

Výsledek ve formě efektivnější realizace ale stojí za to, vyplatí se nedělat věci obvyklým způsobem a místo toho využít nové možnosti. Jinak bychom mohli zůstat u doizolovávaní potrubí na místě tak jako v začátcích budování CZT.

Ing. Eva Švarcová
Autorka je absolventkou Stavební fakulty Slovenské technické univerzity, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu v oboru Teorie a technika prostředí budov. Mimo studium se v rámci firmy NRG flex věnuje návrhu tepelných sítí a podílí se na přípravě studií vedoucích k optimalizaci tepelných rozvodů prostřednictvím rekonstrukcí centralizovaných rozvodů tepla pro vytápění a teplou vodu.

www.nrgflex.sk
Foto a obrázky: NRG flex

RubrikyInženýrské sítě