Česká technická norma pro upevňování ETICS
Galerie(2)

Česká technická norma pro upevňování ETICS

Partneři sekce:

V roce 2009 skončila platnost soustavy českých norem pro stanovení zatížení a navrhování stavebních konstrukcí. V současné době platí už jen normy řady EN 1990 (eurokódy).

Tato změna ovlivňuje i upevňování vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS), a to konkrétně požadavky normy ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstruk­cí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem.

V uvedené evropské normě je uvažováno větší zatížení větrem, a to o 50 % a více, ve srovnání s českou technickou normou (ČSN 73 0035) platnou do roku 2009. Mění se také určení jednotlivých větrových oblastí. V důsledku nových podmínek a požadavků se zmenšují vnitřní plochy fasády budov, kde se počítá s nižším namáháním sáním větru než v oblastech okrajových. Snižuje se tak plocha, kde je možné použít relativně menší počet hmoždinek.

Z praktických zkušeností je známo, že exis­tují čtyři pilíře, na nichž závisí úspěch uplatnění tepelněizolačního systému. Jedná se o:

  • kvalitu projektování,
  • kvalitu výrobku,
  • kvalitu provedení,
  • systémovost.

Úspěchem se přitom myslí zajištění dostatečně dlouhé doby, během níž stavba se zabudovaným izolačním systémem plní stanovené základní požadavky.

Upevnění tepelněizolačního systému se dotýká všech těchto pilířů. Východiskem pro úspěšné uplatnění ETICS je správné navržení a užití jeho mechanického upevnění.

Právě tyto činnosti jsou předmětem nové české technické normy ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Účinnost normy je od 1. května 2011.

Vydáním normy se vytváří předpoklad pro omezení destrukce zateplovacích systémů, ke kterým mnohdy dochází.

Předmět normy, definice
Normou se stanovují požadavky pro navrhování a použití mechanického upevnění při upevňování ETICS, v nichž tepelnou izolací tvoří desky z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), z hlediska jejich odolnosti proti působícímu zatížení.

Norma vychází ze základního rozdělení systémů podle funkcí lepicí hmoty a hmoždinek a jejich podílů na přenosu zatížení. Systémy se dělí na lepené a mechanicky upevňované. Rozdělení je uvedeno níže.

Lepené systémy
Výlučně lepený systém
Systém je s podkladem spojen pouze vzájemnou soudržností jednotlivých vrstev, pro upevnění systému k podkladu nejsou použity žádné mechanické upevňovací prostředky (hmoždinky).

Lepený systém s doplňkovými mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami)
Systém je s podkladem spojen vzájemnou soudržností jednotlivých vrstev a doplňkovými mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami), které se v tomto systému, při dodržení stanovených podmínek pro upevnění lepením, nemusejí podílet na přenosu vnějšího zatížení.

Mechanicky upevňované systémy
Mechanicky upevňovaný systém s doplňkovou lepicí hmotou
Systém je s podkladem spojen mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami), vrstva lepicí hmoty slouží v prvé řadě k přenesení vlastní hmotnosti systému a zajištění rovinnosti systému.

Výlučně mechanicky upevňovaný systém
Systém je s podkladem spojen výlučně mechanickými upevňovacími prostředky bez použití lepicí hmoty.
Upevnění ETICS se navrhuje na účinky působících zatížení. Obecně se uvažují účinky nejméně vlastní hmotnosti, zatížení větrem a účinky objemových změn. V obvyklých případech postačuje posouzení mechanického upevnění na účinky zatížení sáním větru. V normě se předkládá, jak podrobný postup návrhu mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru, tak zjednodušený postup.

Podrobný postup návrhu mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru
Pro posouzení dodržení základní podmínky

Rd ≥ Sd

kde    Sd    je    návrhová hodnota účinků zatížení větrem stanovená podle ČSN EN 1991-1-4,
    Rd    –    návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru, se pro stanovení hodnoty Rd použijí vztahy

Rd = (Rpanel . npanel + Rjoint . njoint) . kk/λMb

Rd = NRk . (npanel + njoint)/λMc

kde    NRk    je    charakteristická hodnota únosnosti hmoždinky v tahu, uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS nebo stanovená ze zkoušky in-situ (metodika zkoušky pro stanovení NRk je uvedena v příloze A předmětné normy),
    Rpanel    –    průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace, stanovená podle ETAG 004,
    Rjoint    –    průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou ve spárách mezi deskami tepelné izolace, stanovená podle ETAG 004,
    kk    –    součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení,
    npanel    –    počet hmoždinek na 1 m2 umístěných v ploše desek tepelné izolace,
    njoint    –    počet hmoždinek na 1 m2 umístěných ve spárách mezi deskami tepelné izolace,
    λMb    –    součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace,
    λMc    –    součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky.
Pro návrh se použije pouze nižší hodnota Rd, vypočtená z uvedených dvou vztahů pro Rd.

Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru
Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru vychází ze zatřídění hmoždinek do tříd únosnosti a dále z kategorie terénu, výšky budovy a z větrové oblasti vždy podle konkrétního případu.
Hmoždinka se do třídy únosnosti zařazuje v závislosti na tuhosti talířku hmoždinky c a návrhové odolnosti hmoždinky vůči účinkům sání větru Rd, hm. Ta se stanoví jako menší z hodnot ze vztahů

Rd, hm = 0,68 . RpanelMb

případně pokud jsou hmoždinky osazeny vždy jen v ploše desky

Rd, hm = 0,80 . RpanelMb

Rd, hm = NRkMc

Kategorie terénu a větrová oblast pro konkrétní případ vyplývá z údajů ČSN EN 1991-1-4.
V závislosti na vstupních parametrech – třída únosnosti hmoždinky, výška budovy, kategorie terénu, větrová oblast – umožňují normové tabulky pro konkrétní případ okamžité stanovení počtu hmoždinek v okrajové oblasti budovy.

Budovu vyšší než 15 m lze členit na dvě výšková pásma. Pro první výškové pásmo se použijí hodnoty z tabulek pro výšku budovy do 15 m a pro druhé výškové pásmo se použijí hodnoty z tabulek platné pro celkovou výšku budovy.

Při stanovení vnitřní oblasti plochy fasády se pro ni může snížit počet hmoždinek až o 25 % oproti okrajové oblasti. Vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem.
Zjednodušený návrh vede zejména u budov větších rozměrů a u hmoždinek o nižší únosnosti k celkově vyšším počtům hmoždinek na jednotku plochy.

Zvýšení prostupu tepla vlivem hmoždinek
Hmoždinky s vysokým bodovým činitelem prostupu tepla χ mohou znatelným způsobem ovlivnit součinitel prostupu tepla U zateplované konstrukce. Z tohoto důvodu požaduje norma zohlednění vlivu hmoždinek v souladu s ČSN 73 0540-2.

Při posouzení se vychází ze vztahu

U = Uid + ΔUtb

kde    Uid    je    součinitel prostupu teple ETICS bez hmoždinek,
    ΔUtb    –    zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem hmoždinek.

Podrobnosti posouzení vlivu mechanického upevnění hmoždinkami na prostup tepla uvádí nová norma ve své příloze F.

Závěr
Od letošního roku je k dispozici nová technická norma ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.
Normou se zohledňují nejnovější poznatky v oblasti upevňování ETICS a umožňuje navrhovat mechanické upevnění ETICS hmoždinkami jak přesným postupem podle existujících technických specifikací, tak zjednodušeným postupem podle tabulek. Norma tak přispívá k zajištění předpokládané životnosti ETICS.

TEXT: Ing. Milan Machatka, CSc.
FOTO: STOMIX

Autor je odborník na zateplování, pracuje ve společnosti STOMIX CZ, s. r. o., a zároveň je předseda představenstva Cechu pro zateplování budov ČR.

Literatura
1.    ETAG 004 Řídicí pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelněizolačních kontaktních (kompozitních) systémů s omítkou.
2.    ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.
3.    Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS). CZB ČR, 2007.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.