Profil společnosti Topos Prefa Tovačov a.s.
Galerie(6)

Profil společnosti Topos Prefa Tovačov a.s.

Společnost Topos Prefa oslavila 50 let existence. Firma zažila téměř typický vývoj – od začátků v období plánovaného hospodářství přes náročné transformační období začátkem devadesátých let, tak dobře známé mnoha firmám, až po ne zas tak automaticky úspěšnou současnost. O historii, současnosti i budoucnosti jsme si povídali s Ing. Vladimírem Blažkem, ředitelem společnosti.Společnost prošla poměrně náročnou ozdravnou kúrou. Jak se vám povedlo vyrovnat se s poměrně dramatickými změnami?

Uvedli jsme do provozu srdce firmy – novou mísírnu betonářských směsí v hodnotě 26 milionů Kč. Ta je základním prvkem pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy a udržení na stavebním trhu. Rozvíjíme také spolupráci s odbornými školami a učilišti, z nichž chceme získávat odborníky v jednotlivých profesích. Teď bude cílem společnosti stabilizace kmenových zaměstnanců v jednotlivých profesích, modernizace výrobních technologií a finanční stabilita firmy.

V čem spočívá strategie vaší společnosti?

Základem strategie firmy je naše vize „Zdokonalme Prefa svět“ spočívající v dodržování nastavených firemních hodnot. Ty představuje zejména spokojený zákazník, profesionalita, komunikace, týmová práce a odměňování podle zásluh. Od těch se odvíjí činnost ve všech oblastech našeho podnikání, která směřuje k rozvoji společnosti a postupnému dosažení základního cíle: být mezi prvními na stavebním trhu v pozici předního dodavatele železobetonových prefabrikovaných konstrukcí.

Oblast výroby, kterou se zabýváte, je poměrně rozsáhlá. Od předpjatých stropních a střešních panelů, železobetonových stavebních dílců přes armovací výztuže železobetonových konstrukcí až k betonovým směsím. Každá z nich má určitě svá specifika.

Železobetonové stavební dílce, převážně skelety pro průmyslové haly a bytovou výstavbu, vyrábíme z 90 % na konkrétní zakázky. Součástí skeletů jsou nosné prvky (sloupy, vazníky, vaznice, krokve, ztužidla, průvlaky), opláštění (zateplené sendvičové dílce, parapetní a římsové panely), požární stěny a různé dělicí stěny. Z betonu dokážeme vyrobit cokoliv, co projektant požaduje. Kapacita a vybavení armovny nám dokonce umožňuje nabízet produkci třmínkovačky i kompletaci a ukládání betonářské výztuže přímo na stavbách.

Můžete popsat naopak největší problémy, s nimiž se při realizaci setkáváte?

Buď provádíme stavby včetně spodní stavby (podkladové betony, základové patky, základové prahy a podobně), anebo montujeme na připravené základy. Zde platí zkušenost, že čím pečlivější je příprava základů, tím jednodušší je montáž samotného skeletu. Pokud provádíme montáže na připravené základy, občas se dostáváme do potíží v souvislosti se špatným založením stavby a následnými zbytečnými náklady. Týká se to především nezkušenosti malých stavebních firem či soukromých investorů, kteří podcení přípravu na stavbu.

Co vše musejí kvalitní konstrukční systémy splňovat?

V současné době jsou vysoké nároky na životnost konstrukce, příznivé zvukově- a tepelněizolační vlastnosti a v neposlední řadě i na kvalitu povrchové úpravy jednotlivých prvků. Není výjimkou, že jejich povrch je finální úpravou interiéru budovy, a proto musí splňovat ty nejnáročnější požadavky architekta.

Jsou nějaké markantní rozdíly mezi konstrukcemi pro různé typy staveb (sportovní haly, arény, obchodní komplexy, nemocnice a podobně)?

Základním rysem každé skeletové konstrukce je skladba svislých a vodorovných prvků, jako jsou sloupy, vazníky, průvlaky, stropní a střešní dílce. Konstrukci skeletu bychom mohli přirovnat ke konstrukci našeho těla. Také se skládá z jednotlivých dílů, které tvoří funkční a spolehlivý celek. Zásadní rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi podle účelu použití konstrukce nejsou. Charakter zůstává stejný. Liší se pouze v rozměrech a velikosti požadovaných hodnot zatížení, které musí příslušná konstrukce v samotném provozu zvládnout.

Ročně dodáte zákazníkům železobetonové konstrukce v objemu zhruba 35 000 m3. Je mezi vašimi realizacemi nějaká výjimečná?

V roce 2003 jsme získali zakázku na dodávku prvků chladicí věže elektrárny v závodě firmy BASF v Antverpách v Belgii. Jednalo se o skeletovou vnitřní konstrukci, kterou kopíroval monoliticky betonovaný plášť chladicí věže. Konstrukce obsahovala tvarově náročné sloupy, které navazovaly ze všech čtyř stran na ostatní prvky skeletu. Jednotlivá napojení byla vyprojektována pod různými úhly tak, aby plášť věže skelet plynule kopíroval. Výroba byla náročná hlav­ně na přípravu formovací techniky, protože každý kus byl samostatným originálem.

Montáž železobetonových konstrukcí zajišťujete pomocí vlastních montérů. Stojíte si za tímto způsobem práce?

Jedinou nevýhodou je nedostatek těchto odborníků na trhu práce. Nezbývá nic jiného, než se kvalitní montážníky vychovat – a to trvá několik měsíců až let. Kvalitní vybavení montážní skupiny potřebnými pomůckami a technikou je samozřejmostí.

Jakou formou školíte své zaměstnance?

Školení zaměstnanců vychází z ročního personálního plánu. V loňském roce jsme je například rozšířili o jazykové kurzy. Při financování vzdělávání zaměstnanců se snažíme využít i našeho členství v EU. V roce 2007 jsme ukončili dvouletý projekt Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Topos Prefa Tovačov, a. s., který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci projektu bylo uskutečněno pět rozsáhlých školení zaměřených na obsluhu nových strojů, rozšíření znalostí práce s informačním systémem a nakládání s odpady. Podobný projekt připravujeme i na roky 2008 až 2010. Vloni jsme provedli rozsáhlý průzkum zaměřený na jejich hodnotovou orientaci a spokojenost se vzájemnými vztahy na pracovišti. Jedním z nástrojů na zvýšení spokojenosti jsou i zaměstnanecké výhody, které poskytujeme. Patří mezi ně hlavně týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, příplatky nad rámec zákonného minima a v neposlední řadě i možnost dále se vzdělávat. V letošním roce byla ustanovena pracovní skupina, která má za úkol tyto zaměstnanecké výhody dále rozšířit.

Druhou, neméně podstatnou stránku tvoří spokojenost zákazníků…

Většina zákazníků je s našimi službami spokojena, ve vedení pravidelně projednáváme jejich hodnocení. O spokojenosti svědčí i skutečnost, že 90 % našich zakázek realizujeme se stálými zákazníky.

Závod Prefa Tovačov vznikl v roce 1957 v prostorách bývalého cukrovaru v Anníně. Převážnou většinu produkce tehdy tvořila lehká prefabrikace pro oblast bytové výstavby. Výroba se postupně rozšiřovala do rekonstruovaných výrobních hal cukrovaru a v letech 1966 a 1968 přibyly dvě nové výrobní haly pro výrobu předem předpjatých panelů Spiroll a speciálních inženýrských prvků. V roce 1972 byla postavena a uvedena do provozu centrální mísírna betonové směsi s výrobní kapacitou 60 m3/hod. V letech 1982 až 1989 byl závod součástí národního podniku Prefa Olomouc. V roce 1990 Ministerstvo stavebnictví zřídilo ze závodu samostatný státní podnik, který převzal veškeré závazky a pohledávky bývalého závodu včetně výrobního programu.

V roce 1993 byl státní podniku Prefa Tovačov privatizován prodejem předem určenému zájemci – společnosti Topos, spol. s r. o., Tovačov. V té době se privatizovaný Topos potýkal s nedostatečnou zakázkovou náplní, omezenými finančními prostředky a pohyboval se na hraně možného bankrotu. Proto společnost provedla restrukturalizaci veškerých činností, došlo ke změně výrobního programu a k podstatnému rozšíření poskytovaných služeb v oblasti projekce, dopravy a montáže. Dnes dodává akciová společnost Topos Prefa Tovačov železobetonové konstrukce a předem předpjaté stropní konstrukce pro stavební trh České i Slovenské republiky. Podíl železobetonových konstrukcí dodávaných firmou na český stavební trh tvoří asi 6 %. Zákazníkům poskytují komplexní služby – od zpracování výrobní a montážní dokumentace přes výrobu a dopravu dílců až po montáž skeletů a stropních konstrukcí.

Rozhovor připravila Ludmila Doudová
Foto: Topos Prefa