Nástavba lázeňského domu Janáček

Nástavba lázeňského domu Janáček

K nástavbě lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou byla použita lehká stavební konstrukce na bázi tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů. K oplástění byly využity sádrovláknité desky a jako izolant byla zvolena minerální vlna.

Cílem zadání investora z února 2010 bylo během deseti měsíců vyprojektovat a zreali­zovat nástavbu na panelovém objektu o ploše celkem 650 m2 s 18 jedno- a dvojlůžkovými pokoji (o ploše 20, respektive 25 m2) a jedním apartmánem o ploše přibližně 35 m2, aby mohli první hosté již o vánočních svátcích a Silvestru téhož roku vyzkoušet pohodlí a krásný výhled do údolí řeky Bečvy z nových pokojů.

Nástavba šestého nadzemního podlaží je jednopodlažní a má valbovou střechu s přesahy 1,2 m přes nově vzniklé lodžie. Celá nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných ocelových profilů Lindab. Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL. Důvodem jejich použití bylo zajistit dostatečnou statickou odolnost konstrukcí, požární vlastnosti a požadovanou akustiku skladeb. Sádrovláknité desky o celkovém objemu přibližně 2 000 m2 byly dodány v tloušťkách 12,5 a 15 mm.

Průběh prací

V únoru 2010 architekt vypracoval studii nástavby. Spolu s technickým návrhem byl zpracován také hrubý výkaz výměr a orientační nacenění celé hrubé stavby.

Technický návrh systému a odzkoušené skladby byly prezentovány projektantovi a zástupci investora. Ti také navštívili v tu dobu probíhající realizaci nástavby domova seniorů v Uherském Hradišti, kde byl použit obdobný konstrukční systém. Koncem února investor zadal zpracování projektu pro stavební řízení, do kterého byla zahrnuta technologie lehké ocelové montované konstrukce s opláštěním ze sádrovláknitých materiálů – LindabConstruline a FERMACELL. Zájem investora vzbudila zejména prezentovaná rychlost výstavby, suchý proces, technické vlastnosti skladeb a nízká hmotnost celé nástavby.

V březnu a dubnu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a v květnu prováděcí dokumentace se zadávací dokumentací pro výběr generálního dodavatele a realizační firmy. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo na konci července.
–>–>
První dodávka materiálu nosné konstrukce proběhla v prvním srpnovém týdnu. V dílnách v Čelechovicích začali montážníci sestavovat jednotlivé moduly stěn a vazníky střechy. Na míru dodané profily primární konstrukce, spojované samořeznými šrouby, umožnily připravit všech 66 stěnových modulů a 73 střešních vazníků včas podle harmonogramu pro zahájení staveništní montáže.

Mezitím se na staveništi v Teplicích nad Bečvou rozjely přípravné stavební práce. Likvidovalo se stávající střešní souvrství a prozatímně byl izolován strop proti vodě, aby bylo vyloučeno možné zatečení střechou. Stavba totiž probíhala za plného provozu ubytovacích kapacit v nižších podlažích.

První stěnové moduly byly převezeny do Teplic nad Bečvou ve třetím srpnovém týdnu. V následujících dnech byly vztyčeny a byla zahájena  montáž stropů a pokládka střešních vazníků.

sádrovláknité deskyV průběhu září se kompletně dokončilo zastřešení a odvodnění nástavby, zateplení stropů, vnější opláštění obvodových stěn sádrovláknitými deskami a vyplnění prostoru mezi konstrukcí minerální vlnou. Při pokládce střešní krytiny musely být práce koordinovány s techniky mobilního operátora, který dům usazený vysoko nad údolím využívá k šíření mobilního signálu. Stávající konstrukce uchycené na výtahovou šachtu byly nahrazeny příhradovým stožárem procházejícím střechou, na což bylo třeba reagovat při řešení atypického prostupu střešní krytinou.

Poté byly zahájeny práce na rozvodech elektřiny, vzduchotechniky, vytápění a vody. Současně bylo aplikováno interiérové opláštění stěn sádrovláknitými deskami a vnější zateplení objektu.

Kompletně byl vyměněn a prodloužen výtah vedoucí do nástavby a upraveno schodiště, které původně vedlo pouze do strojovny výtahu umístěné na střeše. Suchý způsob výstavby byl podpořen i realizací suchých podlah s vyrovnávací vrstvou. Precizní práci na závěr představovalo kompletní oplechování atik lodžií a montáž zámečnických konstrukcí zábradlí.

Celý objekt se převlékl z původní betonové šedi do slušivého červeno-béžového kabátu, nad nímž je tmavě šedou barvou fasády a střechy přiznána vlastní nástavba.

Realizace byla dokončena v závěru roku 2010, tedy přibližně čtyři měsíce od převzetí staveniště – v termínu požadovaném investorem.

O technologii

sádrovláknité deskyTechnologie montovaných staveb založených na primární tenkostěnné ocelové pozinkované konstrukci u nás není nejobvyklejší – na rozdíl od Skandinávie, Spojeného království a Spojených států, kde se již řadu let uplatňuje jako alternativa k dřevostavbám. Princip je totožný – tedy sloupková konstrukce vyplněná na celou šířku profilů minerální vlnou a opláštěná deskami (v našem případě sádrovláknitými), které zajišťují stabilitu profilů i vlastních stěnových panelů.

Tepelné mosty vytvářené ocelovými prvky ve stěnách jsou minimalizovány použitím profilů, které obsahují ve stojinách štěrbiny, které sníží tepelnou vodivost profilu ze 60 na 8 W/(m . K), a také vnějším zateplením, čímž se profil dostane do tzv. teplé zóny. Tenkostěnný profil také nezabírá ve stěně místo tepelné izolaci, která tak představuje 99,8 % celé plochy stěny a má na její vlastnosti rozhodující vliv.

Sádrovláknité desky jsou pro opláštění ocelového skeletu díky své pevnosti a malému difuznímu odporu vhodnou volbou – jak z pohledu uživatele, který dostává odolný interiérový povrch, tak z pohledu technických vlastností stěn, dovolujících difuzi vodních par do exteriéru a spolehlivější stabilizaci konstrukcí.

Významnou roli hrají oplášťovací desky i z pohledu požární ochrany nosné konstrukce. Tenkostěnný ocelový profil má sám o sobě velmi nízkou odolnost proti požáru, je tedy třeba jej chránit. Provedené zkoušky prokázaly, že pokud se konstrukce opláští jednou vrstvou sádrovláknitých desek o tloušťce 15 mm a vyplní minerální vlnou o objemové hmotnosti 50 kg/m3, vydrží konstrukce stěny zatížená stropem bezpečně odolávat požáru po dobu 30 minut, při doplnění další vrstvy desek o tloušťce 12,5 mm až 60 minut.

Popis konstrukce

Nosná konstrukce nástavby je provedena z tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů. Obvodové nosné stěny nástavby lázeňského domu jsou sestaveny ze spe­ciálních profilů pro obvodové stěny se štěrbinami typu RY/SKY šířky 150 mm, které jsou vyvinuty pro minimalizaci tepelných mostů. Vnitřní nosné stěny jsou z profilů C a U šířky 120 mm, nosné stropy a konstrukce krovu z profilů tvaru Z, C a U.

Od partnerů ASB

Nosná konstrukce je navržena tak, aby kopírovala nosný systém stávajícího objektu a nevnášela do něj síly a zatížení jiným způsobem a v jiných místech, než na které byl objekt projektován. V obvodových stěnách je uloženo 150 mm izolace mezi profily, 45 mm ve vnitřním instalačním roštu a 50 mm kontaktního zateplení na fasádě. Součinitel prostupu tepla stěnou je 0,18 W/(m2 . K). Ve stropu je uloženo celkem 200 mm minerální izolace mezi profily a 2 × 50 mm v půdním prostoru.

Jako střešní krytina je použita imitace taškové krytiny – taškové tabule z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou vrstvou z polyesteru v tmavě šedé barvě, která je doplněna odvodněním ve stejném barevném odstínu.

Realizace nástavby LD Janáček v Teplicích nad Bečvou
Projektant: Ing. Stanislav Jurák, Projekt-Invest Zlín
Návrh technického řešení: Lindab, s. r. o.
Použitý systém: LindabConstruline a FERMACELL
Zastřešení a odvodnění: Krytina LindabTopline a LindabRainline
Generální dodavatel: Sofizo spol. s r. o.

Ing. Petr Hynšt a Peter Šovčík
FOTO: archiv Lindab a FERMACELL

Petr Hynšt pracuje jako technický manažer společnosti Lindab, s. r. o., a Peter Šovčík pracuje jako externí konzultant společnosti FERMACELL GmbH.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.