Příležitost jménem chytré domy

Příležitost jménem chytré domy

Chytré domy jsou trend. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat. Jejich nárůst je ve světě v posledních letech enormní a je otázka velmi blízké budoucnosti, kdy tento trend výrazněji zasáhne i nás. Na západ od nás je v současné době až 40% nově budovaných rezidenčních nemovitostí vybaveno nějakou formou inteligentního řízení. U nás je to jen asi 3%. Přesto už i u nás zaznamenáváme znatelný nárůst. Očekávané rozšíření chytrých domů tak u nás ovlivní mnoho oborů stavebnictví. Pokusím se v tomto článku nastínit, co můžeme udělat pro to, abychom na tento trend byli připraveni a dokázali jej maximálně využít. Důležité je zejména vědět co to chytré domy jsou, jaká je motivace zákazníků k jejich pořízení a co jejich nástup a rozšíření bude znamenat právě pro váš obor.

Co je chytrý dům
Definice chytrého nebo inteligentního domu jak ji najdete na wikipedii vypadá takto: „Inteligentní dům je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní dům reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz.“ Definice přesná a pro odborníka jasná, nicméně z pohledu běžného uživatele nesrozumitelná. Uživatel vnímá chytrý dům jako dům, který mu za určité pořizovací náklady přinese komfort, bezpečí a úspory. Tyto tři oblasti hrají v rozhodování uživatelů klíčovou roli.

Komfortní ovládání
Komfortem je zde chápán především nový přístup k ovládání a řízení jednotlivých technologií a možnost automatizace některých úkonů. Uživatel používá jen jedno ovládací rozhraní, jednu aplikaci, pomocí které ovládá a nastavuje vše potřebné – od vytápění přes stínění a osvětlení až po zavlažovací systém. Tímto ovládacím prvkem dnes může být mobilní telefon, tablet nebo jakýkoliv počítač. A ovládat lze díky všudypřítomnému internetu samozřejmě odkudkoliv – z domu, ze zahrady, z práce nebo z dovolené. Další zjednodušení lze nalézt i u klasického ovládání pomocí vypínačů. Jedním nástěnným vypínačem je možné ovládat současně například světlo a roletu. Nastavení, kdy například krátký stisk ovládá světlo a dlouhý stisk roletu je velmi intuitivní a umožní snížit počet vypínačů na nezbytné minimum. U většiny systémů pak nebývá problém ani po čase změnit funkci vypínače a přizpůsobit ji měnícím se potřebám uživatele domu.

Takovýto přístup k ovládání celého domu je umožněn díky centralizaci řídícího systému. Centralizace řízení a ovládání všech použitých technologií je základním principem funkce chytrých domů. Sdílením některých komponent a zejména pak společným řízením různých technologických celků lze dosáhnout maximální efektivity. Řídící systém chytrého domu tak pracuje buď jako nadstavba nad samostatnými řídícími jednotkami jednotlivých technologických celků, nebo, a to je výrazně efektivnější varianta, tyto řídící jednotky přímo nahrazuje. V praxi se pak někdy uplatňuje kombinace těchto dvou přístupů, nicméně tam kde to je technicky možné, je žádoucí jednoúčelové řídící jednotky nahradit společným řízením.

V chytrém domě tedy v ideálním případě existuje jen jeden řídící systém, který ovládá veškeré připojené periferie jako jsou zdroje tepla a topná tělesa, klimatizační nebo rekuperační jednotky, rolety a žaluzie nebo osvětlovací prvky. Řízení pak probíhá buď automaticky pomocí přednastavených režimů a časových programů na základě vstupů ze senzorů a detektorů (například řízení rekuperace na základě obsahu CO2 ve vzduchu), nebo manuálně aktivací příslušné funkce uživatelem. V takto koncipovaném řešení pak mohou jednotlivé technologické celky vzájemně využívat svoje funkce – příkladem může být ovládání osvětlení pomocí čidel pohybu zabezpečovacího zařízení nebo využití GSM komunikátoru k notifikaci o stavu a událostech všech použitých modulů.

Bezpečnost především
Ani zabezpečení již není vnímáno jen jako klasická elektronická zabezpečovací či požární signalizace, která v okamžiku narušení objektu nebo požáru spustí sirénu a případně pošle SMS s upozorněním nebo událost nahlásí na PCO. Zabezpečení je zde pojato mnohem komplexněji a spadá do něj maximální možná ochrana obyvatel i domu samotného. V oblasti ochrany proti vloupání přidává funkce jako je aktivní simulace přítomnosti nebo zvyšuje úroveň pasivní bezpečnosti automatickým stahováním rolet na noc.

Dalším stupňem ochrany je pak ochrana proti haváriím jako jsou úniky plynu nebo vody. Detektory plynu, umístěné v blízkosti plynových spotřebičů včas zjistí únik a mohou zastavit hlavní přívod plynu. Stejně tak detektory zaplavení v technické místnosti, koupelnách a kuchyni včas odhalí havárii a uzavřou hlavní přívod vody dřív, než dojde k rozsáhlejším škodám. V obou případech pak lze na událost pomocí SMS nebo emailu okamžitě upozornit majitele, který také může včasnou reakcí zabránit větším škodám. K většímu bezpečí obyvatel domu pak přispívá i to, že ovládací vypínače pracují s bezpečným napětím a nehrozí tak tedy úraz elektrickým proudem.

Úspory a správa energií

Provozní úspory se projevují nejvíce v oblasti vytápění, které je zpravidla energeticky nejnáročnější technologií v domě. Při použití nezávislého řízení teploty v jednotlivých místnostech pomocí časových programů lze dosáhnout významných úspor, většina výrobců těchto systémů udává až 30% úspory oproti klasickému řízení s jedním termostatem. Dalším relativně známým číslem je údaj, který říká, že při snížení teploty v místnosti o pouhý jeden stupeň dosáhneme cca 6% úsporu nákladů na vytápění. Úspory na vytápění a chlazení však lze zvýšit i jinak, například vhodným řízením stínící techniky – v létě zabrání přehřívání domu a předejde nutnosti použít klimatizaci, v zimě naopak mohou spuštěné venkovní rolety zamezit vychladnutí domu přes noc. S úsporami pak velmi úzce souvisí i měření a správa energií. Tato, v rezidenčním bydlení relativně nová disciplína, získává stále více na oblibě i významu. Důvod jsou zejména stále rostoucí ceny energií. Nejjednodušší variantou je prosté měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu. Měřit lze na více místech, tedy nejen celkovou spotřebu, ale i spotřebu jednotlivých spotřebičů jako je tepelné čerpadlo nebo plynový kotel, případně spotřebu některého z funkčních celků, například osvětlení nebo kuchyňských spotřebičů. Informace slouží uživateli k tomu, aby získal přehled, kolik jeho dům aktuálně spotřebovává, kolik spotřeboval od začátku měsíce, roku a další statistické údaje. Tyto údaje mohou být velmi zajímavé například pro vyhodnocení efektivity nastavených topných programů. Některé systémy chytrých domů umí na různou výši spotřeby energií i reagovat. Například pokud systém zaregistruje spotřebu vody v situaci, kdy je aktivováno zabezpečovací zařízení (tedy kdy v domě nikdo není) a současně není v provozu pračka, myčka nebo závlahový systém, vyhodnotí situaci jako havárii, uzavře hlavní přívod vody a pošle majiteli SMS. Měřit lze nejen spotřebu, ale i výrobu elektrické energie, typicky u domácích fotovoltaických elektráren. Opět lze měřit vyrobenou elektrickou energii pro statistické účely, většinou je však možné i reagovat na úroveň výroby a v definovaných situacích spouštět některé spotřebiče. Nejvyšší úrovní správy energií jsou pak chytré domy s predikcí spotřeby. Tyto systémy se samy učí podle toho, jak je dům využíván, a na základě databáze historických dat a aktuálního vývoje dokáží předpovídat, jaký bude vývoj spotřeby energie v budoucnosti. V případě nastavení limitů a jim odpovídajících akcí pak může chytrý dům na vývoj trendu spotřeby upozornit, nebo i samostaně reagovat definovanou akcí.

Širší popis všech funkcionalit, které uživatelům přináší chytré domy, by byl nad rámec tohoto článku, ty nejdůležitější zde alespoň zmíním jejich výčtem. Mezi základní a nejčastěji používané moduly patří řízení vytápění a chlazení, zabezpečení, ovládání osvětlení a stínění, řízení větrání a rekuperace a měření a správa energií. Další oblasti, které chytrý dům často řeší, jsou integrace kamerových systémů, distribuce multimédií, komunikační systémy v rámci domu, řízení bazénových technologií nebo závlahové systémy. Obecně lze říci, že chytrý dům dokáže řídit cokoliv, co lze elektricky ovládat, na základě čehokoliv, co lze elektricky měřit nebo převést na elektricky měřitelnou veličinu.

Koho se to týká ?
Jak jsem zmínil na začátku, trend nástupu chytrých domů zasáhne mnoho segmentů stavebnictví i souvisejících oborů. Kdo jsou tedy společnosti, které by měly zpozornět a pokusit se co nejvíce nastupujícího trendu využít ?
Klíčovými hráči na poli inteligentních elektroinstalací jsou samozřejmě výrobci řešení pro chytré domy. Tito již velmi aktivně reagují a sami růstový trend spoluvytvářejí. Za posledních několik let vzniklo mnoho nových řešení, mnoho jich bylo od základu inovováno, vznikly nové produktové řady, které se snaží zacílit na dosud neobsazená místa na trhu. Kromě sofistikovaných, rozsáhlých a implementačně náročných řešení se tak stále více objevují řešení jednodušší, mající za cíl oslovit co nejširší segment potenciálních zákazníků. Tato řešení bývají zaměřena na poskytování těch nejpoužívanějších funkcí, vyznačují se jednoduchým ovládáním i instalací a nízkou pořizovací cenou. A právě absence takovýchto řešení doposud bránila masovějšímu rozšíření chytrých domů a bytů. Většina výrobců však nemá ambice ani kapacity sama dodávat a instalovat řešení chytrých domů koncovým zákazníkům v takovémto rozsahu. Proto budují sítě partnerů a spolupracujících firem, které se spolu s nimi podílí na dodávce těchto řešení koncovým uživatelům. A právě tady lze spatřit největší potenciál pro firmy, které se těmito řešeními dosud nezabývaly.

Architektonické a projekční kanceláře budou patrně první, na koho se zákazníci s požadavky na chytré domy budou obracet. Proto pro ně bude znalost těchto řešení v blízké době téměř existenční nutností. Jejich cílem by mělo být to, aby byli schopni svým zákazníkům vysvětlit princip funkce a přínosy takovéhoto systému, kvalifikovaně poradit se způsobem výběru vhodného řešení a aby takovéto řešení dokázali začlenit do svých návrhů a projektů.

Dalšími, kdo se s poptávkou po chytrých domech bude stále častěji setkávat, budou developeři. Někteří na tento trend již zareagovali a instalují do svých projektů buď přímo některé moduly inteligentního řízení (nejčastěji právě zabezpečení a vytápění), nebo alespoň svoje rezidenční stavby na takovýto systém připraví a nabízejí je svým zákazníkům jako „Home Automation Ready“, tedy připravené pro instalaci inteligentního řízení. Tato příprava spočívá v tom, že kromě standardní elektroinstalace je připravena i kabeláž pro elektroinstalaci inteligentní. A zákazník si sám může zvolit, chce-li mít byt (nebo dům) chytrý nebo ne. Toto rozhodnutí samozřejmě může učinit i kdykoliv později, každopádně jeho byt je na to připraven. Zákazník tak získá možnost mít svůj byt vybaven inteligencí v rozsahu jaký požaduje a přesně podle svých představ, developer pak získává v dnešní době významnou konkurenční výhodu, kdy s minimálními náklady, rovnajícími se ceně přípravy kabeláže, nabízí něco zajímavého navíc.

Nástup chytrých domů se dotkne i výrobců typových a montovaných domů. I jejich zákazníci budou přicházet s požadavky na inteligentní řízení. A v případě nízkoenergetických a pasivních domů bude takovýto řídící systém téměř povinnou výbavou. Hlavní uplatnění tu kromě modulů vytápění a zabezpečení nalezne i možnost řízení větrání s rekuperací, které je v pasivních domech nezbytnou součástí technologického vybavení. A i zde, podobně jako u developerských projektů, může být možnost integrace inteligentního řízení, byť formou určitého nadstandardu, tím jazýčkem na vahách v rozhodování potenciálního zákazníka. A na rozdíl od developera, který v okamžiku stavby často nezná svého zákazníka, a tedy neví, jaké budou jeho přesné požadavky, má v tomto výrobce typového či montovaného domu určitou výhodu. On svého zákazníka zná již v okamžiku tvorby nebo úpravy projektu, může tedy navrhnout řešení přesně podle jeho představ a odpadá potřeba investice do přípravy kabeláže pro inteligentní řízení. Zákazník si inteligenci buď vybere, a pak je přímo instalována, nebo ji nechce a v takovémto případě je příprava kabeláže patrně zbytečná. Význam by měla jen v případě, kdy by zákazník, například z důvodu omezeného rozpočtu, požadoval přípravu provést s tím, že systém inteligentního řízení hodlá instalovat později.

Posledním oborem, který bych chtěl zmínit, jsou firmy poskytující elektroinstalace. Ať už nabízí silnoproudé rozvody, nebo slaboproudé systémy, jako jsou například zabezpečovací zařízení, mohou z nastupujícího trendu vytěžit nejvíce. Svým zaměřením mají logicky k systémům chytrých domů nejblíže. Pokud jsou pro všechny ostatní zmíněné obory chytré domy vhodným a více či méně nutným doplňkem proto, aby jejich hlavní produkt byl na trhu úspěšný, pro tyto firmy se mohou chytré domy stát jedním z hlavních předmětů jejich činnosti a časem i klíčovým produktem. Jestliže včas přijmou řešení inteligentních elektroinstalací jako vítané rozšíření portfolia svých produktů a začnou se těmito systémy cíleně zabývat, mohou se stát důležitým článkem v dodávce inteligentních elektroinstalací, a to nejen koncovému zákazníkovi. Mohou se stát kvalifikovaným partnerem právě pro výše zmíněné developery a další výrobce domů, kteří budou tato řešení nabízet svým zákazníkům, ale nebudou mít zájem nebo kapacity je do svých staveb sami instalovat a následně na ně poskytovat servis.

Závěrem
Co říci na závěr? Řešení chytrých domů už není jen hračka pro bohaté, stává se z něj běžný produkt, který může zaujmout velmi významné místo na trhu. Otevírá se tak příležitost ke vstupu do segmentu, který je nejen u nás, ale všude ve světě považován za velmi perspektivní a který, na rozdíl od mnoha jiných oborů, očekává v nejbližších letech zásadní růst. A šance na úspěch je tím větší, čím dříve do tohoto segmentu vstoupíte.

Martin Skyva
HAIDY a.s.

Komentáře