Obchodně-společenské centrum Černý pelikán
Galerie(6)

Obchodně-společenské centrum Černý pelikán

V centru Českých Budějovic má vzniknout obchodně-společenské centrum Černý pelikán, které proroste stávající zástavbou na místě tehdejších průmyslových závodů. „Bude to obchodní centrum naruby, dům s parkem vrostlý do obytného bloku s pasážemi,“ říká autor projektu architekt Jaromír Kročák.

Obchodně-společenské centrum, které má vyrůst nedaleko historického jádra města, bude respektovat systém okolního členění vnitrobloku. „Především se jedná o vnitroměstské zařízení, které je začleněno do stávající zástavby se specifickou strukturou uliční řadové zástavby a vnitrobloků,“ vysvětluje autor projektu, co bylo hlavní myšlenkou návrhu. „Dalším inspirativním prvkem při formování počátečních myšlenek bylo místo samotné, kde se nyní nacházejí dva dožilé průmyslové areály. Jedná se vlastně o takový budějovický brownfield. Jednak je zde torzo masokombinátu a jednak polorozbořený areál mechanizačního závodu stáčírny sodovek Pelikán. Toto místo přímo vybízí k uskutečnění záměru vybudovat tu atypický objekt vrostlý různými hmotami a pasážemi krytých ulic do původní zástavby. Chtěl jsem především respektovat měřítko místa a navázat novým na staré,“ dodává architekt.

projekt,obchodní centrum,invetice

Odpůrci a příznivci
Proti projektu se staví několik odpůrců v sousedství řešeného území, kteří založili občanské sdružení zaměřené proti Pelikánovi. „Jednak se jejich představy o využití vnitrobloku rozcházejí se záměrem investora, jednak hájí svůj dosavadní klid a pohodu na svých pozemcích v rámci vnitrobloku,“ vysvětluje architekt, co je projektu vyčítáno, a poukazuje na potřebu revitalizace stávajícího území. „Již delší čas jsou původní dva průmyslové areály opuštěné a místní občané pozapomněli na nevyhovující podmínky průmyslových provozů. Bohužel se na těchto plochách stále nacházejí rozsáhlé eternitové střechy výrobních hal, neekologicky zakonzervované jímky s organickým odpadem masokombinátu a rozsáhlé zpevněné plochy s neudržovanou divokou zelení.“

Kromě negativního přístupu uvedeného občanského sdružení je Černý pelikán přijímán podle anket a reakcí na různé rozhovory, besedy a tiskové konference převážně kladně. „Aktivita místního občanského sdružení, které vyvíjí trvale tlak na zastavení celé akce, přináší prodloužení lhůt projednání jednotlivých stupňů projektové přípravy, ale též postupné úpravy projektu,“ popisuje Jaromír Kročák komplikace, s nimiž se musel v průběhu přípravy projektu potýkat, ale i výhody této medializace. „Na jednu stranu je zásah sdružení do přípravy centra negativní, neboť konkurenčnímu investorovi se podařilo v lokalitě uvést podobný projekt do provozu dříve, na druhou stranu vidím přínos rozsáhlé diskuze o projektu v jeho popularizaci a uvedení ve známost. Paradoxně získává Pelikán své příznivce a lidé se mne často dotazují, kdy bude konečně zahájena stavba a kdy bude Pelikán otevřen.“

Nicméně během projednávání jednotlivých stupňů projektu k územnímu a stavebnímu řízení došlo ke změnám v jednotlivých částech. „Přestože původní návrh splňoval všechna regulativa územního a regulačního plánu, investor vyhověl reálným připomínkám přímých účastníků řízení a všech zúčastněných občanských sdružení. Byl zvětšen rozsah vegetačních ploch, v některých částech došlo k redukci objemu objektu centra, byla zmenšena suterénní část v dotyku se sousedními pozemky odpůrců,“ říká Jaromír Kročák.

Do nové zástavby bude také začleněn stávající objekt U Hájíčků, který bude celkově rekonstruován a uveden do původního historického vzhledu ve stylu art deco. Novodobá přístavba do dvora bude odstraněna, stejně tak jako novodobé vnitřní vestavby, a bude obnoven původní historický půdorys. Objekt bude sloužit jako ředitelství OSC s centrálním dispečinkem, počítačovým centrem a kancelářemi se zázemím.  

projekt,obchodní centrum,invetice,střecha

Vnořen v zeleni
„S investorem spolupracujeme již přes dvanáct let, především na projektech rekonstrukcí historických objektů, ale též na návrhu nové administrativní budovy,“ říká Jaromír Kročák a popisuje, jak se další společný projekt rodil. „Původní rozsah zadání obchodně-společenského centra Černý pelikán se postupně rozrůstal až do dnešní podoby podle toho, jak se podařilo investorovi dokoupit některé objekty v řešeném bloku. Rozšířením záměru se zároveň povedlo do celkové koncepce zakomponovat více zelených ploch včetně městského parku s vodní plochou a vodními atrakcemi.“

Protože objekt centra nevytváří jeden blok, ale je členěn do více objemů, které jsou navzájem propojeny pasážemi a vnitřními pěšími komunikacemi, mohla ve střední části nového objektu vzniknout plocha pro městský venkovní veřejně přístupný park s vodní plochou a se vzrostlou zelení.

Určené existující stromy, které budou odborně ošetřeny a během stavby chráněny, jsou v prostoru parku ponechány. K nim budou doplněny nové vzrostlé stromy dle odborného návrhu dendrologa a zahradního architekta a spolu s další zelení v podobě keřů a popínavých rostlin dotvoří příjemný prostor pro relaxaci a pobyt nejenom návštěvníků centra, ale i široké veřejnosti. Na vyčleněných střechách pohledově exponovaných z okolní zástavby a v přímém kontaktu s pobytovými střechami s kavárnami je navrženo vegetační souvrství doplněné vodní plochou.

projekt,obchodní centrum,invetice,galerie,pasáž

Orientace a barevnost
Všechny hmoty jsou v přízemí a v prvním patře propojeny do jednoho systému pasáží a obchodní galerie. Jedním z pilířů projektu byl cíl navrhnout „dobrý a promyšlený dům, jenž lze přečíst na první pohled – čitelnost prostorů je dána koncepčností a logikou dispozice“, jak popisuje architekt. Vnitřní prostory jsou koncipované tak, aby vždy z jednoho určitého místa bylo možné dohlédnout na další variantní prostory, které jsou návštěvníkům logicky nabízeny.

Důležitou roli sehrává v prostředí určeném pro pobyt člověka barva. Různé barvy vyvolávají různé pocity, především různé kombinace barev, jejich spolupůsobení, kontrasty, rozsah barevných ploch a jejich umístění. Interiéry nových obchodních center, a zvláště vnitroměstských, jsou specifickou oblastí, kde je třeba brát v úvahu krátkodobý pobyt návštěvníků a podvědomé působení barev na člověka a jeho psychiku.

Proto je základní barevné pojetí interiéru neutrální v lomené bílé tak, aby dominantní úlohu sehrávaly jednotlivé obchodní jednotky se svým sortimentem a s reklamními štíty. Prostor pasáží bude vytvářet neutrální jednotící prostředí. Vnější barevné řešení je umírněně elegantní v pastelových odstínech v kombinaci plných a prosklených ploch v co nejsvětlejších odstínech. Barevnost fasád bude dána odstínem přírodních kamenných obkladů – travertin ve světlé béžové barvě a středně tmavý šedý obklad na horních ustoupených podlažích. Vnitroblok je zintimněn keramickým obkladem v terakotovém tónu.

projekt,obchodní centrum,kanceláře,byty

Obnovitelné řešení
Vše je v životě proměnlivé. Staré je po čase nahrazeno novým, co dožije, odchází a vše se neustále mění a vyvíjí. Celý komplex je proto řešen jako otevřený systém, to znamená, že konstrukční a technologické prvky umožňují variabilitu vnitřního uspořádání ve smyslu zásady „dnešní nesmí překážet zítřejšímu“. Veškeré technické instalace budou k cílovým bodům vedeny v přístupných technologických šachtách, koridorech a v podhledech.

Centrum je navrženo jako inteligentní budova s uceleným řídicím, kontrolním, provozním, regulačním a energetickým systémem.

„Nyní je dopracován projekt pro provádění stavby. Vše je připraveno pro zahájení tendru na dodavatele stavby. Dokončuje se schvalovací proces v rámci stavebního řízení, to znamená, že se dokončuje vypořádání námitek odpůrců stavby,“ upřesňuje architekt Jaromír Kročák, v jaké fázi se projekt nachází. Budějovické obchodně-společenské centrum Černý pelikán by tak mělo začít růst na jaře příštího roku.

Obchodně-společenské centrum ­Černý pelikán
Místo:  České Budějovice
Investor:  MONT TD a. s.
Architekt:  Ateliér Kročák  – Ing. arch. Jaromír Kročák
Spolupráce:  Ing. arch. Petr Hornát, Ing. arch. Václav Čihák
Krajinářský architekt:  Ing. arch. Jakub Chvojka,
ATELIER ­aeroPLAN
Pronajímatelná plocha:  16 511 m2
Realizace (plánovaná):  2013

Kateřina Kotalová
Vizualizace: David Šimon

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.