Zelené budovy a certifikace

Zelené budovy a certifikace

Tak jako se potenciální kupci spotřebního zboží rozhodují podle různých testů kvality, podobně je tomu i v případě architektury. Co přináší investorům certifikace zelených budov a jak probíhá samotný certifikační proces?

V obecné rovině můžeme jako zelené budovy označit takové struktury, které mají oproti běžným budovám výrazně nižší spotřebu energie a vody, efektivně využívají materiálové zdroje a minimalizují škodlivé dopady své výstavby a provozu na životní prostředí. Vnitřní prostředí v těchto budovách je bez škodlivých vlivů pro uživatele budovy. Běžnou budovou se rozumí budova s parametry a kvalitou, které jsou v souladu s aktuální národní či evropskou legislativou.

Certifikační standardy tzv. zelených budov mají proto jako základní cíl od počátku projektu ovlivnit výběr lokality, způsob výstavby, energetickou náročnost budovy a její údržbu a chování uživatelů uvnitř budovy, a tím docílit:

 1. snížení spotřeby přírodních zdrojů (využíváním recyklovatelných materiálů),
 2. snížení provozních nákladů a zvýšení zisku (energetickou optimalizací, snížením spotřeby provozní energie a vody),
 3. zlepšení komfortu uživatelů a jejich zdraví (zvýšením kvality vnitřního prostředí),
 4. minimalizaci dopadů na místní infrastrukturu a zlepšení kvality života (zlepšením dopravní obslužnosti, dopravy materiálů na stavbu a průběhu výstavby).

Splněním těchto bodů lze vytvořit trvale udržitelnou budovu, která bude dlouho a dobře sloužit. Projekční, ale také realizační tým i uživatel budovy se při procesu certifikace dobrovolně zavážou zapracovat do projektu a následně realizovat požadavky jednotlivých kreditů daného certifikačního standardu.
 
Certifikační systémy
Certifikační systémy jasně definují kritéria udržitelnosti a určují podmínky, za kterých lze získat příslušné ocenění. Certifikačních systémů dnes existuje na národních úrovních dokonce přes šedesát. K nejznámějším a nejvíce uznávaným patří americký LEED, britský BREEAM vyvíjený od roku 1990 společností Building Research Establishment, francouzský HQE (Haute Qualité Environnementale) a německý DGNB, který se uděluje od r. 2008. V EU prozatím neexistuje jednotná certifikační autorita.

Zaměřme se na nejrozšířenější certifikační systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Tento certifikát má vysokou mezinárodní reputaci a velké množství certifikovaných budov nejen na území USA, ale také v mnoha jiných zemích. Vznikl v roce 1995 v USA jako program US Green Building Council (USGBC) ve Washingtonu. LEED byl původně určen pro administrativní budovy, v současné době je certifikační standard LEED aplikovatelný pro tyto projekty:

 • New Construction (novostavby),
 • Schools (školy),
 • Retail (obchod),
 • Existing Buildings: Operations & Maintenance (stávající budovy),
 • Core & Shell (obálka a jádro budovy),
 • Commercial Interiors (klientské vestavby),
 • Neighborhood Development,
 • Italia for New Construction.

 

Kritéria pro získání certifikátu jsou různá podle typu projektu. Hodnotí se celkem sedm oblastí, ve kterých může projekt usilovat o body v jednotlivých kreditech. Specifikem systému LEED je, že v každé z hodnocených oblastí jsou povinné předpoklady (prerequisites), které nepřinášejí žádné body, ale musí být splněny, aby mohla být certifikace provedena. Jednotlivé hodnocené oblasti pro nové projekty jsou:

 1. Udržitelnost lokality (přibližně 25 % váhy z celkového hodnocení) – v této oblasti se hodnotí výběr lokality výstavby, šetrnost výstavby k okolí budovy, dopravní obslužnost pro uživatele budovy, dopravní zátěž, nakládání s dešťovou vodou, zeleň na pozemku a konstrukci budovy, světelný smog, efekt tepelného zrcadla a další.
 2. Efektivnost hospodaření s vodou (přibližně 9 % váhy z celkového hodnocení) – hlavní důraz se klade na úspory pitné vody při provozu budovy, úsporu pitné vody pro zavlažování zeleně a snížení množství odpadních vod.
 3. Energie a atmosféra (přibližně 33 % váhy z celkového hodnocení) – v této oblasti se hodnotí především energetická účinnost budovy, ekologická chladiva, energetický management budovy, využití obnovitelných zdrojů energií nebo zelené energie a možnosti uživatelů budovy sledovat a snižovat spotřebu energie ve svých prostorách.
 4. Materiály a zdroje (přibližně 12 % váhy z celkového hodnocení) – tato oblast hodnocení se zaměřuje na efektivní využití materiálů a minimalizaci odpadů vzniklých při stavbě a během provozu budovy. Hodnotí proto způsob nakládání s odpady během výstavby a jejich recyklace, využití stávajících částí budovy, dopravní a výrobní vzdálenost použitých stavebních materiálů od místa výstavby, množství recyklovaných materiálů použitých při výstavbě a nakládání s odpady během provozu budovy.
 5. Kvalita vnitřního prostředí (přibližně 11 % váhy z celkového hodnocení) – celá tato hodnotící oblast je zaměřena na vytvoření zdravého a komfortního prostředí pro uživatele budovy. Zaměřuje se proto na prostory pro kouření v budově či mimo budovu, hygienickou výměnu vzduchu včetně jeho kvality, ochranu uživatelů budovy před škodlivými látkami a jinými zdroji znečištění vnitřního prostředí, ovladatelnost systémů regulujících teplotu, vlhkost a rychlost proudění vzduchu, výhledy z jednotlivých pracovišť, osvětlení vnitřních prostor denním světlem, tepelnou stabilitu vnitřního prostředí a použití materiálů bez emisí škodlivých látek.
 6. Inovativní řešení v projektu (přibližně 6 % váhy z celkového hodnocení) – v této oblasti může projekční tým získat body za příkladné splnění některých kreditů z předchozích oblastí nebo za inovativní postup uplatněný v návrhu trvale udržitelného designu budovy.
 7. Regionální priority (přibližně 4 % váhy celkového hodnocení) – v této oblasti získá projekt body za předpokladu, že splní podmínky vybraných kreditů z předchozích oblastí.

Součet všech dosažených bodů ve všech kategoriích představuje výsledné hodnocení budovy, které může být:

 • LEED Certified – certifikováno (40 až 49 bodů),
 • LEED Silver – stříbro (50 až 59 bodů),
 • LEED Gold – zlato (60 až 79 bodů),
 • LEED Platinium – platina (80 a více bodů).

V celosvětovém měřítku můžeme registrovat strmý nárůst počtu nových projektů registrovaných k certifikaci. Skutečnost, že budovy spotřebovávají 30 % světových surovinových zásob, 12 % světových zdrojů vody, podílejí se 40 % na celkové globální emisi skleníkových plynů a produkují 40 % světové produkce odpadu, si uvědomuje stále více významných globálních a národních společnosti, a proto pro svá sídla požadují budovy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Z pohledu developera má certifikovaná budova významnou marketingovou výhodu na trhu realit.
 
Proč certifikovat?
Důvody pro certifikaci jsou především:

 • Marketingové – certifikované budovy upřednostňují investiční fondy a financující banky, které tyto budovy považují za bezpečnou investici.
 • Komerční – certifikovaná budova je atraktivnější pro nájemce díky nižším provozním nákladům, budova má vyšší hodnotu na realitním trhu a nižší náklady na zaměstnance (díky přísným požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí vykazují zaměstnanci v certifikovaných budovách menší nemocnost i fluktuaci).
 • Etické – investor nebo nájemce certifikované budovy dává najevo svou společenskou odpovědnost.
 • Společenské – v poslední době je u velkých nadnárodních společností a státních institucí v USA a v Evropě patrný sílící trend sídlit v certifikovaných budovách, a jít tak příkladem ve společensky odpovědném podnikání.

Pokud má investor v plánu stavět certifikovaný projekt, měl by se v prvé řadě již ve stadiu projektového záměru obrátit na odborného konzultanta, který ho celým procesem certifikace provede. Jedině tak je možné jednotlivé požadavky certifikačního systému bez zbytečných vícenákladů zapracovat do dalších stupňů projektové dokumentace, a docílit tak vyššího bodového hodnocení projektu. V prvé fázi konzultant doporučí vhodný certifikační systém a provede prvotní hodnocení úrovně certifikace, které může projekt dosáhnout podle stávajícího návrhu. Navrhne, jaké úpravy projektu přicházejí v úvahu pro dosažení vyšší úrovně. Toto hodnocení (Pre-assessment) lze provést již na základě projektového záměru, případně dokumentace pro územní rozhodnutí. Výstupem jsou konkrétní požadavky do dalších stupňů projektové dokumentace a kvalifikovaný odhad vícenákladů certifikace pro různé dosažitelné stupně certifikace. V další fázi projektu pak konzultant ve spolupráci s projekčním týmem připravuje certifikační dokumentaci k jednotlivým kreditům týkajících se návrhu budovy, ověřuje splnění jejich podmínek a navrhuje alternativní cesty ke splnění jednotlivých požadavků certifikace. V této fázi také probíhá hodnocení budoucí energetické účinnosti budovy. Výstupy z tohoto hodnocení by měly být k dispozici co nejdříve, ideálně před výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že certifikační systém byl vytvořen v USA, a ověření splnění jednotlivých kreditů se proto provádí na základě amerických norem. Certifikační dokumentace tak představuje samostatnou dokumentaci vytvořenou na základě projektové dokumentace dle národní legislativy.

V realizační fázi pak konzultant koordinuje jednotlivé dodavatele stavby z hlediska splnění požadavků kreditů realizační fáze projektu, řídí proces pořizování nutných dokumentů a kontrolních zpráv.

Celý proces certifikace probíhá v následujících krocích:

 1. Poradenství a technická podpora konzultanta
 2. Hodnocení stávající projektové dokumentace a stanovení dosažitelného stupně certifikace – Pre-assessment
 3. Registrace projektu v on-line platformě
 4. Zapracování výstupů z hodnocení projektové dokumentace do dalších stupňů dokumentace (tendrová a prováděcí)
 5. Hodnocení provedení stavebních prací
 6. Shromáždění podkladů a dokumentace k certifikaci
 7. Předložení certifikační dokumentace k předběžné kontrole certifikační autoritou 
 8. Odstranění případných nedostatků certifikační dokumentace zjištěných při předběžné kontrole
 9. Předložení certifikační dokumentace k finální kontrole certifikační autoritou
 10. Certifikace budovy – vydání certifikátu

 
Kvalitní LEED konzultant je schopen klien­tovi poskytnout veškeré služby spojené s certifikací LEED, a to nejen poradenství, konzultace a řízení certifikačního procesu, ale také další nutné činnosti s certifikací spojené. Patří sem zejména provádění dynamických energetických simulací v souladu s americkými normami ASHRAE s využitím softwaru pro certifikaci LEED, přejímání technických systémů budovy podle metodiky LEED a pořízení specifické certifikační dokumentace. Pokud je konzultant členem USGBC, může poskytnout i slevy z certifikačních poplatků.

Petr Albl

Autor pracuje ve společnosti ARCADIS Project Management s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.