Dostavba náměstí v Čelákovicích

Dostavba náměstí v Čelákovicích

Dva bytové domy, prostory pro obchody a služby a v neposlední řadě nová úprava okolního prostranství a zeleně dotvoří ráz centra středočeského města Čelákovice. Zástavbu proluky náměstí a revitalizaci jejího okolí provede tým architektů Viktor Tuček, Lukáš Srch a Jiří Beran z ateliéru Stopro Architects. Projekt počítá s citlivým urbanistickým řešením ve vztahu k okolní architektuře i historickému vývoji města.


Čelákovice jsou malé město ve Středočeském kraji na řece Labi s historií sahající podle písemných pramenů až do 13. století. Město dnes těží z blízkosti hlavního města a stává se dynamicky rozvíjejícím satelitem. Původní drobné měřítko zástavby v centrální části bylo za socialismu, podobně jako v mnoha jiných městech, násilně porušeno předimenzovanou panelovou výstavbou a dostavbou několika objektů solitérních veřejných budov. Přirozené centrum je na Náměstí 5. května s dominantou historické radnice.

Náměstí však není hmotově ukončené a navíc se v minulosti stalo spíše průjezdnou komunikací. Navrhovaná dostavba je součástí ambiciózního plánu na revitalizaci centra, jehož součástí je úprava parteru náměstí navržená architektem Markem Tichým.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Se stavbou, která bude trvat přibližně patnáct měsíců, se má začít ve druhém čtvrtletí 2009.

S respektem k okolí
Vlastní dostavba uzavírá jižní cíp Náměstí 5. května a navazuje na hranu stávající nízkopodlažní zástavby. Hmotové řešení nových čtyřpodlažních domů, jejichž poslední patro ustupuje, je členěno ­architektonickými prostředky, které ­opticky zmenšují měřítko objektů. Krajní objekty mají půdorysný tvar písmene L a vytvářejí tak mírně uzavřený prostor vnitrobloku přístupný průchodem pro pěší směřujícím k dominantě radniční věže. Krajní dům je směrem k prodejně potravin ukončen vykonzolovaným kvádrem, který zvýrazňuje konec náměstí a pohledově jej uzavírá. Část domu na opačné straně, navazující na původní nízkopodlažní objekt, je celkově snížen ve všech podlažích. Měřítko dostavby tak respektuje charakter stávající zástavby a nepřevyšuje průměrnou hladinu objektů na náměstí.

Bytové domy na náměstí mají v parteru komerční prostory. Uvnitř areálu vzniká klidový, parkově upravený prostor cloněný od okolního prostředí. Zde je navržen solitérní bytový dům orientovaný do zeleně. Uvnitř vnitrobloku je podzemní parkování zapuštěné pod úroveň terénu. Střecha parkovacího domu bude z větší části ozeleněna. Celý soubor bude navazovat na obnovený park a areál školy.

Architektonické řešení
Hmotové řešení čtyřpodlažních domů je založeno na jednoduchém principu navzájem posunutých kvádrů, které jsou materiálově odlišeny a vyjadřují tak navenek rovněž půdorysný dispoziční princip. Díky sklonu náměstí je přízemí objektu a suterén navržen ve třech výškových úrovních. Architektura objektů bude materiálově navazovat na funkcionalistickou architekturu s obohacením současnými materiálovými a výrazovými prostředky. Na fasádách bude omítka v kombinaci s deskovým obkladem z probarvených desek. Otvorové výplně budou dřevěné a hliníkové. Nosná konstrukce objektů je z monolitického železobetonu.

Soubor bude na uliční síť připojen z nově trasované komunikace procházející náměstím a propojení s ulicí Komenského. Vnitřní komunikace je uvažována jako obslužná zklidněná zóna, která zajišťuje obsluhu a dostupnost jednotlivých objektů. Souborem prochází pěší koridor ústící průchodem do náměstí.

Obklopené zelení
Projekt předpokládá výsadbu vzrostlé zeleně při revitalizaci parku, která bude prostupovat i do vnitřních prostorů mezi objekty. Bydlení tak bude obklopené zelení, která bude parkově upravená a doplněná prvky drobné architektury. Nedílnou součástí parkových úprav bude modelace terénu mezi jednotlivými skupinami domů.

(red)
Vizualizace: Lukáš Zimandl

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.