Galerie(7)

Výroba betonu a jeho dopad na uhlíkovou stopu

Snižování uhlíkové stopy se stává stěžejním tématem v globální diskuzi o životním prostředí a udržitelnosti. Stavebnictví není výjimkou. V současné době se Evropa a celý svět zaměřuje na opatření a trendy, které mají za cíl omezit emise skleníkových plynů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na klima.

Jedním z hlavních směrů v boji proti klimatickým změnám je přechod k obnovitelným zdrojům energie, elektromobilita, zalesňování a ochrana ekosystémů a udržitelná výroba a spotřeba. Do tohoto odvětví spadá i výroba betonu a betonových směsí. Společnost, dodávající beton na pražské stavby, TBG METROSTAV, je dlouhodobě aktivní v podporování lodní dopravy k přepravě materiálů, což výrazně přispívá ke snižování uhlíkové stopy.

Dalším krokem pro účely měření uhlíkové stopy společnost zavedla metodiku LCA (Life-Cycle Assessment) hodnocení životního cyklu betonu, jímž se hodnotí dopady výroby na životní prostředí. Tato metodika zahrnuje hodnocení všech materiálových vstupů, energii potřebnou k výrobě, dopravu betonu na stavbu a samotnou likvidaci. V tomto případě demolici při ukončení životnosti dané stavby. Takto se posuzují všechny environmentální dopady, které jsou s tímto životním cyklem materiálu spojené.

Zdroj: TBG Metrostav

Samotná výroba betonu je proces, který má významný dopad na uhlíkovou stopu, což je množství skleníkových plynů, které jsou emitovány během celého životního cyklu výrobku. Beton, jako stavební materiál, je významným producentem emisí CO2, především kvůli výrobě cementu, který je jedním ze základních komponentů betonu. Klíčové faktory ovlivňující uhlíkovou stopu výroby betonu jsou následující:

Výroba cementu v cementárně:

Cement je hlavní složkou betonu a je získáván především spalováním vápence (CaCO3) za vzniku oxidu vápenatého (CaO). Tento proces pálení vápna vyžaduje vysoké teploty a spotřebovává výrazné množství energie, často z fosilních paliv, což vede k emisím CO2. Nízkoemisní cementy jako např. CEM III, které používáme při výrobě v TBG METROSTAV pomáhají snižovat celkové vyprodukované množství CO2.

Zdroj: TBG Metrostav

Výroba betonu v betonárně:

Výroba betonu na betonárně spočívá zejména ve smíchání všech složek betonu (cementu, kameniva, vody a příměsí) ve správném poměru a k tomu je třeba určité množství energie. K výrobě této energie můžou být částečně použity obnovitelné zdroje.

Doprava a uložení betonu na stavbě:

Další částí vytváření uhlíkové stopy betonu je jeho transport. Materiály (např. cement, kamenivo, písek) musí být přepraveny na výrobní místo, a poté hotový beton musí být dopraven na místo ukládky. Doprava zahrnuje použití nákladních vozidel a autodomíchávačů.

Zdroj: TBG Metrostav

Recyklace a alternativní materiály:

Snížení uhlíkové stopy betonu lze dosáhnout i prostřednictvím recyklace a používání alternativních materiálů. Recyklace zdemolovaných betonových konstrukcí a používání alternativních pojiv mohou snížit potřebu nového cementu a také emise spojené s jeho výrobou. TBG METROSTAV v Praze nabízí beton s použitím recyklátu pod svojí značkou R-CRETE®

Zdroj: TBG Metrostav

Inovace ve výrobě:

Výzkum a inovace ve výrobě cementu hledají způsoby, jak snížit emise CO2. To zahrnuje vývoj nových typů cementu s nižším obsahem vápníku, využívání alternativních paliv nebo procesy s nižšími emisemi CO2.

Na základě LCA se vypracovává pro betonárnu Environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle ČSN ISO 14025:2010 a EN 15804:2021+A2:2019+AC:2021. Tento dokument poskytuje informace o environmentálních vlastnostech produktu v průběhu celého jeho životního cyklu. Tento dokument slouží k informování zákazníků, spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran o dopadech daného produktu na životní prostředí.

Zdroj: TBG Metrostav

Pro společnost TBG METROSTAV je snížení uhlíkové stopy při výrobě betonu komplexním úkolem, který vyžaduje kombinaci inovací ve výrobě, využívání recyklace a alternativních materiálů a optimalizaci dopravy. Stavební průmysl hraje klíčovou roli v celkových úsilích o udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů.

Pokud byste se chtěli dozvědět o snižování produkce CO2 ve výstavbě více, kontaktujte nás.

https://www.tbg-metrostav.cz/kontakty/

MTS Beton 21 26
MTS Beton 21 20
DJI 0196

ZDROJ: PR článek společnosti TBG Metrostav