Vynikající výsledky Orco Property Group za posledních 9 měsíců

Vynikající výsledky Orco Property Group za posledních 9 měsíců

Představenstvo Orco Property Group´s schválilo neauditované výsledky společnosti za prvních 9 měsíců roku 2007 (stanovené s ohledem na účetní zásady pro roční konsolidovanou finanční závěrku).

Klíčové ukazatele

Zisky a ztráty (v milionech €) 9M 2007 9M 2006 Finanční rok 2006
Výnosy
213.334 79.640
172.908
Čistý zisk v reálné hodnotě 96.288 41.415 145.901
Ostatní provozní výnosy 1.356 2.079 2.786
Výkonová spotřeba -118.439 -43.065 -119.224
Odměny zaměstnancům -34.176 -23.660 -30.141
Amortizace, opravné položky a rezervy -12.213 -0.283 -4.076
Výsledek z obchodních činností 0 0 0
Ostatní provozní náklady -36.806 -22.850 -33.906
Provozní výsledek hospodaření
109.344
33.276 134.248
Čisté nákladové úroky -31.782 -11.496 -15.740
Ostatní finanční výsledky -3.018 5.507 4.416
Finanční výsledek hospodaření -34.800 -5.989 -11.324
Zisk před zdaněním 74.544 27.287 122.924
Daň z příjmů 5.375 -2.406 -25.069
Čistý zisk 79.919 24.881 97.855
Na vrub minoritním úrokům -11.490 -1.965 -1.156
Čistý zisk pro skupinu 68.429 22.916 96.699

V souladu s účetními zásadami nedošlo k žádnému novému ocenění portfolia od doby přípravy předběžné finanční zprávy v červnu a čistý zisk z úprav tržní hodnoty majetku v září 2007 dosáhl 96,3 milionů € (oproti 41,4 milionů € za 9 měsíců roku 2006).

Strmý nárůst zisků na čtvrtletní bázi

Výnosy podle segmentů (v milionech €) 9M 2007 9M 2006 Finanční rok 2006
Developerská činnost 140,173 41,7 124,3
Hotely a rezidence 32,206 24,432 30,8
Pronájmy 39,556 13,422 19,8
Služby správy majetku 12,537 4,088 8,7
Transakce mezi segmenty skupiny -11,138 -4,002 -10,7
Celkové výnosy 213,334 79,64 172,9

Celkové výnosy dosáhly za prvních 9 měsíců roku 2007 výše 213,3 milionů €. Silný organický a externí růst Orco Property Group za poslední rok představuje strmý nárůst v porovnání s výsledky za 9 měsíců 2006 (79,6 milionů €). Revidované obchodní cíle z června ve výši 250 milionů € pro celý rok 2007 budou s přehledem splněny.

Developerská činnost

Výnosy z developerských činností dosáhly 140,7 milionů € za prvních 9 měsíců roku 2007 v porovnání se 41,7 milionů € za stejné období roku 2006. Skupina velmi významně zvýšila objem developerských aktivit a za prvních 9 měsíců roku 2007 bylo předáno 1328 bytových jednotek. V České republice bylo předáno 968 bytových jednotek a uzavřeno 700 smluv o následné koupi. Hlavní příspěvek představuje Košík (22,6 milionů €) a Řepy (17,7 milionů €). V Polsku bylo dokončeno celkem 223 bytových jednotek a podepsáno 143 smluv o následné koupi. A konečně v Německu bylo dokončeno celkem 137 bytových jednotek a podepsáno 37 smluv o smlouvě budoucí. Hlavní příspěvek představuje projekt Westhafen ve Frankfurtu za 24,0 milionů €. Kromě toho bylo v Maďarsku a na Slovensku zaregistrováno 46 smluv o následné koupi k 30. září.

Tato vysoká míra budoucích smluv o koupi dává managementu Orco Property Group solidní důvěru v dosažení úplného ročního cíle výnosů z developerské činnosti ve výši 164 milionů €    a rovněž v realizaci obchodních výsledků v roce 2008.

Pronájmy

Výnosy z pronájmů dosáhly výše 39,6 milionů € v porovnání s 13,4 miliony € za prvních 9 měsíců roku 2006. V této divizi byli v roce 2007 dva noví významní přispěvatelé. Molcom s výnosy 11,1 milionů € za 6 měsíců zakoupený v dubnu a GSG s výnosy 9,3 milionů € za čtvrtletí zakoupený koncem června.  Dále stojí za zmínku Bubenská (2,4 milionů €) zakoupená v září 2006, objekt Luxembourg Plaza nyní plně obsazen, jehož 50% vlastnictví přispívá k výnosům skupiny částkou 1,3 milionů €.

Průměrná obsazenost bez GSG zůstává na velmi vysoké úrovni 92 % na globální bázi. V porovnání podle segmentu dosahuje míra obsazenosti 87 % pro kancelářské nemovitosti, 85 % pro residenční a 89 % pro maloobchodní. Pokles v míře obsazenosti v oblasti kancelářských prostor lze vysvětlit výlučně konsolidací GSG (30 % prázdných prostor). Po zahrnutí GSG se míra obsazenosti kancelářského portfolia sníží na 76 %.

Hotely a residence

Výnosy ze segmentu hotelnictví dosahují za prvních 9 měsíců roku 2007 výše 32,2 milionů € v porovnání s 24,4 milionů € za prvních 9 měsíců roku 2006. Výnosy z Pachtova Paláce dosáhly téměř 1,8 milionů € v porovnání s 1,2 milionů € za stejné období roku 2006. V Chorvatsku mělo otevření hotelu Adriana 6. června dle očekávání pozitivní dopad na tržby. Přestože Amphora byla otevřena až na konci července (z důvodu částečné rekonstrukce), dosáhly celkové tržby výše 11,2 milionů € v porovnání s 9,6 miliony € za stejné období roku 2006.

Po vyloučení Chorvatska dosahuje ADR (průměrná denní sazba) celého portfolia hotelnictví výše 97,9 € a Revpar (výnos z hotelového pokoje) 62,2 €.

Protože prodej portfolia hotelnictví (kromě Pachtova paláce, Diany a Belgické) fondu Endurance Hospitality Fund a smlouva o joint venture s AIG vstupují v platnost až 30. listopadu, výnosy za 9 měsíců se stále počítají do celého portfolia. Výsledky prodeje budou zaúčtovány během 4. čtvrtletí.

Služby správy majetku

Poplatky generované skupinou Endurance Funds dosahují 6,3 milionů € Nižší nárůst poplatků lze vysvětlit zpožděním transakce hotelnictví. Toto zpoždění bude do značné míry kompenzováno pozitivním příspěvkem výsledků divize hotelů za prvních 9 měsíců.

Upravený EBITA ve výši 29,6 milionů € je téměř dvojnásobný v porovnání s první polovinou roku 2007

Provozní činnosti Orco Property Group generovaly v prvních 9 měsících roku 2007 pozitivní upravený EBITA 29,6 milionů € oproti 15,9 milionu € v první polovině roku 2007. Tato vynikající hodnota je vysvětlena zlepšením ziskovosti každého segmentu, bez ohledu na skutečnost, že oblast hotelnictví byla ovlivněna rekonstrukcemi v Chorvatsku a nedosáhla tak uspokojivou míru ziskovosti.

Skupina věří, že tento poměr, po úpravě o záporné a kladné nepeněžní příspěvky, poskytuje přehled o výkonu hlavní činnosti podnikání.

Tento poměr je vypočítán na základě provozního výsledku, od kterého byl odečten zisk z přecenění (96,3 milionů € za 1. čtvrtletí 2007) a přičteny náklady týkající se akciové kompenzace (1,5 milionů €), korekce za prodej zboží, tj. kapitálových výnosů realizovaných prodejem aktiv zahrnutých ve výkazu zisků (2,8 milionů €) a opravných položek (12,2 milionů €).

Pozitivní dopad poklesu daňových sazeb

V České republice byla snížena daň z příjmu z 24 % na 21 %. V Německu z 39 % na 31 %. Tato změna ovlivňuje účetnictví společnosti na dvou úrovních: zaprvé daň z příjmu, která bude platit od ledna 2008. A za druhé, výpočet odložených daní, které povedou k uznání bezhotovostních zisků v roce 2007 ve výši 36,6 milionů €.

Čistý zisk 68,4 milionů €

Čistý zisk dosahuje 68,4 milionů € oproti 22,9 milionů € za prvních 9 měsíců roku 2006.

Zpráva od prezidenta a CEO  Orco Property Group – Jean-François OTT

„Přestože je situace na finančních trzích v současnosti složitá, posílili jsme důvěru v naší strategii expanze na základě kvalitních produktů v kancelářské, residenční, logistické a maloobchodní sféře určených pro kvalitní klienty. V současnosti neexistují žádné negativní vlivy, které by mohly ovlivnit růst trhů ve střední Evropě, kde Orco působí – výnosy zůstávají stabilní a objem pronájmů roste. Naše aktivity v oblasti nemovitostí a developerských činností nám nezvratně umožní zůstat mezi lídry ve střední Evropě.“

Zdroj: Best Communications Group