asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Recenze: The Indoor Environment Handbook

09.06.2010
Holandská expertka v oblasti kvality vnitřního prostředí Dr. Philomena Bluyssen ve své knize s podtitulem „Jak dosáhnout zdravého a komfortního prostředí v budovách“ nabízí ucelený pohled na problematiku vnitřního prostředí. Čtenáři nepředkládá pouze strohý popis a vzorce pro výpočet vnitřních parametrů, ale naopak se snaží povznést nad jednotlivé kousky této komplikované skládanky a ukázat, jakým způsobem na sebe jednotlivé parametry vzájemně působí, jak se ovlivňují, a co je nejdůležitější, jak ovlivňují samotné obyvatele budov. Velkým přínosem knihy je, že se snaží ukázat možné cesty vedoucí k pevnému zakotvení problematiky kvality vnitřního prostředí do procesu projektování budov a jejich technických zařízení.
Kniha má velmi široký záběr. V první části se čtenář postupně seznámí s mechanizmy, kterými člověk vnímá a pociťuje okolní prostředí. Následující část je věnována samotným fyzikálním parametrům, charakterizujícím vnitřní prostředí. Velmi přehledně je rekapitulována teorie jejich působení na člověka, měření a hodnocení. Najdeme zde také kapitoly věnované tepelné pohodě, osvětlení nebo zdrojům znečištění vnitřního vzduchu. V dalších částech knihy autorka pokračuje přehledem historického vývoje výzkumu v oblasti vnitřního prostředí a s ním spojené legislativy. Na základě tohoto přehledu přechází k hledání odpovědi na stěžejní otázku své knihy – jak při projektování budov zohlednit fakt, že se jednotlivé parametry navzájem ovlivňují a teprve jejich společné působení má konečný vliv na člověka?

Dr. Bluyssen poukazuje na to, že nestačí stanovit limitní hodnoty pro operativní teplotu, intenzitu výměny vzduchu, koncentraci škodlivin nebo množství denního světla v místnosti a slepě na nich lpět. Podle jejího názoru je vzájemné působení mezi jednotlivými parametry příliš komplikované na to, aby bylo možné popsat celkový vliv prostředí pomocí jednotlivých limitních hodnot pro každý z jeho parametrů. Navíc je zde ještě další překážka. Citlivost vůči vlivům prostředí není u každého člověka stejná. Podmínky v jedné místnosti mohou být vnímány tolika způsoby, kolik je v ní osob. Odpovědi hledá autorka detailnějším rozborem části vědeckého výzkumu, která klade do popředí obyvatele budov. Studuje jejich reakce, vnímání a interakci s prostředím, a to jak na fyzické, tak i na psychologicko-neurologické úrovni. Při takovém přístupu začínáme vlastně z druhého konce, než na jaký jsme při návrhu vnitřního prostředí zvyklí. Klasický postup, též nazývaný postup zdola–nahoru (bottom-up), pramení z metodologie používané při výzkumu posledních více než 50 let.

Tento postup předpokládá identifikaci možných negativních činitelů, definici vztahu mezi dávkou a odezvou, stanovení limitních hodnot a v konečné fázi pak stanovení akceptability limitní hodnoty uživatelem. Dr. Bluyssen nabízí alternativní přístup řešení – tzv. postup shora–dolů (top-down), ve kterém je vnitřní prostředí považováno za jeden celek (systém) a člověk je základním kamenem hodnocení. Jednotlivé části systému (parametry prostředí) mají svou individuální důležitost, ale celý systém bude pracovat správně jen tehdy, jsou-li všechny jeho části optimalizovány právě s ohledem na celek. V případě vnitřního prostředí pak optimalizace může zahrnovat jak zdraví a komfort uživatelů, tak energetickou náročnost či trvalou udržitelnost výstavby.

The Indoor Environment Handbook je příručkou určenou všem, kteří si chtějí rozšířit, prohloubit a dát do kontextu vědomosti spojené s problematikou kvality vnitřního prostředí. Kniha nabízí nejen kvalitní souhrn stávajících poznatků, ale přináší také svěží závan nových postupů, směrů a cest, kterými se pravděpodobně bude výzkum a posléze i praxe v této oblasti ubírat.

The Indoor Environment Handbook
Autor: Philomena M. Bluyssen
Rok vydání: 2009
Vydal: Londýn: Earthscan
ISBN: 978-1-84407-787-8


Text a foto: Dr. Ing. Jakub Kolařík

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media