Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Renovace zdravotnětechnických instalací v bytových domech

Renovace zdravotnětechnických instalací v bytových domech

V mnoha domech v České republice se v současné době nacházejí instalace provedené v době jejich výstavby. Některé z těchto domů byly postaveny před druhou světovou válkou. I když předválečné instalace byly z kvalitních materiálů, postupně dožívají. Dožívají také instalace z poválečné doby. U kovových potrubí má na životnost vliv především koroze způsobující fyzické opotřebení. U zařizovacích předmětů se setkáváme především s opotřebením morálním nebo poškozením během používání.

Životnost potrubí
Orientační životnosti instalací a technických zařízení jsou uvedeny v tab. 1. Mnohdy dnes nevyhovují také stávající trasy instalací, způsob přípravy teplé vody apod. Proto je nutná renovace zdravotnětechnických instalací, která mnohokrát nespočívá jen ve výměně starého potrubí za nové, ale mění se při ní také trasy potrubí a způsob přípravy teplé vody. 

Renovace zdravotnětechnických instalací ve zděných ­domech stavěných před druhou světovou válkou

Jak již bylo uvedeno v úvodu, setkáváme se v řadě starých domů se zastaralým a dnes často nevyhovujícím řešením zdravotnětechnických instalací. Potrubí a zařizovací předměty bývají na konci životnosti. Vlastní renovaci má vždy předcházet průzkum stávajících instalací a projekt.

Renovace kanalizace
Stav starého kanalizačního potrubí je nutné posoudit technickou prohlídkou, doplněnou v případě potřeby o prohlídku svodného potrubí kamerou. Zavěšené svodné potrubí a viditelně vedená odpadní potrubí je možné zkontrolovat vizuálně. O výměně svodných potrubí uložených v zemi rozhoduje jejich materiál (beton) nebo prohlídka kamerou. Z materiálů používaných v minulosti mají nejdelší životnost kameninové a litinové trouby a tvarovky. Částí potrubí s kratší životností jsou spoje těsněné konopným provazcem a zálivkou, které mohou být po vyhnití provazce netěsné. Nejvíce korodují litinová potrubí DN/ID 50 a litinová větrací potrubí. Ocelová, azbestocementová, betonová a olověná potrubí je třeba vyměnit.

Tab. 1: Orientační životnosti instalací a technických zařízení

Staré septiky a žumpy
Při napojení domu na nově zřízenou kanalizaci pro veřejnou potřebu se mají odpojit a zrušit stávající septiky nebo žumpy. Pokud jsou tyto objekty těsné, lze je po vyčištění a úpravě dešťové vnitřní kanalizace možné využít jako jímky na dešťovou vodu ze střechy. Septiky nebo žumpy, které nebudou dále využívány, je třeba odpojit od kanalizace, vyčistit a zasypat.

Řešení renovace beze změny půdorysné dispozice domu

Pokud se při renovaci nemění půdorysná dispozice domu, využijí se pro vedení nových odpadních potrubí stávající drážky, případně šachty. Tam, kde bylo odpadní potrubí od záchodových mís vedeno podle starých předpisů odděleně od ostatních splaškových odpadních potrubí, může se při renovaci, pokud to půdorysná dispozice umožňuje, zřídit jedno nové splaškové odpadní potrubí pro odvádění odpadních vod od všech zařizovacích předmětů.

Dešťová odpadní potrubí musejí být vedena odděleně od odpadních potrubí splaškových. Pro napojení střešních žlabů nebo vtoků, které byly napojeny na splašková odpadní potrubí, je třeba zřídit nová dešťová odpadní potrubí vedená po fasádě či uvnitř domu. Půdní žlaby, jež sváděly dešťovou vodu ze zaatikového žlabu na uliční straně domu prostorem půdy do dešťového odpadního potrubí na dvorní fasádě nebo do splaškového odpadního potrubí, je nutné zrušit. 

Stará připojovací potrubí byla vedena pod omítkou a často také v podlahách a stropních konstrukcích. Netěsnosti těchto potrubí byly mnohdy příčinou zatékání do stropních konstrukcí. Nová připojovací potrubí vedeme v přizdívkách předstěnových instalací nebo méně vhodně, mají-li malý průměr, také pod omítkou stěn. Předstěnové instalace umožňují např. vedení potrubí od závěsné záchodové mísy nad podlahou (obr. 1). Není tedy nutné vést potrubí v podlaze.

Svodná potrubí se většinou vyměňují, jen pokud jsou skutečně na konci životnosti, i když hrdlové spoje těsněné impregnovaným konopným provazcem a zálivkou jsou u starých potrubí netěsné. Při renovaci starých domů je tedy vhodné vyměnit i svodná potrubí. Při výměně svodných potrubí se musí pamatovat na zabezpečení suterénu před vzdutou vodou ze stokové sítě. Svodná potrubí vedená v zemi pod podlahou suterénu je vhodné nahradit svodnými potrubími zavěšenými. Toto řešení nevyžaduje zemní práce a narušování základů. Někdy je však nutné nová svodná potrubí uložit také do země. Zde je vhodné využít stávající prostupy v základech, aby se vybouráváním nových prostupů nenarušovaly stávající základové pasy. Zrušená nedemontovaná potrubí vedená pod zemí se musí vodotěsně zazátkovat.

Problémem je ustanovení nové EN 12056-1 o nutnosti oddělení svodných potrubí pro dešťové a splaškové vody uvnitř domu. Toto řešení vyžaduje při ukládání nových svodných potrubí pod podlahu nejnižšího podlaží zřizování nových prostupů v základech, a tím jejich narušování. Pokud je dům napojen na veřejnou stokovou síť jednotné soustavy a v budoucnosti se nepředpokládá budování oddílné stokové sítě, bývá vhodné řešení soustavy svodných potrubí jako jednotné pro splaškové i dešťové vody. Při nedodržení tohoto ustanovení doporučené normy je zajištěna dostatečná bezpečnost, protože jednotná soustava svodných potrubí je u nás ověřena a v mnoha domech fungovala bez poruch řadu let.

Řešení renovace při změně půdorysné dispozice domu
Při změně půdorysné dispozice domu se stará potrubí, pokud je to možné, demontují a nová potrubí se instalují často v nových místech jako u novostavby. Pro odpadní potrubí je vhodné zřídit instalační šachty. Aby nebyly zbytečně narušovány stávající nosné konstrukce domu, je vhodné rovněž využití stávajících drážek. Každý nový prostup stropem a novou drážku v nosné zdi je třeba konzultovat se statikem. Při výměně svodných potrubí platí výše popsané zásady. Svodná potrubí mají být pokud možno zavěšená. U svodných potrubí v zemi je vhodné využití stávajících prostupů v základech.

Renovace vodovodu

Ocelová pozinkovaná potrubí (mnohde u rozvodů studené vody velmi stará) je třeba vyměnit. Příčinou je důlková koroze a inkrustace. Limitní koncentrace olova nesmí v litru pitné vody překročit 10 µg. Proto je nutné vyměňovat také olověná potrubí. Vhodná je i výměna velmi starých měděných potrubí. Také litinová hrdlová ležatá vodovodní potrubí vedená pod podlahou suterénu představují nebezpečí nejen z důvodu koroze, ale zejména z důvodu netěsnosti spojů těsněných dnes již shnilým konopným provazcem a olověnou zálivkou.
Renovace však nemá být pouhým nahrazením starého potrubí novým. Při výměně potrubí se musí zvážit, a pokud je to nutné, změnit celá koncepce řešení zdravotnětechnických instalací v domě. Důležitá je dnes zásada měření odebrané vody v každém bytě podružnými vodoměry, kterou lze při staré koncepci řešení vnitřního vodovodu s koupelnovým, záchodovým a kuchyňským stoupacím potrubím (tři stoupačky v jednom bytě) dodržet jen stěží.

Renovace vodovodu v domech s ústřední přípravou teplé vody. V domech, kde je ústřední příprava teplé vody, je vhodné tento způsob přípravy teplé vody zachovat, protože je jednodušší než jeho změna na ohřev místní, který by bylo nutné často řešit se změnou soustavy ústředního vytápění. Umístění podružných vodoměrů v bytech je dáno polohou stoupacích potrubí. Ideální jsou napojení připojovacích potrubí v bytě na jednu stoupačku s cirkulací a taková délka připojovacích potrubí teplé vody (bez cirkulace), aby objem vody v nich nepřekročil 2 l u přívodu vody k umyvadlům, bidetům a dřezům a 3 l u přívodu vody k vanám, sprchám a výlevkám. Při tomto objemu vody se předpokládá, že odpouštění vychladlé teplé vody nebude trvat déle než 30 s, což předepisuje EN 806-2. Pokud by připojovací potrubí měla být příliš dlouhá, je nutné zřídit další stoupací potrubí, i když v bytě budou místo dvou čtyři vodoměry.

U starých vodovodů teplé vody se můžeme setkat s jednotrubkovým rozvodem, který tvořila dvě stoupací potrubí spojená v horním podlaží. Jedna stoupačka bylo napojena na výstup teplé vody z ohřívače a druhá byla na ohřívač napojena jako potrubí cirkulační. Stoupací potrubí teplé vody bylo někdy také vedeno v jiném místě než stoupací potrubí studené vody. Takový rozvod se dnes většinou nahrazuje obvyklým řešením cirkulace teplé vody s cirkulačním potrubím vedeným podél každé stoupačky. Nová tepelně izolovaná stoupací potrubí studené i teplé vody se dnes pokud možno vedou ve stejném instalačním prostoru, např. v koutě zakrytém sádrokartonem.  

Renovace vodovodu v domech s místní přípravou teplé vody. V domech s místní přípravou teplé vody bývá obvykle také lokální způsob vytápění bytů. Komplexní renovaci zdravotnětechnických instalací je zde třeba provádět v návaznosti na renovaci vytápění, pokud se s ní počítá. Nové řešení technických zařízení budov se provádí těmito způsoby:

  • Pro velké byty může být výhodné etážové vytápění a příprava teplé vody kombinovaným plynovým kotlem nebo lépe sestavou kotle se zásobníkem teplé vody umístěném v každém bytě. Sestava kotle se zásobníkem představuje větší komfort a optimální výkon kotle vzhledem k tepelným ztrátám bytu.
  • Pro malé byty není etážové vytápění příliš vhodné, protože tepelná ztráta bytu je o hodně menší než nejmenší výkony vyráběných kotlů. Naprosto nevhodný je zde vždy velmi předimenzovaný kombinovaný plynový kotel. 

Pro domy s malými byty jsou tedy vhodná dvě řešení technických zařízení budov:

  • lokální vytápění místností plynovými nebo elektrickými topidly a příprava teplé vody v elektrickém ohřívači,
  • ústřední vytápění a ústřední příprava teplé vody pro celý dům s instalací podružných vodoměrů.

Řešení nového rozvodu vody beze změny způsobu přípravy teplé vody
Pokud se při renovaci nemění půdorysná dispozice domu a způsob zásobování bytů teplou a studenou vodou, vedeme nová stoupací potrubí zpravidla ve stávajících drážkách nebo instalačních šachtách. Možné je také zřízení nové drážky pro stoupací potrubí ve schodišťovém prostoru (pokud zde nehrozí nebezpečí zamrznutí vody v potrubí). Při změně půdorysné dispozice bytů je vhodné zřídit nové instalační šachty. Nové potrubí musí být tepelně izolováno.

Řešení nového rozvodu vody při změně způsobu ­přípravy teplé vody
Při změně koncepce zdravotnětechnických instalací, např. zřízením ústřední přípravy teplé vody, nemusejí být stávající prostory pro instalace rozměrově vyhovující a je nutné zřídit nové šachty, drážky, a pokud to z rozměrových důvodů není možné, mohou se za určitých podmínek využít i nepoužívané komíny, které se na půdě zazdí a zabezpečí proti vnikání dešťové vody. Pokud nehrozí nebezpečí zamrznutí, mohou být nové instalační prostory pro stoupací potrubí umístěny ve schodišťovém prostoru. Toto řešení je vhodné také proto, že umožňuje přístup k podružným vodoměrům ze schodiště. Nové potrubí musí být tepelně izolováno.

Cirkulace teplé vody

Nový rozvod teplé vody od ústředního ohřívače je řešen zpravidla s cirkulací. Pro zajištění správné funkce cirkulace teplé vody je nutné, aby ve všech okruzích potrubí byly vypočteny cirkulační průtoky a stejné tlakové ztráty. Proto je nutno navrhovat také regulační armatury. V současné době se jako výhodné ukazují termoregulační armatury, které upravují cirkulační průtok v příslušné větvi cirkulačního potrubí na základě teploty vody v místě armatury.
 
Soustředění instalací
Při modernizaci domu (např. v případě, kdy se v bytech zři­zují nové hygienické místnosti) je vhodné zřídit instalační šachty. Připojovací potrubí vedeme v přizdívkách předstěnových instalací nebo méně vhodně pod omítkou. Nové ležaté potrubí vedeme pod stropem nebo podél zdí v suterénu.

Renovace zdravotnětechnických instalací v panelových bytových domech
Panelové domy mají na rozdíl od domů zděných svá specifika daná zejména prefabrikací instalací. Potrubí a zařizovací předměty bývají často i zde na konci životnosti.

Komplexní renovace zdravotnětechnických instalací v panelových domech obvykle zahrnuje výměnu stoupacích i ležatých rozvodů spojenou s přestavbou bytových jader. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se komplexní renovace většinou neprovádí. Výměna jednotlivých potrubí a přestavba bytových jader se provádí samostatně.
   
Renovace kanalizace
Stav starého kanalizačního potrubí je nutné posoudit technickou prohlídkou, doplněnou v případě potřeby o prohlídku svodného potrubí kamerou. Největší problém představují v panelových domech ocelová a azbestocementová potrubí, která jsou dnes na konci životnosti, takže je nutné je výměnit. Dalším problémem jsou kameninová potrubí s netěsnými spoji ukládaná nad podlahu do instalačních suterénů. I tato potrubí je nutné vyměnit. Výměna potrubí je v panelových domech snadnější než ve starých domech stavěných klasickou zděnou technologií, protože potrubí je přístupnější. Nová potrubí se v panelových domech vedou nejčastěji v místech, kudy vedla potrubí stará.
   
Odpadní potrubí
Výměna odpadních potrubí ve stávajících bytových jádrech je obvykle snadnější než u zděných domů, protože nevyžaduje odkrývání zazděných drážek. Před výměnou se v bytových jádrech demontáží stěny mezi instalační šachtou a záchodem odkryje většina potrubí. Různé úpravy prováděné uživateli bytů (zazdění, obklad) však mohou přístup do instalační šachty ztížit. Také dešťová odpadní potrubí vedená často ve schodišťovém prostoru bývají po demontáži krytů snadno přístupná.

Svodná potrubí
Svodná potrubí vedená v instalačním suterénu nebo v průchozím instalačním kanále bývají také přístupná, snadno kontrolovatelná a vyměnitelná. Výměna svodných potrubí uložených v zemi pod podlahou nejnižšího podlaží je vzhledem k nutnosti zemních prací složitá. Proto se provádí jen v nutných případech.

Renovace vodovodu
Ocelová pozinkovaná nebo asfaltovaná potrubí se dnes nahrazují potrubím z jiných materiálů. Příčinou krátké životnosti ocelových potrubí je důlková koroze a inkrustace.

Stoupací potrubí
Vedení stoupacích potrubí pro zásobování bytů zůstává v instalačních šachtách. U plastových stoupaček je důležité vyřešit nejen kompenzaci délkové roztažnosti trubek, ale také napojení připojovacího potrubí tak, aby se stoupací potrubí mohlo vlivem tepelné roztažnosti volně pohybovat a uzávěry a vodoměry byly upevněny k nosné konstrukci v instalační šachtě. Potrubí musí být tepelně izolováno. Stoupací potrubí požárního vodovodu bývá často vedeno odděleně na schodišti a bývá v lepším stavu než ostatní stoupací potrubí. Na odbočce k tomuto stoupacímu potrubí musí být kromě uzávěru osazena také ochranná jednotka (zpětná armatura) alespoň v provedení EA podle EN 1717, aby stagnující voda v požárním vodovodu nebyla ve styku s vodou pitnou.

Ležaté potrubí
Ležaté potrubí vedeme obvykle ve stávající trase pod stropem nejnižšího podlaží nebo v instalačním kanále pod domem. Odchylky od stávající trasy mohou být dány nutností kompenzací tepelné roztažnosti nového potrubí. Nové trubky ukládané do instalačního kanálu musí mít někdy z důvodu manipulace (přístup pouze otvorem 600 × 600 mm apod.) kratší délky než při vedení v nejnižším podlaží pod stropem.

Pro cirkulaci teplé vody platí stejné požadavky jako u zděných domů. Ležaté potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace musí být tepelně izolováno.
   
Přestavba bytových jader
Životnost stěn, podlah a podhledů bytových jader lehké prefabrikace je přibližně 30 až 35 let. Proto se dnes stále více provádí jejich přestavba. Přestavba bytových jader spočívá zpravidla ve vybourání starého jádra a jeho nahrazení zděnou (z lehkých tvárnic) nebo sádrokartonovou konstrukcí. Může se při ní změnit i půdorysné uspořádání místností. Přestavbu provádějí buď jednotliví uživatelé, nebo se provádí v celém domě zároveň s výměnou stoupacích vodovodních a odpadních kanalizačních potrubí. Tento způsob je však méně častý.

Pokud si přestavbu zajišťují pouze někteří jednotliví uživatelé, nemá se při ní zasahovat do stoupacích a odpadních potrubí a měnit půdorys instalační šachty. Důležité je také dbát na dobrou přístupnost instalačních šachet po přestavbě. Stěna mezi prostorem záchodu a instalační šachtou má být snadno demontovatelná, a pokud je v instalační šachtě veden plynovod, musí být stěna instalační šachty opatřena u podlahy a těsně pod stropem větracími otvory (mřížkami). Každá přestavba vyžaduje statický posudek stávajících nosných stavebních konstrukcí.

Závěr

Na renovaci zdravotnětechnických instalací je třeba nahlížet z mnoha hledisek. Každá renovace vyžaduje komplexní přístup a řadu informací, které musí mít majitel domu, projektant i prováděcí firma. Každá renovace musí být dobře projekčně připravit, aby při provádění nebylo nutné příliš improvizovat, což by mohlo mít za následek nekvalitně provedenou montáž apod. Pro omezený rozsah příspěvku nebyly zmíněny materiály nového potrubí, kterých je dnes celá řada a mohly by být tématem příspěvku samostatného.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
Foto: archív autora

Literatura
[1] EN 806-1 až 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.
[2] EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
[3] EN 12056-1 až -5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy.
[4] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
[5] ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody.
[6] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

Článek byl uveřejněn v knižní publikaci Stavební ročenka 2009.