Montovaný stropní systém
Galerie(15)

Montovaný stropní systém

Partneři sekce:

Na trhu jsou dostupné dva základní druhy montovaných stropních systémů z bílého pórobetonu. Systém s nadbetonávkou betonové vrstvy nad vložkami obvykle o tloušťce 50 mm a systém používající beton na vyplnění míst pouze mezi vložkami. V tomto postupu se budeme věnovat pouze systému bez nadbetonávky

Před realizací montovaného stropního systému je třeba vypracovat statický posudek, technickou specifikaci prvků stropu, příslušné výkresy skladby a doplňkové výztuže. Technická specifikace stropu musí být v okamžiku dodání stavebních prvků na stavbu k dispozici – před vykládkou se zkontroluje, zda výška a délka dodaných nosníků splňují požadavky objednávky a budoucí konstrukce. Pro zajištění jednoduché a rychlé vykládky stropních nosníků a palet s vložkami z dopravních prostředků se doporučuje připravit dostatečně širokou příjezdovou komunikaci k samotné stavbě. Na stavbách, kde není trvale k dispozici jeřáb, je optimální, aby se nosníky vyložily z vozidla přímo na korunu zdi. Před jejich rozložením je potřebné zhotovit podpěrnou konstrukci, která zabrání nebezpečnému průhyby nosníků a zabrání jejich požadovanému předpětí tak, že zvýší středy o předepsanou hodnotu (je-li to potřebné).

Předepsané navýšení středů nosníků se provádí později, a to korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce. Montážní podpěry musí být umístěny ve vzdálenostech do 1600 mm. Na tyto montážní podpěry a korunu nosných zdí se rozloží nosníky podle výkresu skladby. První nosník může být od okraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi minimálně 20 mm. Tuto krajní řadu vložek lze podle potřeby zkrátit. Nosníky jsou položeny na zdi s minimálním uložením 150 mm. Přesnost a preciznost při zdění zajistí rovinnost koruny zdi. Případné nerovnosti se zarovnají hoblíkem. V takovém případě není na horní plochu nosných zdí nutný vyrovnávací věnec. Položením první řady vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků na 680 mm. Vložky se kladou postupně, symetricky od obou konců nosníků. Jsou pochozí.

12 | Betonáž stropu
Zálivky a dobetonávky se realizují v menších objemech (z kolečka nebo vědra). Beton musí mít kvalitu předepsanou statikem (min. třída C20/25). Směs musí být plastická, nikoliv však řídká. Po uložené výztuži je zakázáno chodit. Na rozvoz betonové směsi se použijí dřevěné fošny – lávky položené napříč nosníkem (minimální celkový průřez 30 × 250 mm).

05 | První řada stropních vložek
Položením první řady stropních vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků na 680 mm. Vložky se kladou postupně, symetricky od obou konců nosníků.

02 | Podpěrná konstrukce
Před rozložením nosníků podle výkresu skladby se vyhotoví podpěrná konstrukce, aby se zabránilo průhybu nosníků. Korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce se středy navýší o předepsanou hodnotu. Vzdálenost montážních podpěr je maximálně 1600 mm. Na montážní podpěry a korunu nosných zdí se rozloží nosníky.

03 | První nosník
První nosník může být od okraje zdi vzdálen natolik, aby stropní vložka ležela na zdi minimálně 20 milimetrů. Krajní řadu vložek lze podle potřeby zkrátit. Nosníky jsou na zdi uloženy minimálně 150 mm. Případné nerovnosti koruny zdi se zarovnají hoblíkem (na horní ploše nosných zdí není potřebný vyrovnávací věnec).

04 | Železobetonová výměna
Komínové těleso musí procházet stropní konstrukcí volně. Toho lze dosáhnout i zkrácením nosníku a podepřením jeho konce železobetonovou výměnou obcházející komínové těleso nebo jiný otvor ve stropní konstrukci.

13 | Zhutnění betonové směsi
Betonovou směs v zálivkách, věncích a ostatních dobetonávkách je třeba důkladně zhutnit propichováním nebo ponorným vibrátorem. Položené konstrukce se již nenadbetonovávají, vybetonují se jen žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Strop se nedoporučuje betonovat při teplotách nižších než +5 °C.

14 | Strop po betonáži
Strop je pochozí druhý den po betonáži. Je však třeba dbát na to, aby se montážní podpěry pod stropem nepřetížily. Během prvního týdne až 10 dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci lze odstranit nejdříve po 28 dnech, kdy beton dosáhne zaručené pevnosti a konstrukce je nosná.

10 | Doplňkové vyztužení
V souladu se statickými výkresy se vyztuží případné výměny nosníků na větší otvory ve stropě a doplní se výztuž průvlaků a dobetonávek.

07 | Propojovací výztuž
V místě doplňkových vložek se na horní výztuž nosníků jako příčné ztužení a propojení uloží propojovací výztuž s průměrem min. 8 mm (1× ∅ 8), která se zakotví do protilehlých věnců pomocí háků.

09 | Výztuž věnců
Po vyzdění věnců se na úrovni stropu postupně ukládá výztuž věnců, kterou můžou tvořit předem připravené armokoše. K propojení výztuží v rozích nebo koutech se používá betonářská ocel ohnutá do tvaru písmene L.

01 | Vyložení nosníků a vložek
Před vykládkou stropních nosníků a vložek se doporučuje připravit dostatečně širokou příjezdovou komunikaci ke stavbě. Stropní nosníky by se v ideálním případě měly vykládat z vozidla přímo na korunu zdi.

08 | Věncové tvárnice
Po obvodu stavebního objektu se na korunu zdi pomocí tenkovrstvé zdicí malty vyzdí řada věncových tvárnic s izolací otočenou směrem dovnitř. Prostor na věnec je ohraničený stropními vložkami a věncovými tvárnicemi.

11 | Navlhčení vodou před betonáží
Poskládaný strop s výztuží věnců a příčným ztužením i s vyztužením výměny nosníků, průvlaků a dobetonávek je připravený na betonáž. Před betonáží se strop důkladně navlhčí vodou. Vložky jsou pochozí, riziko jejich zlomení a propadnutí nehrozí.

06 | Doplňkové vložky
Pokud statik neurčí jinak, klade se jako každá pátá vložka (s rastrem 1 m) doplňková nízká vložka, pomocí které vytvoříme příčné ztužení a propojení. Na tyto nízké doplňkové vložky je zakázáno stoupat, aby se nezdeformovaly.

Info o materiálu:

 • Montovaný stropní systém z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek na bázi pórobetonu.
 • Železobetonové nosníky s ocelovou svařovanou příhradovou výztuží zalitou do betonové patky s obdélníkovým průřezem 120 × 40 mm, délky nosníků: 1,0 až 8,2 m (po 0,2 m).
 • Nevyztužené vložky na bázi pórobetonu třídy P4-500, tepelná vodivost: λ = 0,13 W/(m . K), rozměry vložek; (d × š × v): 599 × 249 × 250 mm, 599 × 249 × 200 mm, 599 × 125 × 100 mm.

Čo budete potrebovať:

 • Montovaný stropní systém; Strop Ytong Ekonom tloušťky 250 nebo 200 mm
 • Stropní vložka Ytong – stropní vložka P4-500; Ytong+ 250, pórobeton P4-500, (š × v × d) 249 × 250 × 599 mm, 5,5 ks/m2 nebo Ytong+ 200, pórobeton P4-500, (š × v × d) 249 × 200 × 599 mm, 5,5 ks/m2 a Ytong+ 100, pórobeton P4-500, (š × v × d) 125 × 100 × 599 mm, 1 ks/m2
 • Stropní nosník; Stropní nosník Ytong; Ytong 1,00 (š × v × d)  120 × 175 × 1 000 mm až Ytong 7,00 (š × v × d) 120 × 175 × 7 000 mm (podle statického návrhu)
 • Věncová tvárnice; Ytong – věncová tvárnice (š × v × d) 125 × 249 × 599 mm
 • Tenkovrstvá zdicí malta; Ytong zdicí malta šedá; papírové pytle, 17 kg
 • Příčné ztužující žebro; ocelová výztuž s průměrem min. 1× ∅ 8 mm
 • Betonářská ocel; rovné pruty a třmeny na vyztužení věnců, případně ocel ohnutá do tvaru L na vyztužení rohů a koutů ve věnci
 • Beton; minimální třída C20/25
 • Montážní podpěry
 • Dřevěné fošny; celkový průřez min. 30 × 250 mm
 • Vázací drát
 • Nářadí; metr nebo pásmo; kolečko; vědro; ochranné rukavice; zednická lžíce; tyč na propichování nebo ponorný vibrátor; hoblík na zarovnání ložných ploch; ruční vidiová pila nebo elektrická pásová pila; úhelník; gumová palička; zednická naběračka; elektrická vrtačka s nástavcem na míchání; kleště; manipulační rudl

TEXT: Xella Slovensko
FOTO: Ytong

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.