Partneři sekce:
  • Prefa

Originální příslušenství, nebo improvizace?

Originální příslušenství, nebo improvizace?

V  praxi se nevyhneme situaci, kdy na žádost některého z účastníků výstavby provádíme technické posouzení rozpracovaného nebo dokončeného díla. V takovém případě se nelze jen omezit na konstatování zjištěné závady; je třeba hlavně určit příčiny, které ke vzniku zjištěných závad nebo poruch vedly. Na základě dlouhodobých sledování a rozborů můžeme konstatovat, že nejčastější prvotní příčinou toho, že na komíně během stavby nebo provozu něco selže, je skutečnost, že chybí jeden nebo více originálních prvků komínového systému. Důležitou roli tedy vedle správného použití základních skladebných dílů hraje právě použití originálního příslušenství.

Výsledný dojem dotvářejí někdy zdánlivé maličkosti. V případě komínového systému jsou to prvky, které označujeme souhrnně jako příslušenství. Jejich správné použití v systému zjednodušuje projektování, urychluje a usnadňuje montáž, přispívá k  funkčnosti a provozní spolehlivosti nebo dotváří vzhled hotového díla. Právě proto společnost Schiedel dlouhodobě koncepčně pracuje na tom, aby nabídka jednotlivých systémů byla co nejlépe vybavena potřebným příslušenstvím.

Podle funkce můžeme díly příslušenství rozdělit do několika skupin.

Dilatace keramické vložky
Zajištění dilatace je základní podmínkou toho, aby u keramické vložky nedošlo v důsledku dlouhodobé tepelné zátěže nebo náhlých teplotních změn (při vyhoření komína) k jejímu porušení. Kvalitní keramické materiály společnosti Schiedel odolávají opakovaně teplotám řádově 1 000 °C, nesmí jim však být bráněno v pohybu při změně délky v důsledku tepelné roztažnosti. Ta může být až okolo 3 cm na 10 m. Systémové řešení ukončení komínové hlavy zajistí potřebnou vůli při délkových změnách a zároveň zabrání zatékání vody do konstrukce tělesa.

Dalším kritickým místem může být místo napojení spotřebiče. Pro oddilatování sopouchu se vkládá pružná minerálněvláknitá rohož – čelní deska. K řadě chyb zde ovšem dochází v okamžiku, kdy je do keramického sopouchu připojován kovový kouřovod.. Chyba v tomto místě, která nerespektuje odlišnou roztažnost obou materiálů při změnách teploty, může způsobit při provozu škody, jejichž odstranění je spojeno s nemalými náklady. Správným a jednoduchým řešením je použití speciálního napojovacího dílu. Je vhodný především pro připojení kouřovodů od spotřebičů na pevná paliva. Jedná se o výrobek z nerezové oceli o tloušťce 1 mm, který se nasazuje z vnější strany keramického sopouchu. Kromě vlastní dilatace řeší rozměrová řada případy, kdy průměr kouřovodu je menší než průměr sopouchu, ale umožní připojit i kouřovod se stejným průměrem.

Statika

Silné větry z posledních let nás naučili brát vážně technické normy, které stanovují zatížení, které musejí stavební konstrukce, komíny nevyjímaje, přenést. Konkrétně pro nadstřešní část komínů se jedná o zatížení 1,5 kNm-2. Má-li být komín z tohoto hlediska bezpečný, musí být při výšce nad střechou větší než cca 1 m staticky zajištěn. K tomu existují kotevní prvky do krovu a statické soupravy, které ve vzájemné kombinaci mohou spolehlivě vyřešit běžné případy.

Kontroly a revize
Každá spalinová cesta musí být po celé délce kontrolovatelná. Proto se zřizují kontrolní, vymetací a vybírací otvory, kryté dvířky. Není-li možno provádět kontrolu z komínového ústí, zřizují se nejen v patě komína, ale také nad střechou nebo v půdním prostoru. Pouze použití originálních prvků, které přesně navazují na ostatní konstrukční díly, mohou zajistit potřebnou těsnost a požární bezpečnost všech otvorů ve spalinové cestě. Zabraňují vzniku tzv. falešného tahu a přispívají k dobré a spolehlivé funkci. Pokud je součástí komínového tělesa přidružená šachta, měla by být (ať už slouží k odvětrání, přívodu vzduchu nebo pro nějaké svislé vedení) rovněž vybavena alespoň jedněmi revizními dvířky. V případě, že je taková šachta použita jako větrací, je vhodné na ni osadit stříšku – nerezový kryt, který nasává nebo odvádí vzduch mřížkou v bočních stranách, omezuje na minimum vnikání vodních srážek a zabraňuje zalétávání ptactva do prostoru šachty.

Komín nad střechou
Nadstřešní část komínového tělesa je jednou z nejvíce exponovaných částí celé stavby. Je to také ta část komínu, která je vidět. Vhodné řešení může dobře dotvořit architektonický vzhled budovy, nevhodně zvolené řešení způsobí pravý opak. Aby komín nad střechou vypadal dlouhodobě a bez náročné údržby pěkně, doporučuje společnost Schiedel tři prověřená řešení.

První variantou je klasická obezdívka z cihel. Při tomto způsobu se nosná krakorcová deska osazená pod úrovní střechy obezdí komínovými tvárnicemi kvalitní, mrazuvzdornou cihlou malého formátu. Obezdívka se ukončí lehkou krycí deskou z vláknitého betonu. Toto tradiční provedení rozšiřuje půdorys komína asi o 13 cm na každou stranu a je nutno s tím počítat při návrhu krovu. 

Druhým způsobem je použití komínového pláště z vláknitého betonu, který se po úpravě výšky nasadí na nadstřešní část jako jednolitý celek včetně krycí desky. Povrch pláště může mít bílou plastickou strukturu (lze dodatečně upravit barvou) nebo vzhled režného lícového zdiva. Nespornou výhodou je jeho nižší váha a osazení až nad provedenou střešní krytinou a přes oplechování komína. V tomto případě nedochází k rozšíření tělesa při průchodu střechou, plášť spolehlivě chrání komín proti případnému zatékání oplechováním.

Třetí variantou je provedení nadstřešní části z prvků UNI***Final. Zde jsou komínové tvárnice nahrazeny betonovými segmenty s finální povrchovou úpravou, které dává komínu vzhled režného lícového zdiva. Prvky se vyztužují ocelovými tyčemi, které současně slouží k uchycení lehké krycí desky. Při tomto způsobu také nedochází k rozšíření komínového tělesa v nadstřešní části.

Od partnerů ASB

Výše uvedený přehled není vyčerpávající, v příslušenství jednotlivých systémů najdeme další a další prvky, které podporují funkčnost a zvyšují užitnou hodnotu díla. Snahou společnosti Schiedel je, aby důležité prvky byly používány vždy tam, kde je třeba. Této filozofii je podřízena tvorba technických i obchodních podkladů, kalkulačního programu i logistika. Přesto zůstává v praxi řada případů a situací, kde volba toho či onoho dílu závisí na rozhodnutí projektanta nebo samotného investora. O tom, že improvizace v komínové technice se nevyplácí, se přesvědčil už nejeden stavebník. Právě správně zvolené a použité originální příslušenství pomáhá předejít provozním poruchám na komíně a uspořit jinak zbytečné vícenáklady spojené s opravou nebo rekonstrukcí.


Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz

RubrikyKomínyŠtítky