Realizace závěsného konzolového lešení

Realizace závěsného konzolového lešení

V Národní knihovně ČR Klementinu byla předloni na jaře zahájena dlouho očekávaná revitalizace interiérů i střešního pláště. Pro zajištění bezpečných prací na střeše bylo na budovu instalováno závěsné konzolové lešení.

Opravné a renovační práce střešního pláště se rozběhly v rámci první etapy revitalizace Národní knihovny ČR.

Na této historické členité stavbě v srdci starobylého centra Prahy byl kladen maximální důraz na bezpečnost práce a minimální omezení komunikací a chodníků přiléhajících k budově Klementina.

Na základě těchto kritérií bylo rozhodnuto, že hromadné zajištění pracovníků realizujících opravu střechy budovy Klementina bude provedeno ze závěsného konzolového lešení FOX.

Rekonstrukce Národní knihovny České republiky – Klementina
Investor: Národní knihovna
České republiky
Dodavatel lešení: Coleman S.I., a. s., Smetanova 1484, Vsetín

Závěsné konzolové lešení
Závěsné konzolové lešení je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové práce na střechách a věžích. Dále nachází uplatnění při instalaci reklam, montáži podbití, údržbě okapů, stavbách a opravách komínů a v řadě dalších aplikací, kde je kladen důraz na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hodnoty lešení.

Základem lešení je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími do sebe zasunutými prvky tvoří mimořádně variabilní nosný prvek lešení. Se systémem variabilního konzolového lešení lze vyřešit jakýkoliv komplikovaný prvek střechy a římsy.

Součástí systému jsou kotevní prvky v několika různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, pojistné a spojovací prvky, podlahy a zábradlí. Využívá se zde také geotextilie a síťovina proti propadnutí materiálu.

Obr. 1  Schéma závěsného konzolového lešení FOX
a) varianta s kotvou, b) varianta s ráhnem, c) varianta na šikminu

Výhody a nevýhody
Výhodami tohoto typu závěsného lešení je variabilita a flexibilita použití na stavbách a malá hmotnost – není nutné použití jeřábu ani výtahu. Velkou předností je rovněž rychlá výstavba lešení v místě, kde to zákazník požaduje – bez ohledu na přístup a výšku stavby.

Nevýhodou závěsného konzolového lešení je, že vzhledem k jeho únosnosti na něj nelze stavět další lešení. Nosnost jednotlivých polí lešení (přibližně 2 až 2,5 bm) je do 250 kg. U staveb do výšky 12 m je oproti klasickému lešení, které se staví od paty budovy, vyšší cena pronájmu konzolového lešení (včetně montáže a demontáže). Tato nevýhoda odpadá v případě, že se u klasického lešení musí platit zábor veřejného prostranství. Pro některé pracovníky, kteří se po závěsném konzolovém lešení pohybují, představuje vykonzolované lešení psychologický blok.

Varianty používané na stavbách
Varianta s kotvou – standardně se využívá při celkových rekonstrukcích i u novostaveb, kde nehrozí poškození interiérů. Kotva průchozí, vrtaná skrz zdivo, se může použít do tloušťky zdiva maximálně 1 m (obr. 1a).

  • Chemická kotva je nejčastěji používanou variantou kotvení, protože nedochází k poškození interiéru. Kotvení lze provádět takřka kdekoliv na stavbě a do jakéhokoliv materiálu s výjimkou plynosilikátů a vepřovicových cihel (z důvodu jejich nízké únosnosti).
  • Hmoždinková kotva je speciální ocelová hmoždinka pro vícenásobné použití. Používá se zřídka, protože je nutné kotvit ji do kvalitního kamene nebo betonu, které se ne vždy vyskytují v požadované výšce výstavby lešení.

–>–>
Varianta s ráhnem – provedení použitelné zejména na střechách, které jsou zatím bez krytiny, nebo tam, kde lze taškovou krytinu dočasně rozebrat. Hák ráhna se jednoduše zahákne za pozednici, zeď nebo pomocný trám a pojistí se hřebíkem. Tuto variantu lze také použít při nástavbách na panelových domech, kde se ráhno uchytí buď za atiku, nebo instalovanou nosnou konstrukci (obr. 1b).

Varianta na šikminu – lze ji využít při budování lávek lešení přímo na skloněné konstrukci střechy. Kotví se šroubovým, třmenovým nebo úhelníkovým závěsem. Typické je použití této varianty při opravách komínů nebo hřebene střech (obr. 1c).
 
Odborná práce ve výškách
Montáž a demontáž tohoto typu lešení musejí zajišťovat odborní výškoví pracovníci, kteří dobře znají problematiku konzolového lešení a mají jak příslušné osvědčení na práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tak lešenářský průkaz na konzolové lešení.
 
Příprava lešení
Před vlastní stavbou lešení probíhá posouzení staveniště a vhodnosti použití zvolené varianty. Při aplikaci chemických kotev se pak každá kotva zkouší tahoměrem na výtažnou sílu 13 kN a výsledek zkoušek se zapisuje do předávacího protokolu. Konstrukce lešení FOX je typizovaná, takže není nutné posouzení lešení statikem.

Manipulace s lešením
Konzolové lešení na stavbu do výšky, kde je lešení realizováno, dopravují na lanech výškoví pracovníci. Při větších akcích, jako byla i ta na Klementinu, se používá elek­trický vrátek. Není nutné, aby byl na stavbě jeřáb nebo výtah, což ušetří další náklady na stavbu, které stavebníci-investoři neradi vidí.
 
Výstavba lešení
Vlastní výstavba lešení byla rozdělena na tři etapy.

Úvodní část byla prováděna z ulice Platnéřská a z Mariánského náměstí, nad hlavním vstupem do areálu Klementina. Hned zpočátku vznikly menší problémy s výstavbou lešení z důvodu velkého přesahu římsy. Hranice přesahu pro výškové pracovníky je 80 až 90 cm. Nad touto hranicí je práce velice náročná, takřka neproveditelná vzhledem k lidským možnostem – člověk nemůže dosáhnout dál, než je délka jeho vlastní paže. Nešlo by tudíž vrtat chemické kotvy do zdi, následně je odzkoušet a poté do nich osadit konzolové lešení.

Pro překonání tohoto omezení byla vy­užita vysokozdvižná plošina, která zajistila bezproblémovou montáž a urychlila výstav­bu celého lešení (obr. 3). Lešení muselo být maximálně zabezpečeno proti pádu jakého­koliv materiálu, takže bylo po umístění celé zabaleno do geotextilie a lešenářské sítě.

Další dvě etapy výstavby lešení se odehrá­valy na prvním a druhém vnitřním nádvoří Klementina a prováděli je výškoví pracovníci. Na vnitřním nádvoří navazovala konstrukce závěsného konzolového lešení na stavební výtah, který dopravoval na stavbu nové střechy potřebný materiál (obr. 2).

Od partnerů ASB

I v těchto etapách se závěsné konzolové lešení kotvilo pomocí chemických kotev a každá provedená kotva se zkoušela tahoměrem na výtažnou sílu 13 kN (obr. 4 a 5).

Obr. 5  Detail provedení vnitřního rohu závěsného konzolového lešení FOXObr. 6  Závěsné konzolové lešení FOX pod sebou umožňuje plynulý provoz.

Závěr
Po dokončení všech tří etap výstavby lešení bylo nakonec na budovu Klementina umístěno celkem 250 bm závěsného konzolového lešení FOX. Pod takto postaveným závěsným konzolovým lešením nemusel být umístěn zábor veřejného prostranství a maximálně byly splněny bezpečnostní požadavky (obr. 6).
Celá akce skončila celkovou demontáží lešení během října a listopadu 2010.

TEXT: Jan Strakoš
FOTO: Coleman S.I.

Autor je člen představenstva Českomoravské komory lešenářů, o. s., a manažer lešení FOX ve společnosti Coleman S.I., a. s., ve Vsetíně, která nabízí komplexní služby spojené s dodávkou materiálů pro stavbu a rekonstrukci střech a fasád.