Partneři sekce:

Zhotovení univerzálního tepelněizolačního systému

Zhotovení univerzálního tepelněizolačního systému

V poslední době se začínají na trhu uplatňovat univerzální tepelněizolační systémy. Popularita univerzálních systémů a univerzálních lepicích a stěrkových malt výrazně stoupla po tom, co od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost zvýšené požadavky na požární odolnost budov.

Uplatňováním těchto požadavků se při zhotovování vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů výrazně častěji setkávají tepelné izolace na bázi expandovaného polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MV), což v minulosti vyžadovalo použití různých lepicích a stěrkových malt. Na lepení každé z těchto tepelných izolací byla potřebná lepicí a stěrková malta s jinými vlastnostmi. Z tohoto důvodu přišli výrobci s univerzální lepicí a stěrkovou maltou, která vyhovuje požadavkům na lepení a stěrkování jak tepelné izolace na bázi EPS, tak i MV.

Tímto je výrazně zjednodušena logistika materiálů na stavbu, kontrola jejich spotřeby a nevzniká téměř žádné riziko pochybení z použití nesprávné lepicí nebo stěrkové malty. Lepicí a stěrková malta je součástí univerzálního vnějšího tepelněizolačního systému, který je zároveň odolný proti mikrobiologické kontaminaci, povětrnostním vlivům a vykazuje nízkou nasákavost.

Příprava podkladu

Před zhotovením tepelněizolačního systému je potřebné z podkladu odstranit znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností, podklad očistit vodou a nechat vyschnout. Velké nerovnosti se vyrovnají opravnou maltou. Místa zasažená mechy, lišejníky a plísněmi se mechanicky očistí a ošetří přípravkem proti houbám, který se natře štětcem na napadenou plochu a nechá se působit 8–10 hodin.

Staré neomítnuté stěny, hrubé omítky a nátěry se očistí od prachu, opláchnou pomocí tlakové vody s čisticím přípravkem a nechají se úplně vyschnout. Silně nasákavé podklady se ošetří hloubkovou penetrací a nechají se alespoň 2 hodiny zaschnout.

Zpracování lepicí malty

Suchá maltová směs se smíchá s vodou (5–5,5 l vody / 25 kg pytel) nízkootáčkovou míchačkou na homogenní směs bez hrudek. Nechá se 5 minut odležet a opětovně se krátce promíchá.

Lepení izolačních desek z polystyrenu

Po obvodu lepené desky na bázi EPS se nanese pás lepicí malty s tloušťkou 30–40 mm a uprostřed desky se vytvoří minimálně tři terče s průměrem přibližně 80 mm. Deska se přiloží na stěnu a přitlačí pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40 % zadní strany tepelněizolační desky. Desky se lepí na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nevznikla průběžná svislá spára.

Lepení desek z minerální vlny

Před vlastním nanášením lepicí malty se vytvoří podkladová vrstva tak, že se na celou plochu tepelněizolační desky nanese malta v tenké vrstvě hladkou stranou ocelového hladítka. Dále se pokračuje stejně jako při lepení desek z polystyrenu. Po obvodu lepené desky se nanese pás lepicí malty s šířkou 30–40 mm a uprostřed desky se vytvoří několik terčů s průměrem přibližně 80 mm. Deska se potom přiloží na stěnu a dotlačí latí tak, aby se dodržela potřebná rovinnost.

I v tomto případě musí lepicí malta pokrýt minimálně 40 % zadní strany lepené desky. V případě použití lamel na bázi minerální vlny s kolmým vláknem se nanese lepicí malta celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 10–12 mm. Desky se lepí na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nevznikla průběžná svislá spára. Přilepené desky je potřeba po vytvrdnutí malty (přibližně 3 dny) na podkladovou konstrukci dodatečně kotvit talířovými rozpěrkami s kovovými trny.

Zapracování výztužné tkaniny

Před nanesením lepicí malty se na nalepených tepelněizolačních deskách vytvoří podkladová lepicí vrstva tak, že se na celou plochu nanese malta v tenké vrstvě (přibližně 1 mm) hladkou stranou hladítka. Po vyschnutí podkladové vrstvy (přibližně 24 h) se nanese malta celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 10 nebo 12 mm.

Do čerstvé vrstvy lepicí malty se položí výztužná tkanina ze skelného vlákna (se vzájemným přesahem jednotlivých pásů 100 mm) a následně se nanese druhá vrstva malty. Výztužná tkanina se přestěrkuje tak, aby nebyla vidět a povrch výztužné vrstvy byl rovný. Čerstvé nečistoty se očistí vodou. Ztvrdlé kousky malty se odstraní mechanicky.

Aplikace základního (penetračního) nátěru

Po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při tloušťce 3 mm) se na podklad nanese základní (penetrační) nátěr pod omítku. Výběr vhodného základního nátěru závisí na typu zvolené omítky, ať jde o silikátovou omítku (Ceresit CT 15), nebo ostatní typy tenkovrstvých omítek (Ceresit CT 16).

Základní nátěr se nanese štětcem rovnoměrně v jedné dostatečně silné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi tři hodiny. Nátěr se doporučuje nanést v dostatečné tloušťce a v barevném vyhotovení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky – tak, aby místa s případně vynechanými zrny v tenkovrstvé omítce nepředstavovala estetický problém.

Aplikace tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvá omítka se nanáší rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí ocelového hladítka, které se přikládá na podklad pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a přebytečný materiál se stáhne. „Hlazené“ omítky je možné aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat (strukturovat).

Od partnerů ASB

01 | Očištění podkladu
Z podkladu se odstraní znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností. Následně se podklad očistí vodou a nechá se vyschnout. Místa napadená mechy, lišejníky a plísněmi se mechanicky očistí a ošetří přípravkem proti houbám, který se rozředí v poměru 1 : 2 nebo
1 : 5, natře štětcem a nechá působit 8–10 hodin.

02 |  Vyrovnání podkladu
Velké nerovnosti se vyrovnají opravnou maltou, která se smíchá s vodou (3–3,25 l vody /25kg pytel) nízkootáčkovou míchačkou na homogenní směs bez hrudek, nechá se odležet 3 minuty a opětovně se promíchá. Malta se nanese na čerstvou kontaktní vrstvu zednickou lžící nebo hladítkem a vyhladí se.

03 | Penetrační nátěr
Na silně nasákavé podklady se nanese štětcem nebo válečkem penetrační nátěr tak, aby se netvořily kaluže. Obsah balení se před aplikací několikrát protřepe. Penetrovaná plocha se nechá minimálně dvě hodiny zaschnout.

04 | Lepení desek EPS
Po obvodu lepené desky na bázi EPS se nanese pás lepicí malty s tloušťkou 30–40 mm a uprostřed desky se vytvoří minimálně tři terče s průměrem přibližně 80 mm. Deska se přiloží na stěnu a přitlačí pomocí dlouhé latě. Desky se skládají na doraz, bez mezer a spár, na vazbu.

05 |  Lepení desek z MV
Na tepelněizolační desce z MV se vytvoří podkladová vrstva. Na celou plochu desky se nanese malta v tenké vrstvě hladkou stranou ocelového hladítka. Potom se po obvodu lepené desky nanese pás lepicí malty s šířkou 30–40 mm a uprostřed desky se vytvoří několik terčů s průměrem přibližně 80 mm. 

06 |  Lepení lamel
Na tepelněizolační lamely na bázi minerální vlny s kolmým vláknem se lepicí malta nanese celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 10–12 mm.

07 |  Nalepení desek na stěnu
Tepelněizolační desky s nanesenou vrstvou lepicí malty se přiloží na stěnu a dotlačí latí tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. Lepicí malta musí pokrýt minimálně 40 % zadní strany lepené desky. Desky se lepí na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nevznikla průběžná svislá spára.

08 | Kotvení na podklad
Přilepené desky se po vytvrdnutí malty (přibližně 3 dny) kotví dodatečně na podkladovou konstrukci talířovými rozpěrkami s kovovými trny.

09 | Výstužná vrstva
Na celou plochu se nanese malta v tenké vrstvě hladkou stranou hladítka. Po jejím vyschnutí (24 h) se nanese malta celoplošně zubovým hladítkem (zub 10 nebo 12 mm) a do čerstvé vrstvy se položí výztužná tkanina se vzájemným přesahem pásů 100 mm. Následně se zatře druhou vrstvou malty.

10 |  Ochrana hran ostění
Na hrany ostění se osadí hranové lišty s výztužnou síťkou, které se osadí do čerstvé vrstvy lepicí malty nanesené ve dvou vrstvách – podkladové (tloušťka 1 mm) a celoplošně nanesené hladítkem se zubem 10 nebo 12 mm. Výztužná mřížka se zatře druhou vrstvou malty.

11 | Základní nátěr pod omítku
Po úplném vyzrání výztužné vrstvy (obvykle po 3 dnech při tloušťce 3 mm) se na podklad nanese základní (penetrační) nátěr pod omítku. Základní nátěr se nanese štětcem rovnoměrně v jedné dostatečně silné vrstvě, v barevném vyhotovení shodném s barevností omítky. Schnutí nátěru trvá asi 3 hodiny.

12 | Rozmíchání finální omítky
Obsah nádoby s povrchovou omítkou se důkladně promíchá. V případě potřeby se upraví konzistence omítky přidáním malého množství vody (ne více než 1 %) a opětovně se promíchá.

13 | Nanesení finální omítky
Tenkovrstvá omítka se nanese rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí ocelového hladítka, které se přikládá na podklad pod úhlem. Povrch omítky se zarovná hladítkem a přebytečný materiál se stáhne.

Informace o materiálu:

 • Tenkovrstvá malta na lepení desek z expandovaného (EPS), extrudovaného (XPS) polystyrenu a minerální vlny s podélným a kolmým vláknem a na aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou ve vnějších tepelněizolačních kontaktních systémech (ETICS) zateplení budov.

Co budete potřebovat
Fasádní systém Ceresit Ceretherm Universal

 • Lepicí a stěrková malta
  Ceresit CT 80
  spotřeba: přibližně 5 kg/m2 (lepení desek EPS, XPS, MV), přibližně 4 kg/m2 (výztužná vrstva), přibližně 1 kg/m2 (vyrovnání výztužné vrstvy), papírový pytel, 25 kg    
 • Opravná malta
  Ceresit CD
  spotřeba: přibližně 2 kg/m2 (na 1 mm tloušťky vrstvy), papírový pytel, 25 kg    
 • Přípravek proti houbám
  Ceresit CT 99
  spotřeba: přibližně 80 až 90 g/m2 (poměr míchání 1 : 2), přibližně 30 až 50 g/m2 (poměr míchání 1 : 5), plastový kanystr, 1 l            
 • Hloubkový penetrační nátěr
  Ceresit CT 17 (na silně nasákavé podklady)
  spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m2 (v závislosti na nasákavosti a rovnosti podkladu), plastový kanystr 2, 5 a 10 l
 • Talířové rozpěrky s kovovými trny
 • Základní nátěr
  Ceresit CT 15 (před aplikací silikátových omítek)
  spotřeba: od 0,2 do 0,5 l/m2 (v závislosti na rovinnosti a nasákavosti podkladu), plastová nádoba 5 a 10 l
  nebo
  Ceresit CT 16 (před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek)
  spotřeba: od 0,2 do 0,5 l/m2 (v závislosti na rovinnosti a nasákavosti podkladu), plastová nádoba 5 a 10 l
 • Tenkovrstvá omítka
 • Minerální omítka
  Ceresit CT 35
  rýhovaná struktura, spotřeba: od 2,5 kg/m2, papírový pytel, 25 kg   
  nebo
  Ceresit CT 137
  hlazená struktura, spotřeba: od 2 kg/m2, plastová nádoba
 • Akrylátová omítka
  Ceresit CT 63, CT 64
  rýhovaná struktura, spotřeba: od 3,7 kg/m2, plastová nádoba
  rýhovaná struktura, spotřeba: od 2,7 kg/m2, plastová nádoba
  nebo
  Ceresit CT 60
  hlazená struktura, spotřeba: od 2,5 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg    
 • Silikátová omítka
  Ceresit CT 73
  rýhovaná struktura, spotřeba: 2,5–2,7 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg   
  nebo
  Ceresit CT 72
  hlazená struktura, spotřeba: od 2,1 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg    
 • Silikonová omítka
  Ceresit CT 75
  rýhovaná struktura, spotřeba: 2,5–2,7 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg   
  nebo
  Ceresit CT 74
  hlazená struktura, spotřeba: od 2,1 kg/m2, plastová nádoba, 25 kg    
 • Omítka s designem dřeva
  Ceresit CT 720 VISAGE
  spotřeba: od 2 kg/m2 (1 mm tloušťka, doporučená tloušťka 4 mm), papírový pytel, 25 kg    
 • Nářadí a pomůcky
  kartáč
  ruční smetáček
  průmyslový vysavač
  štětec
  váleček
  nízokootáčková míchačka
  zednická lžíce
  ocelové hladítko
  ocelové hladítko se zubem 10 nebo 12 mm
  ocelová lať
  plastové hladítko

TIP
Finální struktura fasádní omítky

Požadovanou strukturu omítky lze začít vytvářet v okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, a to použitím plastového hladítka. V případě „rýhované“ omítky je možné svislými, vodorovnými nebo kruhovými tahy plastovým hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem omítky. Omítky s „hlazenou“ strukturou získávají vzhled hustě osazených zrn kamenné drtě.

POZOR!
Přestávky v omítání

Na jedné ploše je potřeba pracovat bez přestávek a udržovat stejnou konzistenci materiálu. V případě přerušení práce je třeba podél označené linie nalepit samolepicí pásku, nanést omítku, vytvořit strukturu a potom pásku strhnout spolu se zbytky čerstvého materiálu. Po přestávce se pokračuje od označeného místa. Hranu dříve vytvořené omítky je možné zabezpečit samolepicí páskou.

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.