Zateplení fasády lícovým zdivem s odvětrávanou mezerou
Galerie(23)

Zateplení fasády lícovým zdivem s odvětrávanou mezerou

Partneři sekce:

V současných novodobých trendech ve stavebnictví se stále častěji dostává do popředí kombinace starších architektonických stylů s moderními prvky. Jedním z nich je i systém odvětrávané fasády, která na první pohled vypadá jako staré pohledové zdivo. Jako nosná konstrukce se používá základový beton, případně závěsná konzola.

Založení na základový pás

V případě založení odvětrávané fasády na základový pás jde o konstrukci, která je v převážné míře v téže výškové úrovni jako základy celého stavebního objektu. Velmi důležitá je realizace vodorovné hydroizolace, která zabraňuje vzlínání vody z podloží do zděné pohledové konstrukce. Před začátkem zdění je velmi důležitým krokem důkladné rozměření vazby zdicích prvků s ohledem na jejich umístění u stavebních otvorů.

Založení na závěsnou konzolu

Druhý způsob – založení na závěsnou konzolu – je vhodný především tam, kde není možnost dodatečného vybudování nosného základu, případně kde šířka základové konstrukce neumožňuje uložení lícového zdiva s dostatečnou šířkou vzduchové mezery. Lícová plocha se realizuje vyzděním z lícových cihel. Založení nosné konstrukce speciálního kotevního systému se realizuje ze zakládacích profilů vyrobených z nerezové oceli. Výhodou tohoto systému je možnost založit obvodový plášť v libovolné výškové úrovni, s ohledem na různé vazby zdicích prvků u stavebních otvorů a jiných detailů.

Aplikace zdicí a spárovací malty

Malta se na ložné spáry nanáší v mírně větším množství. Následným uložením zdicího prvku se celá plocha ložné spáry vyplní bez dutin a současně se ze spár vytlačí přebytečná malta. Doporučená šířka spáry je 10 až 12 mm. Vytlačená malta neodpadává a snadno se seškrábe zednickou lžící tak, aby spára zůstala úplně vyplněna zdicí maltou. Konečná úprava vzhledu spáry se vykoná po mírném zaschnutí malty spárovačkou příslušného tvaru nebo jiným vhodným nářadím. Je nutné dbát na to, aby malta nebyla před úpravou spáry už příliš zaschlá. Úpravu je potřebné vykonávat vždy v tomtéž stavu (úrovni) zaschnutí spárovací malty, aby se předešlo různým barevným odstínům. Nářadí, jímž se vykonává úprava povrchu spár, se nesmí namáčet do vody. Namíchaná malta musí být zpracována do dvou hodin.

Čo budete potrebovať

 • Asfaltovaný hydroizolační pás
 • Zdicí a spárovací malta V.O.R malta quickmix VK plus (nasákavost zdiva > 10 %), zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
  nebo V.O.R malta quickmix VK 01 (nasákavost zdiva 7 až 10 %), zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
  V.O.R malta quickmix VM 01 (nasákavost zdiva 4 až 7 %), zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
  V.O.R malta quickmix VM 01 (nasákavost zdiva < 4 %), zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
 • Lícové zdivo
 • Mřížka na odvětrání vzduchové mezery
 • Ocelové zdicí spojky
 • Tepelná izolace: Fasádní EPS nebo izolace na bázi minerální vlny
 • Kotvy z nerezové oceli
 • Distanční podložka
 • Vymezovací podložka
 • Nářadí: zednická šňůra, zednická lžíce, dvoumetrová hliníková lať, elektrické míchadlo, elektrická vrtačka, kladivo, spárovací plastová podložka, půlkulatá spárovací palička, kbelík, koště

02 | Založení první řady
Malta se vysype do připravené nádoby a promíchá se nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min.) s přibližně 4 l záměsové vody. Následně se nanese na hydroizolaci a založí se první řada. Před samotným zděním je třeba rozměřit celou skladbu zdicích prvků s ohledem na řešení detailů u stavebních otvorů.

03 | Rovinnost první řady
Po založení první řady je potřebné vykonat detailní vyvážení roviny a svislosti základní konstrukce. Rovina se zjišťuje dvoumetrovou hliníkovou latí. Polohu cihel je možné korigovat mírným přitlačením.

04 | Malta v dalších vrstvách
V dalších vrstvách se nejprve dokonale přemaltují všechny styčné spáry po celé šířce. Také do ložných spár se malta aplikuje po celé šířce. Nanáší se v dostatečném množství (doporučená šířka spáry 10 až 12 mm) tak, aby se ložné spáry po uložení cihly vyplnily bez vzniku dutin a aby se ze spár vytlačila nadbytečná malta.

05 | Mřížka na odvětrání
Při realizaci druhé vrstvy je doporučováno do přibližně každé čtvrté styčné spáry vložit mřížku na odvětrání vzduchové mezery, která se vytváří za lícem zdiva. Celkový průřez větracích otvorů musí činit alespoň 75 cm2 na každých 20 m2 fasády včetně oken a dveří.

01 | Základový pás
Základový pás se realizuje většinou na výškové úrovni základové konstrukce stavebního objektu. Na suchý, vyzrálý betonový pás je potřeba natavit pás hydroizolace, kterou se zabrání vzlínání vody z podloží do zděné pohledové konstrukce.

09 | Napnutí šňůry
Mezi dva založené rohy se do požadované výšky napne pevná tenká zednická šňůra. Ta vymezí požadovanou úroveň, do níž se ukládají zdicí cihly. Není povoleno používat jiné pomocné „vymezovače“ spár (lišty, podložky). Mohla by se tím ovlivnit kvalita lepeného spoje, a to vznikem trhlin, dutin apod.

06 | Ukládání cihel
Lícové cihly se ukládají vždy kapsou nahoru. Kapsa se musí vždy vyplnit maltou.

07 | Založení rohu
Při založení rohu zdiva je potřebné dodržet vzájemné provázání zdiva. Proto je třeba druhou řadu začít lícovou cihlou s poloviční délkou a třetí řadu opět celou cihlou.

08 | Realizace plochy zdiva
Při zdění plochy zdiva se používá jen takzvaný systém zdění do šňůry. Aby bylo možné napnout zednickou šňůru, připevní se v místě vytvořeného rohu ocelové zdicí spojky, které se ohnou.

11 | Vytlačená malta
Při zdění se nechá vytlačená zdicí malta ve spáře, aby bylo později čím dotvářet její konečný vzhled.

12 | Lícová strana zdiva
Vždy po vyzdění přibližně tří vrstev se přečnívající malta odebere ořezáním pomocí zednické lžíce na lícové straně zdiva.

13 | Rubová strana zdiva
Rubová strana zdiva se už ponechá bez dalších úprav. Zdicí malta díky tixotropní přísadě nestéká a nezaplňuje tak vzduchovou mezeru. Následně se do vzniklé vzduchové mezery vloží tepelná izolace, která se přichytí na podkladovou konstrukci.

10 | Konečné usazení
Ihned po uložení cihel se vykonává jejich konečné usazení do požadované polohy, a to jejich mírným přitlačením.

18 | Další kotvy
Tepelná izolace se kotví přibližně v místě každé třetí lícové cihly. Přesný počet a rozmístění kotev je nutné určit statickým výpočtem.

16 | Vymezovací podložka
Na naraženou kotvu do zdiva se nasadí vymezovací podložka, kterou se tepelná izolace fixuje v takové poloze, aby se vytvořila volná vzduchová mezera.

17 | Ohnutí trnu
Přečnívající délka trnu se ohne ve směru probíhající ložné spáry.

14 | Tepelná izolace
Do tepelné izolace se pomocí elektrické vrtačky vyvrtá v místě přichycení izolace kotvou otvor. Jako tepelnou izolaci lze použít fasádní polystyren nebo minerální vlnu. Připevnění polystyrenu se realizuje speciálními kotvami z nerezové oceli.

15 | Naražení kotvy
Izolace se na podkladovou konstrukci nelepí, jen se fixuje distanční podložkou. Kotva se do předvrtaného otvoru narazí kladivem. Musí se umístit v úrovni ložné spáry zdiva.

21 | Konečná úprava spáry
Konečná podoba spáry se upravuje pomocí půlkulatého plastového nářadí. Tato úprava se realizuje po zavadnutí malty ve spáře, ale ještě před jejím zatvrdnutím. Nářadí, kterým se vykonává tato úprava, se nesmí namáčet do vody.

22 | Očištění povrchu
Nakonec se celá plocha realizovaného lícového zdiva očistí nasucho koštětem.

20 | Kotvení dalších řad
Kotvy další řady se umísťují vždy mezi dvě kotvy nižší řady. Kotvením zdiva se zabezpečí jeho stabilita.

19 | Vtlačení trnu do malty
Kotvení se realizuje průběžně se zděním lícového zdiva. Ohnutý konec trnu se vtlačí do čerstvě nanesené zdicí malty v ložné spáře, čímž se dosáhne vzájemného propojení lícového zdiva a podkladové konstrukce.

Doporučené materiály:

 • Vysoce odolná zdicí malta na zdění a zároveň spárování lícového zdiva z keramických, betonových a kamenných (přírodních i umělých) stavebních pohledových prvků. Zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm2.
 • VK 01 určená na lícové cihly s nasákavostí 7 až 10 %, VK plus na lícové cihly s nasákavostí > 10 %, VM 01 na lícové cihly s nasákavostí 4 až 7 %, VZ 01 na lícové cihly s nasákavostí < 4 %.

Pozor! Teplota zpracování malty

Zpracování malty není doporučováno při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C.

Ochrana konstrukce

Zhotovované dílo je nutné chránit v průběhu prací a zrání malty před znečištěním a nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysoušením větrem, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy apod.) a přímého slunečního záření, a to během minimálně 8 až 10 dní. Zdivo se doporučuje přikrývat ochrannou fólií tak, aby se zabránilo stékání kondenzátu na zdivo.

Dodatečné přísady do malty

Dodatečné přidávání přísad do maltové směsi je zakázáno.

TEXT + FOTO: quick-mix, Svída

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.