Partneři sekce:
  • Stavmat

Průběh požární prezentace kontaktního zateplovacího systému

Průběh požární prezentace kontaktního zateplovacího systému

Předmětem prezentace bylo ověření chování fasádního systému s cílem zjištění jeho stavu po dobu 30 minut při požárním namáhání energií 3 MW.

Celý systém byl osazen termočlánky podle nasledujícího výše uvedeného obrázku č. 1, které je uvedeno v Protokolu o zkoušce reakce na oheň. Montáž zkušebního vzorku byla provedena firmou Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. Zkušební těleso bylo zhotoveno na otevřeném prostranství požární zkušebny při okolní teplotě a vlhkosti vzduchu a při montáži bylo průběžně dle potřeby chráněno před povětrnostními vlivy. Následoval 30denní proces zrání vzorku.

Před zkouškou

Prezentace byla provedena na bázi zkušební metody podle podmínek ISO 13785-2 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, Část 2: Zkouška velkého rozměru. Předmětem prezentace byl vzorek systému ETICS s otvorem v místě topeniště pece. Předem je nutné zmínit, že tento systém je sám o sobě hodnocen třídou reakce na oheň B-s1, d0 s indexem šíření plamene po povrchu iS= 0 mm.min-1 a byl již úspěšně otestován požární zkouškou středního rozsahu dle ČSN ISO 13785-1 při zátěži 100 kW po dobu 30 min. Z toho vyplývajícím závěrem je, že systém může být aplikován na objekty s požární výškou do 22,5 m bez provedení požárních pásů tloušťky 900 mm ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Schéma rozmístění termočlánků T1 - T3   TC umístěny ve výšce 0,05 m nad okenním otvorem ZT T4 - T7   TC umístěny na povrchu ve výšce 4,0 m nad okenním otvorem ZT T8 - T11 TC umístěnce ve středu tloušťky izolantu ve výšce 4,0 m nad okenním otvorem ZT 7, 1, 8   DST umístěny na povrchu ve výšce 0,6 m nad okenním otvorem ZT 2        DST umístěn na povrchu ve výšce 1,6 m nad okenním otvorem ZT 3, 4, 5, 6 DST umístěny na povrchu ve výšce 3,6 m nad okenním otvorem ZT

Schéma rozmístění termočlánků
T1 – T3   TC umístěny ve výšce 0,05 m nad okenním otvorem ZT
T4 – T7   TC umístěny na povrchu ve výšce 4,0 m nad okenním otvorem ZT
T8 – T11 TC umístěnce ve středu tloušťky izolantu ve výšce 4,0 m nad okenním otvorem ZT
7, 1, 8   DST umístěny na povrchu ve výšce 0,6 m nad okenním otvorem ZT
2        DST umístěn na povrchu ve výšce 1,6 m nad okenním otvorem ZT
3, 4, 5, 6 DST umístěny na povrchu ve výšce 3,6 m nad okenním otvorem ZT

Prezentace požární bezpečnosti zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny za těchto povětrnostních podmínek:

  • teplota okolního vzduchu 19 až 20 °C
  • relativní vlhkost vzduchu 54 až 64 %
  • rychlost větru 0,2 až 0,7 m/s
  • místní atmosférický tlak 977 hPa

Průběh zkoušky

Prezentace probíhala podle podmínek zkušebních předpisů, to znamená u všech výrobkových sestav bez ohledu na výrobce stejně. Zkouška je považována za ukončenou, jakmile horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem, nebo po uplynutí 30 minut – rozhodující je jev, k němuž dojde jako k prvnímu.

Počátek zkoušky, systém vystaven působení ohně přibližně 1 minutu

Testovaný systém po 30 minutách požární prezentacePočátek zkoušky, systém vystaven působení ohně přibližně 1 minutu

Zhodnocení zkoušky

V průběhu prezentace – po celých předepsaných 30 minut – nedošlo k uvedenému rozhodujícímu jevu, tedy „horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem“, nedošlo k plošnému šíření plamene po povrchu a ani uvnitř vzorku a nedošlo k překročení limitních teplot vzorku během sledovaného časového rozpětí. Lze tedy konstatovat, že fasádní systém splnil svou předpokládanou funkci. Lokálně vznikly na plošném povrchu omítky v oblasti kolem otvoru pece dvě kaverny přibližného rozměru 10 x 10 cm v místech intenzivního šlehání plamene z otvoru pece a přibližně 10cm délky v části nárožní hrany nadpraží otvoru pece, které je rovněž testem extrémně namáháno.

Testovaný systém po 30 minutách požární prezentace
Testovaný systém po 30 minutách požární prezentace

Oba tyto jevy potvrzují nutnost řešit v rámci vlastní montáže sestavy následující:

  • v oblasti nároží nadpraží a ostění otvoru kontrolovat při montáži dokonalou celistvost nárožního systémového profilu včetně kvality nanášení povrchových vrstev a výztužné sklotextilie, 
  • v ploše kontrolovat při montáži tloušťku a celistvost povrchového tmelu, kvalitu provedení výztužné sklotextilie a tloušťku a celistvost povrchové systémové omítky, 
  • dodržet předepsané montážní postupy, zejména pak požadavky na povětrnostní podmínky a teploty vhodné pro provádění všech komponentů sestavy ETICS. 

Informace o zkoušce:

Datum konání: 27. září 2017
Místo: Veselí nad Lužnicí, PAVUS, a. s.
VKZS: WeberTherm Plus Ultra
Fasádní deska: Kingspan Kooltherm® K5 tl. 140 mm – fasádní deska na bázi tvrzené fenolické pěny

 

Text+Foto:  Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ing. Oldřich Pozdílek, Kingspan

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.

Komentáře