Nový balkonový systém jako doplněk ETICS
Galerie(11)

Nový balkonový systém jako doplněk ETICS

Partneři sekce:

Současné zateplovací systémy nesoucí označení CE (schválené podle evropských technických specifikací) mají pozitivně ověřený předpoklad životnosti minimálně 25 let. Je však potřeba použít nejen ETICS, který vyhověl všem souvisejícím požadavkům, ale důležitý je také jeho správný výběr, správné zabudování do stavby a také odpovídající údržba a užívání. Nezbytné je také provést revizi stávajících konstrukcí a případnou sanaci balkonů a lodžií uskutečnit ještě před aplikací ETICS.

Příprava na ETICS (revize konstrukcí)
Z hlediska správného zabudování do stavby je nutno během přípravy posoudit stávající konstrukci. Primárně je třeba vycházet ze skutečnosti, že i když se ETICS využívají k sanaci vad a poruch budov včetně jejich povrchových úprav, popřípadě zajišťují jejich ochranu proti atmosférickým vlivům, jsou nenosné a nejsou určeny ke zvýšení stability konstrukcí. Naopak vyžadují předchozí revizi primárních i sekundárních statických konstrukcí a jejich případné sanace.

Pomineme-li současné problémy v oblasti kvality aplikací ETICS, které mnohdy snižují jejich životnost na minimum, je zde ještě otázka kvality řešení a provedení sanace zmíněných sekundárních konstrukcí, zejména balkonů a lodžií. Požaduje se, aby i tyto navazující konstrukce měly životnost odpovídající životnosti ETICS. Z praxe je známo, k jakým problémům dochází při dodatečné výměně oken u zateplených budov. Při dodatečných opravách navazujících konstrukcí je situace obdobná.

Sanace balkonů a lodžií
Při sanaci balkonů a lodžií u zateplovaných budov je třeba řešit několik základních bodů:

  • revidovat, případně sanovat statiku stavebních prvků,
  • vyloučit působení balkonů a lodžií jako tepelných mostů,
  • provést vyspádování a bezproblémovou hydroizolaci.

Z hlediska současných požadavků je třeba tyto zásahy provést v rámci rekonstrukcí rychle, bez omezení užívání stávající stavby, bez případných škod a s reálným předpokladem dlouhodobé životnosti.

Současné balkonové systémy jsou postaveny na vyspádování cementovými nebo polymercementovými hmotami. Po jejich vyzrátí jsou pokryty hydroizolačními stěrkami a povrchově upraveny. Jelikož je při tomto způsobu zapotřebí velké množství záměsné vody, je zde riziko zatečení. Další riziko je při zrání použitých hmot vzhledem ke klimatickým podmínkám. Je zřejmé, že ve většině případů tyto systémy neřeší vyloučení tepelných mostů a komplikují užívání bytů. Vzniká otázka, kdy bude nutno provedenou hydroizolaci opravit, a tím zasáhnout do stávajícího zateplení.

Nový balkonový systém
Nový balkonový systém splňuje výše uvedené požadavky včetně základního požadavku dlouhodobé životnosti a navíc jej lze provést ve velmi krátké době, prakticky bez technologických prodlev. Spádová deska je vyrobená z extrudovaného polystyrenu a ve své nejvyšší části má tloušťku 45 mm. Tak se zlikviduje tepelný most.

Drenážní fólie se skládá z uzavřené polyetylenové fólie, která má na jedné straně přibližně 4 mm vysoké výlisky ve tvaru komolých kuželů a na nich nalepené filtrační tkaniny. Část výlisků je ve tvaru obrácených, přibližně 2 mm vysokých tupých pyramid s rybinovitým tvarem, takže vznikají na spodní straně čtvercové komůrky. Ty slouží k zakotvení vrstvy lepidla. Husté výlisky ve tvaru komolých kuželů přenášejí i velmi vysoké zatížení v tlaku (přibližně do 50 t/m2).

Výlisky ve tvaru obrácených tupých pyramid zajišťují dobrou kontaktní přídržnost k podkladu. Neslouží pouze jako hydroizolace, ale také jako drenáž, která zvyšuje životnost nejen celého balkonu či lodžie, zejména povrchové úpravy – dlažby. Velmi účelné je využití butylových pásek, které mají vynikající lepicí i těsnicí schopnost.

Celý systém sestává z několika málo komponent. Jedná se o spádovou desku se sklonem 2 % s oboustranně aplikovanou výztuží, drenážní fólii, lepicí polymercementovou hmotu, dva druhy butylových pásek a okapní profily. Z nářadí je zapotřebí: kbelík, míchadlo (pro zamíchání lepicí hmoty), zubové hladítko, lžíce, pilka, nožík a nůžky na plech, popřípadě teplovzdušná pistole.

Schéma balkonového systémuUložení spádových desek na předem připravený podkladUtěsnění spár spádových desek

Aplikace systému
Betonová konstrukce se posoudí, v případě potřeby se odstraní nesoudržné, nepevné části a následně se sanuje sanačním systémem na beton.

Na připravenou balkonovou desku s doporučenou rovinností 5 mm/m se nanese zubovou stěrkou vrstva lepicí hmoty, do které se uloží naformátované spádové desky. Takto vytvořená vyspádovaná plocha je prakticky ihned pochůzná. Spoje jednotlivých desek se přelepí butylovou páskou. Podle vytvořené plochy naformátujeme drenážní fólii tak, aby v případě, že je hloubka balkonu delší než 1 m, byly jednotlivé pásy uloženy po spádnici.

Spoje pásů drenážní fólie podlepíme ze spodní strany butylovou páskou. Na kraje fólie, v místech, kde bude navazovat na svislou konstrukci, se také nalepí butylová páska takovým způsobem, aby byla přilepena na fólii polovinou šířky (umožňuje to dvojí krytí papírovou páskou). Slepená plocha fólie se nechá v klidu minimálně dvě hodiny, aby se lepidlo na pásce důkladně spojilo s fólií. Proces lze urychlit mírným ohřátím pásky teplovzdušnou pistolí.

Uložení drenážní fólie do vrstvy lepicí hmotySlepování jednotlivých pásů drenážní folieUrychlení procesu lepení teplovzdušnou pistolí

Během doby nutné pro slepení drenážní fólie provedeme oplechování. Provádí se hotovými okapními profily. Balkonové okapové lišty se naformátují podle volných hran balkonové nebo lodžiové desky. Pro řešení rohů se použije rohový profil, který lze ohnout do požadovaného úhlu. Jeho spodní část se podlepí butylovou páskou. Stejným způsobem se vyřeší spoje. Na venkovní hranu balkonové desky vytvořenou spádovými deskami se přilepí oboustranná butylová páska.

Balkonová okapová lišta se do této předem připravené oboustranné butylové pásky důkladně přilepí. Páska se nalepí i na horní stranu okapové lišty, a tím se lišta utěsní v systému. V systému je použitý okapní profil, který má velmi dobře vyřešené ukončení okapních profilů plastovými koncovkami.

Po oplechování se na celý povrch nanese lepicí hmota a do ní se vloží připravená drenážní fólie. V místech navazujících na svislé konstrukce se volné části butylové pásky přilepí na svislou konstrukci lepicí hmotou.

Na řešení případných rohů se použije stejná páska. Případné prostupující prvky je nejvýhodnější utěsnit opět pomocí butylové pásky – jejím vtlačením mezi nopky. Tím se zabrání vodě v drenáži proniknout k prostupu. Takto se také utěsní obvod prostupujícího prvku. Na připravenou izolační vrstvu se nanese lepicí hmota v takovém rozsahu, aby umožnila celoplošné slepení drenážní fólie s dlažbou vhodnou do exteriéru.

Aplikace okapních plechů pomocí butylové pásky
Spoj jednotlivých okapních plechůUtěsnění prostupujícího prvku

Výhody systému
Toto řešení přináší dlouhodobou životnost. Zkracují se technologické procesy – celková čistá doba provedení (bez sanace betonu a položení dlažby) by neměla překročit, podle velikosti balkonu či lodžie, pět až šest hodin. Významné je též zateplení horní části balkonové podesty. Odstraněním větší části mokrých procesů nedochází k zatečení. Systém má prakticky dvojnásobnou hydroizolaci. Důležitá je funkce drenážní fólie, která je schopná případné průsaky vody, například přes prasklinu ve spáře dlažby, odvést na okapní plech. Vyšší materiálové náklady jsou eliminovány nižšími náklady na vlastní provedení.

Lubomír Nytra
Foto: archiv firmy

Autor pracuje ve společnosti Stomix, spol. s r. o., jako manažer servisu.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.