Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Vertikální nosné a nenosné konstrukce

Vertikální nosné a nenosné konstrukce

Stěny se podobně jako v předešlých tisíciletích nejčastěji vytvářejí z maloformátových předem vyrobených zdicích prvků nebo z přírodního kamene, které se spojují do zdí. Stěny beze spár, porovnatelné s prastarými stavbami z nepálené hlíny, se v současnosti stavějí v podobě betonových konstrukcí. Kromě toho se stěny zhotovují kombinováním různých materiálů (beton nebo keramika se dřevem, sklem, plastem), především však v kombinaci s tepelněizolačními materiály. V rámci struktury stavby si stabilita stavebního objektu může vyžádat vytvoření nosných anebo ztužujících stěn. Nenosné stěny slouží jen k rozdělení místností nebo tvoří výplň mezi nosnými prvky například skeletových konstrukcí.

Obvodové stěny
Obvodová stěna je konstrukce, která od sebe odděluje dvě kvalitativně odlišná prostředí (interiér domu od exteriéru). Musí být navržena tak, aby během své předpokládané životnosti bezpečně a spolehlivě odolávala působení nepříznivých faktorů vnějšího a vnitřního prostředí a rovněž vlivu použitých stavebních materiálů. Konstrukce obvodové stěny musí vykazovat dostatečnou tuhost a stabilitu a musí být schopná bezpečně přenášet zatížení vyvolané tíhou použitého materiálu bez deformací a poruch.

Obvodová nosná stěna musí kromě staticko-konstrukčních požadavků splňovat ještě další, a to estetické, světelnětechnické, tepelnětechnické, akustické, aerodynamické, hydrodynamické požadavky na požární bezpečnost. Porovnáváme-li základní stavební materiály bez ohledu na použitý konstrukční systém, vidíme zřetelné rozdíly podmíněné možnostmi statického řešení. Různorodost výrazu ztvárnění materiálu se projevuje texturou povrchů, dimenzemi a strukturou skladby stavebních prvků, způsobem jejich spojování, mírou jejich přiznání a přirozenou barevností stavebních materiálů.

Ve výrazu obvodového pláště může barva povrchových úprav zvýraznit nebo potlačit architektonické působení fasády. Nejpoužívanějším materiálem na obvodové stěny je kámen, keramická cihla a různé druhy tvarovek a tvárnic. Trendem současnosti je návrat dřeva jako stavebního materiálu pro rodinné domy.

Kámen jako kusové stavivo je odolný proti klimatickým vlivům hlíny. Jeho vzhled ho předurčuje k estetickému ztvárnění fasád. Nevýhodou přírodního kamene jsou poměrně špatné tepelnětechnické vlastnosti, takže se musí zdít v tlusté vrstvě nebo kombinovat s vrstvou materiálů, které mají vhodnější tepelněizolační vlastnosti. Proto se kámen používá jen tam, kde jeho estetickou hodnotu můžeme vhodně využít (soklové zdivo, vnější obklady, zdivo přízemí).

Obvodové pláště tvořené pálenými cihlami jsou dominantní především díky struktuře tohoto stavebního materiálu. Tvarovky na bázi keramiky mají velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Na trhu je velká škála tvarovek, jako je Porotherm, PDT Seta, Termobrik, Britterm, Supertherm a jiné. Cihla se na lícové straně stěny obvykle spojuje s jiným materiálem, nejčastěji s omítkou, aby se dosáhlo odlišného výrazu jednotlivých částí fasády. Často se používá ve spojení s betonem, kamenem nebo dřevem. Dobře volená lícová vazba spárovaného neomítaného zdiva dodá stěně „život“ a jedinečnost. Cihlová stěna racionální vazbou čistých tvarů, podporovanou spárami mezi jednotlivými vrstvami, vytváří dojem uspořádanosti, úhlednosti a čistoty výrazu.

Stěnový systém z pórobetonových tvárnic patří v současnosti při stavbě rodinného domu k jedním z nejpoužívanějších materiálů. Pórobeton je ekologicky nezávadný, nehořlavý a mrazuvzdorný materiál s dobrými zvukověizolačními vlastnostmi. Obsahuje křemičitý písek (případně popílek), pojivo (vápno, cement) a přísady (sádrovec, pórovité příměsi). Pórobeton je přírodní stavební materiál, který se dodává jako kompletní stavební systém určený nejen pro výstavbu rodinných domov, ale i pro bytovou a průmyslovou výstavbu. Jde o jednoduchý, rychlý a úsporný způsob výstavby systémem přesného zdění. Na trhu najdete například systém s názvem Ytong, Ypor, Porfix, Unipol apod.

Široký sortiment různých stavebních prvků termoakustického stavebního systému na bázi keramického betonu umožňuje i nestandardní řešení. Tvárnice se nemusejí dodatečně zateplovat, protože jednou z hlavních výhod je jejich vysoká tepelněizolační schopnost. Princip lehkého keramického betonu spočívá v tom, že lehké keramické kuličky plní úlohu kameniva.

Štěpkocementové tvarovky jsou určeny ke zdění bez aplikace spojovacích malt nebo lepidel. Stavební systém štěpkocementových tvarovek spojuje prastaré přírodní materiály dřevo a kámen v nově upravené formě. Jehličnaté dřevo se zušlechtí mineralizací a spolu s cementem a vodou vytvoří biologickou stavební hmotu. Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností se tvárnice doplňují polystyrenovou vložkou, situovanou blíže k vnější straně. Nízkoenergetické domy ze štěpkocementových tvárnic zabezpečují úsporu nákladů při vytápění a optimální vnitřní klima v každém ročním období.

Stavba domů na materiálové bázi dřeva má dlouhou tradici. Dřevěné stavby mají svůj nezaměnitelný výraz a doslova voní přírodou. Tento dojem vyvolá do značné míry i obvodový plášť, jehož povrchovou vrstvu tvoří dřevo. Dřevo jako lehce dostupný materiál se i v minulosti využívalo nejen na nosné, ale i na obalové konstrukce (střechy a obvodové pláště). Dřevěné domy se ještě v nedávné minulosti stavěly velmi zřídka. Mírná renesance realizace domů na bázi dřeva nastala až v poslední době.

Dřevo je ideální materiál pro dosažení izolačních a ekologických vlastností montovaných domů. Je pevné, trvanlivé, dá se lehce opracovat a má vynikající tepelněizolační vlastnosti. Podle konstrukce obvodového pláště dělíme dřevěné domy na srubové, hrázděné, sloupkové, skeletové a panelové. Obvodové pláště srubových, a zejména hrázděných domů mají vyšší hmotnost. Obvodové pláště sloupkových, skeletových a panelových domů mají nízkou hmotnost a řadíme je mezi lehké obvodové pláště.

Nosné stěny
Všechny stěny, které musejí přenášet více než svou vlastní hmotnost, se považují za nosné. Tloušťka nosné stěny závisí na použitém materiálu, celkové tuhosti objektu a zatížení stavby, musí tedy v první řadě vyhovovat statickým, tepelnětechnickým a akustickým požadavkům. Vzduchová neprůzvučnost hmotných nosných stěn závisí na jejich plošné hmotnosti. Nosné stěny je třeba zakládat na konstrukčních prvcích roznášejících zatížení (na základech, základových spárách, mezipodlažních stropech). V rámci jednoho podlaží musí být použit jen jeden druh zdicích prvků a malt.

Ztužující stěny, věnce a překlady

Nejdůležitější úlohou ztužujících stěn je zajistit stabilitu v celkové struktuře stavby. Musí bezpečně přenášet na základovou desku všechna svislá zatížení (užitková zatížení, zatížení vlastní hmotností, sněhem atd.) a rovněž všechny vodorovné účinky zatížení domu (zatížení větrem a jiné). Právě toho se dosahuje spolupůsobením pevně (neposuvně) kotvených stěnových desek a ztužujících věnců, rámů a překladů. Překlady, věnce a stropy musejí splňovat statické požadavky v závislosti na rozpětí a zatížení. Hmotnost montovaných prvků by měla být taková, aby se daly montovat bez použití strojního zařízení.

Příčky

Nenosné vnitřní dělicí stěny slouží k rozdělení prostoru a nejsou vystaveny statickému namáhání v rámci konstrukčního systému stavby. Příčky, respektive nenosné stěny, jako rozdělující vnitřní konstrukce musejí splňovat funkční požadavky na:

  • mechanické namáhání a způsob zatížení stěn,
  • pohodu prostředí (estetické, světelné, tepelnětechnické a akustické požadavky),
  • dispoziční a technické parametry,
  • požadavky na údržbu, obnovu, hygienu a životnost.

Svislé konstrukce je vhodné navrhovat v kontextu s vodorovnými konstrukcemi, to znamená v témže materiálovém složení. Těmto požadavkům vycházejí vstříc i jednotliví výrobci stavebních konstrukcí širokou nabídkou svého sortimentu. Použitím stejného materiálového složení u většiny konstrukčních prvků můžeme eliminovat tepelné mosty, omezení trhlin v povrchových úpravách a podobně. Při výběru stavebního materiálu je třeba myslet na dlouhou životnost, kvalitu a šetření nákladů na energii. Použijeme-li kvalitní stavební materiál, získáme pohodlné bydlení pro několik generací.

Ing. Alena Pernišová, PhD.
Foto: Besyx, KM Beta, Liapor, Medmax,  Porfix, Tesuz, Wienerberger, Xella a archiv vydavatelství