Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Hydro-vibro izolace na stavbě Jinonické vyhlídky

Hydro-vibro izolace na stavbě Jinonické vyhlídky

Provádění vibroizolace a hydroizolace na stavbě Jinonické vyhlídky bylo náročné vzhledem k umístění spodní stavby v bezprostřední blízkosti nad tunelem metra zastávky Jinonice v Praze.

Hydro-vibro izolace
Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit na stavbě zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce budovy. Chvění v konstrukci by mohlo samo či zprostředkovaně překračovat hygienické limity stanovené pro ten či onen způsob užívání dané stavby.

Jde tedy o vodotěsné izolace doplněné pružnou podložkou, které ale musejí přenést celou hmotnost domu do podloží.

Pružná podložka je z recyklované pryže a je schopna odolávat vysokému tlakovému namáhání. S tímto výrobkem jsou kompatibilní asfaltové pásy modifikované SBS, přičemž nedochází ke vzájemné degradaci, která by hrozila například při použití vodotěsné izolace z PVC-P. Tato izolace je však velice náchylná v případě použití při výskytu tlakové vody, což je bohužel v praxi vzhledem k okolnostem spíše pravidlem než výjimkou. Samotnou pružnou podložku je nutno udržovat stále v suchu. Pokud by byla porušena vodotěsná izolace a pružná podložka by se dostala pod vodní hladinu, její účinnost proti vibracím by se snížila. Dokonce i injektážní prostředky, které by byly použity pro sanování porušené vodotěsnosti, by tuto účinnost
snížily.

Přesto je v některých případech izolační systém, který je nutno provázat s vyústěním do nosných konstrukcí budovy, ještě doplňován prvky aktivní ochrany pro možnost dodatečného injektování. Pro Jinonickou vyhlídku ale nebylo toto opatření použito.

Jinonická vyhlídka
Návrh i provedení izolace je z výše uvedených důvodů nutné zrealizovat tak, aby se vše povedlo na první pokus. Tento typ izolace není příliš rozšířený, ovšem měl by se používat stále častěji. Týká se to zejména izolace staveb, které se nacházejí v přímé blízkosti podzemních dopravních staveb.

Samotná stavba je na krásném místě na kopci nad jinonickým údolím s výhledem na Vyšehrad, ale zde veškerá idyla, kterou jistě ocení uživatelé této stavby, pro stavbaře končí. Jak již bylo řečeno, samotná stavba je přímo nad tunelem metra a základová spára je pouhých 15 m nad vrcholem tunelu, ve kterém se nachází stanice, v níž se vlaky rozjíždějí nebo do ní brzdí, což je z hlediska vibrací ta nejhorší možná varianta. V nejhlubším místě je stavba až 15 m pod stávajícím terénem a podle hydrogeologického průzkumu je základová spára v některých místech přibližně 4 až 6 m pod hladinou spodní vody. Jedná se tedy o stavbu, která byla vysoce riziková ve všech směrech.

Vzhledem k těmto komplikacím byl investorem stavby společností TBIW, a. s., a generálním projektantem TK Atelier, s. r. o. (autor architektonického návrhu Architektonický atelier Holub, s. r. o.), vybrán zkušený tandem odborníků – doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., za vibroizolace a Ing. Marek Novotný, PhD., za vodotěsné izolace. Oba odborníci již několik podobných staveb s úspěchem realizovali. Jsou to například areál řadových domků v Praze-Roztylech (1992), obytný areál Centrum západ v Praze-Butovicích (2003), obchodní centrum v Praze-Chodově (2004) a další.

Vibroizolace a vodotěsné izolace na stavbě
Pro vibroizolace byla zvolena podložka Belar s různými tuhostmi a pro vodotěsné izolace byl zvolen systém Force 4000 Dalle. Tento systém vodotěsné izolace zahrnuje jak pásy klasické šíře jednoho metru, tak i pásy široké dva metry, ale je doplněn i dilatačními prvky přenášejícími dilatační pohyby do 20 mm. Vzhledem k těmto skutečnostem umožňuje systém vysokou efektivitu při provádění, což přispívá k vyšší spolehlivosti.

V průběhu výstavby je nutné dodržovat vysokou kázeň, protože se musejí zohlednit veškerá specifika takto koncipovaného izolačního systému. Pružné desky mají různou tuhost, a proto nesmějí být zaměněny. Z toho důvodu je pro ně nutné zpracovat samostatný kladečský plán. Nezbytné je pečlivě dodržovat sektorování a provázání jednotlivých vrstev, stejně jako návaznost na prostupy atd. Proto je kromě samotného výběru výrobků také důležité dodržení správného konceptu ve všech detailech. Projektové zpracování konstrukčních detailů prováděla Expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s. r. o., která na stavbě zajišťovala specializovaný technickýdozor.


Detail vibroizolace

Způsob provedení
Systém vyžaduje pečlivou přípravu nejen v projektu, ale i při přípravě podkladní konstrukce. V případě Jinonické vyhlídky byl na vodorovné konstrukce použit klasicky podkladní beton, zatímco na svislé konstrukci byla před záporami z berlínského pažení vyzděna stěna z betonových tvarovek, která vytvořila ideální rovný povrch pro provádění vodotěsné izolace.

První vrstva vodotěsné izolace byla na vodorovné konstrukci provedena z volně pokládaných pásů o rozměru 2 × 10 m, spojených pouze v přesazích. Na tuto vrstvu byla plnoplošně natavena druhá vrstva z klasických pásů metrové šířky. Na svislých konstrukcích je použit dvouvrstvý natavovací systém z klasických asfaltových pásů modifikovaných SBS metrové šířky.

Poté byla na vodotěsnou vrstvu položena pružná podložka. Na vodorovné plochy se pokládala volně, na svislé plochy se lepila horkým asfaltem. Následně byla provedena zakrývací vrstva izolace nutná pro zachování pružnosti podložky při betonáži základů. Na vodorovné vrstvy byly použity opět volně položené pásy o šířce 1 nebo 2 m, na svislé konstrukce natavované pásy metrové šířky.

Izolační systém je zakončen ochranou, kte­rou je v případě Jinonické vyhlídky betonová deska na vodorovné konstrukce a geotextillie s extrudovaným polystyrenem na svislé konstrukci. Důležité detaily pak byly ještě posíleny spárovými vodotěsnými pásy.

Poslední, i když rozhodně ne zanedbatelný vliv na celkovou kvalitu díla má výběr generálního dodavatele, kterým byla v případě Jinonické vyhlídky firma ROSS Holding, a. s., prováděcí firmy, kterou byla odborná a kvalifikovaná společnost IBF izol., s. r. o., a zároveň technického dozoru stavby firmy Archinvest, s. r. o. Kromě dobře provedené práce přispělo k úspěšnému provedení hydro-vibro izolace také příznivé počasí, které bylo po dobu provádění téměř ideální.

TEXT: Ing. Marcel Pelech
FOTO: archiv A.W.A.L.

Autor je jednatelem ve společnosti A.W.A.L., která se specializuje na problematiku stavebních izolací a stavební fyziky.