Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover

Desatero rad pro správné založení nezateplené stavby

Popularita jednovrstvého zdění v současných stavebních projektech vzrůstá. Po stránce stavební však tyto konstrukce vyžadují dodržení několika poměrně snadných zásad, které napomáhají výsledné kvalitě a správnému fungování stavby.

Jedním z podstatných detailů je správné provedení založení. Spoléhat se na to, že to později „ izolace vyřeší“, zde nemůžeme. Izolace nikdy nemůže uspokojivě nahradit náležité provedení a ani to není jejím účelem. Následující desatero vychází z praxe a obsahuje nejčastější rizikové body, jimž je vhodné předejít.

1. U jednovrstvého zdiva je třeba detaily provádět důsledně podle návrhu projektanta. Základ zateplíme extrudovaným polystyrenem, na nějž navazujeme . Lze potom snadno provést finální povrchovou úpravu soklu stavby např. i obkladem ve větších tloušťkách, na což je potřeba myslet již v této fázi . Je důležité vědět, čím chce investor ukončit obklad soklu, a raději předem pamatovat i na větší tloušťky např. kamenného obkladu. Nezapomínejme ani na okapnici, která ochrání sokl.

2. Pro založení staveb z pórobetonu, vápenopískových cihel i keramického zdiva je vhodná tvárnice Ytong Start. Tato systémová novinka představuje plně objemově hydrofobizovaný pórobeton, který zabraňuje vniku srážkové vody do konstrukce stěny (brání vzlínání). Tvárnice však nenahrazuje spodní hydroizolaci stavby, stejně jako ji nenahrazuje penetrace, což je chyba, s níž se v praxi bohužel stále setkáváme.

3. Založení provádíme na hydroizolační pás/fólii pomocí zakládací tepelněizolační malty, kterou použijeme jak na ložné spáry tvárnic (vrstva musí mít tloušťku 10–40 mm), tak k lepení styčné spáry.

4. Tato tvárnice svým výškovým modulem 125 mm vhodně doplňuje podlahové skladby 250 mm (tedy skladby se 160mm EPS v podlaze + 80mm prostorem pro podlahové topení). Lze ji použít maximálně ve dvou vrstvách – tedy pro zmíněnou výšku 250 mm.

5. Tvárnice START s výškou 125 mm doplňuje vhodně výškový modul tvárnic Ytong, který je 250mm. Zároveň se nám při zvyšujících se požadavcích na tepelnou izolaci podlah (150–200mm EPS) dostává celá tato tvárnice do izolované paty domu, a tak nemusí mít tak dobré tepelněizolující vlastnosti jako např, Lambda YQ. Dochází tím k tomu, že EPS v podlaze zlepší celkové tepelněizolační vlastnosti páry zdiva – a to právě jak u pórobetonových tvárnic, tak u VPC či keramického střepu.

6. Dalším možným rizikem může být excentricita, resp. vyložení zdiva. Pokud překročíme nejvyšší přípustné hodnoty, nebude stěna fungovat po stránce statické – v krajním případě hrozí její zhroucení. V patě zdiva při založení vždy dodržíme maximální vyložení zdiva, resp. to, o kolik mm je možné přesadit tvárnici přes základovou desku, případně o kolik lze přesadit druhou řadu zdiva nad řadu zakládací. Toto vyložení činí maximálně jednu pětinu šířky zdiva. U Ytongu je tento problém vyřešen tím, že tloušťky zdicích prvků na sebe navazují (375 na 300, 450 na 375 apod.).

7. Zdrojem potíží bývá, pokud v projektech chybí odskok pro zateplení soklu. Velmi často je sokl zateplen v takové šíři, že je špatně proveditelné ukončení omítky. Důležité je nechat dostatečný prostor pro vytažení hydroizolace a izolantu soklu na zdivo zakládací řady a umožnit provedení omítky tak, aby zdivo stěn přesahovalo přes tento detail. Zabráníme tím zatékání vody či zafoukání sněhu .

8. Z hlediska snadného provedení je na místě nezapomenout na rozměrový modul zdiva. Ytong lze sice snadno dořezat, ale v praxi je mnohem snazší využít modulu zdicích prvků, zejména výškového.

9. V případě, že máme dům podsklepený, mysleme na správné provedení suterénního zdiva dříve, než budeme řešit vlastní stavbu nad terénem. Tam, kde je vodorovný tlak zeminy, je vždy potřeba statické posouzení stěny. Suterénní zdivo tedy vždy posuzujte na vodorovný tlak. Jako vhodné řešení se nabízí kombinace zdiva s vyztužením pomocí pilířové tvárnice. V suterénu je nutné také zvážit možnosti provedení hydroizolace a tepelné izolace. Ty jsou u pórobetonového zdiva v zemi nezbytné.

10. Nezapomeňme na založení první řady zdiva na stropních konstrukcích. Zde je zásadní použití zakládací tepelněizolační malty, protože zde není izolace podlahy v takové tloušťce jako na zemině. Zde již nepoužíváme tvárnice START, zároveň zde nedochází k vyložení zdiva – tedy ne vždy. Pouze v případě, že lokálně izolujete věnec z exteriéru.

RubrikyZáklady a hrubá stavba