Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Zdicí a speciální malty a spojovací můstky

Zdicí a speciální malty a spojovací můstky

Článek pojednává o zdicích maltách používaných pro klasické či tenkovrstvé zdění různých druhů stavebních materiálů. Jako doplněk k těmto maltám jsou používány také speciální malty a spojovací můstky, které řeší různé stavební detaily, související se samotným zděním.

Obecně o zdicích maltách
Zdicí malty jsou suché maltové směsi určené k použití pro širokou škálu různých druhů zdicích materiálů. Výrobci vycházejí jak ze zkušeností s používáním tradičních zdicích materiálů (běžných pálených cihel), tak z nejnovějších poznatků získaných spoluprací s výrobci moderních zdicích materiálů, jako jsou pórobetonové bloky, tepelněizolační či broušené bloky typu THERM, vápenopískové bloky a další. Díky vlastnímu vývoji a zkušenostem spojeným s moderní průmyslovou výrobou zdicích malt jsou dány pevné základy pro jejich kvalitní výrobu. Zdicí malty jsou zkoušeny a klasifikovány podle ČSN EN 998-2.

Pro zdění z tradičních plných cihel a pro vnitřní zdivo se používají vápenocementové malty s definovanou pevností v tlaku podle požadavků projektanta. Malty obsahují přísady vylepšující jejich zpracovatelské a užitné vlastnosti.

Pro obvodové zdivo z lehčených tepelněizolačních cihelných bloků typu THERM je i podle doporučení výrobců těchto materiálů nejvhodnější použít buď lehčené, nebo tepelněizolační zdicí malty, jejichž plnivem je perlit nebo jiné lehké plnivo. Užitím takovýchto materiálů získává investor nezanedbatelnou výhodu v úsporách nákladů na vytápění díky odstranění tepelných mostů ve spárách – tím se celkově zvýší tepelný odpor zdiva. Za hlavní výhody pro stavební firmy lze považovat větší vydatnost lehké malty, dostatečnou dobu zpracování, nižší hmotnost pro manipulaci a výbornou zpracovatelnost.

Pro zdění z pórobetonových bloků a rovněž broušených cihelných tvarovek, které jsou v současné době stále populárnější, se již tradičně dodávají speciální tenkovrstvé zdicí malty s definovanou dobou otevřeného času.

Pro lícové zdivo (lícové cihly nasákavé, klinker, vápenopískové cihly, betonové zahradní tvárnice a podobně) jsou určeny zdicí malty s vodoodpudivou úpravou a zvýšenou odolností proti tvorbě výkvětů.
Pro zdění z vápenopískových a betonových bloků se dodává vysokopevnostní rychletuhnoucí malta se zvýšenou smykovou pevností ložných spár a se zvýšenou odolností proti sesedání, která tak kompenzuje vysokou hmotnost bloků.

Do sortimentu zdicích malt jsou také zahrnuty speciální malty se specifickými vlastnostmi, které jsou vhodné ke spárování cihelného zdiva, pro opravy starších střech a podobně.

Zásady při zdění maltou
Všechny zdicí prvky je třeba před zděním chránit proti nežádoucímu zavlhnutí. Cihly musejí být na staveništi skladovány v nepoškozených přepravních fóliích nebo v krytých přístřešcích, aby je neohrozila srážková vlhkost. Před srážkovou vlhkostí je nutno chránit také korunu zdiva.

Ložné spáry by u klasických zdicích malt neměly být vyšší než 15 mm. Nadměrná výška spáry může být příčinou vzniku trhlin v omítkách. Při vyzdívání musejí být ložné spáry celoplošně vyplněny zdicí maltou až do obou líců zdiva. U materiálů typu pero a drážka nesmějí být styčné spáry větší než 5 mm. Tyto spáry se nevyplňují maltou!

Některé typy malt lze dodat se zimní úpravou, tj. se zimní přísadou umožňující tvrdnutí malty i při teplotách do –5 °C. Apli­kace těchto malt vyžaduje přesné dodržování speciálního technologického postupu.

Použití zdicích malt podle typu zdicích materiálů
Plné cihly
Ke zdění z plných cihel se používají základní zdicí malty (s pevností v tlaku 5, 10 a 15 MPa). V případě méně náročných aplikací se uplatní i univerzální zdicí a omítková směs s pevností v tlaku 2,5 MPa. Vhodnost použití pro daný účel je dána požadovanými pevnostmi v tlaku a způsobem zpracování. Uvedené malty se rovněž hodí ke zdění cihelných bloků, v případě příček záleží na jejich tloušťce. U příček tenčích než 10 cm musí být použita malta s pevností M 10.

Lehčené cihelné bloky typu THERM

cihlyPro obvodové zdivo z lehkých cihelných bloků je nejvhodnějším materiálem tepelně­izolační zdicí malta s pevností v tlaku 5 MPa. Plnivo použité v maltě zajišťuje výborné tepelněizolační vlastnosti. Její součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,2 W/(m . K) je podobný tepelnému součiniteli zdicího materiálu. Další vhodnou maltou je zdicí malta lehčená se stejnou pevností a součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,37 W/(m . K) (obr. 1).
Těmito vlastnostmi jsou malty přímo předurčeny pro zdicí systémy z lehkých cihelných bloků, protože jednak nesnižují tepelněizolační schopnost užitých cihelných bloků, jednak lépe zachycují pnutí vznikající ve zdivu při dotvarování stavby. Ve spojení s lehčenými nebo tepelněizolačními omítkami je pak minimalizováno riziko vzniku trhlin na fasádních plochách. Na základě požadavku projektanta samozřejmě lze apli­kovat také klasické zdicí suché směsi.

Pórobetonové zdicí bloky

Pro tenkovrstvé zdění pórobetonových materiálů je určena speciální směs – zdicí malta na pórobeton. Materiál se nanáší krabicovou zubovou lžící. Tento způsob aplikace umožňuje vysokou přesnost zdění a zároveň zachovává tepelněizolační parametry zdiva díky minimální tloušťce maltové spáry. Maltu nanášíme rovnoměrně na celou šířku spáry v průměrné tloušťce přibližně 2 mm. Zdicí malta na pórobeton je určena i pro zdění ploch, které budou pouze stěrkovány, případně omítnuty s jednovrstvými omítkami – jednovrstvé omítky strojní a ruční, jednovrstvé omítky strojní a ruční lehčené, vápenosádrové omítky, sádrové omítky nebo jádrové omítky strojní jemné (na větší vrstvy).

Broušené cihelné zdivo

zdici maltaV posledních letech se při zdění objektů stále více prosazují broušené cihelné bloky typu THERM. Jedná se o obdobu klasických bloků THERM, ovšem s mnohem přesnějšími rozměry, což umožňuje použití tenkovrstvých zdicích malt. První řada bloků se zakládá do speciální zdicí zakládací malty. Následně jsou bloky vyzděny na zdicí maltu pro tenkou spáru, která po nanesení na styčnou spáru ulpí pouze na příčkách cihelného bloku (obr. 2).

Další možností je použití zdicí malty pro celoplošnou tenkou spáru, která po aplikaci vytvoří souvislou plochu překrývající celou styčnou spáru. Malta má výborný součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,29 W/(m . K), a vhodně tak doplňuje tepelněizolační vlastnosti bloku.

Velkou výhodou těchto malt je jejich nízká spotřeba a velmi rychlý postup zdění. Při výrobě těchto malt spolupracují jejich výrobci s výrobci broušených bloků.

Lícové cihly

Pro zdění lícových cihel (například vápenopískových) je určena zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo (s pevností v tlaku 5 MPa). Malta je svými vlastnostmi vhodná pro obě potřebné operace – zdění i spárování (obr. 3). V první operaci se provádí nanášení zdicí malty. Poté je ihned možno patřičným spárovacím nářadím (spárovačka ostrá, půlkulatá a podobně) provést finální úpravu spáry, která je po vyzrání vodoodpudivá a odolná proti tvorbě výkvětů. Pokud je zdivo vyzděno jiným typem zdicí malty, provádí se dodatečné spárování spárovací maltou pro lícové zdivo (s pevností v tlaku 10 MPa). Spárování předchází proškrábání a očištění spár podle předepsaného technologického postupu.

Vápenopískové a betonové zdicí bloky
porobetonZ betonových bloků se na trhu objevují převážně duté betonové tvarovky pro zdění sklepních (s vloženou tepelnou izolací) či opěrných zdí nebo plotových zídek, které se vyplňují betonem. Při zdění nosného či příčkového zdiva se uplatňují vápenopískové bloky. Vzhledem ke hmotnosti bloků je vhodné použít malty s vyšší pevností v tlaku, u kterých je upravena odolnost proti sesedání a stlačení ložné spáry.

Ke zdění nosného zdiva se používá cementová zdicí malta na vápenopískové a betonové bloky nebo tenkovrstvá zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky, obě s pevností v tlaku 20 MPa. Při zdění lícového zdiva se pak uplatní zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo. Zdění tvarovek by mělo probíhat podle postupu, který je dán výrobcem (obr. 4).

Speciální malty a spojovací můstky

Speciální malty jsou určeny pro specifická použití. Jedná se o pokrývačskou maltu vhodnou pro opravy a rekonstrukce starších střech s pálenou či betonovou krytinou (lepení hřebenáčů, osazování krajových a úžlabinových tvarovek a podobně), která má zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům. Malta je dodávána v bílém a šedém provedení.

Malta pro omítkové lišty a instalace je cementová rychletuhnoucí malta určená pro upevnění instalací zejména v oblasti sanačních omítek a tam, kde nelze použít sádru. Pro rychlé opravy výtluků a nerovností prefabrikovaných dílů a betonu je vhodná vysokopevnostní cementová rychletuhnoucí opravná malta. Pro hrubou i jemnou reprofilaci poškozených míst v betonu je obzvláště vhodná reprofilační malta, dodávaná v několika zrnitostech.

Jako kontaktní můstek zajišťující spojení mezi podkladem a následnou vrstvou, vyrovnávající nasákavost podkladu a upravující velmi hladké povrchy, slouží polymercementový spojovací můstek. S úspěchem se používá také jako podklad pod jemnou omítku při vnitřním omítání monolitických betonových či prefabrikovaných panelových stropů. Velmi hladké a nenasákavé podklady lze upravit také spojovacím můstkem, který výrazně zvyšuje přilnavost následně aplikovaných vrstev. Oba výše uvedené spojovací můstky se dodávají v sypkém stavu. Spojovací můstek může být také tekutý. Vyznačuje se výbornou přilnavostí na různé typy podkladů, zejména na velmi hladké a problematické podklady (obr. 5).

Závěr

Nabídka zdicích malt odráží bohatost nabídky zdicích materiálů, ze kterých lze v současnosti provést hrubou stavbu objektu. Množství produktů určených jak pro běžné zdění, tak i speciální a méně tradiční zdicí materiály svědčí o tom, že společnosti zabývající se jejich výrobou neustále zvyšují technickou a uživatelskou kvalitu produktů a udržují tak tempo s moderními trendy ve stavebnictví.

Ing. Martin Bureš
FOTO: LB Cemix

Autor je vedoucím útvaru produktového managementu ve společnosti LB Cemix v Borovanech.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.