Partneři sekce:

Betonová i zděná inspirace

Betonová i zděná inspirace

V architektonických výzvách jsme se po roce opět zaměřili na dva základní typy stavebních elementů – beton a zdicí materiály. Dozvíte se, jak pevné se dnes vyrábějí betony nebo co nového nabízí sortiment zakládacích tvárnic.

Zanedbatelné vzlínání

Ytong Start zakládací tvárnice jsou prvním doplňkovým prvkem sortimentu Ytong, který je přímo určen pro použití nejen pro stěny z tvárnic Ytong, ale i pro jakýkoli jiný zdicí systém. Při použití v kombinaci s vápenopískovými tvárnicemi nebo keramickými cihlami přináší dokonce vícero výhod. Důvodem je, že tvárnice Ytong Start mají lepší vodivost ve svislém směru a zároveň se lépe zpracovávají. Zakládací tvárnice Ytong Start jsou vyrobeny z pórobetonu značky P4-550, který je v celém objemu obohacen o hydrofobizační přísadu.

To znamená, že tvárnice můžeme libovolně řezat a upravovat jako běžný Ytong, přesto neztrácejí své hydrofobizační schopnosti. Obecně je Ytong materiál s malým kapilárním vlivem a výška vzlínání se i při dlouhodobém působení vody pohybuje kolem 120 mm. Nasáknutí při krátkodobém vystavení vodě, například při krátkodobém dešti, je kvůli omezenému transportu vody v materiálu jen povrchové.

To platí pro běžné výrobky Ytong. Tvárnice Ytong Start mají nasáknutí výrazně sníženo – přibližně na 1/3 oproti nehydrofobizovanému vzorku – a vzlínání nad hladinu vody je zanedbatelné. Ytong Start díky tomu účinně zmenšuje množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší množství vody se rychleji odpaří a stavba bude dřív suchá.

Zakládací tvárnice Ytong Start se vyrábějí ve výšce 124 mm (skladebně 125 mm), což odpovídá 1/2 výškového modulu běžného zdiva. Při současném trendu navrhovat velmi hrubé tepelné izolace do podlahy přízemí je výška tvárnice 125 mm optimálním způsobem, jak dosáhnout přiměřeného parapetu i světlého rozměru místnosti. Pokud potřebujeme standardní výšku, jednoduše použijeme dvě řady zakládacích tvárnic. Při zdění se první vrstva zdí na tepelněizolační nebo vápenocementovou, případně cementovou maltu. Druhá vrstva se zdí na tenké maltové lože o tloušťce 1–3 mm.

Zásadně se dodržuje plnoplošné maltování celé ložné i styčné spáry.
Zakládací tvárnice Ytong Start mají výpočetní tepelnou vodivost λU = 0,137 W/(m.K) ve všech směrech. Ve srovnání s vápenopískovými tvárnicemi nebo hodnotou vodivosti ve svislém směru u některých keramických cihel je to velmi malá hodnota. Díky tomu Ytong Start výrazně zmenšuje tepelné mosty u základu.

Zdroj: Xella

Beton budoucnosti

Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra-high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. Za UHPC se považuje beton s válcovou pevností vyšší než 150 MPa a uvažovanou životností přes 200 let v nejnáročnějších podmínkách. Po dlouhém vývoji dokáže nyní skupina Českomoravský beton tento produkt vyrobit a dodat na staveniště ve formě transportbetonu Topcrete. UHPC umožňuje řešit náročné tenkostěnné architektonické konstrukce, stejně tak extrémně namáhané detaily nebo sanace.

Receptury UHPC se vyznačují velmi vysokými dávkami pojiva a mikrosiliky, extrémně nízkým vodním součinitelem (0,18–0,22) a vysokou hutností uloženého betonu. Složená křivka zrnitosti směsi musí být optimalizována od nejjemnějších částic (mikrosilika) až po hrubé kamenivo. Hrubé kamenivo může mít zrnitost až 16 mm, ovšem běžně má maximální zrno průměr do 8 mm.

Další důležitou složkou UHPC jsou drátky. Někdy je potom UHPC s drátky nazýváno jako UHPFRC (ultra high performance fibre reinforced concrete). Drátky pomáhají omezit křehké chování betonu, zároveň výrazně zvýšit pevnosti v tahu a využít tak tento kompozit i pro prvky nevyztužené běžnou výztuží.

Subtilní konstrukce lávky v Čelákovicích z ultra-vysokohodnotného betonu

Subtilní konstrukce lávky v Čelákovicích z ultra-vysokohodnotného betonu

Konzistence UHPC se může pohybovat v rozmezí téměř zavlhlých směsí až po samozhutnitelné betony. Samozhutnitelná konzistence UHPC je nečastější variantou, ovšem vysoká stabilita směsi a nutnost dosáhnout co nejvyšší hutnosti betonu vyžaduje často intenzivní vibraci zkušebních těles i konstrukce. Způsob ukládky a intenzita vibrace vždy závisí na konkrétním složení směsi a na její viskozitě.

Pevnost v tahu za ohybu se nejčastěji zkouší na trámcích délky 700 mm a průřezu 150 x 150 mm. Pevnost v tahu za ohybu je možno zkoušet pomocí trojbodého ohybu se zářezem (místo vzniku trhliny je pevně dané) nebo pomocí ohybu čtyřbodého (trhlina vznikne v nejslabším místě). Pokud se uvažuje s tímto materiálem pro použití bez výztuže, pohybuje se pevnost v tahu za ohybu přes 15 MPa.

Rozdělení betonů dle pevností
Rozdělení betonů dle pevností

Je otázkou, zda se dá UHPC ještě považovat za beton, nebo jestli už jde o speciální kompozit na bázi cementového pojiva. Každopádně jde o velice zajímavý materiál blízké budoucnosti, který nám umožní budovat subtilní lehké konstrukce s výrazně prodlouženou trvanlivostí.

Zdroj: Českomoravský beton

Zateplení aerogelem

Moderní technologie jsou dnes součástí našeho života doslova na každém rohu. Digitální domácnosti, inteligentní přístroje, moderní dopravní prostředky… Hitech technologie začínají pronikat i do stavebnictví. Společnost Hasit vyvinula hypermoderní technologii pro zateplení budov. HASIT FIXIT 222 Aerogel je materiál na bázi kosmické technologie Aerogel, což je nejlehčí pevná látka na světě.

Její implementace do omítkového systému zaručuje dokonalé tepelněizolační vlastnosti při zachování kompaktnosti omítky. V současnosti je na trhu běžně používaný systém zateplení budov, který používá jednu z tradičních metod – použití izolantu lepeného na fasádu. Tento postup je však výrazně limitován v případě historických budov a rekonstrukcí starých staveb.

Stará radnice, Landshut, Bavorsko

Stará radnice, Landshut, Bavorsko

Po letech vývoje tak byl na trh uveden systém HASIT Fixit 222 Aerogel, který představuje plnohodnotnou alternativu ke kontaktním zateplovacím systémům a současně zachovává kompaktnost a malou prostorovou náročnost. Lze jej použít jak na vnější stranu fasády, tak i do interiéru. Tato variabilita a revoluční vlastnosti dávají architektům a projektantům do ruky ideální nástroj pro funkční zateplení jakýchkoliv historických staveb.

Zdroj: Hasit

Potěr spořící energii

Tepelná pohoda je nejen subjektivním pocitem, ale i objektivně měřitelnou veličinou, kterou ovlivňuje řada faktorů. V případě podlahového topení je zásadní nejen volba finální krytiny, ale především volba nosné podkladní vrstvy, v níž je podlahové vytápění uloženo. Nejlepších parametrů tepelné vodivosti na evropském trhu v současné době dosahuje novinka společnosti Cemex, speciální litý podlahový potěr AnhyLevel Thermio.

Od partnerů ASB

I když na trhu existuje řada materiálů, které jsou pro podlahové vytápění vhodné, vylepšený anhydritový potěr AnhyLevel Thermio byl vyvinut právě pro podlahy s teplovodními nebo elektrickými topnými systémy a hodnota jeho tepelné vodivosti dosahuje až 2,5 W/m.K., což zaručuje 2,5x rychlejší prostup tepla než u klasické mazaniny. Díky mimořádně vysoké tepelné vodivosti zajišťuje AnhyLevel Thermio rychlejší předávání tepla do prostoru, jinými slovy místnost bude vytopena rychleji s použitím menšího množství energie.  

Úspora energie dosahuje cca 8 %, protože se používá topná teplota o 3 až 5 °C nižší a topný nebo chladicí cyklus je mnohonásobně kratší. Další úspory přináší možnost zvýšení tloušťky tepelné izolace o 20–40 mm, takže tepelné ztráty do podkladu jsou nižší. Neocenitelným přínosem je ale samozřejmě tepelná pohoda, základ komfortního bydlení.

Zdroj: Cemex

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2017.