Montážní postup: Stropní vytápěcí fólie
Galerie(30)

Montážní postup: Stropní vytápěcí fólie

Stropní vytápěcí fólie do sádrokartonových konstrukcí fungují na principu sálavého vytápění. Fólie prohřívají sádrokartonové desky, které se potom chovají jako sálavé panely.

Před montáží stropního vytápění je třeba zkontrolovat stav budovy z hlediska polohy zdrojů vnitřního tepla (komíny, bojlery, krby apod.). Zároveň je nutno z místa montáže odstranit všechny hořlavé látky, včetně nátěrů a ředidel. Musí být provedena kontrola budovy z hlediska určení předmětů blokujících prostup tepla (skříně, příčky, kompletně uzavřené sprchové kouty apod.) – v těchto prostorách se instalace stropního vytápění neprovádí. Všechny instalační rozvody vedené stropní konstrukcí nebo v ní (rozvody elektroinstalace, vytápění, vodoinstalace, vzduchotechnika apod.) se musí kompletně vyhotovit před instalací stropního vytápění.

Před instalací je třeba provést kontrolu identifikačních štítků jednotlivých dílů vytápění, zda souhlasí s hodnotami požadovanými projektem na instalaci. Zároveň je nutné provést kontrolu a úpravu stropního prostoru. Přeměří se rozměry jednotlivých stropních nosníků, včetně odstupů mezi nosníky, a změří odstupy od prvků s velkým tepelným odporem. V případě, že odstupy mezi nosníky neumožňují přímou instalaci vytápěcí fólie, doplní se stropní konstrukce o nosné příčky, které se umístí kolmo na stropní nosníky. Z konstrukce mezistropu se odstraní hořlavé materiály a podle platné projektové dokumentace se zkontroluje poloha všech instalací procházejících konstrukcí mezistropu.

Podle přístupnosti stropního prostoru lze montáž stropního vytápění provést shora nebo zdola. Pásy vytápěcí fólie se instalují souběžně s nosníky sádrokartonové konstrukce. Na nosníky se fólie fixuje oboustranně lepicí páskou, šrouby se zapuštěnou hlavou nebo čalounickou sešívačkou. Doporučuje se provést montáž stropního vytápění nejprve v jedné místnosti a až po jejím ukončení začít montáž v další místnosti. 

01 | Tepelná izolace
Tepelná izolace na bázi minerální nebo skelné vlny bez krycí fólie nebo papíru s tloušťkou 80 až 100 mm (mezi dvěma podlažími), resp. 150 mm (podstřešní prostory), se uloží mezi sádrokartonové profily. Uložená tepelná izolace se zafixuje samolepicí páskou, která se lepí v kolmém směru na izolaci.

02 | Vyměření délky pásu fólie
Metrem se změří délka sádrokartonového profilu ve směru kladení fólie. Mezi stropem a stěnou má být mezera 100 mm.

03 | Rozvinutí a nastříhání pásů
Fólie se rozvine na čistém a rovném podkladu. Rozměří se podle rozměrů stropní konstrukce. Jednotlivé pásy se nastříhají podle předešlého rozměření nůžkami nebo se odstřihnou podle rovné hrany, vždy kolmo na podélnou osu fólie (tzn. kolmo na vnitřní svorkovnici vodičů).

04 | Přelepení v místě střihu
Celá střižná hrana vytápěcí rohože se izoluje polyesterovou elektroizolační páskou. Pás vytápěcí fólie s požadovanou délkou se opět svine.

05 | Oboustranně lepicí páska
Na nosné CD-profily sádrokartonové podkonstrukce se nalepí oboustranně lepicí páska. Vytápěcí fólie se instaluje souběžně s nosníky sádrokartonové podkonstrukce.

06 | Připevnění prvního metru fólie
Připravený svinutý pás vytápěcí fólie se částečně odvine a za nevytápěcí okraje se připevní přibližně jeden metr pásu. Následně se fólie napne, vyrovná, a aby se zabránilo její zpětné deformaci, připevní se za nevytápěcí okraje na CD-profily sádrokartonové podkonstrukce.

07 | Připevnění vytápěcí fólie
Pásy vytápěcí fólie se připevňují ve vzdálenosti přibližně 100 mm od stěny a v rozestupu 400 mm. Podobně se realizuje montáž celého pásu fólie a postupně dalších pásů vytápěcí fólie.

08 | Propojení pásů vytápěcí fólie
Jednotlivé pásy se propojují paralelně, při propojování se postupuje od nejvzdálenějšího pásu směrem k připojovacímu místu (instalační krabice).

09 | Sériové propojení
Je-li třeba propojit části vytápěcí fólie sériově, nesmí hodnota protékajícího proudu překročit 10 A. Při zapojení pásů fólie do jednoho vytápěcího celku nesmí stejně překročit výkon jednoho celku (obvodu) hodnotu protékajícího proudu 10 A.

10 | Přeložení vodiče u prvního pásu fólie
Do dutiny připojovacího konektoru se vloží vodič. Dutina má průřez 3 mm2. Vodič má průměr 1,5 mm2, a proto je u prvního (krajního) pásu vytápěcí fólie třeba vodič přeložit, aby vyplnil průřez dutiny konektoru.

11 | Zalisování vodiče v konektoru
Vodič se po přeložení a vložení do dutiny připojovacího konektoru zalisuje pomocí lisovacích kleští.

12 | Připevnění konektoru na sběrnici
Připojovací konektor s nalisovaným vodičem se umístí uprostřed měděné sběrnice pásu vytápěcí fólie a otevřená část konektoru se uzavře tlakem prstů.

13 | Zalisování konektoru
Pomocí lisovacích kleští se ve dvou krocích konektor pevně zalisuje. Nejprve se zalisují otevřené části konektoru ze strany závěsu (hřbetu), potom z vnitřní strany. Tím se zabezpečí dostatečné stlačení příchytky.

14 | Připojení vodiče na druhý pás fólie
Jednotlivé pásy vytápěcí fólie se postupně propojují vodiči paralelně. Na vnější okraj se připojí modrý vodič, na vnitřní hnědý vodič.

15 | Spojení dvou vodičů
Do dutiny připojovacího konektoru se při propojení dvou sousedících pásů vytápěcí fólie zavádějí dva vodiče (téže barvy), které se vzájemně spojí. Vzájemně spojené vodiče mají požadovaný průměr 3 mm, jenž je roven průměru dutiny připojovacího konektoru.

16 | Zalisování vodičů v dutině konektoru
Připojovací konektor s vodiči vloženými v dutině se pevně zalisuje pomocí lisovacích kleští.

17 | Připevnění konektoru na sběrnici
Připojovací konektor s nalisovaným vodičem se umístí uprostřed měděné sběrnice pásu vytápěcí fólie a otevřená část konektoru se uzavře tlakem prstů. Lisovacími kleštěmi se pevně uzavře opět ve dvou krocích. Západkový mechanismus kleští brání otevření čelistí před dosažením požadovaného tlaku.

18 | Plastový kryt
Plastový kryt se dodává jako prvek, který se skládá ze dvou vzájemně spojených částí. Z obou částí se pomocí kleští vylomí plastové pásky ve spodní části a spojené části se rozlomí.

19 | Umístění plastového krytu na konektor
Plastový kryt se umístí z horní a spodní strany na připojovací konektor nalisovaný na střední části měděné sběrnice.

20 | Instalační krabice
Paralelně propojené vodiče (modrý a hnědý) se svedou do instalační krabice.

21 | Zakreslení zapojení
Na rubovou stranu záručního listu se zakreslí schéma zapojení jednotlivých pásů vytápěcí fólie.

22 | Změření odporu
Po dokončení instalace a propojení vytápěcích fólií se přesným ohmmetrem změří hodnota odporu vytápěcího celku za studena.

23 | Oboustranně samolepicí páska
Na nosné CD-profily sádrokartonové podkonstrukce se uprostřed nevytápěcích pásů nalepených vytápěcích fólií nalepí oboustranně samolepicí páska.

24 | Nalepení PE-fólie
Na oboustranně lepicí pásku se nalepí pásy PE-fólie s tloušťkou 0,25 mm, která bude tvořit ochrannou vrstvu mezi vytápěcí fólií a sádrokartonovým podhledem.

25 | Překrytí PE-fólie
Pásy PE-fólie se kladou se vzájemným přesahem 50 mm.

26 | Sádrokartonový podhled
Na připravenou podkonstrukci se nainstalují sádrokartonové nebo sádrovláknité desky s tloušťkou max. 16 mm. Spáry mezi deskami se přetmelí a přebrousí. Mezi jednotlivými vrstvami (sádrokartonový podhled / PE-fólie / vytápěcí fólie / tepelná izolace) nesmí být vzduchová mezera.

27 | Kontrolní měření odporu
Po ukončení montážních prací se opět přesným ohmmetrem změří odpor vytápěcího celku za studena.

28 | Zapsání hodnoty
Naměřená hodnota se zapíše do záručního listu. Musí se shodovat s první naměřenou hodnotou odporu.

29 | Digitální termostat
Na závěr se na instalační krabici se svedenými vodiči nainstaluje digitální termostat.

Detail skladby sádrokartonové konstrukce s vytápěcí fólií

Informace o materiálu:

» stropní vytápěcí fólie do sádrokartonové konstrukce – dvě polyesterové fólie teplem laminované k sobě, mezi fóliemi jsou po obou stranách po celé délce uloženy měděné pásky s postříbřením – vodiče (tzv. sběrnice), napříč sběrnicemi je sítotiskem nanesen vytápěcí prvek (prášek z homogenizovaného grafitu); výkon 140 až 200 W/m2, snížený příkon
100 W/m2 – vhodná do pasivních domů.

Co budete potřebovat:

Stropní vytápěcí fólie
Ecofilm C
šířka: 400 (aktivní šířka: 300 mm) a 500 mm (aktivní šířka: 400 mm), příkon: 100, 140 a 200 W/m2

Plastový kryt konektoru

Konektor pro Ecofilm C

Polyesterová elektroizolační páska
3M páska 1350F
na zalisování střižné hrany fólie, šířka: 28 a 38 mm, délka: 33 m

Připojovací vodič pro Ecofilm C
dvojitá izolace, průřez: 1,5 mm2, modrý a černý, délka: 1 m

Oboustranně lepicí páska
PE (LPD) fólie
tloušťka: 025 mm

Podhledový sádrokarton
tloušťka: 16 mm

Digitální termostat
TFT Thermostat
krytí: IP 21, spínaný proud: 16 A, rozsah teplot – prostor: 5 až 35 °C

Nářadí a pomůcky
lisovací kleště
čalounické kleště
nůžky
ohmmetr

Pozor!

Uložení fólie na tepelnou izolaci
Tepelná izolace by měla tisknout stropní vytápěcí fólii k sádrokartonovému podhledu, aby byl prostup tepla co největší. To znamená, že mezi vytápěcí fólií a tepelnou izolací nesmí být vzduchová mezera, pásy fólie by neměly být zvlněné, se záhyby nebo překrytími.

Tip

Stříhání pásů fólie
Měděné pásky s postříbřením jsou mezi sběrnicemi zapojeny paralelně a je mezi nimi mezera 10 mm, proto je možné fólie stříhat na libovolné délky a navzdory tomu jsou plošný příkon i provozní napájení stále stejné.

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Fenix Group
FOTO: Fenix Group

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.