topení

Experimentální ověření přímotopného stěnového systému v topném režimu

Partneři sekce:

Stěnové vytápění představuje nový trend při návrhu vytápění obytných místností i s ohledem na nízký teplotní rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a teplotou topné plochy, který umožňuje využívat obnovitelné zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární kolektory, průmyslové odpadní teplo a podobně [1, 2]. Ačkoliv výzkum sálavých povrchů je většinou zaměřen na podlahové a stropní vytápění, důkazy z nedávných studií naznačují, že v některých případech mohou být systémy sálavých stěn lepší; i proto představují potenciální proveditelné řešení pro vytápění prostor.

Několik studií přímo porovnává stěnové vytápění s jinými alternativami. Například porovnávají stěnové a stropní vytápění z hlediska spotřeby energie, exergie a provozních nákladů, jakož i jmenovitého výkonu zdroje tepla [3, 4]. V jedné ze studií se doporučuje upřednostnit stěnové vytápění před podlahovým vytápěním, protože je možné dosáhnout lepší tepelný výkon a komfort s nižší teplotou vody, čímž se sníží spotřeba paliva [5].

Počítačové simulace potvrdily, že stěnové vytápění je schopné vytvořit příjemné vnitřní prostředí v dobře izolované místnosti [6]. Zkoumaný byl i přenos tepla ve stěnovém topném systému s kapilárními rohožemi umístěnými pod povrchem a izolovanými od nosné konstrukce, který také prokázal, že stěnové vytápění může být dobrou alternativou [7].

V jedné ze studií je zdůrazňována důležitost umístění potrubí ve stěně vzhledem k tepelnému výkonu. Vložením trubek do tepelné izolace se může snížit topná kapacita o 50 % ve srovnání se systémem s trubkami zabudovanými v tepelném jádru a o 63 % v porovnání se systémem s trubkami umístěnými pod povrchem [8].

Stěny je například možné provozovat jako tepelné bariéry, aby se zabránilo tepelným ztrátám v zimě. Kombinování tepelné bariéry s akumulací geotermální energie a stanovení teploty teplonosné látky na přibližně 17 °C po celý rok může pomoci snížit tepelné ztráty přes vnější stěny o jednu třetinu ve srovnání s tradičními izolovanými stěnami [9].

Ze závěru studie, která se zabývá tepelnou bariérou, vyplývá, že u stavební konstrukce sestávající ze dvou cihlových vrstev, může tepelná bariéra snížit přenos tepla z exteriéru do vnitřního prostoru na téměř nulu, a tím výrazně snížit spotřebu energie [10].

 

Snímek obrazovky 2021 03 23 171448
 Zdroj: archiv autorů

Současný výzkum se zaměřuje na řešení stěnového vytápění s trubkami, které jsou tepelně izolovány od hlavní stavební konstrukce. Jde o řešení s trubkami, které jsou umístěny ve vnitřní omítce a ze strany exteriéru jsou izolovány tepelnou izolací od hlavní stavební konstrukce z pórobetonového zdiva. Výhodou tohoto systému je jeho vhodnost pro instalaci v nových i stávajících budovách [11].

Experimentální ověření je zaměřeno na zkoumání teplotního profilu v cihlách, povrchovou teplotu a tepelný výkon. Kromě stěnového vytápění je také možné použít nástěnný systém jako tepelnou bariéru pro snížení přenosu tepelných ztrát [12, 13, 14].

 

web02a
Obr. 2a Fragment stěny s tepelnou izolací osazený v klimatické komoře | Zdroj: archiv autorů
web 02b
Obr. 2b Fragment stěny s tepelnou izolací osazený v klimatické komoře Zdroj: archiv autorů
web 02c
Obr. 2c Fragment stěny s tepelnou izolací osazený v klimatické komoře | Zdroj: archiv autorů

Experimentální návrh a postup

Experimentální měření probíhala na fragmentu stěny, který představuje vnější obvodovou stěnu, jež sestává z pórobetonového zdiva tloušťky 200 mm a tepelné izolace Styrodur (Fibran XPS) tloušťky 100 mm. Ve vnitřní omítce byl umístěn trubkový registr, který v tomto případě tvořil přímotopný sálavý stěnový systém.

tab 1 Snímek obrazovky 2021 03 23 172644
 Zdroj: archiv autorů

Klimatická komora a umístění fragmentu

Experimentální fragment byl zabudován do stěny, která dělila dvě klimatické komory s regulovanou teplotou vzduchu: jedna komora simulovala vnitřní prostředí, zatímco druhá simulovala vnější klimatické podmínky (obr. 1). Požadované teploty vzduchu na vnitřní straně fragmentu se dosáhlo připojením hotboxu ke
stěně.

tab 2 Snímek obrazovky 2021 03 23 172941
 Zdroj: archiv autorů

Během experimentů bylo požadované teploty vzduchu v obou klimatických komorách dosaženo technologií klimatické komory, a to v exteriérové komoře ohřívačem nebo chladičem a v interiérové komoře technologií hotbox, která je vyb avena výměníkem tepla a elektrickými odporovými spirálami (obr. 1). Rychlost proudění vzduchu v klimatické komoře byla zajištěna ventilátory, kde v exteriérové komoře i v hotboxu v interiérové komoře vzduch cirkuloval shora dolů (obr. 1).

tab 4 Snímek obrazovky 2021 03 23 173352
Zdroj: archiv autorů

Model fragmentu stěny a měřicí snímače

Fragment stěny sestával z jádra složeného z cihel z pórobetonu a vnější tepelné izolace (obr. 2) a tepelně aktivní omítky obsahující trubky (obr. 2 a obr. 3). Tepelně technické vlastnosti materiálů stěny jsou uvedeny na obr. 4. Čísla 1 až 5 představují vrstvy materiálů, z nichž byl fragment stěnového systému složen. Těmto číslům příslušejí jednotlivé materiálové charakteristiky, které je vidět na obr. 4.

web 03a
Obr. 3a Fragment stěny s trubkami ve vnitřní omítce v interiérové komoře | Zdroj: archiv autorů
web 03b
Obr. 3b Fragment stěny s trubkami ve vnitřní omítce v interiérové komoře | Zdroj: archiv autorů
web 03c
Obr. 3c Fragment stěny s trubkami ve vnitřní omítce v interiérové komoře | Zdroj: archiv autorů
web 03d
Obr. 3d Fragment stěny s trubkami ve vnitřní omítce v interiérové komoře | Zdroj: archiv autorů

Rozměry fragmentu stěny byly 1 200 mm × 1 200 m m a tloušťka cihelného jádra byla 200 mm (obr. 5). Přestože je tato tloušťka relativně nízká, předchozí teoretická studie [15] ukázala, že pro tento typ stěny má tloušťka betonu v rozsahu od 200 do 400 mm malý vliv na tepelný výkon. Ukázalo se také, že tepelný tok a distribuce teploty jsou podobné bez ohledu na umístění stěny (vnější nebo vnitřní). Snímač tepelného toku byl umístěn na povrchu uprostřed fragmentu podle doporučení [16].

Případy experimentální studie

V této studii jsou výslovně zohledněny účinky větru a deště. Vzhledem k vyšší kvalitě tepelné izolace se předpokládalo, že nezohlednění všech vnějších klimatických faktorů bude mít jen malý vliv na použitelnost výsledků. V tab. 1 jsou seřazena experimentální měření fragmentu sálavé stěny v režimu vytápění.

tab 4 Snímek obrazovky 2021 03 23 173352
 Zdroj: archiv autorů

Výsledky

V laboratorních podmínkách klimatické komory byla provedena experimentální měření přímotopného stěnového systému v režimu nízkoteplotního vytápění.

Ověření stěnového vytápění při venkovní teplotě 10 °C

V klimatické komoře byly nastaveny okrajové podmínky: teplota vzduchu v exteriérové ​​komoře Te = 10 °C při rychlosti proudění vzduchu ve = 2 m/s, teplota vzduchu v hotboxu (HB) interiérové ​​komory Ti = 20 °C s rychlostí proudění vzduchu VHB = 0 , 9 m/s a teplota vody v trubce stěnového systému Tv = 18 °C. Začátek a konec měření je znázorněn v tab. 1.

Vytápění bylo zapnuto dne 4. 3. 2020 v čase 09:35 a vypnuto dne 5. 3. 2020 v čase 09:38. Na obr. 6 je vidět průběh povrchových teplot v bodech A 1, B 1, C 1 a D 1, průběh teplot přívodní Ts a vratné vody Tr podle obr. 5 a průběh tepelného toku qi měřený Schmidtovým koberečkem.

 

Obr 5 Snímek obrazovky 2021 03 23 173547
 Zdroj: archiv autorů

Na ob r . 6 jsou barevně znázorněny křivky, z nichž červená znázorňuje průběh teploty přívodní vody v trubkách, modrá křivka průběh teploty vratné vody v trubkách, šedá křivka představuje teplotu na vnitřním povrchu stěny v bodě A-1, hnědá čárkovaná křivka teplotu na vnitřním povrchu stěny v bodě B-1, růžová křivka představuje teplotu na vnitřním povrchu stěny v bodě C-1 a oranžová čárkovaná křivka teplotu na vnitřním povrchu stěny v bodě D-1.

obr 6 Snímek obrazovky 2021 03 23 173818
    Zdroj: archiv autorů

Zelená křivka představuje průběh tepelného toku z interiéru měřený Schmidtovým koberečkem. Jak je vidět na obr. 6, po spuštění stěnového systému v režimu vytápění v ustáleném stavu při daných okrajových podmínkách dosahoval tepelný tok hodnotu přibližně qi = 24,8 W/m2 i po zopakování měření. Jak je vidět na obr. 6 po spuštění systému, časová odezva, kdy se systém přiblíží výše uvedené hodnotě tepelného toku v jeho ustáleném stavu, je relativně krátká, a dá se tedy konstatovat, že systém má rychlý náběh po jeho spuštění.

obr 7 Snímek obrazovky 2021 03 23 173856
  Zdroj: archiv autorů

Na obr. 6 je také vidět rozdíl mezi povrchovými teplotami T A-1 a T D-1, které se nacházejí na interiérovém povrchu stěny nad trubkami, a povrchovými teplotami T B-1 a T C-1, jež jsou na interiérovém povrchu stěny mezi trubkami. Povrchové teploty měřené v bodech T A-1 a T D-1 jsou vyšší v porovnání s povrchovými teplotami T B-1 a T C-1. Lze také konstatovat, že systém v režimu vytápění je spolehlivý při daných okrajových podmínkách, jak je vidět z grafického průběhu tepelného toku na obr. 6.

Ověření stěnového vytápění při venkovní teplotě vzduchu 4 °C při různých rychlostech proudění vzduchu v HB

V klimatické komoře byly nastaveny okrajové podmínky: teplota vzduchu v exteriérové ​​komoře Te = 4 °C při rychlosti proudění vzduchu ve = 2 m/s, teplota vzduchu v hotboxu (HB) interiérové ​​komory Ti = 20 °C s rychlostí proudění vzduchu VHB = 0,9 m/s a teplota vody v trubce stěnového systému Tv = 29 °C. Začátek a konec měření je uveden v tab. 1. Vytápění bylo zapnuto dne 6. 3. 2020 v čase 11:56 a vypnuto dne 7. 3. 2020 v čase 11:17. Na obr. 7 je vidět průběh povrchových teplot v bodech A 1, B 1, C 1 a D 1, průběh teplot přívodní Ts a vratné vody Tr podle obr. 5 a průběh tepelného toku qi měřený Schmidtovým koberečkem.

Ta 2 Snímek obrazovky 2021 03 23 174227
 Zdroj: archiv autorů

Měření se opakovalo při stejných podmínkách se změnou rychlosti proudění vzduchu v HB, která se snížila z 0,90 m/s na 0,45 m/s. Začátek a konec měření je znázorněn v tab. 1. Vytápění bylo zapnuto dne 8. 3. 2020 v čase 10:40 a vypnuto dne 9. 3. 2020 v čase 11:06. Průběh teplot a tepelného toku lze spatřit na obr. 8.

obr 8 Snímek obrazovky 2021 03 23 174332
  Zdroj: archiv autorů

Jak je vidět na obr. 8 v ustáleném stavu po spuštění systému, systém v režimu vytápění při daných okrajových podmínkách dosahoval hodnoty tepelného toku přibližně  qi = 44,6 W/m2 a na obr. 9 je zase vidět, že v ustáleném stavu po spuštění systému dosahoval systém v režimu vytápění při daných okrajových podmínkách hodnoty tepelného toku přibližně qi = 35,2 W/m2. Rozdíl v hodnotách tepelných toků tedy poukazuje na významný vliv rychlosti proudění vzduchu v hotboxu v interiérové komoře. Je tedy zjevné, že čím vyššími rychlostmi je fragment stěny v interiéru ofukován, tím větší je tepelný tok qi.

Na obr. 8 je také dobře vidět rozdíl mezi povrchovými teplotami T A-1 a T D-1, které se nacházejí na interiérovém povrchu stěny nad trubkami, a povrchovými teplotami T B-1 a T C-1, které jsou na interiérovém povrchu stěny mezi trubkami. Povrchové teploty měřené v bodech T A-1 a T D-1 jsou vyšší v porovnání s povrchovými teplotami T B-1 a T C-1. Stejný fakt je vidět i na obr. 9.

Obr 9 Snímek obrazovky 2021 03 23 174401
 Zdroj: archiv autorů

Na obr. 7 a 8 je také možné vidět rozdíl teplot přívodní Ts = 29,5 °C a vratné vody Tv = 28,5 °C při provozu vytápění. Na základě grafického průběhu tepelného toku z obr. 7 a 8 se dá konstatovat, že při daných okrajových podmínkách je systém v režimu vytápění spolehlivý.

Ověření stěnového vytápění při venkovní teplotě -11 °C

V klimatické komoře byly nastaveny okrajové podmínky: teplota vzduchu v exteriérové ​​komoře Te = -11 °C při rychlosti proudění vzduchu ve = 2 m/s, teplota vzduchu v hotboxu (HB) interiérové ​​komory Ti = 20 °C s rychlostí proudění vzduchu VHB = 0,90 m/s, a teplota vody v trubce stěnového systému Tv = 40 °C. Začátek a konec měření je znázorněn v tab. 1. Vytápění bylo zapnuto dne 10. 3. 2020 v čase 9:47 a vypnuto dne 11. 3. 2020 v čase 9:47. Na obr. 9 je vidět průběh povrchových teplot v bodech A 1, B 1, C 1 a D 1, průběh teplot přívodní Ts a vratné vody Tr podle obr. 5 a průběh tepelného toku qi měřený Schmidtovým koberečkem.

Jak je vidět na obr. 9, stěnový topný systém v ustáleném stavu při daných okrajových podmínkách dosahoval hodnoty tepelného toku přibližně qi = 99,7 W/m2. Na obr. 9 je také dobře vidět rozdíl mezi povrchovými teplotami T A-1 a T D-1, které se nacházejí na interiérovém povrchu stěny nad trubkami, a povrchovými teplotami T B-1 a T C-1, které jsou na interiérovém povrchu stěny mezi trubkami. Povrchové teploty měřené v bodech T A-1 a T D-1 jsou vyšší v porovnání s povrchovými teplotami T B-1 a T C-1.

Na obr. 9 je možné vidět rozdíl teplot přívodní Ts = 41,3 °C a vratné vody Tv = 38,5 °C při provozu vytápění. Na základě grafického průběhu tepelného toku z obr. 9 lze také konstatovat, že systém má rychlý náběh a při daných okrajových podmínkách je systém v režimu vytápění spolehlivý.

Na obr. 10 je možné vidět fotografii experimentálního vzorku fragmentu stěny s trubkovým topným registrem a termovizní snímek přímotopného stěnového sálavého systému v režimu vytápění. Na termovizním snímku z obr. 10 je dobře vidět homogenní rozložení teplot při provozu systému v režimu vytápění.

web 10a
Obr. 10a  Experimentální fragment stěny: a) fotka fragmentu stěny  | Zdroj: archiv autorů
web 10b
Obr. 10 b  Experimentální fragment stěny:  b) termovizní snímek v topném režimu     | Zdroj: archiv autorů

V tab. 2 jsou znázorněny případy stěnového vytápění během jedné hodiny v ustáleném topném režimu podle tab. 1.

1. Pro případ V1 podle tab. 2 byla zkoumána 1 hodina v ustáleném stavu dne 5. 3. 2020 od 8:01 do 9:01 a topný výkon stěnového systému představoval hodnotu 24,8 W/m2. Případ V2 byl v ustáleném stavu zkoumán dne 07. 03. 2020 od 10:01 do 11:01 a topný výkon stěnového systému představoval hodnotu 44,6 W/m2 při rychlosti proudění vzduchu v hotboxu 0,9 m/s a ​​případ V2b byl zkoumán v ustáleném stavu dne 9. 3. 2020 od 10:00 do 11:00 a topný výkon stěnového systému představoval hodnotu 35,2 W/m2 při rychlosti proudění vzduchu v hotboxu 0,45 m/s. Případ V3 byl v ustáleném stavu zkoumán dne 11. 3. 2020 od 8:31 do 9:31 a topný výkon stěnového systému představoval hodnotu 99,7 W/m2.

Z tab. 2 je zjevné, že u jednotlivých měření systému v režimu vytápění jsou povrchové teploty a tepelné toky odlišné v závislosti na daných okrajových podmínkách a zejména v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v hotboxu v případech V2 a V2b, kdy došlo ke změně rychlosti proudění vzduchu v hotboxu z hodnoty 0,9 m/s na hodnotu 0,45 m/s, což mělo vliv na rozdíl v tepelných tocích.

Z tab. 2 je také možné konstatovat, že rozdíl teplot Tvzd, ext nemá významný vliv na tepelné toky. Na tepelný tok qi má vliv rozdíl mezi teplotou vzduchu v hotboxu Tvzd, HB a teplotou přívodní vody Ts a také má na tepelný tok qi významný vliv rychlost proudění vzduchu v hotboxu vvzd, HB. Čím vyšší je rychlost vvzd, HB, tím větší je tepelný tok qi.

Závěr

Cílem experimentálního měření bylo ověření provozu stěnového přímotopného systému v režimu vytápění v podmínkách klimatické komory při různých okrajových podmínkách. Měřenými parametry byly: tepelný tok, teploty v referenčních bodech fragmentu stěny a časová odezva systému při jeho náběhu. Zkoumány byly 4 případy provozů systému v režimu vytápění při různých okrajových podmínkách, jak je vidět v tab. 2. Ve všech
zkoumaných případech režimu vytápění se uvažovalo, že fragment stěny sousedí s exteriérem.

Z výsledků reprezentujících jednu hodinu provozu stěnového systému v režimu vytápění, které jsou znázorněny v tab. 2, vyplývá, že exteriérové podmínky teploty vzduchu nemají výrazný vliv na tepelný tok. Na straně druhé je však vidět vliv rychlosti proudění vzduchu na interiérové části fragmentu stěny v blízkosti trubkového registru.

Pro rychlost proudění interiérového vzduchu 0,9 m/s pro případ V2 je tepelný tok vyšší než pro případ V2b s rychlostí proudění interiérového vzduchu 0,45 m/s. Z grafického znázornění průběhu teplot v referenčních bodech a tepelných toků je možné konstatovat, že tento systém přímotopného sálavého stěnového vytápění má relativně rychlý náběh a ve zkoumaných případech se jeví jako spolehlivý systém vytápění.

To, že zkoumaný systém v těchto podmínkách dokáže místnost vytápět, je dobře vidět i na obr. 10. Na tepelný tok qi má vliv rozdíl mezi teplotou vzduchu v hotboxu Tvzd, HB a teplotou přívodní vody Ts a také rychlost proudění vzduchu v hotboxu vvzd, HB. Čím vyšší je rychlost vvzd, HB, tím větší je tepelný tok qi.

Tento systém by bylo v dalším výzkumu vhodné porovnat z hlediska jeho náběhu při spuštění provozu, topné kapacity a topného výkonu s obdobnými systémy při stejných okrajových podmínkách při různé poloze trubkového registru napříč skladbou stěny (např. v tepelné izolaci), při různých materiálech nosné stěny (železobeton, pálená cihla).

Na základě této studie je však zjevné, že zkoumaný sálavý stěnový systém při daných okrajových podmínkách s teplotou topné vody např. 30 °C by mohl v kombinaci s obnovitelnými zdroji (odpadní teplo z geotermálních koupališť, tepelná čerpadla) představovat vhodné řešení i pro vytápění obytných budov.

Poděkování

Tento výzkum podpořila Slovenská agentura pro výzkum a vývoj na základě smlouvy č. APVV-16-0126, grant Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR VEGA 1/0847/18. Děkujeme společnosti PAVJAN, s. r. o., za pomoc při výstavbě fragmentu stěny, společnosti Regulaterm, s. r. o., za pomoc při budování zařízení zdroje tepla a chladu pro experimentální ověření stěnového topného systému a společnosti REHAU, s. r. o., za pomoc při budování tepelně aktivní topné a chladicí vrstvy fragmentu stěny.

Martin Šimko, Michal Krajčík, Daniel Szabó, Dušan Petráš
Autoři působí na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Recenzentka: doc. Ing. Daniela Koudelková, Ph.D.
Recenzentka působí na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Literatura

[1] Romaní, J., Pérez, G., de Gracia, A.,: Experimental evaluation of a cooling radiant wall coupled to a ground heat exchanger. Energy Build 2016, s. 484–490.
[2] Šimko, M., Petráš, D.: Energy benefits of low-exergy wall system operated as thermal barrier. In AEE World Proceedings, Washington, DC 2019, s. 4253–4257.
[3] Babiak, J., Olesen, B. W., Petráš, D.: Low temperature heating and high temperature cooling. Rehva Guidebook No 7, Brussels 2013, s. 108.
[4] Bojić, M., Cvetković, D., Marjanović, V. a kol.: Performances of low temperature radiant heating systems. Energy Build. 2013, s. 233-238.
[5] Karabay, H., Arici, M., Sandik, M.: A numerical investigation of fluid flow and heat transfer inside a room for floor heating and wall heating systems. Energy Build 2013, s. 471–478.
[6] Myhren, J. A., Holmberg, S.: Flow patterns and thermal comfort in a room with panel, floor and wall heating. Energy Build 2008, s. 524–536.
[7] Mikeska, T., Svendsen, S.: Study of thermal performance of capillary micro tubes integrated into the building sandwich element made of high performance concrete. Applied Thermal Engineering 2013, s. 576–584.
[8] Šimko, M., Krajčík, M., Šikula, O., Šimko, P., Kalús, D.: Insulation panels for active control of heat transfer in walls operated as space heating or as a thermal barrier: Numerical simulations and experiments. Energy Build 2018, s. 135–146.
[9] Krzaczek, M., Kowalczuk, Z.: Thermal Barrier as a technique of indirect heating and cooling for residential buildings. Energy Build 2011, s. 823–837.
[10] Xie, J., Xu, X., Li, A. a kol.: Experimental validation of frequency-domain finite-difference model of active pipe-embedded building envelope in time domain by using Fourier series analysis. Energy Build 2015, s. 177–188.
[11] Zhu, Q., Li, A., Xie, J. a kol.: Experimental validation of a semi-dynamic simplified model of active pipeembedded building envelope. International Journal od Thermal Sciences 2016, s. 70–80.
[12] Doležel, M., Alternative way of thermal protection by thermal barrier. Advanced Materials Research 2014, s. 107111.
[13] Kalus, D., Páleš, P., Pelachová, Ľ.: Self-supporting heat insulating panel for the systems with active regulation of heat transition. Patent WO/2011/146024, 2011.
[14] Xie, J., Zhu, Q., Xu, X.: An active pipe-embedded building envelope for utilizing low-grade energy sources. Journal of Central South University, 2012, s. 1663−1667.
[15] Krajčík, M., Šikula, O.: The possibilities and limitations of using radiant wall cooling in new and retrofitted existing buildings. Applied Thermal Engineering 2020.
[16] Lakatos, Á.: Comprehensive thermal transmittance investigations carried out on opaque aerogel insulation blanket. Material and Structures 2016.
[17] Kalus D, Páleš P and Pelachová Ľ. Self-supporting heat insulating panel for the systems with active regulation of heat transition. Patent WO/2011/146024, 2011.
Článek byl publikován v časopisu TZB 04/2020.