Akustické chladicí stropy
Galerie(16)

Akustické chladicí stropy

Náročná architektura a funk­čnost dnes určují, více než kdy v minulosti, provedení kancelářských traktů, jako jsou „open space“ kanceláře pro rozvoj týmové práce a komunikace, oblasti hotelových hal a prostory pro konání obchodních schůzek pro podporu neformální komunikace.

Architektura 21. století a moderní koncepty prostor tak musí vyhovovat zcela novým požadavkům. Telefony, tiskárny, kopírky a interní doprava jsou zdrojem zvýšené zvukové kulisy – povrchy odrážející zvuk, jako jsou hladké stěny a tvrdé podlahové krytiny, dodatečně zvyšují hladinu hluku.

Navíc celá řada vnitřních i vnějších tepelných zdrojů, jako je osvětlení místnosti, technické přístroje, ovšem i lidé samotní, vytvářejí vysokou teplotu v interiéru. Na té se podílí i intenzivní sluneční záření umocněné velkými prosklenými plochami oken, které dodatečně zvyšuje teplotu v interiéru.

Základní činitele

Celkový prostorový dojem pozitivně ovlivňují, vedle atraktivního uspořádání jednotlivých prvků vybavení, především akustika a klima. Nejsou-li splněny tyto rámcové podmínky, pak je narušena příjemná atmosféra panující v interiéru. V důsledku toho klesá výkonnost a produktivita.

Trvale vysoká hladina hluku na pracovišti snižuje schopnost soustředit se, vyvolává stresové situace a může vést ke zdravotním problémům. Zátěž lidského organismu vyvolaná hlukem nezpůsobuje pouze pokles produktivity práce. Hluk, coby faktor vyvolávající stres, se značnou měrou podílí na výpadcích v pracovní činnosti a s tím spojené pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Nástroje pro optimální akustiku v prostoru

Společnost Rehau nabízí dvě řešení: akustický chladicí strop v případě tradičních požadavků kladených na chlazení a vytápění a vysoce výkonný akustický chladicí strop pro oblasti se zvýšenými požadavky na chlazení a vytápění (např. místnosti orientované na jih).

Akustický chladicí strop

Strop tvoří dvě děrované, navzájem slepené sádrokartonové desky značky Rigips. Děrovaný vzor je položený přesně přes sebe a na všech čtyřech stranách je ostrá hrana. Chlazení zajišťuje osvědčená trubka RAUTHERM S (10,1 x 1,1 mm) s násuvnou objímkou REHAU, akustický odpor speciálně vyladěné akustické vlákno na zadní straně.

Tento typ výrobku má vysokou míru pohlcování hluku doloženou renomovanými kontrolními a zkušebními ústavy. Je opatřen celoplošně nakašírovaným akustickým vláknem na zadní straně. Jeho výhodou je možnost zakomponování systémů, jako jsou snadná integrace větrání, osvětlení a ozvučení do neaktivních prvků. Jedná se o opticky prvotřídní pohledový strop beze spár, v souladu s architektonickými požadavky. Navíc je k dispozici s třemi různými děrovanými vzory.

Optimální prostorové klima zajišťuje díky vysokému chladicímu/topnému výkonu. Vyzařované teplo/chlad zabezpečuje rovnoměrně příjemné rozložení teploty bez průvanu a víření prachu. Strop má krátký reakční čas a dobrou regulaci díky nepatrnému zpoždění a zvlášť účinné provedení díky nízkým počátečním teplotám, jedná se tedy o ideální řešení v kombinaci s regenerativními zdroji energie.

Použití

Akustický chladicí strop a vysoce výkonný akustický chladicí strop jsou určeny k realizaci zavěšených stropních podhledů pro použití uvnitř budov. Akustický chladicí strop a vysoce výkonný akustický chladicí strop lze používat v komerčních prostorách, v kancelářských a správních budovách bez zatížení vlhkostí. Systém je nevhodný pro použití ve vlhkých prostorách všeho druhu, jako jsou například komerční sanitární prostory, sauny a bazény, s výjimkou WC a prostor toalet bez sprch.

Popis

Základem akustického chladicího stropu, příp. vysoce výkonného akustického chladicího stropu i tepelně neaktivních stropních desek jsou v pásech vyráběné desky ze sádrokartonu podle DIN 18180/ČSN EN 520, příp. ČSN EN 14190 s integrovaným grafitem, příp. bez něj. Akustický chladicí strop a vysoce výkonný akustický chladicí strop se skládají ze dvou celoplošně vzájemně slepených děrovaných sádrokartonových desek, u kterých je děrovaný vzorek uspořádán přesně nad sebou.

Sádrokartonové desky mají vyfrézované drážky, do kterých je integrována trubka RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm v bílé barvě s roztečí 36 mm ve spirále. Na zadní stranu desky je celoplošně nalepeno černé akustické rouno. Složenou konstrukcí ze slepených sádrokartonových desek a akustického rouna se dosáhne snadné montáže, rovného položení a vysoké tuhosti. Se třemi různými velikostmi stropních desek lze i v členitých místnostech dosáhnout vysokého využití plochy jak u aktivní chladicí plochy, tak i u aktivní akustické plochy. Ostré hrany na 4 stranách / 4 SK a předvrtaný upevňovací rastr umožňují snadno zbudovat stropní podhled.

Základy projektování

Aby bylo zajištěno odborné provedení akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu, musí být plánování provedeno formou výkresu stropu dojednaného mezi architektem a odborným projektantem. Vestavby do stropu, jako např. osvětlovací tělesa, vyústění vzduchu nebo sprinklery, musí být při plánování zohledněny, aby bylo možné definovat aktivní úseky stropu potřebné pro akustický chladicí strop / vysoce výkonný akustický chladicí strop, příp. chladicí strop / vysoce výkonný chladicí strop. Je nutná včasná koordinace mezi jednotlivými řemesly. Musí být provedeny výpočty topného a chladicího zatížení.

Topný/chladicí výkon

Topné/chladicí výkony akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu byly pro případ vytápění určeny měřicí technikou podle ČSN EN 14037 a pro případ chlazení podle ČSN EN 14240 nezávislou certifikovanou zkušebnou. V případě vytápění musí být maximální přípustná teplota v trvalém provozu akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu omezena na +45 °C. Vyšší teploty vedou ke zničení stropních desek.

Zvuková pohltivost

Součinitel zvukové pohltivosti byl určen měřicí technikou v nezávislé zkušebně podle ČSN EN ISO 354. Příslušné hodnocení zvukové pohltivosti a také rozdělení do tříd zvukové pohltivosti u akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu je provedeno podle ČSN EN ISO 11654. Pro akustický chladicí strop / vysoce výkonný akustický chladicí strop, příp. chladicí strop / vysoce výkonný chladicí strop je vhodné hydraulické připojení jednotlivých stropních desek systémem Tichelmann.

Separátní napojení jednotlivých desek akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu na rozdělovač topných okruhů se v normálním případě používá pouze u velmi malých aktivních chladicích polí.

Regulační technika

Pro provoz akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu je nutné použít termostaty jednotlivých místností. Pro zamezení tvorby kondenzační vody na stropním podhledu při procesu chlazení je bezpodmínečně nutné monitorování teploty rosného bodu vzduchu v místnosti.

Při procesu chlazení je třeba udržovat přívodní teplotu pro akustický chladicí strop / vysoce výkonný akustický chladicí strop, příp. chladicí strop / vysoce výkonný chladicí strop s bezpečnostní vzdáleností +2 K od teploty rosného bodu: Tpřívod = Trosný bod + 2 K. Tvorba kondenzátu na povrchu akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu může mít za následek nerovnosti na povrchu desek. Často se vyskytující provlhnutí stropního podhledu může vést až ke zničení stropních desek.

Příjemné klima

Pro zajištění příjemného klimatu v místnosti při procesu vytápění za po­užití akustického chladicího stropu / vysoce výkonného akustického chladicího stropu, příp. chladicího stropu / vysoce výkonného chladicího stropu je nutno při dimenzování zohlednit povrchové teploty stropní desky.

Stavebně-klimatické podmínky

Dlouholeté zkušenosti ukázaly, že pro zpracování desek ze sádrokartonu jsou nejvýhodnějšími klimatickými podmínkami relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 80 % a teplota místnosti nad +10 °C. Po montáži musí být akustický chladicí strop a vysoce výkonný akustický chladicí strop chráněn před déletrvajícím působením vlhkosti. Proto musí být po ukončení montážních prací zajištěno dostatečné větrání uvnitř budov.

Je nutno zamezit přímému ofukování stropního podhledu horkým nebo teplým vzduchem. Pokud je jako potěr použit horký asfalt, smí být tmelicí práce provedeny až po vychladnutí potěru. Je nutno se vyvarovat rychlého, šokovitého natopení místností v zimě, neboť jinak jako důsledek délkových změn mohou vzniknout trhliny nebo vyboulení stropního podhledu. 

01 | Příprava konstrukce
Nosnost spodní konstrukce: ≥15 kg/m2, vlhkost prostoru <80 %

02 | Manipulace
Desky je nutné přenášet svisle, lehce nakloněné.

03 | Odhranění desky
Desky zbavíme hran pomocí smirkového papíru.

04 | Napenetrování hran
Hrany napenetrujeme pomocí houbičky.

05 | Chladicí část
Potrubí je potřeba vyjmout a napojit na rozdělovač.

06 | Montáž spojovací techniky
Pro napojení chladicího systému se použije násuvná objímka.

07 | Příprava instalace
Potrubí lze podle potřeby prodloužit.

08 | Osazení desek
Montáž desek je možná pouze s montážním výtahem.

09 | Upevnění stropu
Práci usnadňuje předvrtaný montážní rastr z pohledové strany desky.

10 | Montážní pomůcka
Ke spojování desek použijeme montážní pomůcku.

11 | Zarovnání
Desky vyrovnáme dle vzoru díry.

12 | Tmelení
Šrouby a spáry zatmelíme s mírným převýšením.

13 | Očištění desek
Pomocí špachtle odstraníme ztvrdlý tmel.

14 | Finalizace
Spáry vyhladíme ručním hladítkem.

15b | Úpravy desek
Upravovat dle konkrétního projektu lze pouze slepé desky.

15a | Upozornění
Zkracování nebo úprava je možná pouze u slepých desek, nikdy neřežeme desky s potrubím!

Informace o materiálu:

» Akustický chladicí strop a vysoce výkonný akustický chladicí strop mají chování při požáru třídy B s2 d0 podle ČSN EN 13501. Nejsou vhodné pro realizaci protipožárních stropů nebo jiných konstrukčních součástí třídy požární odolnosti F30 až F90 nebo vyšší! Musí být dodrženy požadavky na preventivní a stavební protipožární ochranu na prvních únikových cestách, příp. zásahových cestách!

 

TEXT + FOTO: REHAU

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.