Partneři sekce:

Hrubá stavba v detailu: Realizace podlahy na dřevěném trámovém stropě (pracovní postup)

Obrázek4 1
Zdroj: James Hardie Europe

Při sanací budov s dřevěnými trámovými stropy je třeba nejdříve ověřit stav konstrukce a zohlednit zatížení stropu. V případě potřeby je třeba strop opravit (například sešroubovat uvolněné palubky), podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. K zajištění celoplošného kladení podlahových prvků je třeba podklad vyrovnat vyrovnávajícím podsypem.

07 | Zarovnání zásypu

Voštinový zásyp se zarovná pomocí ocelové stahovací latě, a to na horní hranu voštiny tak, aby vznikl rovný podklad pro kladení sádrovláknitých podlahových prvků. Voštinový zásyp tloušťky 60 mm je třeba zhutnit elektrickým vrtacím kladivem.

Obrázek7
07 | Zarovnání zásypu | Zdroj: James Hardie Europe

08 | Seříznutí první desky

Na první desce se na příčné a podélné straně odřízne přečnívající půldrážka. Doporučuje se použít ruční okružní pilu (nejlépe ponornou) s pilovým kotoučem z tvrdokovu. Seříznuté půldrážky umožňují přiražení desky na přiléhající stěny.

Obrázek8
08 | Seříznutí první desky | Zdroj: James Hardie Europe

09 | Uložení první desky

První deska se položí do zadního levého koutu. Desky se kladou podél nejdelší stěny nebo od zadního levého rohu. Kladení se realizuje zleva doprava v souladu se schématem kladení, aby se zabránilo plýtvání.

Obrázek9
09 | Uložení první desky | Zdroj: James Hardie Europe

10 | Nanesení lepidla

Na polodrážku prvního podlahového prvku se nanese podlahové lepidlo ve dvou pruzích s průměrem 5 mm v jednom pracovním kroku. Po nanesení lepidla se láhev položí tak, aby vytékající lepidlo odkapávalo na polodrážku desky.

Obrázek10
10 | Nanesení lepidla | Zdroj: James Hardie Europe

11 | Slepení desek

Na druhé desce první řady se uřízne pouze přečnívající půldrážka na podélné straně. Přečnívající půldrážka na příčné straně druhé desky se uloží do nanesené vrstvy lepidla na první desce. Poslední prvek se nejprve „přiřízne“ na délku, až potom se odřízne přečnívající půldrážka.

Obrázek11
11 | Slepení desek | Zdroj: James Hardie Europe

12 | Sešroubování desek

Pro zajištění počátečního přítlaku se podlahový prvek nechá působit vlastní vahou a následně se desky v místě slepení půldrážek vzájemně spojí šrouby nebo rozpěrnými sponkami umístěnými ve vzdálenosti 150 až 200 mm. Desky třeba sešroubovat do deseti minut od nanesení lepidla.

Obrázek12
12 | Sešroubování desek | Zdroj: James Hardie Europe

13 | Celoplošné uložení desek

Další řada desek začíná odříznutým zbytkem poslední desky první řady (min. délka 200 mm) se stejným odsazením spáry. Při kladení je třeba zabránit tomu, aby se nerovnosti stěny přenášely na podlahové prvky. První řadu je třeba vyrovnat pomocí pravítka.

Obrázek13
13 | Celoplošné uložení desek | Zdroj: James Hardie Europe

14 | Odstranění vyteklého lepidla

Po vytvrzení lepidla (po přibližně 24 h) se jeho vyteklé zbytky odstraní škrabkou na lepidlo, špachtlí nebo dlátem. V průběhu kladení jsou podlahové prvky pochozí, je však třeba se pohybovat opatrně. Plné zatížení je možné až po vytvrzení lepidla.

Obrázek14
14 | Odstranění vyteklého lepidla | Zdroj: James Hardie Europe

15 | Podlahová krytina

Podlahové prvky mají z výroby na povrchu vrstvu základního nátěru. Ve většině případů je však před kladením finální podlahoviny třeba realizovat další nátěr. Ten musí být vhodný pro sádrovláknité podlahové desky.

Obrázek15
15 | Podlahová krytina | Zdroj: James Hardie Europe

 

TIP

Ochrana rukou
Aby se zabránilo znečištění rukou při lepení půldrážek, doporučuje se použít ochranné rukavice. V praxi se osvědčily takzvané tekuté rukavice (krém na ruce). Ruce zašpiněné lepidlem je třeba okamžitě omýt vodou a mýdlem.

Pozor!

Kontrola podkladu

Při sanací budov s dřevěnými trámovými stropy je třeba nejdříve ověřit stav konstrukce a zohlednit zatížení stropu. V případě potřeby je třeba strop opravit (například sešroubovat uvolněné palubky), podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. K zajištění celoplošného kladení podlahových prvků je třeba podklad vyrovnat vyrovnávajícím podsypem.

Dřevěné trámové stropy vykazují vzhledem k nízké hmotnosti nedostatečný zvukový útlum (korkovou izolaci). Na zvukovou sanaci lze obecně použít pouze systémy s malou výškou a relativně malou plošnou hmotností. Vhodnou alternativou do novostaveb a starých budov je izolační voštinový systém.

Podlahová voština

Podlahová voština se klade celoplošně na nosnou část stropu. Díky postranním přečnívajícím papírovým páskům dojde k zajištění podélného a příčného překrytí. Na zajištění optimální zvukové izolace musí podlahová voština doléhat přímo na nosnou část stropu. Rozvody široké maximálně do 10 cm lze seříznout a zasypat do podlahové voštiny.

Od partnerů ASB

Voštiny se vyplňují voštinovým zásypem. Pokud bude při sanaci starých dřevěných trámových stropů potřebné výškové dorovnání, lze použít podlahové voštiny s přesypáním voštinového zásypu maximálně 3 mm. Pokud není toto výškové dorovnání dostatečné, další výškové vyrovnání nad podlahovou voštinou je třeba realizovat pomocí vyrovnávacího podsypu.

Podlahové prvky

Na dřevěných trámových stropech se z izolačnětechnických důvodů nedoporučuje použít desky z pěnového polystyrenu. Na tento typ stropů jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky s minerální izolací. Na voštinový zásyp by se proto z důvodu izolace kročejového hluku měly klást podlahové prvky – sádrovláknité desky s vrstvou dřevovláknité nebo minerální izolace.

Rychlořezné šrouby

Rychlořezné šrouby nesmí proniknout přes izolaci na spodní straně podlahového prvku, nesmí se opírat o podklad ani být s podkladem spojeny.

Rozpěrné sponky

Speciální rozpěrné sponky nesmí proniknout přes zadní stranu podlahového prvku.

zpracováno z podkladů firmy James Hardie Europe