Partneři sekce:

Montáž deskových podhledů

Montáž deskových podhledů

Při montáži konstrukcí suché výstavby je třeba dodržet některé obecné zásady, které zpravidla určuje výrobce v technologických postupech pro práci se svými výrobky. Toto pravidlo samozřejmě platí i v případě deskových podhledů. Obcházení správných technologických postupů totiž může vést k degradaci celé konstrukce jak z funkčního, tak z estetického hlediska.

Systémy suché výstavby se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti povětrnostním vlivům.
Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí. Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné místnosti rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně.

Rozdělení deskových podhledů

Standardní deskové podhledy jsou opláštěné sádrokartonovými deskami nebo sádrovláknitými deskami.
Bezespárové akustické podhledy se skládají z akustických desek, které zvyšují zvukovou pohltivost daného prostoru.
Opláštění obloukových podhledů se tvoří ze speciálních ohebných desek.
Bezpečnostní mezistrop je speciální samonosná horizontální konstrukce sloužící k bezpečnostnímu ohraničení daného prostoru.

Podhledy plní zpravidla některou z těchto funkcí:

 • uzavírají spodní část stropu (střechy),
 •  snižují světlou výšku místností,
 • zakrývají instalační vedení,
 • zlepšují tepelněizolační vlastnosti,
 • zlepšují zvukověizolační vlastnosti,
 • zvyšují požární odolnosti stropní konstrukce,
 • umocňují architektonický výraz interiéru.

 

Příprava montáže deskových podhledů

Před montáží je třeba:

 • prověřit půdorysné rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině podhledu s ohledem na možnost kotvení podhledu;
 • zkontrolovat umístění vývodů elektroinstalace v ploše podhledu a umístění elektroinstalačních krabic v dutině podhledu a v obvodových stěnách;
 • provést výškové vytyčení podhledu (váhorys) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje se úroveň konstrukce. Musí se zohlednit tloušťka opláštění. Při vytyčení je třeba zkontrolovat, zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou dutiny, svěšení podhledu (což je podmínka pro požární odolnost některých podhledů) nebo kolizi mezi výškou uvažovaných svítidel a výškou dutiny v místě svítidel. Nutné je zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině podhledu a členění navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří, nadsvětlíky, výustky vzduchotechniky atd.);
 • vytyčit a označit polohu případných revizních dvířek nebo revizních vstupů;
 • rozměřit místa pro upevnění nosných závěsů podhledu s ohledem na povahu nosné konstrukce stropu a dovolené rozteče závěsů a nosných profilů podhledu.

Montáž podhledů

Nosná konstrukce podhledu se zhotovuje z pozinkovaných ocelových obvodových profilů UD a nosného roštu z profilů CD. Alter­nativně lze nosnou konstrukci podhledu provést i z dřevěných latí.

Montáž obvodových UD-profilů

Obvodové profily podhledu – profily UD – se opatří před osazením samolepicím napojovacím těsněním. Následně se připevní k návazným vertikálním konstrukcím pomocí plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků dle druhu obvodových konstrukcí (obr. 1).

Obr. 1  Montáž obvodových UD-profilůObr. 2  Osazení montážních CD-profilů

V případě, že je obvodovou konstrukcí sádrokartonová příčka, lze na ni připevnit UD-profil rychlošrouby 212 (TN) jen v místech, kde pod sádrokartonem probíhají uchytávací CW-profily příčky.
K příčkám opláštěným sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami lze připevnit UD-profil pomocí šroubů do opláštění příčky nezávisle na poloze CW-profilů příčky.
Při potřebě dilatační či úplné nezávislosti podhledu na okolních svislých konstrukcích se profily UD na obvodové stěny podhledu nemontují.

Kotvení podhledu

Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN. Do betonových nosných stropů se používají ocelové hmoždinky, např. DN6 nebo ZHOP. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu nesmějí být použity plastové hmoždinky. Ke kotvení podhledů do dřevěných trámů lze užít vrut do svislých závěsů s plochou hlavou (FN).

Rozdělení závěsů

Podle nosnosti lze závěsy podhledu rozdělit na ploché (nosnost do 25 kg na 1 závěs) a čtyřbodové (nosnost do 40 kg na 1 závěs). V současné době se vyrábějí různé typy závěsů obou těchto kategorií únosnosti (obr. 3) – např. pérový závěs, posuvný páskový závěs nebo závěs typu Nonius.
Pérový závěs není odolný proti požáru shora (z dutiny). Vyžaduje-li se požární odolnost tohoto typu, je třeba použít buď posuvný pákový závěs, nebo závěs Nonius rektifikovaný dvěma závlačkami. U konstruk­cí, kde se počítá se vzpěrným zatížením, možno použít jenom závěs typu Nonius.Obr. 3  Alternativy závěsů

Montáž CD-profilů

Přímo montované opláštění stropu z profilů CD

Montážní profily CD (tj. profily, ke kterým se montují desky opláštění) jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím přímých závěsů nebo stavěcích třmenů (obr. 2). Spoj profil–závěs je upevněný dvojicí šroubů do plechu LB (typ 421).
Spoj závěs–nosný strop lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6 do betonového nosného stropu, nebo dvěma šrouby typu FN do dřevěných nosných prvků stropu.

Zavěšený podhled na křížovém roštu z profilů CD

Nosné profily CD (tj. profily tvořící horní vrstvu křížového dvojúrovňového roštu) jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem (4 mm, délka 125 až 1 500 mm). Pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. S ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr, potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu nebo při požadavku požární odolnosti podhledu shora se použijí alternativní typy závěsů (obr. 3).

Spoj nosný profil–závěs je proveden zaklesnutím patřičného závěsu do nosného CD-profilu.
Spoj závěs–nosný strop lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6 do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu – do boku trámu (šroub namáhán na střih).
Montážní CD-profily se připevní k nosným CD-profilům pomocí úhlových kotev (2 kotvy na jeden spoj) nebo křížových spojek. Úhlová kotva má nosnost omezenou na 30 kg/m2 a nelze ji použít při požadavku požární odolnosti podhledu shora.

Zavěšený podhled na jednoúrovňovém křížovém roštu z profilů CD

Nosné profily CD jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem (4 mm, délka 125 až 1 500 mm); pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. Alternativně s ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr nebo potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu se použijí závěsy a táhla typu Nonius.

Spoj hlavní montážní profil–závěs je proveden zaklesnutím patřičného závěsu do nosného CD-profilu.
Spoj závěs–nosný strop lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6 do betonu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných prvků stropu – do boku trámu (šroub namáhán na střih).

V případě zavěšeného podhledu na jednoúrovňovém křížovém roštu se rozlišují montážní profily CD hlavní (nesou závěs) a dělicí. Dělicí montážní CD profily se k hlavním montážním CD profilům připevní pomocí speciálních úrovňových křížových spojek.

Nosná konstrukce z dřevěných latí

Montážní latě se montují na plocho, nosné latě na výšku.

Přímo montované opláštění stropu z dřevěných latí

Montážní latě jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím přímých závěsů, stavěcích třmenů nebo přímo pomocí jednoho vrutu TN (∅ 5,5 × 90 mm).
Spoj lať–závěs je proveden dvojicí šroubů FN.
Spoj závěs–nosný strop lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6 do betonového nosného stropu, nebo dvěma šrouby typu FN do dřevěných nosných prvků stropu.

Přímo montované opláštění stropu na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou připevněny k nosnému stropu v každém místě připojení dvěma vruty TN (∅ 5,5 × 90 mm). Montážní lať s nosnou latí se spojí pomocí jednoho vrutu TN (∅ 5,5 × 90 mm).

Zavěšený podhled na křížovém roštu z dřevěných latí

Nosné latě jsou připevněny k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a táhla – drátu s okem (4 mm, délka 125 až 1 500 mm). Pro větší svěšení lze dráty nastavit dvojitou pérovou spojkou. Alternativně s ohledem na požadavek pevnosti na vzpěr nebo potřeby zajištění proti posunu v rovině podhledu se použijí závěsy a táhla typu Nonius.

Spoj nosná lať–závěs je proveden přišroubováním závěsu k boku nosné latě dvěma šrouby FN. Sousední závěsy se šroubují do protilehlých boků latě.
Spoj závěs–nosný strop lze provést buď jednou ocelovou hmoždinkou, např. DN6 do betonového nosného stropu, nebo jedním šroubem typu FN do dřevěných nosných prvků stropu–do boku trámu (šroub namáhán na střih). Montážní lať s nosnou latí se spojí pomocí jednoho vrutu TN (∅ 5,5 × 90 mm).

Minerální izolace

Minerální izolace se vkládá do podhledů kvůli požadovaným akustickým a požárním vlastnostem. Musí se uložit v celé ploše, bez mezer.

Opláštění podhledu

Opláštění deskových podhledů se provádí sádrokartonovými deskami. Desky se šroubují k montážním profilům CD (nebo k dřevěným latím). Styk příčných hran desek se musí umístit na montážní profil (lať). V případě, kdy není třeba zajistit dilatační nezávislost podhledu na okolních vertikálních konstrukcích (do plochy podhledu zhruba 30 m2), lze opláštění šroubovat i do obvodových UD-profilů. Desky se orientují vždy délkou kolmo k montážním profilům. Příčné spáry sousedních desek musejí být vystřídány (přesazeny) minimálně o jeden montážní profil. Návaznost opláštění na obvodovou vertikální konstrukci se volí dle konkrétní potřeby v souladu s typovými detaily.

Bezespárové akustické podhledy

Aby nedošlo k poškození akusticky účinné textilie (vliesu), není vhodné posunovat desky z palety po spodní desce. Desky se nejprve nadzvednou a následně se na výšku transportují. Přitom je třeba se zvýšenou opatrností chránit desky při skladování, manipulaci a montáži před poškozením jejich hran. Desky se nesmějí montovat při relativní vzdušné vlhkosti nad 80 % a pod 40 %. Teplota v místnosti by neměla být nižší než +10 °C.
Akustické podhledy se s ohledem na estetické působení jejich perforace rozměřují ve většině případů souměrně s osou místnosti.
Mohou se zvolit tyto typy konstrukce:

 • přímo montované opláštění stropu z profilů CD,
 • zavěšený podhled na křížovém roštu z profilů CD,
 • zavěšený podhled na jednoúrovňovém křížovém roštu z profilů CD.

Desky opláštění se na rozdíl od běžných podhledů montují do kříže (nepřesazují se příčné spáry). Je-li to možné, orientují se za účelem optimálního estetického účinku tak, aby byly svojí délkou ve směru dopadajícího světla.

Pokud je nutno, vzhledem na požadované akustické vlastnosti, uložit nad podhled minerální izolaci, musíme dodržet její předepsanou tloušťku. Minerální izolace se ukládá na smontovanou nosnou konstrukci podhledu.

Podhledy z akustických perforovaných desek je vhodné před finálním nátěrem opatřit penetračním nátěrem určeným na sádrokartonové desky. Tímto nátěrem se sjednotí rozdílná nasákavost děrovaných sádrokartonových desek a spárovacího tmelu, která by se později mohla projevit tím, že by spáry byly rozeznatelné i přes konečný nátěr. Nátěry pomocí zředěné finální barvy nejsou k tomuto účelu vhodné.
Nanášení nátěrů je třeba provádět výhradně válečkem, stříkání barvy je zakázáno vzhledem k negativnímu dopadu na akustickou funkci podhledu (stříkaná barva zalepí akusticky účinnou textilii, umístěnou na rubu desek).

Montáž podhledů z akustických desek s kolmo řezanými hranami – technologie lepené spáry

Vzdálenost montážních profilů může být max. 320 mm. Desky v provedení s kolmo řezanou hranou po celém obvodu desky (obr. 4) se musejí pokládat vždy v jednom směru. Pro udržení směru pomáhá barevná značka v oblasti příčné hrany, kterou jsou desky označeny již z výroby.

Opláštění podhledu se provádí od středu místnosti. Před montáží je vhodné mírně srazit lícovou hranu po obvodu desky, aby se odstranily případné otřepy lícového papíru desek. Doporučuje se hrany desek před jejich montáží a nanesením lepidla jemně navlhčit, což přispěje k lepšímu přilnutí lepidla a k vyšší pevnosti lepené spáry. Lepidlo se nanáší přímo z kartuše, musí se na hranu nanést rovnoměrně a ve správné míře. Při sesazování desek je třeba vytvořit spáru širokou asi 1 mm. Před našroubováním desky je nutné zkontrolovat její přesnou polohu – hrany sousedních desek musejí bez odskoků navazovat.

Lepidlo vytlačené ze spáry se srazí pomocí ostré špachtle. Vhodné je odstranit lepidlo až po částečném vyzrání – přibližně po 20 minutách, kdy je jeho konzistence podobná vosku. V žádném případě není vhodné lepidlo roztírat po líci desek do šíře. Následné přetmelení hlav šroubů a lepených spár se (v případě potřeby) provede pomocí spárovacího tmelu. Zatmelené plochy se pak dodatečně jemně přebrousí.

Montáž podhledů z akustickýchdesek se sníženými hranami

Vzdálenost montážních profilů CD na rozmístění perforace je 600 mm. Tímto systémem není možné vytvářet podhledy bez přerušeného děrování. Tmelení se provádí vždy s výztužnou páskou spárovacími tmely. Tomu napomáhá snížení hrany pro tmelení po celém obvodu desky.

Obloukové podhledy

Obloukové a zvlněné podhledy a klenby se montují na připravenou tvarovanou konstrukci s použitím ohebných sádrovláknitých desek nebo akustických velkoplošných desek (obr. 5).
Konstrukce podhledu se provede z montážních profilů CD, ohebných nosných profilů 59 × 7, křížových spojek a závěsů Nonius.

Tvar zaoblení se vytvoří pomocí ohebných nosných profilů 59 × 7 připevněných ke stropu (popřípadě stěně) prostřednictvím závěsů Nonius (nutná vzpěrná pevnost). Spolu se spodním dílem závěsu Nonius pro dřevo se k ohebnému nosnému profilu 59 × 7 přišroubuje šrouby M6 × 16 i křížová spojka. Maximální rozteč ohebných nosných profilů je 1 000 mm. Po sestavení se na křížové spojky nasadí podélné profily CD. Rozteč profilů CD podélné osnovy je třeba přizpůsobit poloměru oplášťovaného oblouku. Při nejmenším dovoleném poloměru 1 200 mm a při nárocích na požární odolnost je pak rozteč profilů 300 mm.

Desky opláštění se ohýbají za sucha a vždy ve svém podélném směru – na podhledu se desky montují příčně, podélnou hranou kolmo na osnovu montážních profilů CD. Příčné hrany desek se stýkají na CD-profilu.

Od partnerů ASB

Bezpečnostní mezistrop

Bezpečnostní mezistrop je samonosná nenosná konstrukce stropu nad chráněným prostorem. Maximální rozpon konstrukce je 5 900 mm (při použití profilů UA 100).  Strop je možné dodatečně zatížit zavěšenými břemeny (např. svítidla) max. 0,15 kN/m2. Bezpečnostní mezistrop vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí, jakož i z montážních postupů stanovených pro montáž bezpečnostních příček.

z podkladů Rigips, s. r. o. (Montážní příručka sádrokartonáře)
Foto: Rigips

RubrikyPodhledy