Partneři sekce:

Montážní postup: strop z dílců

Montážní postup: strop z dílců

Jedním ze způsobů, jak vytvořit stropní konstrukci, je použití stropních dílců z pórobetonu. Dílce se kladou na nosnou konstrukci nebo základ.

Čela jsou hladká, na podélné ploše se nachází pero + zalévací drážka, při šířce větší než 550 mm jsou podélné hrany zkosené. Doplňkové, podélné šířkově upravené dílce mají řeznou plochu hladkou. Dílce se vyrábějí s rozměry (h × d × š): 125 × 3 800 × 300 – 625 mm, 150 × 3 800 × 300 – 625 mm, 175 × 4 500 × 300 – 625 mm, 200 × 5 000 × 300 – 625 mm, 240 × 6 000 × 300 – 625 mm.

Montáž nevyžaduje použití podpěr nebo bednění. Stropní dílce jsou velkorozměrné vyztužené pórobetonové prefabrikáty, k jejichž manipulaci je nutná zvedací technika. Dílce jsou vyráběny vždy na zakázku. Dílce se kladou přímo na korunu zdi, železobetonový věnec pod dílci není nutný. K montáži se používají plátěné popruhy s dostatečnou délkou, aby sklon závěsu nebyl menší než 60°.

Stropní dílce se kladou po jednotlivých položkách podle dodaného výkresu skladby. Podklad tvoří lepicí tenkovrstvá malta používaná ke zdění. Správnou polohu osazení nejlépe zabezpečí dva pracovníci. Při kladení dílců je potřeba kontrolovat dostatečnou délku uložení dílce na korunu zdi, která nesmí být menší než 100 mm.

Dílec je nutné uložit s mezerou přibližně 10 mm od sousedního, aby bylo možné vytáhnout popruh. Mezera těsně po položení dílce má být co nejmenší. Pomocí ocelového páčidla se na čelech dílec dotlačí těsně k předcházejícímu dílci. Správně položené dílce jsou v čelech zalícovány a doraženy těsně jeden k druhému.

Šipka na čelech dílců musí směřovat vždy nahoru. Přesnost a preciznost při zdění zabezpečí rovinnost koruny zdi. Případné nerovnosti je nutné zarovnat hoblíkem. V případě potřeby šikmého zřezání stropního dílce se čela dílců zřežou přímo na stavbě. Za účelem přerušení tepelných mostů se na okraji obvodových zdí vyzdí věncové tvárnice.

01 | Přesun dílců
K manipulaci se stropními dílci se používá zvedací technika. Dílce se kladou pomocí plátěných popruhů s dostatečnou délkou, aby sklon závěsu nebyl menší než 60°, přímo na korunu zdi. Pod dílci není nutné vytvářet železobetonový věnec.

02 | Kladení dílců
Dílce se kladou po jednotlivých položkách podle dodaného výkresu skladby stropu do maltového lůžka z lepicí tenkovrstvé malty používané ke zdění. Suchá malta se za stálého míchání nasype do nádoby s vodou (17kg pytel/ 5 až 6 l vody) a míchá se, dokud nevznikne pastová směs. Nanáší se zubovou naběračkou.

03 | Správné uložení
Kladení stropních dílců by měli realizovat dva pracovníci. Jen tak lze docílit korektní polohy.

04 | Délka uložení
Po uložení dílce na obvodovou zeď se zkontroluje délka uložení na korunu zdi, která nesmí být menší než 100 mm.

05 | Mezera mezi dílci
Stropní dílce se kladou s mezerou přibližně 10 mm mezi jednotlivými sousedními dílci, což umožní vytažení popruhu.

06 | Mezera po uložení
Mezera po uložení stropního dílce mezi jednotlivými dílci má být co nejmenší.

07 | Dotlačení dílců
Pomocí ocelového páčidla se dotlačí v místě čela stropní dílec co nejblíže k už uloženému dílci. Dílce je možné posouvat do 5 minut po nanesení lepicí malty.

08 | Správně uložené dílce
Správně uložené dílce jsou v čele zalícované a přiražené těsně jeden k druhému. Na čele každého dílce se nachází šipka, která musí směřovat nahoru.

09 | Zarovnání nerovností zdi
Detail uložení stropního dílce na korunu zdi. Přesnost a preciznost při zdění zabezpečí rovinnost koruny zdi. Případné nerovnosti se zarovnají hoblíkem.

10 | Ocelová výměna
Pomocí ocelové výměny v podobě profilu HEA nebo HEB lze vytvořit skrytý nosník, který se v interiéru zakryje omítkou stropu. Velikost profilu výměny se určí statickým výpočtem.

11 | Vybrání pro přírubu výměny
Před uložením dílce do ocelového nosníku se v čele stropního dílce vytvoří hoblíkem vybrání pro přírubu výměny.

12 | Kladení dílců do výměny
Dílce se i ve výměně kladou na lůžko z tenkovrstvé zdicí malty.

13 | Zasunutí dílce
Při kladení stropních dílců se nejprve zasune jeden konec dílce do ocelové výměny a druhý konec uloží na stěnu.

14 | Délka uložení
Délka uložení dílce do ocelové výměny má být minimálně 80 mm.

15 | Sešikmení dílce
Při sešikmení nosné zdi se dílec seřeže do požadovaného tvaru přímo na stavbě. Výztuž dílce se pro tuto úpravu musí přizpůsobit už při výrobě. Do mezery, která vznikne nad střední nosnou zdí, se vloží výztuž, nejlépe žebříček se dvěma podélnými pruty o ∅ 10 mm.

16 | Věncové tvárnice
Na okraji obvodového zdiva se uloží do tenkovrstvé lepicí malty věncové tvárnice. Je nutné pracovat precizně a lepicí maltu nanášet i na čela tvarovek.

17 | Propojení izolace
Při kladení tvárnic je nutné dbát i na správné propojení tepelné izolace v rozích a koutech.

18 | Výztuž věnce
Do mezery mezi stropní dílec a věncové tvárnice se vloží výztuž budoucího věnce, jímž se po obvodu ztuží celá stavba na úrovni stropní konstrukce.

19 | Armokoše
Jako věncová výztuž se použijí předem připravené armokoše. Není-li v projektu statiky stanoveno jinak, použijí se min. 4 ks profilů ∅ 10 mm v podélném směru a třmeny ∅ 6 mm v rozestupech přibližně 250 mm. Spojování podélné výztuže lze vykonat s přesahem min. 600 mm.

20 | Výztuž v rozích stavby
Zároveň je třeba dbát i na propojení podélné výztuže v rozích stavby.

21 | Výztuž v zalévacích drážkách
Do zalévacích drážek v dílcích se vloží výztuž s minimálním profilem ∅ 8 mm se 150mm háky na koncích, které se zakotví do obvodového věnce.

22 | Zakotvení nad středovými zdmi
Výztuž v zalévacích drážkách se zakotví na koncích 150mm háky i do věnce nad středovými nosnými zdmi.

23 | Zafixování výztuže
Správně zaháknutá výztuž umístěná v zalévací drážce do věnce. Její poloha se zafixuje rádlovacím drátem o výztuž věnce.

24 | Betonování věnce
Po uložení veškeré výztuže se věnec vybetonuje. Při opatrném postupu není třeba věncové tvárnice dodatečně fixovat. Kromě tepelné izolace tvoří i ztracené bednění pro věnec.

25 | Betonáž drážek mezi dílci
Zároveň s betonáží věnce se zalejí drážky mezi stropními dílci. Použije se betonová směs s velikostí zrna kameniva max. 4 mm vhodné konzistence.

26 | Uhlazení a zarovnání
Podélné drážky mezi stropními dílci se zalévají zednickou lžící. V horní části má drážka šířku 50 mm. Beton v drážkách se uhladí a zarovná zednickou lžící.

Informace o materiálu:

 • Vyztužené velkorozměrné stropní dílce z autoklávovaného pórobetonu, P4,4 – 600, P 4,4 – 700, třída reakce na oheň A1, požární odolnost EI180, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,16 až 0,18 W/(m . K).

Co budete potřebovat

 • Stropní dílec
  Ytong stropní dílec P 4,4 – 600 nebo P 4,4 – 700 m2
 • Tenkovrstvá lepicí malta
  Ytong lepicí malta šedá
  spotřeba: přibližně 0,14 kg/m2, papírový pytel, 17 kg
 • Věncová tvárnice
 • Ytong věncová tvárnice
  rozměry (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm, ks
 • Ocelová výměna
  Profil HEA nebo HEB
 • Výztuž nad střední nosnou zdí
  žebříček se dvěma podélnými pruty ∅ 10 mm
 • Armokoš
  4 ks profilů ∅ 10 mm v podélném směru
  a třmeny o ∅ 6 mm po 250 mm
 • Výztuž do drážek
  min. profil ∅ 8 mm, háky na konci – 150 mm
 • Rádlovací drát
 • Beton
  velikost zrna kameniva max. 4 mm
 • Nářadí a pomůcky
  zvedací technika
  plátěné popruhy
  nízkootáčková elektrická míchačka
  plastová nádoba
  ocelové páčidlo
  zubová lžíce
  zednická lžíce
  hoblík
  elektrická pásová pila
  montážní kleště

TIP
Povrchová úprava dílců

Na vnitřní omítku stropních dílců lze použít sádrové a vápenosádrové omítky. Povrchové úpravy by měly být prodyšné a vodoodpudivé.

Lepicí malta

Minerální malta Ytong lepicí malta šedá s obsahem plastifikátorů je určena do interiéru i exteriéru, na tenkovrstvé spojování tvárnic, desek, stropních dílců, U-profilů, věncovek, překladů, překladových trámů a schodištních dílců. Minimální pevnost v tlaku je 10 N/mm2, zrnitost do 0,63 mm. Maltu není vhodné zpracovávat při teplotě nižší než +5 °C.

Věncová tvárnice

Věncová tvárnice je vhodná na vytvoření ztraceného bednění ztužujícího obvodového věnce stropu a dodatečné zateplení vnějších stěn. Je vyrobena z pórobetonu značky P2 – 350 s tepelněizolační vrstvou na bázi extrudovaného polystyrenu.

Od partnerů ASB

Jako povrchová omítka je vhodná lehká omítka určená na pórobeton s pevností v tlaku Rd = 2 až 5 MPa. Při aplikaci je nutné dodržovat tloušťku vrstvy omítky doporučenou výrobcem v technologickém postupu. Stupeň hořlavosti: výrobek zařazený jako materiál se stupněm hořlavosti A bez zkoušení a splňuje kritéria třídy A1 podle STN EN 13501-1, EPS: Eurotřída E.

Hoblík

Hoblík na ruční zarovnávání ložných ploch, případně na odstranění větších nerovností povrchu stěn a pórobetonových tvárnic.

Elektrická pásová pila

Elektrická pásová pila na přesné a rychlé řezání pórobetonových tvárnic, desek, U-profilů a věncovek, především na větších stavbách. Má přímý pohon a automatické vypínání, motor na střídavý proud o napětí 230 V. Hmotnost 125 kg, výška 175 cm.

TEXT: zpracováno z podkladů Ytong
FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2016.