Partneři sekce:
  • Prefa

Zelená střecha navazující na zemní val

Zelená střecha navazující na zemní val

Budova elipsovitého tvaru, sloužící jako ekologické centrum ve Sluňákově u Olomouce, se měla stát také jakousi vstupní bránou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Její autoři z architektonického ateliéru Projektil pro ni zvolili zajímavý tvar i ojedinělé konstrukční řešení. Poté museli promyslet i to, jak budovu založí, odizolují a jaké typy konstrukcí zvolí. Dům je příkladem stavby s mnoha složitými izolačními konstrukcemi, které na sebe navzájem navazují, a s množstvím konstrukčních detailů.Stavba je zakryta vegetační střechou, navazující na zemní val na vnější straně jejího oblouku. V části domu, který k valu přiléhá, jsou nosné konstrukce zhotovené z monolitického železobetonu. Ostatní nosné konstrukce jsou dřevěné s bedněním z OSB desek.

Geotechnickým průzkumem bylo zjištěno, že v rozsahu budoucí stavby se do značné hloubky nacházejí fluviální sedimenty. Chyběla tedy dostatečně únosná vrstva pro plošné založení, skalní podloží pro podepření pilot se nacházelo v příliš velké vzdálenosti. Proto byl dům založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách, které nesou základovou desku s obousměrným železobetonovým roštem.

Nadzemní nosné konstrukce jsou dřevěné a železobetonové. Dřevěné konstrukce se důsledně uplatňují v pobytových částech domu. Železobetonové byly použity v zázemí (pod zemním valem), kde je očekáván výskyt vlhkosti. Dřevěná konstrukce se skládá z příčných rámů, které jsou tvořeny kyvnými stojkami a příčlemi z lepeného dřeva. Stojky jsou do základové konstrukce fixovány ocelovou patkou. Spojení patrové a střešní příčle se stojkou příčné vazby je zajištěno přes vložený styčníkový plech.

Hlavním nosným prvkem střešní desky jsou dřevěné vaznice z řezaného dřeva, kolmo na rámy hlavní příčné vazby, záklop střešní konstrukce pak tvoří OSB deska. Stropní konstrukce nad 1. NP je z dřevěných strop­nic z řeziva, kladených kolmo na příčle rámů. Bednění je z OSB desek. Konstrukce podlahy v 1. NP je tvořena dřevěným oboustranným trámovým roštem. Záklop konstrukce podlahy je proveden OSB deskou. Konstrukci jižní předsazené fasády tvoří dřevěné sloupky kotvené do střešní konstrukce a do základové desky, spojení zajišťuje svorníkový spoj přes vložený styčníkový plech. Sloupky slouží ke kotvení zábradlí a stínicích prvků jižní fasády.

Konstrukce teras v 1. NP je fošnová z tvrdého dřeva, uložená na dřevěné nosníky, které jsou na betonových podkladcích a na ocelových kotevních botkách sloupků fasády.

Povalová podlaha balkónu ve 2. NP je z tvrdého dřeva a je uložena na balkónový nosník profilu z lepeného řeziva.

Obvodové stěny

Štítová stěna s dřevěnou konstrukcí je tvořena stojkami a příčníky z běžného řeziva. Zvenku je obložena lehkým provětrávaným pláštěm z prken. Na vnitřní obklad byly zvoleny požárně odolné SDK desky a překližka, tepelná izolace z minerální vlny je vložena mezi pomocný nosný rošt. Pojistná izolace byla položena celoplošně na tepelnou izolaci. Soklovou část chrání nenasákavé a mrazuvzdorné desky z cementovláknité hmoty.

Severní a západní stěna se železobetonovou konstrukcí byla opatřena pomocnou konstrukcí z dřevěných svislých stojek, kotvených do nosné železobetonové konstrukce a vodorovného rastru latí. Nadzemní část stěny je zateplena deskami tepelné izolace z minerální vlny vloženými mezi pomocnou dřevěnou konstrukci. Vnější obklad z prken je upevněn na svislých latích, které zajišťují celkové provětrávání.

Podzemní část stěn byla zateplena vrstvou extrudovaného polystyrenu, lepenou na hydroizolaci z asfaltových pásů. Tepelnou izolaci chrání drenážní vrstva (nopovaná fólie + geotextilie).

Střecha

Střecha, která volně přechází v zemní val, je přístupná pro pěší po vyhrazených cestách s mlatovou úpravou. V místě chodníků je na ní položena ochranná vrstva betonu a také zábradlí je osazeno na betonových patkách.

Hydroizolace je zhotovena ze dvou asfaltových pásů a hydroizolač­ní spolehlivost střechy ještě zvýšila pojistná hydroizolace. Pojistnou hydroizolační vrstvu z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné rohože odvodňuje chrlič u atiky a měděná trubka v ploše střechy, která ústí ve stropu technických prostor.

Tepelněizolační vrstva byla provedena z kompletizovaných tepelněizolačních dílců ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem s vložkou ze skleněné tkaniny. Tento pás tvoří spodní pás hydroizolační vrstvy. Pro vrchní pás hydroizolace byl použit SBS modifikovaný asfaltový pás odolný proti prorůstání kořínků.

Od partnerů ASB


Řez domem

 
Detail č. 2: Odvodnění pojistné hydroizolace u atiky Detail č. 3: Odvodnění pojistné hydroizolace v ploše střechy

Skladba střechy

Vegetace
– intenzivní zeleň
Pěstební substrát 225 mm
Filtrační rohož z polypropylenu
Drenážní a hydroakumulační vrstva
– nopovaná fólie 20 mm
Ochranná vrstva
– geotextilie
Hydroizolace
– asfaltové pásy 2 × 4 mm
Tepelná izolace
– polystyren 280 mm
Parozábrana
– modifikované asfaltové pásy 5 mm
Podklad
– asfaltový pás přibíjený na OSB desky
Roznášecí vrstva
– OSB desky o tloušťce 22 mm
Akustická izolace
– minerální vlna 100 mm mezi trámky 60/200 mm
Požární podhled
– sádrokarton 15 mm
Vzduchová mezera 53 mm
(latě 60/40 mm kotvené pomocí závěsů)
Podhled
– buková překližka 12 mm

Střecha volně přechází v zemní val. Převážná část střechy je odvodněna do drenáže kolem objektu. Část střechy je odvodněna dvěma vnitřními vtoky do kanalizace (v každém vtoku je vložen ochranný koš).

na základě podkladů Atelieru Dek a architektonického ateliéru Projektil zpracovala Hana Vinšová
Foto: Atelier DEK a architektonický ateliér Projektil
 
Atelier DEK zpracoval projekt hydroizolace spodní stavby, návrh drenáže a projekt hydroizolace vegetační střechy Centra ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov.

RubrikyStřecha