Zateplování střech a související poruchy
Galerie(10)

Zateplování střech a související poruchy

Partneři sekce:
  • Prefa

Ekonomická krize ovlivnila realizaci zateplení krovů s výměnou krytiny a vestavbou uživatelských prostorů do existujících krovů. V posledních letech tak dominuje etapovitá realizace. Ta však s sebou přináší mnoho poruch a problémů.

Současná ekonomická situace vede stavebníky, kteří v rámci programu Zelená úsporám plánovali zateplení existující konstrukce krovu, výměnu krytiny a vestavbu dispozice do krovu, k nekomplexním řešením. Dotace z programu Zelená úsporám byly pozastaveny a stavebníci, kteří už měli zpracovanou projektovou přípravu, tak byli nuceni přistoupit k etapovité realizaci v závislosti na svých finančních možnostech. Také v případě novostaveb, kde stavebník nemá potřebnou výši investice, ale do budoucnosti počítá s obytným podkrovím, se výstavba zatepleného podkroví rozděluje do dvou etap:

  • 1. etapa:

–    výměna existující krytiny se zateplením krovu nadkrokevním systémem – tepelnou izolací uloženou na krokve;
–    výměna existující krytiny bez tepelné izolace – zateplení se plánuje v 2. etapě jako součást vestavby do krovu, uložením tepelné izolace mezi krokve;

  • 2. etapa:

–    doplnění tepelné izolace mezi krokve s úpravami, které jsou součástí vestavby;
–    pokud nebyla tepelná izolace uložena nad krokvemi, plánuje se její uložení mezi krokve po celé tloušťce a následná vestavba do podkroví.

Druhá etapa je naplánována obvykle v ur­čitém časovém odstupu po ukončení první etapy. Tento vynucený postup nekomplexní realizace je po uskutečnění první etapy spojen s mnoha poruchami a problémy.

První etapa
Výměna existující krytiny se zateplením krovu nekrokvovým systémem bez poruch závisí na:

  • výběru odborné stavební firmy, která bude schopna vykonat stavební práce v odpovídající kvalitě a bez poruch;
  • zodpovědném přístupu stavebníka, který pro kontrolu vykonávaných stavebních prací osloví kvalifikovaný stavební dozor.

V praxi se však tyto významné faktory obvykle podceňují a šetří se na nich. Výsledkem je výběr firmy nebo řemeslníků bez odborných znalostí a zkušeností. Stavební dozor chybí úplně.

Příklad z praxe
Důsledky této stavební činnosti a vzniklé poruchy jsou zdokumentovány na konkrétním případě. Projektované řešení vidíte na obr. 1.


Obr. 1  Projektované řešení střešní skladby

Realizované řešení:

  • tašková krytina;
  • latě;
  • kontralatě – jen v některých případech;
  • pojistná hydroizolace – fólie často není v souladu s projektem nebo je uložena rubovou stranou nahoru.

Krov před ukládáním krytiny nebyl prohlédnut ani ošetřen a nebyly respektovány deformace jeho jednotlivých částí. Průhyb existujících krokví zapříčinil zdeformování střešní plochy do tvaru zalomené mansardové střechy (obr. 2).

Nebyly osazeny kontralatě, které mohly střešní rovinu vyrovnat. Deformace střešní plochy byla nepravidelná a vyloučila možnost pravidelného uložení tašek. Úžlabí bylo zalomené.


Obr. 2  Zdeformovaná střecha – uložení tašek

V důsledku různé roviny latí nebylo možné jednotlivé tašky uložit do zámků a vyskakovaly. „Vysoká odbornost“ pokrývače je viditelná i v případě uložení tašek v úžlabí (obr. 2). Tašky se odlamovaly kleštěmi, nebyly řezány a rovnoběžnost hran krytiny tak zůstala jen iluzí.

Kouzelným detailem je průnik střešních ploch a úžlabí se zařezáním tašek ve vlnovce, což otevírá cestu vodě, která stéká po úžlabí (obr. 3). Odvedení vody střešním svodem přímo pod římsu už ani nelze komentovat.


Obr. 3  Detail průniku střešních ploch a úžlabí

Pro takzvané pokrývače bylo uložení tašek v místě atiky tak, aby se překrývaly a zapadly do zámků, pravděpodobně nadlidským výkonem. U štítové stěny to nevyšlo (obr. 4), řemeslníci tedy tašky prostě posunuli a zrušený přesah zamaltovali.


Obr. 4  Detail v místě štítové stěny

Stav konstrukcí v krovu

Pojistná fólie, která se měla položit na krok­ve, byla na některých místech jen přisponkovaná ke krokvím. Na horní hraně krokve chybí úplně. Do prostoru krovu skrz uvedené detaily zatéká. Profesionální realizaci prostupů na odvětrání kanalizace trubkami, které pracovníkům právě padly do rukou, a utěsnění prostupu malířskou páskou je vidět na obr. 5. Zatékání srážkové vody je celoplošné (obr. 6). Krov má i další zajímavé detaily, které vidíte na obr. 7 až 9.


Obr. 5  Prostup a sponkování fólie


Obr. 6  Celoplošné zatékání


Obr. 7  Ukončení fólie u štítu


Obr. 8  Detail komínu a úžlabí uloženého volně na vykonzolovaných latích

Závěr
Na závěr lze k danému dílu vyslovit jen jedinou otázku. Je možné do takto připravené konstrukce krovu aplikovat tepelnou izolaci mezi krokve tak, aby byla funkční?

Ing. Petra Bednářová, Ph.D., Ing. Alena Hynková, CSc.
FOTO: archiv autora posudku

Autorky působí na Katedře stavební Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Literatura
1.  Znalecký posudek autora č. 9-1289/11

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.