Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Nadkrokevní izolace – více tepla i prostoru

Nadkrokevní izolace - více tepla i prostoru

Střecha by měla odolávat po dlouhé roky nejrůznějším vlivům povětrnosti. Střešní krytina, ale také tepelná izolace, musejí být proto odolné vůči horku, zimě, vlhkosti a náročným klimatickým podmínkám. Zvláštní pozornost při návrhu a realizaci proto patří celkové střešní skladbě z hlediska spolupůsobení různých funkčních vrstev.

Dodržení aktuálních požadavků na tepelný odpor konstrukce je jedna věc, avšak mnohem důležitější je návrh střešní skladby bez kondenzace vodní páry. Neboť jen střešní konstrukce, u nichž jsou optimálně splněny stavebněfyzikální požadavky na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci, zaručují pohodu bydlení a nízké náklady na vytápění při trvalé funkčnosti. Mimoto je funkční tepelná izolace také pozitivním přínosem k ochraně životního prostředí, neboť přispívá k poklesu spotřeby tepla na vytápění, a tím k poklesu emisí oxidu uhličitého.

Všechny tyto požadavky mohou být jednoduchým způsobem splněny kvalitním tepelným izolantem z polyisokyanurátové pěny na bázi polyuretanu (PIR). PUR/PIR díky své malé tepelné vodivosti umožňuje výrazné zeštíhlení zateplení proti většině jiných zateplovacích systémů. Výsledkem je dodatečný zisk obytného prostoru. Výhodou nadkrokevního systému je kromě zachování prostoru pod střechou také možnost využít pohledového působení krokví v interiéru podkroví.

Způsob montáže jako nadkrokevní celoplošné tepelná izolace vylučuje vznik tepelných mostů, které vedou k tepelným ztrátám. Budoucí požadavky na tepelnou ochranu budov vyjádřené součinitelem prostupu tepla U tak bude možno splnit jednodušeji než např. zvýšením krokví při běžném způsobu mezikrokevní tepelné izolace. Z tohoto důvodu se v Česku a také v dalších zemích stále více uplatňuje způsob zateplení pomocí nadkrokevní tepelné izolace.

Obecné technické požadavky na stavby jsou obsaženy ve Vyhlášce MMR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V § 8 této vyhlášky je uvedeno: „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby splnila základní požadavky, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana.“ Konkrétní technické požadavky na stavby z hlediska tepelné ochrany jsou obsaženy v normě ČSN 73 0540-2:2011. Tyto požadavky jsou vyjádřeny hodnotou součinitele prostupu tepla, která je vyjádřena v tabulce.

Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebněfyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení, minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční.

(red)
Foto a zdroj: Technické podklady firmy Bramac

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

–>–>