Partneři sekce:

Bezpečná práce s použitím bočních ochranných sítí

Bezpečná práce s použitím bočních ochranných sítí

Pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí zhotovitel postupovat podle požadavků uvedených v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zajištění proti pádu pracovníků, kteří pracují ve výšce, lze provést bočními ochrannými bezpečnostními sítěmi.

Přípravné práce pro aplikaci sítí

Kolektivní způsoby zajištění představují účinnější ochranu proti pádu z výšky než osobní způsoby jištění. Povinností zhotovitele je vždy upřednostnit kolektivní jištění před osobním jištěním. Mezi vhodné způsoby kolektivního jištění patří i boční ochranné sítě. Proto je velmi užitečné zabývat se jejich navrhováním, konstrukčním provedením, montáží, používáním, demontáží i údržbou.

Boční ochranné sítě musí být dostatečně pevné a odolné proti vnějším silám. Musí odolávat nepříznivým vlivům počasí. A musí být upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané zatížení. Taková konstrukce je určitě vhodnější, než když necháme pracovníka padat za hranou pádu do záchytné konstrukce. Nevýhodou tohoto způsobu zajištění je potřeba kvalitní technické přípravy, časová a finanční náročnost a pracnost při jeho instalaci. Důležité je také zpracování technické dokumentace. Veškeré popsané úsilí se určitě vrátí v podobě úplné eliminace pádů.

Síť jako ochrana před pádem do montované konstrukce

Síť jako ochrana před pádem do montované konstrukce

Koncepční opatření by měla být vyřešena již v projektové dokumentaci. Později by se touto otázkou měla zabývat ještě technická dokumentace v souvislosti s přípravou zakázky. Na tomto místě je třeba znovu zopakovat, že je zapotřebí využít všech možností, které mohou vést ke zvýšení bezpečnosti pracovníků.

Zhotovitel stavby, jenž je na stavbě zastoupen zpravidla stavbyvedoucím, je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních postupech, která jako zhotovitel vybral. Mezi ně patří i práce ve výšce nebo možnost pádu do hloubky. Projektant může následně na základě podnětů od koordinátora BOZP doplnit příslušná stavebnětechnická opatření, která zajistí bezpečnou práci.

Síť jako ochrana u schodiště

Síť jako ochrana u schodiště

Možnosti použití sítí

Boční ochranné sítě, které slouží k ochraně osob před pádem, se používají při stavebních, montážních a podobných pracích. Boční ochranné sítě mohou být využity například při práci ve výšce na vodorovných nosných konstrukcích, na plochých střechách, při stavbě mostů apod. U vysokých budov mohou zabránit tomu, aby byli pracovníci „vysáti“ větrem.

Boční ochranné sítě se označují jako ochranné sítě typu U. To znamená, že se jedná o ochrannou síť umístěnou v závěsné konstrukci pro použití ve svislé poloze. Přičemž velikost oka sítě může být maximálně 100 mm. Sítě se vyrábí z vysokopevnostního polypropylenu (PP) a jsou bezuzlové. Jednotlivé šňůry mají průměr cca 5 mm. Po obvodu je síť opatřena všitým krajovým lanem. Krajové lano je z nylonu průměru cca 8 mm. Běžně se dodávají sítě s velikostí síťového oka například 45 mm, 60 mm, 100 mm apod.

Sítě se obvykle vyrábějí o rozměrech 1,5 m x 5 m, 2 m x 5 m, 1,5 m x 10 m, 2 m x 10 m apod. Polypropylen je znám svou nízkou nasákavostí. S mokrou sítí se tedy snadno manipuluje. Používají se také sítě z polyamidu (PA), který je odolnější proti oděru než polypropylen. Je třeba počítat s tím, že sítě z polyamidu se srážejí. Zcela zakázáno je pro popsané účely používat sítě z přírodních vláken.

U výškových budov by měly být sítě samozřejmostí.

U výškových budov by měly být sítě samozřejmostí. 

Montáž sítí

Sítě mohou být osazeny na nosné konstrukce stavby, na lešení nebo na pracovní plošiny fasádního lešení. Na lešení lze zavěsit boční ochrannou síť pouze v případě, že to povoluje jeho technická dokumentace. Významně se může projevit působení větru. Proto je třeba kotvení lešení věnovat zvýšenou pozornost. V takových případech se zpravidla zdvojnásobí systém kotvení lešení proti běžnému stavu. Při statickém posuzování se počítá u boční ochranné sítě s propustností cca 50 % až 70 %. Kotevní síly se posuzují na tah kolmo k fasádě objektu i rovnoběžně s fasádou objektu.

Síť bývá navlečena „oko po oku“ například na lešeňovou trubku. Prostě tak, že se lešeňová trubka protáhne oky. Síť může být také upevněna pomocí „rychloupínacího popruhu“ se svorkou délky 550 mm nebo 1 m ve vzdálenostech maximálně po 750 mm. Popruh může být našit na síť nebo se může dodat samostatně.

Boční ochranná síť se spojem

Boční ochranná síť se spojem

K upevnění lze použít i speciální „klipy“ (rychlovazače). Klipy délky cca 600 mm bývají našity na síť zpravidla po maximálně 750 mm. Při upevňování sítí na lešeňových trubkách se delší konec lanka na klipu obtočí kolem trubky. Následně se okem na konci klipu provlékne vlastní klip podobně jako knoflíkovou dírkou. Výhodou je, že se tato operace může provádět i v pracovních rukavicích. Navlékání je tedy možné i za nepříznivého počasí.

Boční ochranná síť musí být po definitivní instalaci vždy napnuta. Sítě nesmí být nataženy přes ostré hrany. Sítě se mohou používat až po jejich úplné instalaci. Předání instalované sítě se zaznamená do stavebního deníku a může začít sloužit svému poslání.

Tab. 1 – Orientační přehled smrtelných pracovních úrazů 

Tab. 1 – Orientační přehled smrtelných pracovních úrazů

Tab. 2 – Orientační rozměry bočních ochranných sítí

Tab. 2 – Orientační rozměry bočních ochranných sítí

Tab. 3  Orientační rozměry bočních ochranných síťových stěn na lešení

Tab. 3 – Orientační rozměry bočních ochranných síťových stěn na lešení

Předmontované sítě

Existuje možnost, jak ušetřit čas spojený s instalací sítí – předem zhotovené síťové stěny. Výhodou předmontovaných síťových stěn je to, že ochrana před pádem je přítomna již při vlastní montáži lešení. Šířky jednotlivých polí bývají například 2,5 m nebo 3,0 m. Výška síťové stěny je běžně 1,5 m nebo 2,0 m. Na lešení se tedy nemusí dokonce instalovat ani dočasné zábradlí.

Instalované boční sítě

Instalované boční sítě

Provoz na pracovišti se sítěmi

Pokud se v síti v průběhu prací zachytí předmět, musí být okamžitě odstraněn. Snížila by se tak její nosnost. Navíc by mohlo dojít při případném zachycení osoby k jejímu zranění. Pokud by se sítě používaly při teplotách pod -20 °C nebo nad +50 °C, je třeba postupovat podle pokynů jejich výrobce.

Skladování a údržba sítí

Sítě se skladují vždy v suchu. Při skladování nesmí být sítě vystaveny přímému UV záření. Nikdy se nesmí dostat do blízkosti žádného tepelného zdroje. Pevnost sítí se musí pravidelně přezkušovat. Provádí se to tak, že se do zkušebny odesílá vzorek z používané sítě. Zkušebna rozhodne o tom, zda se v používání konkrétní sítě může pokračovat. Platí, že poškozenou síť může opravovat pouze její výrobce.

Sítě mají opodstatnění i v husté městské zástavbě.

Sítě mají opodstatnění i v husté městské zástavbě.

Povinnosti zhotovitele

Pokud při pracích hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 10 m, musí být podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zpracován plán BOZP. Záchytné sítě musí být pravidelně odborně kontrolovány. Kromě pravidelných prohlídek se sítě znovu prohlížejí po každém zachycení padající osoby nebo břemene. Totéž platí i po zachycení ostrého předmětu, který mohl síť poškodit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu pokaždé, kdy dochází ke změně podmínek pro práci, zajistit, aby byl vliv změněných podmínek eliminován. Při změně podmínek pro používání sítí, které by mohly mít za následek i zhoršení bezpečnosti, musí být sítě znovu prohlédnuty a případně upraveny pro změněné podmínky.

Od partnerů ASB

Dojde-li v průběhu práce k takové změně podmínek, které by mohly ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel nezbytnou změnu technologického postupu a seznámí s ní příslušné pracovníky. Zhotovitel přeruší práci pokaždé, kdy by její další pokračování vedlo k ohrožení zdraví fyzických osob na staveništi. Důvod pro přerušení prací posoudí a o jejich přerušení rozhoduje fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

TEXT + FOTO: Ing. Kamil Barták, CSc.

Literatura:
(1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
(2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(3) ČSN EN 1263-1 (ČSN 73 8114) – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody
(4) archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.