Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1
Galerie(13)

Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1

Partneři sekce:

Most přes údolí Hosťovského potoka, který byl postaven na rychlostí komunikací R1, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické analýzy a postupu stavby. Most celkové délky 960 m má 17 polí s rozpětími od 33,0 do 69,0 m. Mostovka šířky 25,66 m je tvořena jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka proměnné výšky byla vytvářena postupně. Nejdříve byl v bednění zavěšeném na speciální výsuvné skruži s takzvaným organickým předpětím, které eliminuje deformaci skruže vybetonován páteřní nosník; potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována mostovková deska.

Architektonické a konstrukční řešení

Most, který je součástí PPP projektu, byl postaven postaven na rychlostí komunikací R1 v úseku Selenec – Beladice poblíž Nitry. Most celkové délky 960 m tvoří spojitý nosník o 17 polích s rozpětími od 33,0 do 69,0 m (obr. 1 a 2). Oba směry komunikace jsou po jednom mostě, který je tvořen jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami (obr. 3 a 4). Šířka mostu je 25,66 m.

Obr. 3 Konstrukce mostu

Most byl stavěn postupně jak v podélném, tak i příčném směru (obr. 5 a 6). Nejdříve byl v bednění zavěšeném na výsuvné skruži vybetonován páteřní nosník; potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována mostovková deska. Výsuvná skruž (obr. 7) využívala takzvané organické předpětí.
Zatímco kratší pole mají konstantní výšku 2,60 m, delší pole mají výšku proměnnou od 2,60 do 4,00 m. Náběhy jsou kruhové. Monolitické části mostovky jsou z betonu C 35/45, prefabrikované vzpěry jsou z betonu C 45/55.

Obr. 7 Postupná výstavba mostu

Mostovka je podélně předpjatá vnitřními soudržnými kabely situovanými v základním průřezu a vnějšími, nesoudržnými kabely situovanými uvnitř střední komory (obr. 8). 2 × 6 průběžných soudržných kabelů, které jsou tvořeny 12 lany průměru 15,7 mm, je vedeno ve stěnách komory konstantní tloušťky 500 mm. Jsou spojkovány v každé konstrukční spáře. V 69 m dlouhých polích jsou tyto kabely doplněny 2 × 2 kabely situovanými v zesílené spodní desce. Nad podpěrami jsou dále doplněny 2 × 6 kabely situovanými v horní dece. Vnější předpětí je vyvozeno 2 × 4 vnějšími kabely z 31 lan průměru 15,7 mm. Tyto kabely probíhají přes tři pole a jsou kotveny v podporových příčnících. Jsou ohýbány v podporových a polových deviátorech.

V příčném směru je mostovka předepnuta čtyřlanovými kabely vedenými v plochých kanálcích situovaných ve vzdálenosti 1 : 50 m. Při montáži byly vnější vzpěry zavěšeny na dvě předpínací tyče zakotvené ve vnějších konzolách základního příčného řezu.

Mostovka je podepřena pilíři výšky až 30 m. Pilíře konstantní šířky 6,50 m mají tvar písmene X. Jejich tloušťka se mění podle jejich výšky – od 2,20 do 3,00 m. Dva stření pilíře jsou s mostovkou spojeny rámově, další dva jsou spojeny kloubově. Na ostatních pilířích a na opěrách je mostovka podepřena dvojicí hrncových ložisek. Všechny pilíře a krajní podpěry jsou založeny na vrtaných pilotách průměru 1,20 m.

Postup výstavby

Mostovka byla vytvářena postupně jak v podélném, tak i příčném směru. Nejdříve byl betonovám páteřní komorový nosník s krátkými konzolami délky 1,00 m. Nosník byl v polích 4 až 14 betonován po polích v bednění zavěšeném na výsuvné skruži (obr. 9). V polích 1 až 3 a 15 až 17 byl páteřní nosník betonován do bednění podepřeném tradiční pevnou skruží. Po vybetonování pole byl nosník předepnut vnitřními kabely, které byly vedeny ve stěnách a spojkovány v pracovních sparách.

Přímé kabely byly předepnuty až se skruž přesunula do následující pozice a před montáží prefabrikovaných vzpěr. Vzpěry skladebné šířky 3,00 m (obr. 10) jsou uloženy na krátké konzoly a jsou zavěšeny na tyče zakotvené desce páteřního nosníku. Monolitická mostovková deska byla betonována do bednění podepřeném již smontovanými prefabrikovanými vzpěrami (obr. 11). Po příčném předepnutí mostovkové desky byly napnuty vnější kabely.

Horní výsuvná skruž vyvinutá portugalskou firmou Berd je tvořena příhradovým obloukem s táhlem. Při betonáži se napětí v táhle postupně zvyšuje. Tímto způsobem – změnou napětí, takzvaným organickým předpětím, je eliminována deformace skruže. Skruž je podepřena přední nohou uloženou na podporovém zárodku a zadní nohou situovanou 2,50 m od konce konzoly dříve betonovaného pole. Jedno pole bylo vytvořeno během asi 20 dní. Stejnou rychlostí byly smontovány prefabrikované desky a mostovková deska v polích situovaných dvě pole od stavby páteřního nosníku.

Obr. 10 Montáž prefabrikovaných vzpěr

Statická a dynamická analýza

Konstrukční řešení bylo vyvinuto na základě velmi detailní statické a dynamické analýzy. Konstrukce byla analyzovaná programovým systémem Midas. Konstrukce byla modelována jako 2D konstrukce sestavená z nosníkových prvků a jako 3D konstrukce sestavená z deskostěnových a prostorových prvků. Detailní časově závislá analýza postupně stavěné konstrukce byla také provedena.

Závěr

Most byl postaven bez podstatných problémů. Stavba mostu byla zahájena v listopadu 2009, dokončena byla v září 2011 (obr. 12).

Koncesionářem PPP stavby je společnost Granvia, a. s. Architektonické a konstrukční řešení mostu bylo vypracováno projekční kanceláří Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., která také vypracovala prováděcí projekt. Hlavním zhotovitelem byla firma Granvia Construction, s. r. o.; dodavatelem předpětí byl VSL Systems CZ, s. r. o.

Petr Novotný – Jiří Stráský – Petr Klimeš