01 Libeňský most instalace
Galerie(6)

Diagnostický průzkum mostních konstrukcí

Diagnostický průzkum, jehož součástí je statická a dynamická zkouška stavební konstrukce, začíná být v dnešní době samozřejmou součástí rozhodovacího procesu o budoucnosti konstrukce. Společnost INSET s.r.o. se tomuto problému věnuje již od svého založení, tedy od roku 1991.

V současnosti si nejvíce všímáme mostních konstrukcí zejména, z důvodu jejich stáří a častých nehod. Hlavní závadou mostů je ve většině případů zatékání do konstrukce kleneb nefunkční hydroizolací. Na klenbových konstrukcích následně dochází vlivem zatékání k postupnému vymývání a rozkladu cementové matrice betonu.

01 Libeňský most instalace
02 Libeňský most zatížení tram
03 Měření průhybů
04 Mitas Instalace Dynamag
05 Statické zatížení Libeňský most

Tento jev je ještě výrazně umocněn nekvalitním zhutněním betonu. Dalším aspektem, podporujícím postupné narušování konstrukce, je působení mrazu a výrazných teplotních změn. Jak s oblibou říká majitel společnosti INSET s.r.o. – mostu nejvíce vadí jaro, léto, podzim a zima.

Kromě klasického diagnostického průzkumu je žádoucí využít experimentálního ověření konstrukce pomocí její statické a dynamické odezvy při extrémním statickém zatížení v kombinaci s dynamickými účinky na úrovni běžného provozu. Odezva zatěžovaných polí na vnesené zatížení je sledována pomocí měření průhybů, poklesů podpěr, pohybů v místech uložení, pootočení, zatlačení a střihů.

03 Měření průhybů
Měření průhybů |

V mnoha případech je žádoucí, aby zkoušky měly především diagnostický charakter, což prakticky znamená, že důraz není primárně kladen na splnění kritérií ČSN 73 6209 („Zatěžovací zkoušky mostů“), ale na získání podkladů pro ověření skutečného stavu mostu teoreticko-experimentální cestou (ověření pružného působení, globálních materiálových charakteristik, vlivu geometrických parametrů, okrajových podmínek, lokálních účinků atd.). Zároveň je více než vhodné provázat provádění zatěžovacích zkoušek s teoretickými statickými výpočty.

V této souvislosti je nutné upozornit na důležitý fakt, že tyto teoretické výpočty se vztahují výhradně a pouze k pružným složkám přetvoření, které získáme z měření statické odezvy konstrukce na zatížení. Po realizaci zkoušek a jejich komplexním vyhodnocení jsou mimo jiné data použita pro zpřesnění výpočtového modelu mostu.

Statické zatížení Libeňského mostu
Statické zatížení Libeňského mostu |

Model je následně vyladěn tak, aby výstupy výpočtu co nejlépe odpovídaly výsledkům experimentálního měření. Verifikovaný výpočtový model může být dále použit pro statické posouzení nosné konstrukce a ke zhodnocení jeho stavu (stav velmi blízký výpočtu zatížitelnosti).

Diagnostický průzkum, statické a zejména dynamické zatěžovací zkoušky jsou nedílnou součástí hodnocení stavu stavebních a mostních konstrukcí. V některých případech dokonce hrají signifikantní úlohu. Jsme rádi, že společnost INSET s.r.o. se řadí mezi významné společnosti, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Autor textu: Ing. Jiří Košťál, Ph.D. (INSET s.r.o., ředitel divize Energetika)
ZDROJ: PR článek společnosti INSET s.r.o.

www.inset.com