Mimoúrovňová křižovatka I/62 v Děčíně
Galerie(5)

Mimoúrovňová křižovatka I/62 v Děčíně

Partneři sekce:

Mimoúrovňová křižovatka pro I/62 Rozbělesy v Děčíně je součástí průtahu městem. Výrazně tak usnadní dopravu v tomto vytíženém městě i obslužnost přilehlé průmyslové zóny. Most o délce 228,8 metrů a šířce 11,6 metrů je realizován jako monolitická stavba, kterou zajišťuje společnost SaM silnice a mosty. Dodavatelem bednicích systémů nutných pro realizaci je společnost Česká Doka. 

Spodní stavba

Spodní stavba mostu je železobetonová, monolitická a tvoří ji dvě opěry a šest mostních pilířů. Ty jsou vysoké 2,4 až 4,1 m, respektive 3,5 až 5,2 m včetně hlavy pilíře. Pilíře jsou navíc zdobeny nikou, která se objevuje nejen v samotném dříku, ale zasahuje i do hlavy pilíře. Pilíře i jejich hlavy jsou realizovány prostřednictvím zvláštního bednění, které vyprojektovala, vyrobila a dodala společnost Doka. Jejich neobvyklý tvar a doplnění o zmíněnou niku totiž nedovolovaly použití systémového bednění, proto bylo potřeba sáhnout po jiném řešení. Vybetonovaný povrch hlavy pilíře navíc není vodorovný, ale je veden rovnoběžně s deskou mostovky, tedy ve sklonu 2,5 % dovnitř směrového oblouku, a na jeho vrchní části jsou vybetonovány podložiskové bločky pro usazení ložisek.

Opěry mostu jsou tvořeny závěrnou zídkou o šířce 0,5 m a úložným prahem opěry o šířce 1,65 m. Do závěrné zídky jsou vetknutá rovnoběžná křídla délky 2 m, na ně navazují samostatná křídla tvořená úhlovými stěnami. Jejich dříky jsou tloušťky 0,45 m s proměnnou výškou 1,35 až 4,18 m. Realizovány jsou pomocí monolitického betonu, který byl ukládán do rámového stěnového bednění Frami s vysokoobrátkovou deskou Xlife pro skryté aplikace; pro viditelný povrch byl bednicí systém vybaven dodatečně třívrstvou bednicí deskou Doka 3-So. Svislé povrchy mají mít jednotnou strukturu, lehký otisk přírodního dřeva, který zajistí právě třívrstvá bednicí deska Doka 3-So. Kvůli tomuto požadavku byly třívrstvé desky použity i s bednicími systémy, které jinak disponují kvalitní hladkou deskou Xlife.

Realizace nosné konstrukce mostu

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník, podélně předpjatý, o sedmi polích s rozpětími 20 + 5 × 27 + 20 m a je v půdorysném oblouku 300 m. Jednotlivé betonářské takty byly rozděleny po polích, nosná konstrukce mostu byla tedy betonována celkem v sedmi záběrech. Příčný řez je tvořen deskou tloušťky 1,15 m s náběhy k podporám na výšku 1,8 m, její šířka v poli pak je 3,7 m. Z desky jsou vyloženy konzoly délky 3,45 m vlevo a 3,85 m vpravo, dohromady tak celková šířka nosné konstrukce dosahuje 11 m.

Horní plocha nosné konstrukce a budoucí mostovka je v příčném sklonu 2,5 % s protispádem na vnitřní straně směrového sklonu 4 %. V podélném směru sleduje proměnnou niveletu převáděné komunikace, která je ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Realizována je jako předepnutá monolitická konstrukce, která sleduje trendy technického pohledového betonu. Zároveň je tvarově unikátní a navazuje na designovou podobu mostních pilířů – proto i při její realizaci bylo nutno částečně využít zvláštní bednění Doka. Zejména přechody mezi stěnami desky a spodní stranou konzoly, které byly navrženy jako obloukové o poloměru 0,75 m, a oblouky mezi pilíři a mostovkou si vyžádaly výrobu bednění přímo pro potřebu projektu.

Bednění mostovky samotné bylo připraveno na základě nosníkového bednění TOP 50, které bylo kompletováno na místě stavby podle plánů dodaných technickým oddělením společnosti Česká Doka. „TOP 50 je jednoduchý stavebnicový systém, který je snadný na kompletaci i použití dle zadání. Přeprava jednotlivých komponentů je méně ekonomicky i ekologicky náročná a složení do požadovaného kompletu na místě je, při dobré technické dokumentaci, velmi snadné,“ hodnotí tento systém obchodní zástupce Doka Tomáš Borovička. Josef Adamčík z realizační společnosti SaM silnice a mosty k tomu doplňuje: „I když zkompletované bednění vypadá složitě, je skutečně vcelku snadné jej sestavit. Montáž na stavbě podle detailních plánů sice trvala nějakou dobu, ale zároveň mohly probíhat i jiné práce, což nám ušetřilo čas i náklady.“

Pro ekonomičtější, snadnější a rychlejší betonáž byly navíc jednotlivé části stavebnice navrženy tak, aby nemusely být mezi jednotlivými záběry rozebírány – boční části byly vcelku posunovány po pevné skruži, vyjímat bylo nutno pouze střední panely, které na místo betonáže přenesl jeřáb. Před betonáží byly navíc do bednění vkládány odvodňovače a odvodňovací trubičky. Povrch spodní části mostovky je hladký, do bednění je totiž vkládána kvalitní topolová překližka s hladkou povrchovou úpravou tvořenou 120 gramy fenolické pryskyřice na metr čtvereční. „Tato deska je vhodná pro podobné aplikace, protože se jedná o velmi kvalitní lepenou překližovanou desku evropské kvality, která je vhodná právě pro pohledové betony,“ zdůvodňuje její použití Jaroslav Cvetkov, odborník na bednicí desky společnosti Doka.

Římsy

Most je vybaven železobetonovými monolitickými římsami, které budou tvořit nouzový chodník a ochranu okraje mostovky. Levá římsa je zároveň platformou pro umístění pouličního osvětlení – do betonu tedy bylo nutno vkládat mimo výztuže i chráničku pro elektrické vedení –, pravá římsa je pak vybavena kotevními prvky pro kotvení sloupků protihlukové stěny. Betonáž probíhala s nasazením nosníkového bednění Doka TOP 50, které podpořily římsové konzoly Doka.

Zvláštní řešení pro mostní konstrukci

V případě realizace přemostění pro mimoúrovňovou křižovatku silnice I/62 bylo nutno, mimo běžných bednicích systémů, využít i některé zvláštní prvky. Společnost SaM silnice a mosty se proto obrátila na společnost Česká Doka, která stavbu podpořila jak systémovým bedněním, tak výrobou bednění přímo pro potřeby projektu. „Zvláštní bednění se uplatní všude tam, kde jsou požadavky na neobvyklé tvary nebo řešení betonáže. V naší dílně jsme vyrobili už stovky forem a další požadavky stále přicházejí. Je to dobře a my si toho vážíme, protože to znamená, že se v České republice realizují zajímavé stavby, které přinášejí do prostoru, a to zejména veřejného, i zřejmý estetický prvek,“ hodnotí situaci Karel Novotný, jednatel společnosti Česká Doka.

Zvláštní bednění, vytvářené přímo pro specifický projekt, je od počátku modelováno v technickém oddělení Doka. Trojdimenzionální model je pak převeden do nákresu, podle kterého jsou vytvářeny jednotlivé díly bednění. Ty jsou následně kompletovány, nejčastěji na základě nosníkového bednění, do finálního tvaru a potahovány bednicí deskou dle výběru architekta. S pomocí zvláštního bednění lze, s trochou dobré vůle, dosáhnout v podstatě libovolných tvarů betonáže – prvky totiž mohou být navrženy a vyrobeny tak, aby dokázaly zformovat jakýkoliv tvar, a to s ohledem na bezpečnou manipulaci i nasazení a co nejsnadnější použití.

Bednění pro mostní konstrukce

V oblasti mostních konstrukcí ale nehraje zvláštní bednění prim, důležitější jsou další specializované bednicí systémy pro řešení mostních projektů. Společnost Doka, jako světový dodavatel bednicí techniky, pomáhala realizovat řadu významných mostů, o některých bylo psáno i na stránkách časopisu Inženýrské stavby. Jednalo se například o most SO214-00 s technologií šplhacího bednění MF240 v čísle 2/2016, most SO223 s technologii letmé betonáže a betonáže na výsuvné skruži v čísle 4/2016, most SO207 s realizací pomocí pevné skruže v čísle 2/2017 nebo mosty SO209 a SO211 s rea­lizací pomocí nosníkového předmontovaného bednění v čísle 5/2017. Pro společnost Doka je nasazení v mostní výstavbě esenciální, navíc díky mezinárodní spolupráci je možné sdílet v rámci kompetenčního centra pro výstavbu mostních konstrukcí know-how z celého světa. Vývoj nových i neustálé zdokonalování stávajících systémů tak pomáhá neustále vylepšovat, zjednodušovat a urychlovat realizaci mostů – a spojovat tak nejen břehy, ale i lidské osudy.

SO 201 Most MÚK Rozbělesy

Zhotovitel objektu: SaM silnice a mosty, a. s.
Délka přemostění: 173,7 m
Délka mostu: 228,8 m
Délka nosné konstrukce: 176,5 m
Rozpětí jednotlivých polí: 20 + 5 × 27 + 20
Šířka mostu: 11,6 m
Realizace: 2017 až 2018
Použité systémy: stěnové rámové bednění Frami s deskou Xlife a deskou 3-So, nosníkové velkoplošné bednění Doka TOP 50, zvláštní bednění Doka
Bezpečnostní systémy: zabezpečení volného okraje stavebních objektů pomocí sloupků zábradlí S, systémové lávky a výstupy
Služby: technické plánování Doka, podpora na stavbě, výroba zvláštního bednění, elektronická správa staveniště myDoka

Multi-level crossroad I/62 in Děčín

The extra-level junction for I/62 Rozbělesy (Děčín) is part of the city’s speedway. Local traffic busy, so this construction will make it easier and aslo will help with the traffic within near industrial zone. The bridge, with a length of 228.8 meters and a width of 11.6 meters, is realized as a monolithic structure provided by SaM Silnice a mosty company. The provider of formwork systems necessary for implementation is Česká Doka.

 

TEXT a FOTO: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o., SaM silnice a mosty, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2018