Celková sanace mostu v Otrokovicích
Galerie(8)

Celková sanace mostu v Otrokovicích

Partneři sekce:

V průběhu roku 2017 byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 55 – 026 A v Otrokovicích. Důvodem byla nefunkční izolační vrstva, která vedla k postupné degradaci konstrukcí spodní stavby (úložných prahů), konstrukcí říms a výrazně zvyšovala riziko poškození předpjatých nosníků mostovky.

Popis konstrukce
Předmětnou konstrukcí je jednopolový most převádějící silnici I třídy přes místní komunikaci. Nosná konstrukce je tvořena 13 ks předpjatých prefabrikovaný KA nosníků, které jsou zmonolitněny betonovou deskou. Na tyto vrstvy je provedena izolace a následně obrusné vrstvy vozovky. Nosná konstrukce je uložena na masivní betonové opěry spodní stavby. Ta je současně tvořena betonovými křídly, která jsou Obslužné chodníky jsou z vnější strany opatřeny římsou, na kterou je ukotveno ocelové zábradlí.

Předmět rekonstrukce
V rámci rekonstrukce bylo nutné provést obnovení hydroizolačního souvrství, sanovat degradované části konstrukce a provést novou egalizaci povrchu konstrukce. Současně byla provedena výměna konstrukcí zábradlí a mostních závěrů.

Kroky sanace
Bourací práce spočívaly v odstranění stávajících obrusných vrstev vozovky včetně hydroizolačního souvrství a závěrné zídky mostu. Následně byly odstraněny římsy a vrstvy obslužných chodníků.

Závěrné zídky byly obnoveny, a to za pomoci nově vlepené betonářské výztuže do stávající konstrukce opěry. To bylo zajištěno pomocí speciálních kotvících malt SUPERFIX, které jsou mírně rozpínavé a mají dostatečnou pevnost pro podobné realizace malty SUPRFIX byly kombinovány s chemickou kotvou PERFIX SF.

Vedle provedení nové závěrné zídky bylo nutné provést vyrovnání monolitické desky mostovky jako podkladu pro realizaci nové izolační vrstvy. Následně byla provedena pečetící vrstva pomocí epoxidové pryskyřice BETOLIT EP 0-1 CD. Následně je kladena izolace. Tu je nutné napojit na konstrukce mostních závěrů a provést správně detaily např. v místech říms, které jsou vždy kritickým místem.

Konstrukce spodní stavby (opěry, křídla), stejně jako konstrukce jednotlivých nosníků na spodním líci, byly sanovány za pomoci mrazuvzdorných reprofilačních polymercemntových malt MONOMIX WSC TH v zrnitostech dle aktuálně prováděné reprofilační vrstvy. Součástí předpřípravy podkladu byla aplikace adhezního můstku DENSOCRETE 111, kterým je zajištěna přídržnost k podkladu, je ošetřena případná vystupující výztuž a současně je omezena nasákavost podkladu. Adhezní můstek je využit i k pasivaci kotevních oblastí předpínací výztuže a případných ocelových prvků, které jsou uloženy mělce v jednotlivých částech konstrukce.

Lokálně byly na konstrukcích úložných prahů provedeny dobetonávky větších vrstev. Takový postup je volen pro realkalizaci podkladu a tím i omezení rizika elektrochemické koroze výztuže. Dále dochází k k navýšení krycí vrstvy betonu nad výztuží, což je problém zejména prefabrikovaných předpjatých nosníků nosné konstrukce, kde často dochází ke korozi výztuže třmínků, nebo pomocné výztuže použité jako distanční.
Dilatační spáry v konstrukcích (římsa, styk opěry a křídla atd.) byla tmelena za pomoci trvale pružných tmelů na bázi MS polymerů BETOLASTIC tmel 25 MS UNI.

Finalizace povrchu
Finalizace povrchu konstrukce byla provedena pomocí nátěru BETOSIL W, který sjednotí povrch konstrukce do jednotného vzhledu a současně zajistí ochranu konstrukce vůči postupu karbonatace. Ve spodních partiích mostu byl navíc do výše cca 2,5 m použit nátěr FOBISIL antigrafitti pro usnadnění čistitelnosti povrchu konstrukce v důsledku použití nátěrů jako součásti pouličního umění.

Závěr
Rekonstrukce provedená firmou REPONT s.r.o. proběhla v odpovídajícím čase s velmi dobrým výsledkem, který významně prodlouží životnost konstrukce mostu.

Text: Ing. Petr Kořenek, Ing. Zdeněk Vávra

ZDROJ: PR článek společnosti BETOSAN s.r.o.