Potrubí z tvárné litiny
Galerie(6)

Potrubí z tvárné litiny

Partneři sekce:

Spolehlivost a hospodárnost jsou nejdůležitějšími kritérii při projektování kanalizačních systémů. Důležitou roli přitom hraje správné napojení domovních přípojek a napojení na objekty šachet. Kvalita materiálu – tvárné litiny – ve spojení s násuvným pružným hrdlovým spojem působícím jako jednoduchý kloub umožňuje veškerá provedení kanalizačních potrubí a zaručuje spolehlivost celého kanalizačního systému.

Základním úkolem kanalizace je bez jakýchkoli ztrát způsobených netěsností sběrných stok odvést odpadní vodu až do čistírny odpadních vod. K tomuto účelu se často používají kanalizační trouby z tvárné litiny – zejména kvůli vhodným technickým parametrům.

Na trhu je nabízen kompletní systém litinových trub a tvarovek. Pro zvláštní případy jsou k dispozici násuvné jištěné hrdlové spoje přenášející axiální síly. Slouží pro výstavbu potrubí shybek, potrubí na strmých svazích, v nestabilních půdách nebo jako náhrada za betonové opěrné bloky a pod.

Kanalizační trouba z tvárné litiny se používá jak v historických městských částech, tak i v komunikacích se silným provozem nebo při nestandardních podmínkách výstavby kanalizace. Díky vlastnostem tvárné litiny, jako je například nepropustnost hrdlových spojů při vysokém vnějším i vnitřním tlaku, je jejich užití velmi široké a vhodné i v problematických  montážních a provozních podmínkách.

Kanalizační trouby z tvárné litiny se využívají zejména pro:
•    gravitační potrubí s volnou hladinou,
•    tlaková kanalizační potrubí,
•    potrubí pro dešťovou, splaškovou, znečištěnou a smíšenou vodu,
•    tlaková kalová potrubí,
•    potrubí pro průsakovou vodu ze skládek odpadu,
•    potrubí průmyslových odpadních vod,
•    odpadní vody z rafinérií,
•    potrubí se solankou.
Vlastnosti litinové kanalizační trouby
a) odolnost při extrémním zatížení i vysokých rychlostech proudění, b) těsnost při přetlaku i podtlaku, c) kvalitní vnitřní i vnější ochrana, d) rychlá a jednoduchá montáž

Využití kanalizačních trub v těžkých podmínkách je např. pro:
•    mostní potrubí,
•    potrubí na strmých svazích s vysokou rychlostí proudění,
•    shybky v různých provedeních,
•    bezvýkopové technologie pokládky potrubí,
•    odvodňování letištních a dopravních ploch,
•    průmyslová potrubí,
•    potrubí propojující objekty čističky odpadních vod (ČOV),
•    jednoplášťový trubní systémy pro kanalizační potrubí v ochranných pásmech zdrojů pitné vody,
•    opakované provozní tlakové zkoušky  vodou, vzduchem, nebo pod tlakem.

Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou vhodné pro  pokládku při výskytu podzemních vod, malých či velkých hloubkách pokládky a při vysoké intenzitě dopravy.

Trouby z tvárné litiny plní všechny požadavky:
•    speciálními tvarovkami – (navrtávací sedlové kusy, trubní čistící víka),
•    jištěnými spoji,
•    koncepcí šachet, šachtovými systémy a připojovacími kusy na šachtu,
•    povrchovou ochranou,
•    pomocí při projektování, realizaci a řešení problémů,
•    poskytnutím CAD souborů pro projektování,
•    bezplatným statickým posudkem.

Bezpečnost a spolehlivost

Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou schopny odolávat velkým vnějším zatížením, složeným ze zatížení zemním tlakem a zatížení vyvolaného dopravou  (až do 60 t). Používají se již celá desetiletí při extrémně malém krytí od 0,3 m nebo při velkých výškách krytí až do 30 m. Pokládka kanalizačních trub z tvárné litiny do obvyklých hloubek vykazuje a zajišťuje značné bezpečnostní rezervy pro všechna nepředvídatelná zatížení. Kanalizační trouby z tvárné litiny jsou bezpečné proti prolomení.

Těsnost a nepropustnost při pohybech půdy

Kanalizační potrubní systémy s osvědčenými násuvnými hrdlovými spoji poskytují těsný potrubní systém při zatížení vysokým vnitřním tlakem až do 50 barů, při dovoleném odklonění v hrdle až do 5° a současném vystředění, při zatížení vnějšími tlaky způsobenými např. přítomností spodní vody. To platí i při současném působení podélných sil a odklonění vyvolaných pohyby půdy, zatížení dopravou, sesuvy půdy, poddolovaným územím anebo nestabilními půdami.

Systém násuvných hrdlových spojů  působících jako kloub kopíruje pohyby půdy, aniž by přenášel ohybové momenty na další trouby nebo tvarovky. Tyto vlastnosti jsou výsledkem speciální konstrukce a velké tvarové pevnosti hrdlových spojů.

Litinové trouby jsou opatřeny důkladnou vnitřní a vnější povrchovou ochranou tak, že je nemohou poškodit agresivní půdy zvenčí a agresivní odpadní vody zevnitř. Při pokládce mají vysoké bezpečnostní rezervy.

Kontrola těsnosti kanalizačních potrubních systémů

V praxi se provádí u kanalizačních potrubí kontrola těsnosti tlakovou zkouškou vodou. Trouby z tvárné litiny umožňují provádět zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí i vzduchem. Jde o zkoušku vzduchem přetlakem nebo podtlakem. Zkouška vzduchem představuje levnou a časově nenáročnou alternativu. Předpokladem pro podtlakovou zkoušku je vzduchotěsný materiál trouby a spoje vhodné pro provádění podtlakové zkoušky. Kanalizační trouby  z tvárné litiny podle ČSN EN 598 a násuvné hrdlové spoje splňují tyto požadavky. Podtlaková zkouška představuje podstatné zpřísnění zkoušky těsnosti ve srovnání se zkouškou s přetlakem vody 0,5 bar.

V normě o vnitřním vyložení trub z tvárné litiny cementovou výstelkou je konstatováno, že cementová výstelka je odolná proti otěru i při rychlostech proudění nad 10 m/s. Vedle laboratorních pokusů zjišťujících hodnoty otěru potvrzují i dlouholeté praktické zkušenosti dobré vlastnosti cementové výstelky již položených  trub z tvárné litiny, a to i z částí strmých úseků s rychlostmi proudění až 20 m/s.

Trubní spoje

Od té doby, co se používá hrdlové potrubí jako součást potrubních systému pro zásobování a odvádění odpadní vody, mají hrdlové trubní spoje velký význam. Na spolehlivosti spojů závisí efektivnost celého potrubního systému.. Pružné násuvné hrdlové spoje  jsou odolné i vůči prorůstání kořenů stromů.

Montáž

K ekonomickému efektu  kanalizačních trubních systémů přispívá také optimální délka trub 6 až 8 m. Jednoduchá montáž násuvných hrdlových spojů (vložit a zasunout) umožňuje vysoký denní výkon pokládky. Vzhledem k hmotnosti trub při pokládce je nutné používat zvedací zařízení.

Životnost

Na základě srovnávacích měření se průměrná životnost kanalizací pohybuje v rozmezí minimálně 50 až 80 let. Litinové trouby odvádějí odpadní vody až do 100 let.
Dříve se jednalo o šedou litinu, v posledních dvou desetiletích jsou to litinové trouby z tvárné litiny.

Investice

Při stavbě kanalizace je nutno počítat s náklady na stavebnětechnickou část, technické vybavení, vedlejší náklady a na inženýrskou činnost. Při klasickém provádění stavby v otevřeném výkopu činí zemní práce včetně šachet, pažení, rozrušení a opětné rekonstrukce komunikace a čerpání vody cca 80 až 90 % celkových nákladů. Podíl nákladů na potrubní materiál včetně dodávky a montáže je přibližně 10 až 20 %. S narůstající hloubkou uložení se zvyšuje podíl nákladů na výkop, pažení a montáž. Z toho vyplývá, že rozdíl ceny potrubního materiálu se promítne do celkových nákladů na stavbu kanalizace v malé výši. Naproti tomu při stavbě kanalizačních sběračů z trub z tvárné litiny je snížení části nákladů dáno větším stavebním výkonem vzhledem k větším délkám trub. Při stavbě kanalizačních sítí lze očekávat další snížení nákladů díky jednoduššímu a spolehlivějšímu napojení domovních přípojek pomocí navrtávacích kusů z tvárné litiny. Kanalizační trouby nevyžadují nákladné lože a při použití trub s dodatečnou venkovní ochranou obalem z cementové malty je možno trouby zasypat kamenitým i velmi vysoce agresivním materiálem. Šetří se finanční prostředky za odvoz vytěžené zeminy, uložení na skládku a dovoz zásypového materiálu.

Hospodárnost

Těsnost a spolehlivost trub z tvárné litiny zabrání vnikání balastních vod do kanalizačních stok a jejich odvedení na ČOV, což je další činitel pro stabilitu provozních nákladů. Trouby z tvárné litiny již v průběhu přípravy investičního záměru umožňují zpracovat úsporný a efektivní projektový záměr s využitím všech technických možností, které nabízí potrubní materiál z tvárné litiny. Montáž kanalizačních trub z tvárné litiny  je jednoduchá, a tím je zaručen bezpečný a rychlý průběh a postup stavebních prací.

Ing. Juraj Barborik
Foto: archiv společnosti Buderus litinové systémy, s. r. o.

Autor je technickým ředitelem ve společnosti Buderus litinové systémy, s. r. o.