Partneři sekce:

Železniční stanice Kroměříž prochází modernizací

Železniční stanice Kroměříž prochází modernizací

Modernizace železniční sítě v České republice zahrnuje také mnohé železniční stanice. Další z nich je Kroměříž, kde právě probíhají  stavební práce, které se dotknou nejen vnější podoby, ale také budoucího provozu stanice. „Cílem stavby je modernizovat stanici pro současné potřeby železniční dopravy a zároveň tak, aby se stala příjemnou vstupní branou do tohoto krásného historického města,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Během modernizace bude rekonstruováno kolejiště, a to koleje číslo 1, 2, 3, 5 a 7 v celkové délce 3 001 metrů, bude také sanován železniční spodek včetně nového odvodnění, položeny nové koleje a výhybky. Bude také vybudováno nové dělené oboustranné  nástupiště dlouhé 250 m, a široké 6,14 m, a to mezi kolejemi 1 a 5, na místě části zrušené koleje č. 3. Cestujícím budou sloužit nejen dva nové přístřešky, ale i nové informační zařízení a osvětlení.

Pro vlaky ve směru na Zborovice vyroste nové vnější nástupiště dlouhé 90 m a široké 3,5 m. Nástupní hrany obou nástupišť budou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, což umožní pohodlný nástup a výstup cestujících. Rekonstruováno bude 22 výhybek, z nichž 16 bude vybaveno elektrickým ohřevem výměn. Protihluková stěna přispěje ke snížení hluku v oblasti  bytové zástavby. Ve výpravní budově budou stavebně upraveny technologické místnosti.

Modernizace se týká také technologie. Stanice získá moderní zabezpečovací zařízení typu elektronické stavědlo obsluhované z jednotného obslužného pracoviště. Budou  vyměněna 4 přejezdová zabezpečovací zařízení za nová elektronická a také traťové zabezpečovací zařízení v úsecích Kroměříž – Hulín a Kroměříž – Kojetín za nové automatické hradlo typu  AH. Veškerá zabezpečovací zařízení jsou 3. (nejmodernější) kategorie, tedy s vlastní  diagnostikou a  přenosem provozních stavů na obslužné pracoviště a na pracoviště údržby. Stávající osvětlení celé stanice bude rekonstruováno a doplněno novou osvětlovací věží na hulínském zhlaví, bude vyměněn stávající dieselagregát náhradního napájení železniční stanice za nový s výkonem 30 kVA  a rekonstrukcí projde i trafostanice.  Stavbaři položí nový sdělovací traťový kabel a místní kabely, vymění telefonní ústřednu za novou digitální.

V souladu s požadavky města Kroměříže, Policie ČR a Hasičské záchranné služby bude nově uspořádáno kolejiště tak, aby posunující drážní vozidla co nejméně vjížděla do obvodu železničního přejezdu ve frekventované Hulínské ulici a blokovala silniční provoz.

Modernizace si zejména při práci přilehlých v traťových úsecích vyžádá několik výluk železničního provozu. Během nich budou modernizovány i další přejezdy. Přepravu cestujících zajistí náhradní autobusová doprava.
                     
Investorem modernizace, která si vyžádá finance ve výši 444 mil. Kč, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Celý projekt byl zařazen do Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti EU.

Projekt byl zpracován firmou  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. a zhotovitelem je sdružení firem TCHAS, TOMI-REMONT A SIGNALBAU. Realizace stavby je plánována od května  2008 do června 2009. Díky modernizaci se nejen zvýší bezpečnost a komfort dopravy, ale sníží se také počet pracovníků nezbytných pro provoz.

Zdroj: SŽDC, s. o.

RubrikyDoprava