Partneři sekce:

Nominace na Českou dopravní stavbu 2012

Nominace na Českou dopravní stavbu 2012

Už ve čtvrtek 6. června 2013 bude udělena cena nejlepší české dopravní stavbě za rok 2012. Celkem 12 projektů v kategorii Stavba se dostalo do užší nominace již desátého ročníku soutěže vypisované Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury s cílem profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

Rekonstrukce silničního mostu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Projektant: Pontex s.r.o., Ing. Pavel Němec, Ing. Michal Chůra
Rekonstrukce městského mostu v Brandýse nad Labem obnáší nahrazení historického ocelového přímopásového příhradového mostu, který byl v havarijním stavu, novým mostem s železobetonovou komorovou konstrukcí.


Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkonice
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Pőyry Environment a.s.
Předmětem díla byl objekt plavební komory včetně horní a dolní rejdy na pravém břehu řeky Vltavy u jezu Hluboká nad Vltavou vybudovaný za účelem splavnění vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice.


Optimalizace trati Beroun – Zbiroh
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Optimalizovaný úsek z Berouna do Zbirohu je důležitou součástí Transevropské dopravní sítě, hlavně jejího prioritního projektu č. 22 (železniční trať Athény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany). Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti ze současných 80 až 100 km/h na 135 až 155 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a na 110 až 130 km/h pro klasické soupravy. Samozřejmostí je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.


Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové
Projektant: Transconsult s.r.o.
Předmětem stavby „Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové“ je výstavba nového úseku cyklostezky a chodníku od zimního stadionu přes řeku Orlici, dále v prostoru mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové až k Hradecké ulici. Mostní lávka vychází z architektonické studie. Jedná se o vzpínadlovou konstrukci o jednom poli s mostovkou z ocelových roštů. Tři vzpínadlové nosníky jsou spojeny příčníky, hlavním nosným prvkem mostovky jsou širokopřírubové válcované nosníky.


Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Most byl postaven na místě starého mostu, který byl zničen roku 1945. Jedná se o třípolový železobetonový most, který je podepřen dvojicí betonových opěr a pilířů. Na mostě je umístěna výtvarná výzdoba symbolizující historii i současnost města. Most má na krajích chodníky, uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen pro jednosměrný provoz vozidel směrem z centra. Povrch je navržen z kamene tak, aby navazoval na zadláždění obou předpolí. Most je široký 12,5 metrů, délka přemostění činí 71,5 metrů. Most byl slavnostně otevřen dne 8. 5. 2012.


I/38 Kolín – obchvat
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace, procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S145/80. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy zejména tři mimoúrovňové křižovatky a 12 mostních objektů. Celková délka obchvatu je 7,95 km.


Revitalizace železniční vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu METRANS Česká Třebová
Projektant: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Ing. Petr Burda
Nejmodernější kontejnerový terminál v ČR. Železniční vlečka vzniklá revitalizací původní vlečky, průjezdná na obou zhlavích, elektrifikována, vybavená nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Unikátní software pro řízení provozu terminálu – optimalizace využití jeřábů a skladování kontejnerů. Velikost vlečky umožňuje obsluhu až 6 vlakových souprav najednou v přímém překladu.


Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského – AMBERG Engineering Brno, a.s. (vedoucí sdružení), PK Ossendorf s.r.o., DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
V rámci řešení městské i tranzitní dopravní infrastruktury ve městě Brně stavba představuje klíčový severní úsek Velkého městského okruhu o délce 1,8 km, který je zásadní pro plynulost a rychlost dopravy ve městě. Hlavní součástí stavby je Královopolský tunel se dvěma tunelovými troubami délky 1260 m a 1239 m. Součástí stavby je několik mimoúrovňových křížení.


Dopravní terminál Mariánské Lázně
Projektant: Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r. o.
Stavba dopravního terminálu včetně přilehlých komunikací vytváří moderní dopravní uzel, který nabízí všem účastníkům provozu komfortní a bezpečný pohyb.


R6 Nové Sedlo – Sokolov
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Čtyřpruhová rychlostní komunikace R6 v délce 7,8 km. Neobvyklé využití stávajícího železobetonového obloukového mostu na dvoupruhové komunikaci a rozšíření mostovky na čtyřpruhovou komunikaci. Dvě mimoúrovňové křižovatky s okružními křižovatkami na rampách MÚK. 1800 bm protihlukových zdí. Překládky elektro vedení a vodovodů. Odvodnění vozovky přes kanalizaci do sedimentačních usazovacích nádrží. Napojení stávající čerpací stanice PHM a rozšíření jejího parkoviště. Hlásky SOS, automatické sčítače dopravy.

Od partnerů ASB


SPORTMOST – SPORTOVNÍ LÁVKA, Sportovní lávka na cyklostezce přes řeku Olši
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Sportovní lávka byla realizována v roce 2011-2012 jako součást projektu „Zahrada dvou břehů“, který byl spolufinancován EU v rámci spolupráce Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Nově vybudovaná Sportovní lávka se stala přirozenou spojnicí revitalizovaného parku Adama Sikory na české a nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše. Lávka celkové délky 93 m a šířky 4.375 m je tvořena půdorysně zakřiveným komorovým nosníkem nesymetrického průřezu o čtyřech polích s rozpětím 17+45+18+13 m. V hlavním poli přemosťujícím řeku je ocelobetonový nosník na vnitřní straně půdorysného oblouku s poloměrem R = 100 m ztužen skloněným obloukem. Komorový nosník je vetknutý do krajních opěr, spřažený s ŽB deskou tl. 120 mm a předepnutý kabely vedenými v ocelové římse.


Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Petr Vidlák
Vytvoření přímého průchodu do nového podchodu vedoucího až na nábřží Labe a celková modernizace výpravní budovy Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

-vb-
zdroj: TOP EXPO CZ

RubrikyDopravaŠtítky