Nominace na Českou dopravní stavbu 2012
Galerie(13)

Nominace na Českou dopravní stavbu 2012

Partneři sekce:

Už ve čtvrtek 6. června 2013 bude udělena cena nejlepší české dopravní stavbě za rok 2012. Celkem 12 projektů v kategorii Stavba se dostalo do užší nominace již desátého ročníku soutěže vypisované Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury s cílem profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

Rekonstrukce silničního mostu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Projektant: Pontex s.r.o., Ing. Pavel Němec, Ing. Michal Chůra
Rekonstrukce městského mostu v Brandýse nad Labem obnáší nahrazení historického ocelového přímopásového příhradového mostu, který byl v havarijním stavu, novým mostem s železobetonovou komorovou konstrukcí.


Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkonice
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Pőyry Environment a.s.
Předmětem díla byl objekt plavební komory včetně horní a dolní rejdy na pravém břehu řeky Vltavy u jezu Hluboká nad Vltavou vybudovaný za účelem splavnění vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice.


Optimalizace trati Beroun – Zbiroh
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Optimalizovaný úsek z Berouna do Zbirohu je důležitou součástí Transevropské dopravní sítě, hlavně jejího prioritního projektu č. 22 (železniční trať Athény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany). Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti ze současných 80 až 100 km/h na 135 až 155 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a na 110 až 130 km/h pro klasické soupravy. Samozřejmostí je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.


Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové
Projektant: Transconsult s.r.o.
Předmětem stavby „Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové“ je výstavba nového úseku cyklostezky a chodníku od zimního stadionu přes řeku Orlici, dále v prostoru mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové až k Hradecké ulici. Mostní lávka vychází z architektonické studie. Jedná se o vzpínadlovou konstrukci o jednom poli s mostovkou z ocelových roštů. Tři vzpínadlové nosníky jsou spojeny příčníky, hlavním nosným prvkem mostovky jsou širokopřírubové válcované nosníky.


Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Most byl postaven na místě starého mostu, který byl zničen roku 1945. Jedná se o třípolový železobetonový most, který je podepřen dvojicí betonových opěr a pilířů. Na mostě je umístěna výtvarná výzdoba symbolizující historii i současnost města. Most má na krajích chodníky, uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen pro jednosměrný provoz vozidel směrem z centra. Povrch je navržen z kamene tak, aby navazoval na zadláždění obou předpolí. Most je široký 12,5 metrů, délka přemostění činí 71,5 metrů. Most byl slavnostně otevřen dne 8. 5. 2012.


I/38 Kolín – obchvat
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace, procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S145/80. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy zejména tři mimoúrovňové křižovatky a 12 mostních objektů. Celková délka obchvatu je 7,95 km.


Revitalizace železniční vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu METRANS Česká Třebová
Projektant: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Ing. Petr Burda
Nejmodernější kontejnerový terminál v ČR. Železniční vlečka vzniklá revitalizací původní vlečky, průjezdná na obou zhlavích, elektrifikována, vybavená nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Unikátní software pro řízení provozu terminálu – optimalizace využití jeřábů a skladování kontejnerů. Velikost vlečky umožňuje obsluhu až 6 vlakových souprav najednou v přímém překladu.


Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského – AMBERG Engineering Brno, a.s. (vedoucí sdružení), PK Ossendorf s.r.o., DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
V rámci řešení městské i tranzitní dopravní infrastruktury ve městě Brně stavba představuje klíčový severní úsek Velkého městského okruhu o délce 1,8 km, který je zásadní pro plynulost a rychlost dopravy ve městě. Hlavní součástí stavby je Královopolský tunel se dvěma tunelovými troubami délky 1260 m a 1239 m. Součástí stavby je několik mimoúrovňových křížení.


Dopravní terminál Mariánské Lázně
Projektant: Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r. o.
Stavba dopravního terminálu včetně přilehlých komunikací vytváří moderní dopravní uzel, který nabízí všem účastníkům provozu komfortní a bezpečný pohyb.


R6 Nové Sedlo – Sokolov
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Čtyřpruhová rychlostní komunikace R6 v délce 7,8 km. Neobvyklé využití stávajícího železobetonového obloukového mostu na dvoupruhové komunikaci a rozšíření mostovky na čtyřpruhovou komunikaci. Dvě mimoúrovňové křižovatky s okružními křižovatkami na rampách MÚK. 1800 bm protihlukových zdí. Překládky elektro vedení a vodovodů. Odvodnění vozovky přes kanalizaci do sedimentačních usazovacích nádrží. Napojení stávající čerpací stanice PHM a rozšíření jejího parkoviště. Hlásky SOS, automatické sčítače dopravy.


SPORTMOST – SPORTOVNÍ LÁVKA, Sportovní lávka na cyklostezce přes řeku Olši
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Sportovní lávka byla realizována v roce 2011-2012 jako součást projektu „Zahrada dvou břehů“, který byl spolufinancován EU v rámci spolupráce Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Nově vybudovaná Sportovní lávka se stala přirozenou spojnicí revitalizovaného parku Adama Sikory na české a nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše. Lávka celkové délky 93 m a šířky 4.375 m je tvořena půdorysně zakřiveným komorovým nosníkem nesymetrického průřezu o čtyřech polích s rozpětím 17+45+18+13 m. V hlavním poli přemosťujícím řeku je ocelobetonový nosník na vnitřní straně půdorysného oblouku s poloměrem R = 100 m ztužen skloněným obloukem. Komorový nosník je vetknutý do krajních opěr, spřažený s ŽB deskou tl. 120 mm a předepnutý kabely vedenými v ocelové římse.


Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Petr Vidlák
Vytvoření přímého průchodu do nového podchodu vedoucího až na nábřží Labe a celková modernizace výpravní budovy Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

-vb-
zdroj: TOP EXPO CZ