Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM

Financování dopravní infrastruktury v České republice je zajišťováno zejména z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a procesně je upraveno zákonem č. 104/2000 Sb. v aktuálním znění. Rozpočet je projednán vládou ČR a výsledně schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Z hlediska hlavních parametrů rozpočtu je potřebné uvést, že zdrojová část rozpočtu se skládá jak z vlastních příjmů fondu (tedy poplatků z mýtného, dálničních kuponů, silniční daně, podílu na spotřební dani z paliv), tak z dotace ze státního rozpočtu na pokrytí deficitu a zdrojů z EU. Celková částka pro letošní rok činí celkem 72,5 mld. Kč, z toho 53,8 mld. Kč tvoří národní zdroje a 18,7 mld. Kč zdroje EU.
Na straně výdajů tyto zdroje směřují především do výstavby páteřní dopravní infrastruktury prostřednictvím státních investorů v oblasti silničních, železničních a vodních cest. Podrobnosti uvádí tab. 1.

Tab. 1  Směrování výdajů (v mil. Kč)

Tab. 1 Směrování výdajů (v mil. Kč)

* hodnoty jsou zaokrouhleny; CEF včetně nároků

Rozhodujícím faktorem pro sestavování rozpočtu je nutnost respektovat v maximální možné míře následující požadavky:

 • na mandatorní výdaje, tj. zejména na opravy, údržbu a správu již vybudované sítě, 
 • na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem), 
 • na zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů,
 • na zahajování nově připravených akcí, tedy zejména na zajištění dostatečného čerpání finančních prostředků z Operačního programu Doprava (OPD) 2014–2020 pro splnění konkrétních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů v OPD 2014–2020 tak, aby České republice nebyly kráceny prostředky z OPD.

Detailní seznam plánovaných nebo již probíhajících a financovaných akcí z rozpočtu SFDI je veřejně přístupný na webu Státního fondu dopravní infrastruktury (http://www.sfdi.cz/rozpocet/rozpocet-sfdi).

Hlavní funkce SFDI

Hlavní úloha SFDI ve výstavbě dopravní infrastruktury ČR spočívá ve funkci finančního manažera, který koordinuje a stabilizuje objemy finančních prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury. SFDI je zároveň schopen pružně reagovat na aktuální vývoj jednotlivých projektů, tedy například přesouvat disponibilní prostředky z jedné oblasti výstavby dopravní infrastruktury do jiné podle aktuál­ního vývoje situace.

Zároveň je SFDI zprostředkujícím subjektem Operačního programu Doprava v rámci programového období 2014–2020, a to na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností ze strany ministerstva dopravy. U projektů OPD zajišťuje poskytování finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU, na koordinaci a plánování kontrol, výkon supervize stavebních prací a koordinaci činností souvisejících s monitorováním projektů.

SFDI rovněž provádí supervize projektových dokumentací, zaměřené především na přípravu velkých projektů. Specialisté fondu napomáhají ve spolupráci s externími subjekty svým odborným názorem investorům již v etapě přípravy akcí hledat jak technicky, tak i ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Obr. 1 Zdroje SFDI směřují především do výstavby páteřní dopravní infrastruktury. (zdroj: isifa/Shutterstock)

Obr. 1  Zdroje SFDI směřují především do výstavby páteřní dopravní infrastruktury. (zdroj: isifa/Shutterstock)

Zavádění metody informačního modelování staveb BIM

Velmi významnou aktivitou, kterou SFDI zastává, je koordinační role při zavádění metody informačního modelování staveb BIM (Building Information Modelling nebo Building Information Management) pro dopravní stavby. Již v roce 2016 sestavil SFDI pracovní skupinu pro BIM složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR a rezortních investorských organizací, zástupců stavebních fakult ČVUT v Praze a VUT v Brně, Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a z expertů nominovaných odbornými sdruženími a svazy, včetně např. zástupce Svazu stavebních podnikatelů Slovenska.

V takto širokém a reprezentativním zastoupení byl v roce 2017 připraven a schválen Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb pro dopravní infrastrukturu. V souladu s tímto plánem a v úzké součinnosti zejména se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) bylo zahájeno plnění plánu ve třech klíčových oblastech:
a) vzdělávání,
b) standardizace s přípravou technických předpisů a metodik,
c) realizace pilotních projektů pro ověření přínosů metody BIM pro dopravní stavby.

V oblasti vzdělávání přinášíme nejrůznějšími formami nové poznatky a zkušenosti pracovníkům Ministerstva dopravy ČR, ŘSD, SŽDC a SFDI. Uskutečněné semináře se zaměřily na získání teoretických i praktických znalostí z oblasti softwarových nástrojů pro BIM, na přípravu informačního modelu části liniové stavby a na praktickou práci s daty liniové stavby. Vedle toho byly pro stejnou cílovou skupinu připraveny technické dny na dopravních stavbách, na kterých byly aktivně využívány dostupné digitální technologie a metoda BIM. SFDI podporuje také získávání zahraničních zkušeností se zaváděním metody BIM.

Obr. 2 Infomační modelování staveb BIM

Obr. 2  Infomační modelování staveb BIM

Uskutečnila se zahraniční pracovní cesta do Londýna s cílem seznámení se s „best practices“. Byla představena činnost vlády Spojeného království v oblasti BIM z pohledu odborných struktur, které si za účelem využívání BIM vytvořila. V rámci diskuze s předsedou EU BIM Task Group byly představeny také kroky Evropské unie k zavádění metody BIM. Další vzdělávání se připravuje a bude realizováno v průběhu roku 2018, dále dle potřeby jednotlivých organizací a v návaznosti na postup prací při zavádění BIM. Bude tak připraven plán vzdělávání a postup řízení změny stávajícího stavu využívání digitálních metod u investorských organizací.

Nově získané znalosti a zkušenosti je třeba ověřit v praxi, a proto dalším důležitým prvkem jsou pilotní projekty ŘSD a SŽDC. První zkušenosti z pilotních projektů byly získány už v roce 2017. V rámci pilotních projektů byly vytvořeny informační modely pro stavbu okružní křižovatky (stavba Úprava křižovatky silnic I/32 a II/125 na exitu 42 dálnice D11), nadjezdu nad dálnicí D1 (část stavby D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov) a pro části stavby rekonstrukce železniční stanice Roudnice nad Labem (stavba

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice nad Labem). Dílčí cíle těchto pilotních projektů byly vztaženy nejen k 3D modelu stavby, ale zaměřily se i na změny procesů, způsobu komunikace a obecně způsobu sdílení/předávání informací mezi jednotlivými rolemi v projektu. Díky těmto prvním pilotním projektům a dalším, které budou v roce 2018 následovat, získají státní investorské organizace zkušenosti a budou připraveny na dobu, až se metoda BIM pro dopravní stavby stane standardem.

A právě přípravu standardizace k zavedení metody BIM pro dopravní stavby lze považovat za úkol nejnáročnější. K vytvoření podmínek pro zavedení metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury jsou v plánu SFDI uvedeny tyto metodické pokyny/předpisy:

 • metodika použití BIM pro projekt neboli Plán realizace BIM,
 • (BIM) datové prostředí neboli Společné datové prostředí,
 • pravidla pro tvorbu, předání a používání informačního modelu, neboli BIM protokol,
 • kritéria pro práci s informačním modelem,
 • standard pro předání dat projektu mezi jednotlivými fázemi,
 • požadavky na materiálové a objektové knihovny,
 • metodika pro použití informačních modelů pro oceňování staveb.

První tři jmenované dokumenty jsou připraveny v návrhu, další dva se zpracovávají a na dalších budou práce zahájeny v průběhu roku 2018. Návrhy dokumentů byly vytvořeny expertním výkonným týmem SFDI pro BIM, jehož členové jsou uznávaní a respektovaní odborníci s prokazatelnou praxí v daném oboru.

Zavedením metody BIM pro dopravní stavby dosáhne SFDI zvýšení efektivity při přípravě, výstavbě a správě dopravních staveb a snížení celoživotních nákladů staveb. BIM zjednodušuje komunikaci, zlepšuje spolupráci, přináší transparentnost a přiřazuje odpovědnost. Zavedení metody BIM vede ke změně prostředí, zvyšuje přitažlivost odvětví a posiluje naši konkurenceschopnost.
Výhody metody BIM při přípravě, realizaci a správě staveb a význam metody BIM z pohledu osob podílejících se na stavbě, uplatněných procesů a využití nových technologií znázorňuje schematicky obr. 2.

Transport infrastructure financing from the SFDI budget and BIM implementation

The financing of transport infrastructure in the Czech Republic is provided mainly by the budget of the State Fund for Transport Infrastructure (SFDI for its name in czech) and is regulated by Act No. 104/2000 Coll. in the current version. The budget is discussed by the Government of the Czech Republic and approved by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.

 

TEXT: Ing. Zbyněk Hořelica

Zbyněk Hořelica je ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby 1/2018.

RubrikyDoprava