Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Větraná fasáda pro rekonstrukci i novostavbu

Větraná fasáda pro rekonstrukci i novostavbu

Zateplení domů pomocí větrané fasády představuje v řadě případů efektivnější a bezpečnější způsob realizace zateplení oproti klasickým kontaktním systémům. Opodstatnění má zejména u rekonstrukcí, kde kromě zateplení je potřeba vyrovnat, sjednotit a vytvořit zcela nový tvar fasády nebo kde i přes sanaci hydroizolací zůstává zbytková vlhkost v konstrukci obvodových stěn.

U novostaveb využíváme systém větrané fasády, pokud chceme dům na místo klasické omítky opatřit dřevěným nebo jiným obkladem. Ten lze v průběhu užívání stavby rozebrat a vyměnit podle aktuálních trendů. Montáž větrané fasády nevyžaduje mokré procesy, proto realizaci neomezují vnější teploty ani technologické přestávky nutné k vysychání vody a zrání materiálů.

Ideální řešení pro rekonstrukce

Kontaktní zateplovací systémy mají určitá omezení a z tohoto důvodu nelze vždy doporučit zateplení domu pomocí nalepení kontaktních izolačních desek. Systém ETICS ze své podstaty klade zvýšené nároky na kvalitu podkladu, jeho rovinnost, soudržnost, únosnost, vysušení a odsolení zdiva. Zejména staré domy nesou určitá specifika daná nefunkční hydroizolací, užitím různých materiálů při stavbě a postupným rozšiřováním a dostavováním objektů. Při jejich dodatečném zateplování narážíme nejčastěji na problém zvýšené vlhkosti obvodového zdiva a neúnosný, nerovný a nejednotný povrch fasády. Zbytková vlhkost ve stěnách dobře sanovaného domu proti zemní vlhkosti může být natolik významná, že užití difuzně uzavřenějších skladeb (kontaktní zateplení) by nemuselo být zcela rozumné. Naopak vrstva vzduchové mezery větrané fasády tady napomáhá k průběžnému odvádění vlhkosti z konstrukce.

Dalším důvodem pro zvolení provětrávané fasády je nerovný povrch a nejednotnost podkladu. Křivost staré fasády se mnohdy pohybuje i v desítkách centimetrů. Zde je dobré mít neustále na paměti, že podklad pod kontaktní zateplovací systém musí mít takovou rovinnost, jakou očekáváme od výsledného povrchu. Při hypotetickém srovnání deseticentimetrového rozdílu pomocí omítky bude trvat sto dní, než povrch vyzraje a lze na něj začít lepit izolační desky. Rozdílná tloušťka vyrovnávací vrstvy vede následně k úskalí při volbě dostatečné délky kotevního prvku, který musí být uchycen v soudržném zdivu. Proti tomu provětrávanou fasádu lze aplikovat i na křivý povrch bez nutnosti jeho vyrovnání, které s sebou přináší dlouhou časovou prodlevu a ne vždy optimální výsledek. Než za každou cenu prosazovat kontaktní zateplovací systém, je volba provětrávaného sytému u řady rekonstrukcí vhodnějším řešením pro zateplení a sjednocení nejednotného vzhledu fasády domu.

Omezení tepelných mostů

Ke konstrukci prvků DIAGONAL 2H je použita ocel. Ta má zhruba čtyřikrát nižší tepelnou vodivost než hliník. V porovnání se dřevem je konstrukčně spolehlivějším materiálem. Sestava DIAGONAL 2H na místo klasických kolmých konzolí využívá subtilnější ocelové diagonály. Rozložení diagonálních prvků šířky 40 mm a tloušťky plechu 1,5 mm do příhradové soustavy umožňuje zmenšit plochu průřezu na polovinu ve srovnání s klasickou nejsubtilnější konzolí šířky 60 mm a tloušťky plechu 2 mm. Na omezení přenosu tepla má také pozitivní vliv „geometrická výhoda“ šikmo orientovaných prvků, kdy po delším profilu prostoupí méně tepla. To má za následek snížení tepelného toku konstrukcí zhruba na polovinu. Soustava navržených diagonál s omezením tepelného toku odpovídá kontaktnímu zateplení ETICS stejné tloušťky degradovaným vlivem hmoždinek.

Postup realizace

Diagonály se podle návrhu rozmisťují po ploše zateplované fasády. Jejich odehnutí od fasády vymezuje tloušťku tepelné izolace. Nastavením úhlů diagonálních prvků lze také kompenzovat odchylky rovinnosti původního křivého povrchu. Na diagonály se připevňují svislé pomocné profily L, které se vyplní minerální vlnou s technologií Ecose, například deskami z řady Naturboard, a opatří se difuzně otevřenou větrotěsnou vrstvou fólie z řady Homeseal. Následně se svisle kotví profily Z. Ty slouží jako podklad pro montáž opláštění a zároveň vymezují šířku svisle provětrávané vzduchové mezery.

01 | Rozměření
Na základě statického posouzení se rozměří svislé i vodorovné rozteče bodů, ve kterých budou namontovány jednotlivé diagonální prvky.

02 | Montáž diagonálních prvků
Na celou zateplovanou plochu fasády se namontují diagonální prvky. Odehnutím prvků od fasády se vymezí prostor pro vložení izolace. Drobné korekce úhlů umožňují kompenzovat odchylky od rovinnosti původní fasády. To se uplatní zejména u rekonstrukcí starých domů.

03 | Vytvoření dutiny
Dutina pro vložení tepelné izolace a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných profilů L.

04 | Příprava podkonstrukce
Při montáži profilů je třeba velmi pečlivě dbát na vytvoření požadovaného tvaru podkonstrukce. Na obrázku je vzájemná poloha fixována s pomocí montážní svorky a pomocného distančního prvku.

05 | Montáž příčných prvků
Příčné ztužující prvky se spojí nejprve s L profilem a teprve potom se zakotví do stěny.

06 | Osazení izolace
Do vytvořené podkonstrukce se vkládá bez nutnosti dodatečné fixace pružná minerální vlna (například desky z řady Naturboard).

07 | Montáž větrotěsné fólie
Na profily L se s pomocí oboustranné lepicí pásky položí difuzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04. Pod spárově otevřené varianty opláštění (například pohledový Heraklith) je nutné použít fólii odolnou proti namáhání UV zářením: Homeseal LDS 0,02 UV.

08 | Montáž vnějších profilů
Přes větrotěsnou fólii se namontují vnější profily Z. Jejich funkcí je ztužení pásnice příhradové soustavy, vymezení větrané vzduchové dutiny a vytvoření podkladu pro montáž pohledového opláštění.

09 | Opláštění dle zvolené varianty
Posledním krokem je montáž opláštění. Na obrázku jsou desky AQUAPANEL.

INFORMACE O MATERIÁLU:

U novostaveb větraná fasáda s konstrukcí DIAGONAL 2H umožňuje osazení fasády pohledovým obkladem, a to až do hmotnosti 20 kg/m². Konstrukční sestava byla navržena se snahou o minimální úniky tepla vlivem tepelných mostů, snadnou montáž a spolehlivost. Nosná konstrukce DIAGONAL 2H je vyrobena z ocelových subtilních prvků, které vytvářejí jednoduchou příhradovou soustavu.

Lehká provětrávaná fasáda s konstrukcí Diagonal 2H

  1. Ocelový diagonální prvek pro příčné ztužení sestavy
  2. Ocelové diagonální prvky pro vytvoření příhradové soustavy
  3. Pomocné profily L pro vytvoření tvaru konstrukce a jako podklad pro instalaci difuzně otevřené vrstvy
  4. Minerální vlna s technologií ECOSE (například desky řady Naturboard)
  5. Difuzně otevřená větrotěsná fólie (například Homeseal LDS 0,04)
  6. Profily Z pro ztužení pásnice příhradové sestavy a vymezení větrané vzduchové dutiny
  7. Vzduchová provětrávaná mezera svisle orientovaná
  8. Vnější opláštění (například desky Aquapanel)

TEXT a foto: Knauf Insulation

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře