Partneři sekce:

Utkané náměstí v Jihlavě

Nová podoba Masarykova náměstí v Jihlavě

V soutěži o návrh revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě ocenila porota projekt architektů z MCA Atelier. Autoři návrhu vycházeli z historických reálií místa, které posílili a šetrně doplnili. Kromě detailního řešení prostoru náměstí architekti také zásadním způsobem upravili vzhled obchodního domu Prior.

„Akcentujeme pohledovou, pobytovou a pohybovou hierarchii náměstí, významnou hodnotu založenou v historii,“ říkají architekti. „Nový nosný koncept není nutný, stačí tento posílit a doplnit. Vytváříme prostory, jejichž cílem jsou pobytové a dějové situace.

Vznikají pohledové scény v příčném i podélném směru, využívající principů historie i tvaru terénu, a obytné pokoje v jemném členění náměstí. Proměna Špalíčku komunikuje s charakterem náměstí, odstraňuje bariéry, rovná nivelitu přízemí s náměstím a otevírá ho do něj.“

Náměstí z ptačí perspektivy
Náměstí z ptačí perspektivy |

Hierarchie

Návrh dle jeho autorů akcentuje a posiluje hlavní hodnotu náměstí, kterou je silná prostorová a významová hie­rarchie. Ta je dnes oslabena, místy setřena a nevyužita. Hierarchie je založena na protínání příčných os v západovýchodním směru, které jsou hlavními komunikačními propojeními a sledují vrstevnice a podélné osy v severojižním směru.

Návrh otevírá pohledové segmenty, které podporuje novým členěním plochy a umístěním drobných objektů, stejně jako otevřením a směrováním přízemních prostorů upraveného Špalíčku. V podélné ose návrh posiluje sestupný, prostupný a průhledný charakter náměstí jakožto sestupného hlediště.

ez náměstím
Řez náměstím |

Makro, mezo, mikro měřítko

Autoři se v projektu velmi podrobně zabývali také jednotlivými, na sebe navazujícími typy měřítek. Návrh vytváří jednotný charakter náměstí jako celku, který ale zároveň poskytuje přiměřenou míru detailu, důležitou pro kvalitu obývání místa.

Cílem architektů bylo posílení charakteru náměstí jako čitelně jednotného celku. Nástrojem zde bylo zapojení obvodové fronty domů – funkčně (partery) i významově (pohledy). Architektům se podařilo navrhnout náměstí výhledů a dějových situací, komponovaných významově, morfologicky i prostorově.

„Mezi makroměřítkem (vymezení náměstí hmotou domů) a mikroměřítkem (stromy, drobné objekty) dnes schází přechodové střední měřítko, důležité pro jejich vzájemnou komunikaci,“ říká architekt. „A také pro uživatele – pro orientaci a pocit přiměřenosti.“

Nástrojem k vytvoření mezoměřítka prostoru je členění náměstí na tři pole. Ztvárnění rozhraní je velmi jemné, nekontrastní. Vychází z významové a prostorové logiky založené historií. Každé pole může být v různých situacích samostatnou scénou i hledištěm.

V mikroměřítku je cílem vytvoření pobytového, uživatelsky přívětivého detailu. „Každé pole – pokoj – má svůj pevný prvek (Mariánský sloup, kašny) s charakteristickou podlahou – utkaným kobercem z dlažeb ukrývajících vzor průpletu tkalcovských osnov. Jihlava byla městem tkalců.“

Pobytové prostory
Pobytové prostory |

Špalíček

Cílem autorů projektu bylo synergicky zapojit objekt obchodního domu do náměstí, jak prostorově tak i dějově. Dnes dům nekomunikuje s okolním prostorem, nenavazuje terénně na podlahu náměstí. Rampa do podzemí vytváří bariéru. Upravené členění odpovídá jak měřítku parcelace, tak detailu stávajících objektů.

Plášť domu je taktován v rytmu a měřítku místa, dostává individuální tvář, charakter, výraz, informaci. Východiskem úprav je morfologie terénu náměstí. Architekti upravili vstupní úroveň domu tak, aby usedl přirozeně do terénu náměstí a mohl s ním komunikovat po celém obvodu na pobytovém rozhraní.

Přízemní prostory se otevírají a propojují s náměstím. V návrhu jsou zrušeny rampy a příkopy, dům je zásobován nákladními výtahy v chodníku. Obchodní dům ve své nové podobě vizuálně komunikuje s kontextem místa i doby.

Nová podoba obchodního domu
Nová podoba obchodního domu |
Revitalizace Masarykova náměstí
Místo: Jihlava
Architekti: MCA atelier, s.r.o., Miroslav Cikán, Pavla Melková, Radek Novotný
Spolupráce: Jiří Opl
Dopravní řešení: Jan Špilar
Investor: Statutární město Jihlava
Projekt: 2018
Zdroj: Autorská zpráva projektu ­(autoři: Miroslav Cikán, Pavla Melková)
Text: Mca Atelier, Tereza Janišová
Obrazový Materiál: Mca Atelier

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2018.

RubrikyUrbanismus