autor Megan Nixon

Her City: Platforma zapojující ženy do městského plánování

Partneři sekce:

Využívají ženy veřejné prostranství jinak než muži? Platforma Her City má akcentovat tyto odlišné potřeby a zohlednit je při plánování měst. Jakých 9 bodů má přispět tomu, aby bylo město více uzpůsobeno ženám?

Her City je platformou, která zapojuje ženy do rozvoje měst. Podle jejich přesvědčení se díky zastoupení dívek v městském plánování vytvoří inkluzivnější, rovnější a udržitelnější města a komunity. Ačkoliv by totiž města měla být navržena tak, aby vytvářela rovnocenné podmínky pro všechny, jsou zpravidla navrhována muži (urbanisty a designéry), kteří přirozeně do navrhování reflektují vlastní zájmy. To může vyústit v to, že se ženy či jinak zranitelné skupiny obyvatel v určitém prostředí nemusí cítit dobře.

Her City je výsledkem hnutí Urban Girls Movement, které bylo založeno roku 2017. Digitální platforma Her City byla spuštěna u příležitosti dne žen (8. 3. 2020) a je výsledkem spolupráce mezi iniciativou pro rozvoj měst UN-Habitat (program OSN pro lidské osídlení) a švédským nezávislým think tankem Global Utmaning.

Hrozící separace sociálních skupin

Projekt je financován Švédskou inovační agenturou (Vinnova) a z příspěvků partnerů: Block by Block Foundation, White Architects a Švédské unie nájemců. Koordinací projektu byla pověřena trojice žen, a to Tove Julin (expertka na udržitelná města vč. řešení zdraví obyvatel a sociální péče), Chiara Martinuzzi (expertka na genderové projekty a marginalizované komunity) a Christelle Lahoud (začleňování žen do plánovacích procesů). Cílem uskupení je definovat a podporovat inkluzivní městské plánování a zapojit do těchto procesů více žen.

autor Guilherme Stecanella
Zdroj: Guilherme Stecanella

V městských oblastech totiž celosvětově žije na 60 % obyvatel (v ČR se pohybujeme kolem hodnoty 70 %) a očekává se, že toto číslo bude dále narůstat. Nesprávně vedená urbanizace může prohloubit propast mezi jednotlivými sociálními skupinami a tím je separovat, což není žádoucí.

Ženy využívají veřejný prostor jinak

Představitelé platformy Her City také uvádějí, že ženy využívají veřejný prostor jiným způsobem než muži a že muži tíhnou k tomu si veřejný prostor přisvojovat (podle jejich webu určitými způsoby ovládají až 80 % veřejně přístupných prostranství). Navrhli proto 9 bodů, které mají zmíněné inkluzi napomoct.

Těchto 9 bodů či směrnic pod názvem Her City Toolbox představuje základní stavební kameny pro udržitelný a férový rozvoj měst. Body jsou rozděleny do tří fází či bloků: bod 1 až 3 se zabývá fází hodnocení, body 4 až 6 fází navrhování a poslední trojice fází implementace.

Každý blok obsahuje jasně stanovené kroky, které je třeba dodržet, časový odhad konkrétní fáze a zmiňuje nástroje, které mohou v dané fázi pomoci (jedná se o kontrolní seznamy, kalendáře, agendy, příručky, formuláře, desky, aplikace, šablony, průzkumy a vizualizační služby). Věří totiž, že se města mohou stát přístupnými, spravedlivými a prosperujícími pouze v případě, že je zajištěna rovnost všech včetně rovnocenného přístupu ke službám.

Jak tedy vypadá oněch 9 bodů?

Fáze 1: Hodnocení

1) Zapojení zúčastněných stran (4 týdny, 16 kroků)

Účelem bodu 1 je identifikovat a získat všechny postižené strany a cílové skupiny k účasti na projektu.

2) Hodnocení celého města (7 týdnů, 15 kroků)

Jedná se o posouzení celoměstského veřejného prostoru v měřítku města a určit, které oblasti je naléhavě nutné zlepšit.

3) Posouzení specifik daného místa (7 týdnů, 17 kroků)

Bod 3 poskytuje metodiku pro hodnocení a měření kvality vybraného otevřeného veřejného prostoru a jeho okolí v rozmezí 5 minut chůze (poloměr 400 metrů).

autor Semina Psichogiopoulou
Zdroj: Semina Psichogiopoulou

Fáze 2: Navrhování

4) Analýza výzev (1 týden, 23 kroků)

Bod 4 zahrnuje brainstorming a je zvláště vhodný, pokud profesionálové spolupracují na projektu s neprofesionály. Je to způsob, jak konstruktivně diskutovat o složitých problémech a pracovat na společných vizích konkrétního prostoru. Dává profesionálům nové znalosti z pohledu uživatele.

5) Navrhování, diskuze o nápadech (5 týdnů, 16 kroků)

V době 5 se vyřčené nápady mění v návrhy nového veřejného prostoru pomocí participativního digitálního nástroje. Tímto způsobem mohou odborníci a místní úřady snáze porozumět potřebám komunity a tomu, jak chce změnit veřejný prostor. Návrhy se také používají jako základ pro další plány a architektonické výkresy.

6) Doporučení pro realizaci (1 týden, 12 kroků)

Tento bod pracuje s návrhy a řemeslnými pokyny, jeho výstupem jsou doporučení a pokyny pro skupiny s více zúčastněnými stranami. Účastníci vypracují politická doporučení pro místní, regionální a národní rozhodovací orgány a pokyny pro implementující subjekty.

Fáze 3: Implementace

7) Akční plán (4 týdny, 16 kroků)

V tomto bodě je plán úprav veřejného prostoru projednáván prostřednictvím participativního procesu podobného schůzce mezi klientem a architektem.

8) Sdílení výsledků (2 týdny, 14 kroků)

V tomto bodě se představují výsledky komunitě, osobám s rozhodovací pravomocí a se širším publikem. Komunitě se poskytuje možnost zapojit se do navrhování prostředí, které obývá.

9) Provádění a následná opatření (3 týdny, 13 kroků)

Poslední blok si klade za cíl shromáždit zpětnou vazbu od účastníků, sledovat implementaci během fáze výstavby a poskytnout celkové hodnocení kvality veřejného prostoru šest měsíců po dokončení stavby.

Projekt momentálně běží v 79 zemích, zapojilo se 199 měst a 441 účastníků v 97 projektech.

Web projektu.

Her City Toolbox online.

Her City Toolbox, dokument ke stažení.

Diskuse ke spuštění projektu Her City.

Kateřina Tobišková