Chytrá čtvrť Špitálka přinese do Brna inovaci i respekt k historii místa

Architektonický ateliér A8000 připravuje pro město Brno koncept rozvoje industriální lokality Špitálka. Záměrem města Brna je nalézt pro západní část areálu Tepláren Brno životaschopné téma jejich nového využití s respektem k historické hodnotě místa. Návrh transformuje dnešní brownfield Špitálka v živou čtvrť, která nastartuje celkovou proměnu oblasti brněnského Cejlu.

Revitalizace lokality Špitálka je strategickým projektem města Brna a zároveň součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED, jehož cílem je zavádění inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. Brno na projektu spolupracuje s pěti evropskými městy – holandským Rotterdamem, skotským Glasgow, švédskou Umeou, polským Gdaňskem a italskou Parmou. Nová čtvrť by měla být šetrná k životnímu prostředí, proto je cílem prověřit nové technologie a inovativní přístupy, které by se následně mohly rozšířit i do zbytku Brna.

Návrh transformuje dnešní brownfield Špitálka v živou čtvrť. Ikonou místa zůstane bývalá chladicí věž, která se přemění v EVENT HUB | Zdroj: A8000

Projekt Špitálka je rozložen do několika etap. Prvním krokem realizovaným na přelomu let 2018 a 2019 bylo uspořádání mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro celou sídelní oblast o rozloze 24,55 ha. Na základě výsledků této soutěže a po další odborné debatě bylo zadáno zpracování územní studie, která slouží jako podklad pro právě probíhající změnu Územního plánu města Brna a regulačního plánu lokality. 

První etapa výstavby tzv. chytré čtvrti se zaměří na území západní části areálu Tepláren Brno a k němu přiléhající plochy bývalé textilní továrny. Urbanisticko-architektonický návrh této lokality zpracovalo architektonické studio A8000. S respektem k historii místa chtějí architekti ve spolupráci s městem Brno a investory vytvořit čtvrť, která se stane nejen místem setkávání, ale především místem pro život.

„Naším cílem není areály od základů přestavět, ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí,“ uvádí architekt Martin Krupauer.

 

První etapa výstavby chytré čtvrti Špitálka se zaměří na území západní části areálu Tepláren Brno. | Zdroj: A8000
Rozložení projektu do postupných navazujících etap. | Zdroj: A8000

Živelná struktura měnící se dle potřeb

Po vzoru současných trendů v bydlení by nová čtvrť měla sloužit jako WORK AND LIVE lokalita. Architekti navrhují vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek sloužících jak pro práci, tak pro bydlení. Jednotky budou variabilní tak, aby je jejich uživatelé mohli volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat. Architekti tím chtějí docílit vytvoření živelné struktury, která se bude měnit dle aktuálních potřeb jejích uživatelů. CITY HUB nabídne nejen budoucím obyvatelům, ale i celému městu široké spektrum možností trávení pracovního a volného času.

Ikonou místa i nadále zůstane dlouhodobě nevyužívaná chladicí věž. Architekti jí však chtějí vdechnout zcela nového ducha. Vnitřní prostor chladicí věže se přemění v EVENT HUB, jenž poskytne prostor k prezentaci především firem či obyvatel sídlících v CITY HUBU. Věž zároveň poslouží jako působivá vyhlídka na Brno.

Stávající dvě lodě průmyslových hal se promění v CULTURE HUB. Svou jednoduchostí a otevřeností řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle potřeb konkrétní produkce či dramaturgie pořadu – ať už se bude jednat o sportovní, hudební či jinou kulturní událost. Ze stávající budovy archivu tepláren pak vznikne COWORK HUB, který se v dlouhodobém horizontu stane inkubátorem a těžištěm nově vzniklých okolních pracovních ploch.

Nevšední veřejný prostor

Architekti navíc využili střešní krajinu k vytvoření nevšedního veřejného prostoru. Nové střechy spolu se sportovišti, zelení, zahrádkami a se 400 metry dlouhým „skywalk“, který spojuje všechny objekty a prochází chladicí věží, nabídnou unikátní výhledy, ale i originální způsob trávení volného času. Střešní zeleň navíc přispěje ke snížení tepelné zátěže lokality. 

Architekti využili střešní krajinu k vytvoření nevšedního veřejného prostoru. | Zdroj: A8000

Zelené střechy budou jedním z mnoha aspektů, jež povedou ke zlepšení vlivu výstavby čtvrti na životní prostředí. Samozřejmostí je i uvědomělé nakládání s dešťovou vodou, tzn. co nejvíce ji vsakovat přímo na střechách, z chodníků a ostatních zpevněných ploch. Voda se bude zachytávat a akumulovat v nádržích pod objekty, aby mohla být zpětně využita.

Přezkoumá se také využití šedých vod, tj. odpadních vod, které lze efektivně vyčistit a znovu použít k zalévání či splachování. Pro vytvoření z energetického hlediska co nejekologičtější čtvrti bude využito geotermální energie přímo pod objekty. To zajistí tepelná čerpadla, která v zimě načerpají teplo k vytápění, v létě naopak při chlazení objektů uloží teplo do země. Využije se také teplo ze sousedících provozů teplárny.

Snahou bude veškeré odpadní teplo maximálně využívat například pro ohřev teplé vody. Tím se zajistí co nejmenší závislost na fosilních zdrojích. Volné plochy na budovách budou osazeny fotovoltaickými panely na výrobu elektrické energie. Vnitřní klima objektů bude plně řízeno, větrání bude regulováno dle obsazenosti lidmi, čerstvý vzduch bude ohříván odpadním vzduchem v rekuperačních jednotkách. Řízené osvětlení se přizpůsobí skutečným potřebám v místě. Všechny systémy budou propojené, měřené, vyhodnocované, což umožní jejich inteligentní řízení. 

Architekti z A8000 věří, že na osobitou transformaci řešeného území v inovativní městskou čtvrť přirozeně naváže proměna okolního brněnského Cejlu.

Základní údaje:
Místo: Brno
Autoři návrhu: A8000/Martin Krupauer, Petr Jakšík, Pavel Kvintus
Investor: Statutární město Brno
Urbanisticko-architektonický návrh: 2020

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ
PROJEKT A VIZUALIZACE: A8000

Článek byl publikovaný v časopise Green ASB 6/2020.