Srubový dům pod korunami sosen

Srubový dům pod korunami sosen

Dům, finský srub Honka, stojí jistě, ale pokorně, při vodní hladině, obklopen stromy. Z ulice je téměř nepostřehnutelný. Pod korunami sosen vychutnávají jeho obyvatelé směs lesních zvuků a vůní.

Kersko

Lesní město s přibližně dvěma stovkami trvalých obyvatel. Místo dobře známé, přesto tajemné a stále překvapující. Pozemek je čtvercový o délce strany 100 m. Dvě třetiny původních borovic stále stojí a jsou doplněny o mladé duby, břízy a habry. Středobodem místa se stává přírodní jezírko, které přitahuje lesní tvory, původní i nové.

Cíl

Představa domu uprostřed lesů, v centru lesního města. Návrh usiluje o zachování klidu a ticha, o dosažení pocitu soukromí a bezpečí obyvatel domu. Zároveň ale mezi stromy přináší světlo a vzduch.

Koncept

Dům s přírodním jezírkem je situován do středu pozemku, hlavní místnosti jsou rozmístěny kolem vodní plochy, čímž se jezírko stává skrze terasy součástí domu. Srub má půdorysný tvar písmene „T“ se třemi křídly rozdílných funkcí a charakterů. Hlavní vstup je umístěn na křížení těchto částí. V prvním křídle jsou obslužné prostory, parkovací stání a sklady; ve druhé části jsou ložnice, šatny, hlavní koupelna a prádelna; třetí obsahuje kuchyni, wc, jídelnu, obývací místnost a pracovnu.

Exteriér

Fasáda směrem k ulici má délku 47 metrů a přesto, díky malé výšce, horizontalitě a barvě, je dům velice nenápadně zasazen v lese, přirozeně splývá s okolím a elegantně podtrhuje štíhlé vertikály stromů. Kolmé obytné křídlo zasahuje hlouběji do středu parcely, k jezírku. Je dynamičtější, má strmější sklon střechy. Její hřeben je oproti stěnám půdorysně natočen o 45°, což dává celému objemu jedinečný charakter.

Vnější podobu domu dotvářejí kamenné záhony a terasy, které zjemňují přechod mezi domem a okolím. Terasy propojují jezírko s domem, záhony slouží, například u vstupu, jako přirozená clona.

Interiér

Je dán objemem domu. Přední dlouhé křídlo má plochou střechu osazenou na jednoduchém obdélníkovém půdoryse, výsledkem čehož je skromný, racionální interiér s lidským měřítkem. V kontrastu k tomu je hlavní obytný prostor umístěn pod výrazně dramatičtější, sedlovou střechou, což ústí v prostor s větší světlou výškou, který je vzdušnější a světlejší. Jsou zde velkorysé prosklené stěny a okna, převážně orientovaná k jezírku.

Otvory ve stěnách jsou umístěny tak, že rámují ty nejmalebnější výhledy do lesa – mýtinu okolo vodní plochy, pěšinku k altánu, tichý stín pod vysokou borovicí.

Materiály a konstrukce

Stěny, střecha a terasy jsou většinou z finské borovice. Profil klád je konstruován tak, že není třeba brát v úvahu tzv. sedání stavby vlivem dotvarování dřeva. Podlahy jsou z vícevrstvých dubových panelů nebo z kamenné dlažby. Všechny dveře jsou dubové, okna dřevohliníková, střecha z titanzinkového plechu. Sokl objektu, záhony a těleso vnějšího komínu jsou obloženy kamennými pásky.

Pro realizační firmu byla velkou výzvou poměrně složitá konstrukce střechy nad obytnou částí, která je tvořena několika střešními rovinami. Vaznice a hřeben jsou zde vůči stěnám natočeny o 45° a střecha má velké přesahy. V hlavní obytné části domu je také velké množství prosklených ploch. Z těchto důvodů byl na konstrukci stěn domu použit masivní srubový trám v systému HONKA Fusion, který díky své technologii nesedá a je tak vyloučena rektifikace stavby, která je nutná u jiných sedavých srubových systémů. Další výhodou konstrukce z nesedavého trámu je to, že pro stavbu mohly být použity minimalistické lišty kolem otvorů. Trámy HONKA jsou vyrobeny z finské polární borovice s vysokou hustotou letokruhů.
Výzvou bylo také splnění požadované světlé výšky garážového stání při zachování jedné roviny zateplené a nezateplené části ploché střechy. Celková šíře parkovacího stání je cca 14 m, tento rozpon je rozdělen ocelovými sloupy na 4,6 a 9,4 m. Pro toto konstrukční řešení musela být na zakázku vyrobena dvojice speciálních lepených vazníků s otvory, do kterých byly krokve zasunuty. Pracnost této montáže by se dala přirovnat k hodinářské práci.

Zajímavostí také bylo atypické ztvárnění podhledu v hlavní obytné části domu, který byl navržen z úzkých latí se vzájemným odsazením 15 mm.
Stavba je založena na železobetonových pasech z bednicích dílců. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou masivní srubové, z lepených profilů. Nenosné příčky jsou tesařské se sádrokartonovým záklopem nebo se záklopem z lepených borových panelů se shodnou profilací jako srubové trámy. Tloušťka dřevovláknité tepelné izolace ve střechách je 400 mm, skladba je difuzně otevřená, větraná.

Nosné svislé konstrukce vrchní stavby byly vyrobeny ve finské továrně Honka a dopraveny na místo. Dům byl poté montován na přesně připravenou železobetonovou desku. Nosné střešní elementy byly dopraveny částečně z Rakouska a částečně z českých zdrojů.


Srubový konstrukční systém má svá specifika a omezení, která je potřeba respektovat. Finský výrobce Honka je výjimečný svým produktem tzv. nesedavé klády, která umožňuje elegantnější a decentnější řešení detailů stavby.
Dům spadá do kategorie B (velmi úsporný) energetické náročnosti.

Od partnerů ASB

Objekt je napojen na rozvod vody z vrtané studny na pozemku, ale také na veřejný řad, který byl v průběhu stavby budován. Rozvod vody ze studny je v technické místnosti ukončen domácí vodárnou. Pro jezírko je voda z vrtu využívána jen k dopouštění vlivem odparu, napuštěno bylo jezírko vodou z řadu dovezenou v cisternách. Dešťové vody jsou sváděny do vsakovacích jímek, ale také využity pro závlahu. Odpadní vody z objektu jsou odváděny do biologické ČOV, odkud je přečištěná voda čerpána do vsakovacího drénu na pozemku.


Zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo země-voda s trojicí zemních vrtů. Vytápění je realizováno podlahovým topením doplněným topnými tělesy – konvektory – v ložnicích a koupelnách. Ohřev TUV je řešen nepřímo ohřívaným zásobníkem, který je součástí sestavy elektrokotle.

Objekt není vybaven centrální vzduchotechnikou s rekuperací tepla. Instalovány jsou pouze lokální ventilátory.

Autor: monom | Michal Bernart, Jan Bradáč, Igor Hobza
Spolupráce: Zuzana Macková, Jiří Ptáček, Juraj Biroš, Lena Ilová
Statika: Petr Fajman, Jiří Surovec
TZB: Aleš Kořínek, Stanislav Kantor, Jiří Duben, Otakar Chládek
Adresa: Kersko, Česká republika
Realizace: 2017
Užitná plocha: 474 m2
Dodavatel: Honka – Finny, Keybau

Text: monom
Foto: Tuomas Harjumaaskola, monom