Nové centrum informatiky v Brně
Galerie(3)

Nové centrum informatiky v Brně

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT) vyroste do roku 2014 v areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) v Brně. Projekt za více než půl miliardy korun počítá s vybudováním prostorů pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku a zřízením počítačového centra pro zpracování vědeckých dat. Dotaci podepsal ministr školství začátkem srpna.

Díky penězům z Evropské unie, konkrétně ze strukturálních fondů, bude moci Fakulta informatiky, kde nyní studuje kolem 2 400 studentů, získat odpovídající zázemí, neboť v současnosti velká část prostorů již nesplňuje požadavky na realizaci současných výukových a výzkumných aktivit.

Projekt za více než půl miliardy korun dále počítá s vybudováním prostorů pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku a zřízením počítačového centra pro zpracování vědeckých dat.

Na přípravě projektu se podílely Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity. „Uspěli jsme se všemi projekty, které jsme předložili s cílem zajistit prostředky na rozvoj výuky a výzkumu v informačních a komunikačních technologiích. Díky tomu získáme peníze na nezbytně nutnou přestavbu fakulty informatiky a současně významně pozvedneme úspěšně se rozvíjející obor na úroveň srovnatelnou se špičkovými zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Další fáze projektu odstartovala začátkem srpna bezprostředně poté, co ministr školství schválil poslední část projektu nazvanou Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU, která je zaměřená na vybudování kapacit pro výuku a výzkum. Tato část projektu zahrnuje stavbu nové čelní pětipatrové budovy A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov.

Rozšíření prostorů fakulty nebylo s ohledem na prostorové možnosti pozemků fakulty u ulice Botanické výhodné řešit formou zcela nového samostatně stojícího objektu. Proto bylo hledáno řešení v rámci co největšího využití stávajícího objektu, přičemž stavebně nevyhovující vstupní budova bude asanována a na jejím místě vznikne nová budova s vyhovující nosnou konstrukcí, půdorysným i dispozičním členěním.
Předmětem projektu, jehož autorem je architekt Petr Pelčák a jeho projekční kancelář, je novostavba pětipodlažní budovy stojící v půdorysu odstraněného stávajícího dvoupodlažního objektu vstupní budovy, a suterénní parkovací stání vzniklé zastřešením stávajícího parkoviště před vstupní budovou. Střecha parkoviště bude na úrovni terénu ulice Botanické a bude parkově upravena jako veřejná rozptylová plocha před hlavním vstupem do objektu. Součástí stavby je vybudování vjezdu, stavební úpravy navazujících pětipodlažních budov – změna dispozičního uspořádání v těsné návaznosti na nově realizovaný objekt vstupní budovy.

Půdorysné řešení budovy A1 je s ohledem na požadovanou dispozici navrženo v optimálním modulovém systému. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum.

Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií.

Pro potřeby vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru bude postavena nová sedmipatrová budova A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a kryté parkoviště. Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127 milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Třetí částí projektu, jejíž realizace byla zahájena letos v květnu a potrvá až do roku 2013, je Centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC), kde bude nové počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií. Centrum bude poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun z 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Poskytnutí dotace schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR letos v dubnu.

Antonie Březinová

Autorka je publicistka.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.