Do zaměstnanců se musí investovat – profil společnosti SUDOP PRAHA, a. s.

Do zaměstnanců se musí investovat - profil společnosti SUDOP PRAHA, a. s.

Určitě není lehké přetvořit státní podnik na moderní firmu zabývající se komplexní projekční činností v dopravním stavitelství. Využívání nejnovějších trendů v oboru a zázemí celé skupiny kapitálově spřízněných firem staví společnost SUDOP PRAHA, a. s., do pozice významného hráče na českém i slovenském trhu se stále většími zahraničními ambicemi. O společnosti jsme si popovídali s osobou nejpovolanější – generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Josefem Fidlerem.

Zní to až neuvěřitelně, že počátky vaší společnosti lze vystopovat až do 30. let minulého století…

Je celkem logické, že když se v období první Československé republiky budovala infra­struktura, musel se někdo taky zabývat projekty. Proto zde už ve 30. a později 40. letech existovalo množství konstrukčních a inženýrských kanceláří zaměřených na dopravní stavitelství.

Po druhé světové válce se tehdejší ministerstvo dopravy rozhodlo založit vlastní projektovou organizaci, a tak sloučením některých zmíněných inženýrských kanceláří vznikl 17. listopadu 1953 Státní ústav dopravního projektování, známý také pod zkratkou SUDOP. Zpočátku řešil především železniční projekty, ale ústav se velmi rychle rozvíjel. Významnou roli v jeho rozkvětu sehrála potřeba industrializace Slovenska a v 60. a 70. letech přeložky tratí v severočeském prostoru, kde se připravovala povrchová těžba uhlí. S postupující výstavbou železniční infrastruktury se SUDOP začal stále více zabývat i projektováním silnic a dálnic, takže v následujícím období se naše projekční činnost soustředila na obě tyto základní linie dopravního stavitelství. SUDOP dosáhl největšího rozmachu v druhé polovině 80. let, kdy měl projektový ústav přibližně 1 350 zaměstnanců v mnoha závodech a detašovaných pracovištích po celé Československé republice a byl naprosto dominantním projektantem především železničních staveb všeho druhu. Nešlo jenom o kolejové stavby; projektovaly se i výpravní budovy, učňovská střediska, železniční opravny a strojírny, prostě všechno, co patřilo do rezortu železnic. 

Situace po listopadu 1989 však jistě přinesla řadu změn. Jaké byly vaše první kroky na poli svobodného podnikání?

Změna politických poměrů přinesla mimo jiné i kdysi hodně populární heslo Dost bylo Prahy!, které se dotklo i naší společnosti. Perličkou je, že tato iniciativa nevyšla od slovenských kolegů, kteří byli spíš pro zachování celistvosti firmy, ale z jednoho českého závodu. Výsledkem bylo, že od 1. ledna 1991 byl ústav rozdělen na několik samostatných státních podniků a z bývalých kolegů se stali konkurenti. Čekaly nás těžké časy, protože v té době se stavebnictví ocitlo v jakémsi investičním údolí smrti – dopravní projekty starého režimu už byly ukončené a o nových se teprve začalo přemýšlet. Za vše vypovídá fakt, že na začátku roku 1991 měl státní podnik SUDOP Praha asi 450 zaměstnanců a na konci už jen 175. Naštěstí se nám podařilo udržet rozhodující kádr projektantů ve všech disciplínách, na které se dodnes sou­střeďujeme, a to se ukázalo jako ohromný vklad do budoucnosti. Následovala transformace podniku na akciovou společnost, v roce 1993 privatizace a postupné majetkové „usazování“ firmy. V polovině 90. let už startovaly dopravní projekty nového režimu, takže o zakázky nebyla nouze; společnost byla stabilizována a konečně jsme se mohli naplno věnovat práci. V současnosti patříme k nejdůležitějším hráčům na trhu projektování dopravních staveb v České republice, máme 320 zaměstnanců a téměř 85 % našeho portfolia tvoří zakázky pro státní investory, jako je Správa železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Železnice Slovenské republiky nebo Národní dálniční společnost na Slovensku. 

Vaše pozice na českém i slovenském trhu ještě posílila vytvořením skupiny SUDOP GROUP, a. s.

Když jsme po letech přizpůsobování se moderním trendům projektování měli konečně čas rozhlédnout se kolem sebe, začali jsme vnímat naši situaci v širších souvislostech. Tenkrát už bylo zřejmé, že Česká republika se časem stane součástí Evropské unie, a protože se o nás začaly zajímat i velké zahraniční projektové firmy, museli jsme se zamyslet nad budoucností naší společnosti. V zásadě byly dvě možnosti – buď se necháme koupit některou ze zmíněných zahraničních společností, anebo sami kapitálově vstoupíme do jiných firem a posílíme vlastní pozici na trhu, abychom lépe obstáli v konkurenčním boji. Zvolili jsme si druhou variantu a dnes se ve skupině SUDOP GROUP soustřeďují majetkové podíly více než deseti českých a slovenských projekčních společností. Patří sem bratislavský DOPRAVOPROJEKT, a. s., REMING CONSULT, a. s., METROPROJEKT Praha, a. s., VPU DECO PRAHA, a. s., MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., samozřejmě SUDOP PRAHA, a. s. a několik dalších menších firem. Tyto společnosti jsou zcela samostatné, každá si buduje vlastní značku; jen máme tu výhodu, že se společně můžeme pouštět i do rozsáhlých a náročných projektů, a tak dokážeme konkurovat velikým zahraničním společnostem. 

Jak hodnotíte rok 2007 z hlediska úspěšnosti?

V přepočtu tržeb na jednoho zaměstnance byl pro nás zatím historicky nejúspěšnějším rok 2004. Uplynulá sezóna se však k tehdejším výsledkům hodně přiblížila, a když uvážíme, že v současnosti u nás pracuje přibližně o 50 zaměstnanců víc, v absolutních číslech byl rok 2007 zatím nejlepší a můžeme s ním být právem spokojeni. Celkový obrat společnosti dosáhl kolem 750 milionů korun, což je asi o pět procent více než v roce 2006. Zhruba 70 % z tohoto objemu jsme vyprodukovali vlastními silami, zbytek jsme zajišťovali prostřednictvím našich subdodavatelů. I naše očekávání do budoucnosti jsou optimistická. Už v druhé polovině loňského roku zveřejnily odpovědné vládní instituce objemy plánovaných investic do dopravní infra­struktury, ze kterých vyplynulo, že až do roku 2010 je na tyto účely každoročně vyčleněn balík ve výši přibližně 90 miliard korun. I když některé hlasy tvrdí, že tyto prostředky nejsou postačující, my jsme celkem spokojeni, protože to je daleko víc ve srovnání s dotacemi v letech minulých. Jsme přeci projekční ústav působící v zemi, kde se bez projektů, územního rozhodnutí a stavebního povolení zatím stavět nedá (smích).

Určitě vás tedy v blízké budoucnosti čeká hodně práce, na kterou budete potřebovat dostatek kvalifikovaných projektantů. Jak se vám v dnešní nelehké situaci daří udržovat jejich stav na potřebné výši?

Do zaměstnanců se musí investovat. Do jejich mezd, kvalifikace i psychické pohody. Jejich práce je velmi obtížná a vůbec se nedá srovnávat s dobou minulou, kdy jsem třeba dělal projektanta já. Tehdy se jenom chtělo, abyste to uměl. Dnes se vysoká kvalifikace bere jako naprostá samozřejmost spolu s perfektní grafickou úrovní práce, schopností operativně řešit technické problémy i komunikovat s okolím, a to vše pod silným časovým tlakem. Tato práce je hlavně o krea­tivitě a ochotě najít technicky správné, esteticky hodnotné a zejména pro všechny zainteresované strany přijatelné řešení. Projektant proto musí být tak trochu fanatik, kterého vnitřně uspokojuje, že po sobě zanechává, jak já rád říkám, pozitivní stopu na naší zemi. Samotný dobrý pocit však nestačí, proto se musíme o své lidi dostatečně starat. Prvním motivačním faktorem jsou samozřejmě peníze, takže naši pracovníci musejí být slušně odměněni. Velmi důležité je i příjemné, přátelské a kolegiální prostředí. Když totiž zaměstnanec jde každé ráno do práce v očekávání, kdo ho zase namíchne, jeho pracovní výkon se bude rapidně zhoršovat, i kdyby byl sebelépe kvalifikovaný. Proto se snažíme, lidově řečeno, dávat lidi dohromady. Podporujeme činnost vlastního sportovního klubu Podus, pořádáme různé sportovní hry a vnitropodnikové turnaje, aby se navzájem poznali také naši pracovníci z různých středisek a mohli se stýkat a seznamovat i jinak než pracovně. Samozřejmě, investujeme nemalé prostředky i do vzdělávání. Přímo tady ve firmě organizujeme jazykové kurzy, různá odborná školení či psychologické tréninky. 

Dokážete do svých řad získat i mladé kádry – čerstvé absolventy vysokých škol?

Tady narážíme na problém, který se netýká jenom naší společnosti, ale celého stavebního oboru. Absolventů je stále méně, protože těžká není jenom práce projektanta, ale i samotné studium, které nakonec nepřinese dostatečnou společenskou prestiž. Nedostatek mladých kádrů je velikým problémem sou­časnosti. Naštěstí se nám je daří získávat tím, že jím nabídneme spolupráci již ve třetím ročníku studií. Jako brigádníci si u nás můžou přivydělat, seznámit se s prostředím, a když po ukončení studia u nás nastoupí, jsou už ve firmě rozkoukaní a nemusejí začínat od začátku. Mám zkušenost, že v naší branži se během pěti let ukáže, jestli se člověk trefil do svého povolání, nebo ne. Do této doby zaměstnanec buď odejde, nebo zůstane a přijme svoji profesi jako poslání. 

Řídíte se při vedení společnosti nějakým speciálním krédem?

Krédo je v podstatě velmi jednoduché – zákazník je náš pán. Jeho dodržování je už o něco těžší. Každý technický problém se dá řešit různými způsoby, takže i když jsou naši projektanti špičkovými odborníky, musejí respektovat přání zákazníka, která se ne vždy shodují s jejich názory. Samozřejmě, musíme se pohybovat v prostoru vymezeném fyzikálními zákony, platnými předpisy a normami. Ale i kdyby zástupce investora žádal něco v rozporu s těmito zákony, nesmí ho vedoucí projektu napadnout výrokem typu – vy tomu nerozumíte, já jsem odborník! Proto všem vštěpuji, že zákazník má vždy pravdu, a když ji nemá, je třeba ho přesvědčit, aby nakonec přijal za správné to naše řešení. Ze zákazníka je třeba udělat partnera a společníka, ne nepřítele. Musíte s ním komunikovat, spolupracovat a ukázat mu, co je pro něj dobré. U nás obchodní případ nekončí tím, že odevzdáme projekt, pošleme poslední fakturu a inkasujeme peníze. Když se vyskytne nějaký problém například ve fázi realizace, zákazník se může spolehnout, že SUDOP PRAHA se o něj postará. 

Dopravní stavby, které vaše společnost projektovala, získaly v průběhu let řadu ocenění. Na která svá díla jste nejvíce hrdí?

Je fakt, že za tu dobu, co se v České republice vyhlašuje Dopravní stavba roku, pokaždé získala toto ocenění alespoň jedna stavba, kterou projektovala naše firma. Nedá se říct, na kterou z nich jsme nejvíce hrdí. Myslím, že jsme právem hrdí na všechny projekty, které jsme za ta léta vypracovali – modernizace železničních koridorů, řešení pražského železničního uzlu, náročné silniční stavby v Praze a jejím okolí, elektrizace tratí… Je toho spousta. 

A jaké máte plány do budoucnosti?

Za posledních patnáct let jsme se naučili projektovat na špičkové, řekl bych evropské úrovni, proto se ani nelze divit, že nám Čechy a Slovensko začínají být malé. Ve spolupráci s domácími firmami se momentálně podílíme na náročných projektech v Polsku a Bulharsku, takže co nevidět přibudou zajímavé stavby i v těchto zemích. Oba státy jsou z hlediska příležitostí pro nás velice perspektivní, takže není vyloučeno, že v budoucnosti do skupiny SUDOP GROUP přibude i nějaký REMING CONSULT Sofia a REMING CONSULT Varšava (smích). Kromě toho, jak už jsem řekl, i v České republice se připravují veliké dopravní investice, takže budoucnost pro nás vypadá určitě optimisticky. A já jako ředitel společnosti udělám všechno proto, aby se optimistickou i stala. 

Milan Bohunický
Foto: Ivan Krejčí, Vladimír Fišar, autor